Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԲՌԱՉԱՓ, ա. с горсть, с горсточку, с пригоршню (о количестве какого-либо вещества).
ԲՌԻ (բրբ.) ա. Грубый, неотёсанный.
ԲՌԻԱՆԱԼ, ացա Грубеть, огрубеть.
ԲՌԻՆՉ, ի Калина (ягоды).
ԲՌԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Грубость.
ԲՌՆԱԲԱՐԵԼ, եցի Насиловать, изнасиловать.
ԲՌՆԱԲԱՐԻՉ, ի Насильник.
ԲՌՆԱԲԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Насилование, изнасилование.
ԲՌՆԱԲԱՐՈՒՄ, րման Насилование, изнасилование.
ԲՌՆԱԲԱՐՎԵԼ, վեց Подвергнуться насилию, изнасилованию.
ԲՌՆԱԳԱՂԹ, ի Насильственное переселение.
ԲՌՆԱԳԱՂԹԵՑՈՒՄ, ցման Насильственное переселение.
ԲՌՆԱԳԱՆՁԵԼ, եցի Взыскивать, взыскать. Տուգանքը բռնագանձել взыскать штраф.
ԲՌՆԱԳԱՆՁՈՒՄ, ձման Взыскание, взыскивание.
ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, վեց Взыскиваться.
ԲՌՆԱԳՐԱՎԵԼ, եցի Конфисковать, реквизировать. Ունեցվածքը բռնագրավել конфисковать имущество.
ԲՌՆԱԳՐԱՎՎԵԼ, վեց Конфисковаться, реквизироваться.
ԲՌՆԱԴԱՏ, տե՛ս Բռնի։
ԲՌՆԱԴԱՏԱԲԱՐ, տես Բռնադատորեն։
ԲՌՆԱԴԱՏԱԿԱՆ, տե՛ս Բռնի:
ԲՌՆԱԴԱՏԵԼ, եցի Понуждать, понудить, принуждать, принудить, вынуждать, вынудить, неволить (разг.).
ԲՌՆԱԴԱՏԻՉ, ի Насильник, угнетатель, притеснитель.
ԲՌՆԱԴԱՏՈՐԵՆ, մ. Насильно.
ԲՌՆԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Понуждение, принуждение.
ԲՌՆԱԴԱՏՈՒՄ, տման Понуждение, принуждение.
ԲՌՆԱԴԱՏՎԵԼ, վեց Вынуждаться, принуждаться.
ԲՌՆԱԶԲՈՍ, տե՛ս Բռնազբոսել:
ԲՌՆԱԶԲՈՍԱԲԱՐ, մ. 1. Принуждённо, насильно, 2. Притворно, фальшиво.
ԲՌՆԱԶԲՈՍԻԿ, ա. Притворный, фальшивый, напускной, принуждённый, деланный. Բռնազբոսիկ ծիծաղ притворный смех. Բռնազբոսիկ ժպիտ деланная улыбка.
ԲՌՆԱԶԲՈՍԻԿՈՒԹՅՈՒՆ թյան Натянутость, притворность, принуждённость.
ԲՌՆԱԿ, Ручка, рукоять, рукоятка, дужка, скоба. Դռան բռնակ дверная ручка. Ատրճանակի բռնակ рукоятка револьвера.
ԲՌՆԱԿԱԼ, ի Деспот, тиран.
ԲՌՆԱԿԱԼԱԿԱՆ, ցա. Деспотический, тиранический.
ԲՌՆԱԿԱԼԵԼ, եցի Тиранствовать, тиранить.
ԲՌՆԱԿԱԼՈՐԵՆ, մ. Деспотично
ԲՌՆԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Деспотичность., деспотизм,тирания, тиранство. Ցարիզմի բռնակալությունը деспотизм царизма. ◊ Բռնակալություն անել тиранствовать, тиранить.
ԲՌՆԱԿՈԹ, ի Ручка, рукоятка.
ԲՌՆԱՁԲՈՍՈՒԹՅՈՒՆ թյան Натянутость, притворность, принуждённость.
ԲՌՆԱՆԱԼ, ացա 1. Тиранствовать! тиранить 2. Насиловать, неволить (разг.).
ԲՌՆԱՇՈՒՆՉ, տես Խստաշունչ։
ԲՌՆԱՉԱՓ, տե՛ս Բռաչափ։
ԲՌՆԱՊԵՏ, տե՛ս Բռնակալ։
ԲՌՆԱՊԵՏԱԿԱՆ, տե՛ս Բռնակալական։
ԲՌՆԱՊԵՏՈՐԵՆ, տե՛ս Բռնակալորեն։
ԲՌՆԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Բռնակալություն։
ԲՌՆԱՎՈՐ, ի տե՛ս Բռնակալ։ 2. (բրբ) Арестант.
ԲՌՆԱՎՈՐԱԿԱՆ, ա. 1. տե՛ս Բռնակալական 2. Насильственный, вынужденный. 3. (բրբ.) Арестантский.
ԲՌՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ 1. տես Բռնակալություն, 2. (բրբ.) Арестанты (собират.).
ԲՌՆԱՏԵՂ, տե՛ս Բռնակ։
ԲՌՆԱՏԻՐԱԿԱՆ, ա. Узурпаторский (книжн.). Деспотический.
ԲՌՆԱՏԻՐԵԼ, եցի Узурпировать.
ԲՌՆԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Тирания. 2. Узурпация.
ԲՌՆԱՑՆԵԼ, ցրի (խսկց.) Застичь, застигнуть, поймать, настигать, настичь, настигнуть.
ԲՌՆԱՑՈՒՄ, ցման Насилование.
ԲՌՆԵԼ, եցի 1. Держать. Դրոշակը բարձր բռնել высоко держать флаг. 2. Хватать, схватить. Նրա օձիքից բռնեց схватил его за шиворот 3. Ловить, поймать. Ձուկ բռնել ловить рыбу. 4. Задерживать, задержать. Գողին բռնեցին задержали вора. 5. Нанимать, нанять, снимать, снять. Սենյակ բռնել снять комнату. 6. Занимать, занять. Գորգը բռնել էր ամբողջ սենյակը ковёр занимал всю комнату. 7. Приниматься, приняться, прививаться, привиться. Պատվաստը (ծաղիկը) բռնել է оспа привилась. Տունկը լավ է բռնել саженец хорошо принялся. 8. Плодоносить. Այգին լավ է բռնում сад хорошо плодоносит. 9. Соответствовать, совпадать, подходить. Հաշիվներն իրար չեն բռնում расчёты не совпадают. 10. Охватывать, охватить. Դողը բռնել է дрожь охватила (кого). Ծուխը բռնել է дым охватил (что-л.), дымом охватило (что-л.) 11. Выявить, поймать. Սխալը բռնել поймать ошибку. 12. Распространиться, заполнить что-либо. Հոտը բռնել է սենյակը запах распространился по комнате. 13. Держаться за кого. 14. Напасть, охватить (о каком-либо чувстве, качестве). Ծուլությունը բռնել է лень напала (на кого.). 15. Засолить, замариновать. ◊ Աչքերը բռնել, Թթու բռնել և այլն, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ԲՌՆԻ 1. ա. Насильственный. 2. մ. Насильственно.
ԲՌՆԿԵԼ 1. տե՛ս Բռնկեցնել, 2. տե՛ս Բռնկվել։
ԲՌՆԿԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Воспламеняемость. Վառոդի բռնկելիությունը воспламеняемость пороха.
ԲՌՆԿԵՑՆԵԼ, ցրի Воспламенять, воспламенить.
ԲՌՆԿԻՉ, ի Воспламенитель.
ԲՌՆԿՈՒՄ, կման Вспышка, вспыхивание. Կայծակի բռնկում вспышка молнии. Զայրույթի բռնկում вспышка гнева.
ԲՌՆԿՎԵԼ, վեց 1. Воспламеняться, воспламениться, вспыхивать, вспыхнуть, возгораться, возгореться. Հրդեհ բռնկվեց вспыхнул пожар. Ապստամբություն բռնկվեց вспыхнуло восстание. 2. Разражаться, разразиться. Պատերազմը բռնկվեց разразилась война. 3. (փխբ.) Распаляться, распалиться, разгорячиться, взорваться (разг.).
ԲՌՆՈԹԻ, տե՛ս Քթախոտ:
ԲՌՆՈՏԵԼ, եցի (բրբ.) Ловить, переловить, перехватывать, перехватить. Բոլոր ավազակներին բռնոտեցին переловили всех разбойников.
ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Насилие. Պայքար բռնության դեմ борьба против насилия. Բռնություն գործադրել совершать, применять насилие. Բռնությամբ насильно, насильственно․ 2․ Тирания.
ԲՌՆՉԵՆԻ, նու (բսբ.) Калина (кустарник).
ԲՌՆՉԻ, ի (բսբ.) Калина (кустарник).
ԲՌՆՎԱԾՔ, ի (բրբ.) Соленье, маринад.
ԲՌՆՎԵԼ, վեց Задерживаться, ловиться, попадаться, попасться. Հանցագործը բռնվեց преступник попался. ◊ Ականջները բռնվեցին заложило уши. Կուրծքը բռնվել է заложило грудь. Վեճը բռնվել է спорить, пререкаться․ Ոտքը բռնվել է нога онемела, отсидел ногу.
ԲՌՆՑՔԱԿՌԻՎ, կռվի 1. Кулачный бой. 2. տե՛ս Բռնցքամարտ։
ԲՌՆՑՔԱՀԱՐ, միայն Բռնցքահար անել կապակցության մեջ. избить кулаками.
ԲՌՆՑՔԱՀԱՐԵԼ, եցի Дать тумака, ударить кулаком.
ԲՌՆՑՔԱՀԱՐՈՒՄ, րման Избиение кулаками, кулачная расправа.
ԲՌՆՑՔԱՀԱՐՎԱԾ, ի Тумак, удар кулаком.
ԲՌՆՑՔԱՀԱՐՎԵԼ, վեց Получить тумака.
ԲՌՆՑՔԱՁԵՎ, ա. Похожий на кулак.
ԲՌՆՑՔԱՄԱՐՏ, ի (սպորտ.) Бокс.
ԲՌՆՑՔԱՄԱՐՏԻԿ, ի (սպորտ.) Боксёр.
ԲՌՆՑՔԱՉԱՓ, ա. С кулак, в кулак (величиной).
ԲՌՈՒՆՑՔ, ի 1. Кулак. 2. Насилие. ◊ Բռունցքը սեղմել сжать кулак. Բռունցք դառնալ 1) собрать в кулак все силы, 2) Съёжиться, сжаться в комок. Բռունցքի դատաստան кулачная расправа. Բռունցք ցույց տալ показать кулак.
ԲՌՈՒՆՑՔԱՅԻՆ, ա. Кулачный.
ԲՌՌԱԼ, աց 1. տե՛ս Բառաչել։ 2. Жужжать.
ԲՌՌԱՑՆԵԼ, տե՛ս Բռռալ 2 նշան.։
ԲՌՌՈՑ, ի 1. տե՛ս Բառաչյուն։ 2. Жужжание.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ