Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԱՓ1, ի 1. Ладонь. Ափով սրբել ճակատը утирать ладонью лоб. 2. գ. Горсть, горстка (разг.), горсточка, пригоршня. 3. (փխբ.) Мало, немного.
ԱՓ2, ի 1. Берег, побережье. 2. Край, конец. 3. (փխբ.) Край, страна. Հեռավոր ափեր дальние край. ◊ Ափերից դուրս գալ, Ափերից ելնել 1) выйти из берегов, 2) возмутиться. Ափին տալ биться о берег.
ԱՓԱԼ-ԹԱՓԱԼ, մ. (բրբ.) Быстро, второпях, в спешке, опрометыо. Ափալ-թափալ վազել бежать опрометью.
ԱՓԱԾԱՆԵԼԻՔ Покрывало.
ԱՓԱԿՈԾՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ափնակոծություն:
ԱՓԱՄԵՋ, միջի Пригоршня, горсть, горстка разг.
ԱՓԱՄԵՐՁ ա. Прибрежный.
ԱՓԱՄՈՏ ա. Прибрежный.
ԱՓԱՉԱՓ, ա. С горсть, с пригоршню, с горстку (разг.). ◊ Ափաչափ հող горсть земли.
ԱՓԱՊԱՇՏՊԱՆ, ա. Защищающий берега, береговой. Ափապաշտպան կառուցվածք дамба.
ԱՓԵԶՐ, ի Береговая линия, линия берега.
ԱՓԵՂՑՓԵՂ 1. ա. Несуразный, вздорный, нелепый. 2. ա. Неприличный, непристойный, бранный. 3. մ. Несуразно, вздорно, нелепо. 4. մ. Неприлично, непристойно, бранно. Ափեղցփեղ խոսել распустить язык, недостойно выражаться.
ԱՓԵՂՑՓԵՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Несуразность, вздорность, несуразица. 2. Непристойность, непристойное выражение, брань.
ԱՓԻԲԵՐԱՆ, մ. Удивлённо, изумлённо, поражённо. ◊ Ափիբերան մնալ լինել остолбенеть, опешить, обомлеть. поразиться, ахнуть (от удивления) (разг.), разинуть рот. Ափիբերան անել ошеломить, поразить, потрясти, огорошить (разг.), ошарашить (прост.).
ԱՓԻԿ, ի (նվազ.) Ладошка.
ԱՓԻՈՆ, ի Опиум, опий.
ԱՓԻՈՆԱՄՈԼ 1. ա. Курящий опиум. 2. գ. Наркоман.
ԱՓԻՈՆԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Наркомания.
ԱՓԻՈՆԱՎԱՃԱՌ, ի Торговец опиумом.
ԱՓԻՈՆԱՎԱՃԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Торговля опиумом.
ԱՓԿԱԼ (բրբ.) Окружение. ◊ Ափկալ անել поймать в окружение, окружить, осадить.
ԱՓԿԻՑ, ի Пригоршня, горсть.
ԱՓՀԱՆՈՒՄ, նման Высадка (на берег).
ԱՓՆԱԿՈԾ, ա. Прибойный, бьющий о берег.
ԱՓՆԱԿՈԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Прибой.
ԱՓՆԱԿՈԾՈՒՄ, ծման Прибой. Ծովային ափնակոծում морской прибой.
ԱՓՆԱՀԱԾԵԼ, եցի (հզվդ.) Каботажничать.
ԱՓՆԱՀԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հզվդ.) Каботаж.
ԱՓՆԻՎԵՐ, մ. Вверх по берегу.
ԱՓՈՒ, ի (բրբ.) Отец, батя, батька.
ԱՓՈՒՂԻ, ղու Прибрежная дорога.
ԱՓՍԵ, ի Тарелка.
ԱՓՍԵԱՁԵՎ, ա. Тарелкообразный.
ԱՓՍԵԱՉԱՓ, ա. 1. Величиной с тарелку. 2. Вместимостью в одну тарелку.
ԱՓՍԻՆԴ ի 1. (բսբ) Полынь. 2. Полыновка (разг.), водка, настоенная на полыни.
ԱՓՍԻՆԹ ի 1. (բսբ) Полынь. 2. Полыновка (разг.), водка, настоенная на полыни.
ԱՓՍՈՍ 1. եղկն. բառ Жаль! Жалко! Как жаль! Какая жалость! 2. տե՛ս Ափսոսանք։ 3. Жаль, жалко. Ափսոս է жаль, жалко. ◊ Ափսոս գալ жалеть.
ԱՓՍՈՍԱԼ, ացի 1. Жалеть, пожалеть, сожалеть, раскаиваться. 2. Жалеть, скупиться.
ԱՓՍՈՍԱԼԻ, ա. Достойный жалости, достойный сожаления.
ԱՓՍՈՍԱՆՔ, ի Жалость, сожаление.
ԱՓՍՈՍԵԼ, տե՛ս Ափսոսալ։


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ