Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԱԳԱՀ, 1. ա. Жадный, ненасытный, алчный (высок.). 2. ա. Ненасытный, прожорливый, обжорливый (разг.) 3. մ. Жадно, алчно (высок.). 4. գ. Жадина, жадюга (прост.)
ԱԳԱՀԱԲԱՐ, մ. 1. Жадно, с жадностью, алчно (высок.). Ագահաբար ուտել есть с жадностью 2. (փխբ.) Жадно, ненасытно.
ԱԳԱՀ-ԱԳԱՀ, մ. Жадно, с жадностью, алчно (высок.).
ԱԳԱՀԱՆԱԼ, ացա Становиться (более) жадным, жаднеть (разг.).
ԱԳԱՀԱՏԵՆՉ, ա. Алчный (высок.), ненасытный.
ԱԳԱՀՈՐԵՆ, տե՛ս Ագահաբար:
ԱԳԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Жадность, алчность (высок.).
ԱԳԱՊՍԱԿ, ի Траурный венок.
ԱԳԱՏ1, ա. Куцый.
ԱԳԱՏ2, ի Агат, полудрагоценный камень.
ԱԳԱՏԵ ա. Агатовый.
ԱԳԱՏՅԱ ա. Агатовый.
ԱԳԱՐԱԿ, ի 1. Хутор, 2. Ферма (в капиталистических странах).
ԱԳԱՐԱԿԱԲՆԱԿ, ի Хуторянин.
ԱԳԱՐԱԿԱՅԻՆ, ա. 1. Хуторской, хуторный. 2. Фермерский.
ԱԳԱՐԱԿԱՏԵՐ, տիրոջ 1. Хуторянин. 2. Фермер.
ԱԳԱՐԱԿԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Хуторское хозяйство. 2. Фермерское хозяйство.
ԱԳԵԿԱԼ, տե՛ս Ագեփոկ:
ԱԳԵՆՏ, տե՛ս Գործակալ:
ԱԳԵՎԱԶ, ի (կենդբ.) Кенгуру.
ԱԳԵՓՈԿ, ի Подхвостник (часть упряжи).
ԱԳԻ, տե՛ս Պոչ:
ԱԳԻՏԱՏՈՐ, ի Агитатор.
ԱԳԻՏԱՑԻԱ, յի Агитация. ◊ Ագիտացիա անել агитировать.
ԱԳԻՏԱՑԻՈՆ, ա. Агитационный.
ԱԳԻՏԿԵՏ, ի (հպվ.) Агитпункт.
ԱԳԻՏՄԱՍՍԱՅԱԿԱՆ, ա. (հպվ.) Агитмассовый.
ԱԳՆՈՍՏԻՑԻԶՄ, ի (փիլ.) Агностицизм.
ԱԳՈՒԳԱ, յի (հնց.) 1. տե՛ս Փողրակ։ 2. Акведук, водовод.
ԱԳՈՒՅՑ, ի 1. Обруч, муфта. 2. Шпунт. 3. Длинный металлический прут для опускания котелка или кастрюли в земляную печь-тонир.
ԱԳՈՒՌ 1. տե՛ս Աղյուս։ 2. (թղթխ.) Бубны. Ագուռի մեկնոց бубновый туз.
ԱԳՈՒՍՏ, ի Ложе (ружья).
ԱԳՈՒՑԱՆԵԼ եցի (հնց.) Вставлять, вставить.
ԱԳՈՒՑԵԼ եցի (հնց.) Вставлять, вставить.
ԱԳՈՒՑՈՒՄ, ցման Связывание.
ԱԳՈՒՑՎԱԾՔ, ի (մսնգ.) 1. Вид узла, способ связывания. 2. Связка.
ԱԳՈՒՑՎԵԼ, վեց Завязаться (узлом).
ԱԳՌԱՎ, ի 1. (կենդբ.) Ворона. 2. (թղթխ.) Пики. ◊ Ագռավի պե՛ս կռռալ каркать (как ворона, вороной). Ագռավները սև կհագնեն, Ագռավները սև հագան очень нужно! подумаешь! (ирон.). Նոյի ագռավ ноев ворон (о человеке, не выполнившем своей миссии). Սև ագռավ ворон.
ԱԳՌԱՎԱՁԱԳ, ի Воронёнок.
ԱԳՌԱՎԱՁԱՅՆ, ա. Каркающий (о голосе).
ԱԳՌԱՎԱՃՈՒՏ, տե՛ս Ագռավաձագ:
ԱԳՌԱՎԱՅԻՆ, ա. Воронки.
ԱԳՌԱՎՈՒԿ, ի 1. (մսնգ.) Отмычка (металлический стержень с крючком на конце).
ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ, ա Аграрный.
ԱԳՐԵԳԱՏ, ի Агрегат.
ԱԳՐԵԳԱՏԱՅԻՆ, ա Агрегатный.
ԱԳՐԵՍԻԱ, յի Агрессия.
ԱԳՐԵՍԻՎ, ա. Агрессивный.
ԱԳՐԵՍՈՐ, ի Агрессор.
ԱԳՐԽՈՏՈՒԿ, ի (բսբ.) Полевица.
ԱԳՐՈԲԻՈԼՈԳԻԱ, յի Агробиология.
ԱԳՐՈԲԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ, ա. Агробиологический.
ԱԳՐՈՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ, ռման Агромероприятие.
ԱԳՐՈՆՈՄ, տե՛ս Գյուղատնտես:
ԱԳՐՈՆՈՄԻԱ, յի Агрономия.
ԱԳՐՈՆՈՄԻԱԿԱՆ, ա. Агрономический.
ԱԳՐՈՏԵԽՆԻԿ, ի Агротехник.
ԱԳՐՈՏԵԽՆԻԿԱ, յի Агротехника.
ԱԳՐՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ, ա. Агротехнический.
ԱԳՐՈՔԻՄԻԱ, յի Агрохимия.
ԱԳՐՈՔԻՄԻԱԿԱՆ, ա. Агрохимический.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ