Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԴՐԱԲԱԼ, ացի Бухаться, бухнуться.
ԴՐԱԽՄ, ի Драхма.
ԴՐԱԽՄԱ, յի Драхма.
ԴՐԱԽՏ, ի Рай, эдем (книжн) ◊ Երկրային դրախտ земной рай. Դրախտն ուղարկել отправить на тот свет. Հոգիդ դրախտի բաժին լինի царство тебе небесное.
ԴՐԱԽՏԱԲՆԱԿ (հնց.) 1. ա. Обитающий в раю, райский. 2. գ. Обитатель рая, праведник.
ԴՐԱԽՏԱԽՆՁՈՐ, ի (բսբ.) Райское яблоко.
ԴՐԱԽՏԱԾԱՌ, ի (բսբ.) Райское дерево.
ԴՐԱԽՏԱԿԱՆ, տե՛ս Դրախտային։
ԴՐԱԽՏԱՀԱՎ, ի (կենդբ.) Райская птица.
ԴՐԱԽՏԱՅԻՆ, ա. Райский.
ԴՐԱԽՏԱՆԱԼ, ացավ Превратиться в рай, расцветать, расцвести.
ԴՐԱԽՏԱՆՄԱՆ, ա. Подобный раю, райский.
ԴՐԱԽՏԱՇՈՒՆՉ (հզվդ.) 1. ա. Благоухающий, благовонный (книжн.), ароматный, душистый. 2. մ. Благоухая, источая аромат.
ԴՐԱԽՏԱՎԱՅԵԼ, ա. Достойный рая, райский.
ԴՐԱԽՏԱՎԱՅՐ, ի Райский край.
ԴՐԱԽՏԱՎԱՐԴ, ի (բսբ.) 1. Французская роза. 2. Гортензия.
ԴՐԱԾՈ, յի Ставленник.
ԴՐԱԾՈՒ, ի Ставленник.
ԴՐԱԿԱՆ, ա. 1. Положительный. Դրական արդյունք положительный результат. 2. Благоприятный. 3. Решительный. 4. Точный. Դրական գիտություններ точные науки. 5. Утвердительный. Դրական պատասխան утвердительный ответ․ ◊ Դրական աստիճան(ներ.) положительная степень. Դրական բևեռ положительный полюс.
ԴՐԱԿԱՆԱԲԱՐ մ. 1. Положительно. 2. Утвердительно.
ԴՐԱԿԱՆԱՊԵՍ մ. 1. Положительно. 2. Утвердительно.
ԴՐԱԿԱՆՈՐԵՆ մ. 1. Положительно. 2. Утвердительно.
ԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Положительность. 2. Утвердительность.
ԴՐԱԿՈՆԱԿԱՆ, տե՛ս Դրակոնյան։
ԴՐԱԿՈՆՅԱՆ, ա. Драконовский. Դրակոնյան օրենքներ драконовские законы․
ԴՐԱՄ, ի 1. Деньги. 2. Монета. Հնչուն դրամ звонкая монета. Մանր դրամ разменная монета. Կանխիկ դրամ наличные деньги. ◊ Դրամ կտրել՝ հատել чеканить монету. Դրամ մանրել разменять деньги.
ԴՐԱՄԱ, յի Драма.
ԴՐԱՄԱԲԱՆ ի Нумизмат.
ԴՐԱՄԱԳԵՏ ի Нумизмат.
ԴՐԱՄԱԳԻՏԱԿԱՆ, ա. Нумизматический.
ԴՐԱՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Нумизматика.
ԴՐԱՄԱԳԼՈՒԽ, գլխի 1. Капитал, исходная сумма для организации дела. 2. Накопления. 3. Основной капитал (без процентов). 4. տե՛ս Կապիտալ։ 5. (խսկց.) Наличные деньги.
ԴՐԱՄԱԹՈՒՂԹ, տե՛ս Թղթադրամ։
ԴՐԱՄԱԻՐԱՅԻՆ, ա. Денежно-вещевой. Դրամաիրային վիճակախաղ денежно-вещевая лотерея.
ԴՐԱՄԱԿԱՆ, ա. Денежный.
ԴՐԱՄԱՀԱՎԱՔ, ի Нумизмат.
ԴՐԱՄԱՀԱՏ, ի Монетчик, чеканщик монет.
ԴՐԱՄԱՀԱՏԱՐԱՆ, ի Монетный двор.
ԴՐԱՄԱՀԱՏԵԼ, եցի Чеканить монеты.
ԴՐԱՄԱՀԱՏԻՉ, ի 1. Чекан. 2. Чеканщик монет.
ԴՐԱՄԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Чеканка монет.
ԴՐԱՄԱՀԱՏՈՒՄ, տման Чеканка монет.
ԴՐԱՄԱՀԱՏՈՒՑՈՒՄ, ցման Денежное возмещение.
ԴՐԱՄԱՄԵՏԱՂ, ի (անտ.) Денежный металл.
ԴՐԱՄԱՆ, ի 1. Приказ, веление, повеление. 2. Указ. 3. Команда. ◊ Հրաման տալ՝ արձակել отдать приказ. Հրամանով անցկացնել провести приказом.
ԴՐԱՄԱՆԵՆԳ, ի Фальшивомонетчик.
ԴՐԱՄԱՆԵՆԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Подделка денежных знаков, выпуск фальшивых денег.
ԴՐԱՄԱՆԻՇ, ի (հնց.) Денежный знак.
ԴՐԱՄԱՆՈՑ, տե՛ս Դրամատուն։
ԴՐԱՄԱՇՈՐԹ, ի Вымогатель (денег).
ԴՐԱՄԱՇՈՐԹԱԿԱՆ, ա. Вымогательский.
ԴՐԱՄԱՇՈՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Вымогательство (денег).
ԴՐԱՄԱՇՈՐԹՈՒՄ, թման Вымогательство (денег).
ԴՐԱՄԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Денежное обращение, денежный оборот.
ԴՐԱՄԱՊԱՀ, տե՛ս Գանձապահ։
ԴՐԱՄԱՊԱՆԱԿ, ի Кошелёк, бумажник.
ԴՐԱՄԱՊԱՇՏ 1. ա. Жадный к деньгам, корыстолюбивый, сребролюбивый (книжн., устар.). 2. գ. Корыстолюбец, сребролюбец (книжн., устар.).
ԴՐԱՄԱՊԱՇՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Корыстолюбие, сребролюбие (книжн., устар.).
ԴՐԱՄԱՍԵՐ, տե՛ս Փողասեր։
ԴՐԱՄԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Փողասիրություն։
ԴՐԱՄԱՎՈՐԵԼ, տե՛ս Ֆինանսավորել։
ԴՐԱՄԱՎՈՐՈՒՄ, տե՛ս Ֆինանսավորում։
ԴՐԱՄԱՎՈՐՎԵԼ, տե՛ս Ֆինանսավորվել։
ԴՐԱՄԱՏԵՆՉ, տե՛ս Դրամապաշտ։
ԴՐԱՄԱՏԵՐ, տիրոջ 1. Богач. 2. Капиталист.
ԴՐԱՄԱՏԻԶՄ, ի Драматизм.
ԴՐԱՄԱՏԻԿ ա. 1. Драматический. Դրամատիկական խմբակ драматический кружок. Դրամատիկական թատրոն драматический театр. Դրամատիկական սոպրանո драматическое сопрано. 2. Драматичный. Դրամատիկ վախճան драматичный исход.
ԴՐԱՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ա. 1. Драматический. Դրամատիկական խմբակ драматический кружок. Դրամատիկական թատրոն драматический театр. Դրամատիկական սոպրանո драматическое сопрано. 2. Драматичный. Դրամատիկ վախճան драматичный исход.
ԴՐԱՄԱՏԻԿԱԿԱՆԱՑՈՒՄ, ցման Драматизирование.
ԴՐԱՄԱՏԻԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Драматичность.
ԴՐԱՄԱՏԻԿՈՐԵՆ, մ. Драматично.
ԴՐԱՄԱՏԻՐԱԿԱՆ, ա. Капиталистический.
ԴՐԱՄԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (արևմտհ.) Капитализм.
ԴՐԱՄԱՏՈՄՍ, ի Банкнот.
ԴՐԱՄԱՏՈՒՆ, տան (արևմտհ.) Банк.
ԴՐԱՄԱՏՈՒՐԳ, տե՛ս Թատերգու։
ԴՐԱՄԱՏՈՒՐԳԻԱ, տե՛ս Թատերգություն։
ԴՐԱՄԱՏՈՒՓ, ի Копилка.
ԴՐԱՄԱՐԿՂ, ի 1. Касса. Խնայողական դրամարկղ сберегательная касса. 2. Денежный ящик.
ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ, ա. Кассовый.
ԴՐԱՄԱՓՈԽ, ի Меняла.
ԴՐԱՄԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Размен денег.
ԴՐԱՄԱՓՈՐՁ, ի (հնց.) Пробирщик, пробирер, лицо, определяющее количество драгоценного металла в монетах.
ԴՐԱՄԱՔՍԱԿ, ի Кошелёк, портмоне (устар.).
ԴՐԱՄԱՖՈՆԴ, ի Денежный фонд.
ԴՐԱՄՕԺԻՏ, ի Приданое ( деньги).
ԴՐԱՅԻՈՒԹՑՈՒՆ թյան Соседство.
ԴՐԱՆԴԻ, դու Порог.
ԴՐԱՆԻԿ1 1. գ. Царедворец. 2. ա. Царский, королевский.
ԴՐԱՆԻԿ2, տե՛ս Սարյակ։
ԴՐԱՍԱՆԳ, ի Гирлянда.
ԴՐԱՍԱՆԳԵԼ, եցի Украшать гирляндами.
ԴՐԱՍԱՆԳՈՒՄ, գման Украшение гирляндами.
ԴՐԱՑԻ, ցու Сосед.
ԴՐԱՑԻԱԿԱՆ, ա. Соседский.
ԴՐԱՑՈՒԹՅՈՒՆ թյան Соседство.
ԴՐԱՑՈՒՀԻ, տես Соседка.
ԴՐԱՓ, ի Драп.
ԴՐԱՓԵ, ա. Драповый.
ԴՐԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (լեզվբ.) Метатеза.
ԴՐԴԱՊԱՏՃԱՌ, ի Побудительная причина, повод.
ԴՐԴԵԼ, եցի Побуждать, побудить, толкать, толкнуть, подстрекать, подстрекнуть, подговаривать, подговорить.
ԴՐԴԻՉ 1. գ. Подстрекатель. 2. գ. Побудитель. 3. ա. Побудительный.
ԴՐԴՈՒՄ, գման Побуждение.
ԴՐԴՎԵԼ, վեց Побуждаться.
ԴՐԵՅՖԵԼ, եցի Дрейфовать.
ԴՐԸԽԿ, բնձ. Трах!
ԴՐԸՄՓ, բնձ. Бух! Бах!
ԴՐԺԱՆՔ, տե՛ս Դրժում։
ԴՐԺԵԼ, եցի Нарушать, нарушить (клятву, обещание и т. д.). Երդումը դրժել нарушить клятву.
ԴՐԺՈՂԱԲԱՐ, մ. Вероломно.
ԴՐԺՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Դրժում։
ԴՐԺՈՒՄ, ժման և ի Нарушение (обещания, клятвы и т. д.), отступничество.
ԴՐԺՎԵԼ, վեց Нарушаться.
ԴՐԻՃԱԿ, ի (բրբ.) Отверстие (маленькое окошечко) в стене между двумя домами.
ԴՐԻՆԴ, րնդի (բրբ.) Основание большого пальца, часть ладони.
ԴՐԻՋԱԿ, տե՛ս Դրիճակ։
ԴՐԽԿԱԼ, ացի Трахаться, трахнуться.
ԴՐԽԿՈՑ, ի Грохот, стук.
ԴՐԿԻՑ 1. գ . Сосед. 2. ա. Соседский (разг.), соседний. 3. ա. Ближний, ближайший, близлежащий, соседний. ◊ Դրկից ապրել жить по соседству, быть соседями.
ԴՐԿԻՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Соседство.
ԴՐՄԲԱՑՆԵԼ, որի Бухать, бухнуть.
ԴՐՄԲՈՑ, ի Буханье.
ԴՐՄՓԱԼ, տե՛ս Դրմբալ։
ԴՐՄՓՈՑ, տե՛ս Դրմբոց։
ԴՐՆԳԱԼ, աց Греметь, прогреметь, грохотать, прогрохотать.
ԴՐՆԳԱՆ, ա. Гремящий, гулкий.
ԴՐՆԴԱԼ, տե՛ս Դրնգալ։
ԴՐՆԴԵԶ 1․ (կրոն.) Сретение, сретенский праздник. 2. (բրբ.) Костёр, зажигаемый накануне сретения.
ԴՐՆԴՅՈՒՆ, տե՛ս Թնդյուն։
ԴՐՈԳ, ի (բրբ.) Дроги.
ԴՐՈԳԱՊԱՆ, ի Кучер, возница․
ԴՐՈՇ, ի 1. Знамя, флаг, стяг (высок.). 2. (փխբ․) Знамя, руководящая идея. ◊ Կարմիր դրոշ красное знамя. Դրոշ բարձրացնել՝ պարզել поднять знамя. Դրոշի ներքո, դրոշով под знаменем.
ԴՐՈՇԱԶԱՐԴ, ա. Украшенный флагами.
ԴՐՈՇԱԶԱՐԴԵԼ, եցի Украшать флагами.
ԴՐՈՇԱԶԱՐԴՈՒՄ, ղման Украшение флагами.
ԴՐՈՇԱԶԱՐԴՎԵԼ, վեց Украшаться флагами.
ԴՐՈՇԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сигнализация флажками.
ԴՐՈՇԱԿ1, ի 1. Флаг, флажок. 2. (փխբ) Принцип, направление, идея, догмат. ◊ Դրոշակ բարձրացնել՝ պարզել (поднять флаг. Դրոշակ(ներ)ը խոնարհել опустить флаг(и). Դրոշակը իջեցնել спустить флаг.
ԴՐՈՇԱԿ2, ի (հնց.) Пола, подол.
ԴՐՈՇԱԿԱԶԱՐԴ, ա. Украшенный флагами, флажками.
ԴՐՈՇԱԿԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Դրոշախոսություն։
ԴՐՈՇԱԿԱԿԻՐ, կրի 1. Знаменосец, знаменщик. 2. Соратник, сподвижник (высок.), единомышленник.
ԴՐՈՇԱԿԱԿԻՑ, կցի Соратник, сподвижник (высок).
ԴՐՈՇԱԿԱՁՈՂ, ի Древко (флага).
ԴՐՈՇԱԿԱՎՈՐ, ա. Несущий флаг, имеющий флаг.
ԴՐՈՇԱԿԱՓԱՅՏ, տե՛ս Դրոշակաձող։
ԴՐՈՇԱԿԻՐ, տե՛ս Դրոշակակիր։
ԴՐՈՇԱԿԻՑ, տե՛ս Դրոշակակից։
ԴՐՈՇՄ, ի 1. Штамп, штемпель. 2. Печать, клише, клеймо. Դրոշմ կրել носить отпечаток (печать). 3. Отпечаток, клеймо, Тавро. Դրոշմ դնել клеймить. 4. (եկեղ.) Миропомазание.
ԴՐՈՇՄԱԶԱՐԴ 1. գ. Тиснение. 2. ա. Тиснённый, украшенный тиснением.
ԴՐՈՇՄԱԶԱՐԴԵԼ, եցի Украшать, украсить тиснением.
ԴՐՈՇՄԱԶԱՐԴՈՒՄ, դման Тиснение.
ԴՐՈՇՄԱԹՈՒՂԹ, թղթի 1. Гербовая бумага. 2. տես Դրոշմանիշ 1 նշան,։
ԴՐՈՇՄԱԾՐԱՐ, ի Конверт с маркой.
ԴՐՈՇՄԱԿՆԻՔ, ի Штамп,штемпель.
ԴՐՈՇՄԱՆԻՇ, ի 1. Марка. 2. Этикетка, ярлык.
ԴՐՈՇՄԱՆԿԱՐ, ի Изображение, тиснение.
ԴՐՈՇՄԱՆԿԱՐԵԼ, եցի Украшать тиснением.
ԴՐՈՇՄԱՆԿԱՐՈՒՄ, րման Тиснение.
ԴՐՈՇՄԱՆՇԵԼ, եցի Маркировать.
ԴՐՈՇՄԱՆՇՈՒՄ, շման Маркировка, маркирование.
ԴՐՈՇՄԱՆՇՎԵԼ, վեց Маркироваться.
ԴՐՈՇՄԱՊԱՏԵԼ, տե՛ս Դրոշմանշել։
ԴՐՈՇՄԱՊԱՏԻՉ, ի Штамповщик.
ԴՐՈՇՄԱՊԱՏՈՒՄ, տե՛ս Դրոշմանշում։
ԴՐՈՇՄԱՊԱՏՎԵԼ, վեց Штемпелеваться, штамповаться.
ԴՐՈՇՄԱՎՈՐ, ա. Клеймёный. ◊ Դրոշմավոր թուղթ гербовая бумага.
ԴՐՈՇՄԱՏԻՊ, ա. 1. С печатью, со штампом. 2. տե՛ս Դրոշմ 3 նշան.։
ԴՐՈՇՄԱՏՈՒՐՔ, ի Гербовый сбор.
ԴՐՈՇՄԵԼ, եցի 1. տե՛ս Կնքել 1 և 2 նշան.։ 2. Клеймить, штамповать, штемпелевать. Ապրանքները դրոշմել клеймить товары. 3. Выбивать, выбить, тиснить, вытиснить, чеканить, вычеканить. 4. Клеймить, выжигать тавро, таврить. 5. Запечатлевать, запечатлеть. 6. Налагать, наложить отпечаток (печать).
ԴՐՈՇՄՈՒՄ, մման 1. Клеймение, штампование, штамповка, штемпелевание. 2. Тиснение, вытеснение, вычеканивание.
ԴՐՈՇՄՎԵԼ, վեց 1. Клеймиться, штамповаться, штемпелеваться. 2. Отпечатываться, выбиваться, чеканиться. 3.Запечатлеваться, запечатлеться.
ԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Положение, состояние. Պատերազմական դրություն военное положение. Նյութական դրություն материальное положение. ◊ Դրության հետ հաշտվել смиряться с положением․ Դրությանը փրկել спасти положение (Մեկի) դրության մեջ մտնել войти в положение (чьё). Դրությունից դուրս գալ выйти из положения.
ԴՐՈՒԺԻՆԱ, յի Дружина.
ԴՐՈՒՅԹ, ի 1. Положение, предположение, мысль. Ընդհանուր դրույթներ общие положения. 2. Инструкция, установка.
ԴՐՈՒՅԹԱՅԻՆ, ա. Установочный. Դրույթային հարցեր установочные вопросы.
ԴՐՈՒՅՔ, ի Ставка, оклад. Բարձր դրույքներ высокие ставки.
ԴՐՈՒՅՔԱՅԻՆ, ա. Относящийся к ставке, окладу.
ԴՐՈՒՅՔԱՏՈՒՐՔ, ի (ֆին.) Окладной сбор.
ԴՐՍԵԿ 1. գ. Пришелец. 2. ա. Пришлый.
ԴՐՍԵՎՈՐԵԼ, եցի Проявлять, проявить, обнаруживать, обнаружить, показывать, показать, выражать, выразить, выявлять, выявить. ◊ Իրեն դրսևօրել проявить себя.
ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄ, րման Проявление, выявление.
ԴՐՍԵՎՈՐՎԵԼ, վեց Проявляться, проявиться, обнаруживаться, обнаружиться, выражаться, выразиться.
ԴՐՍԻՑ, մ. 1. Снаружи, извне. 2. С виду, внешне, наружно.
ԴՐՍՏԵԼ, եցի 1. Поправлять, поправить, подправлять, подправить. 2. Обделывать, обделать (прост.) (дело, дельце), устраивать, устроить.
ԴՐՍՏՎԵԼ, վեց 1. Поправляться, подправляться. 2. Обделываться, обделаться, устраиваться, устроиться. 3. Выправляться, приходить в порядок.
ԴՐՎԱԳ, ի 1. Отделка, орнамент (чаше об отдельной, законченной части орнамента). 2. Раздел, глава, часть, отрывок. ◊ Դրվագներով զարդարել 1) орнаментировать, 2) инкрустировать.
ԴՐՎԱԳԱԶԱՐԴ, տե՛ս Դրվագավոր։
ԴՐՎԱԳԱԶԱՐԴԵԼ, տե՛ս Դրվագել։
ԴՐՎԱԳԱԶԱՐԴՎԵԼ, տե՛ս Դրվագվել։
ԴՐՎԱԳԱՎՈՐ, ա. Орнаментированный, украшенный орнаментом.
ԴՐՎԱԳԵԼ, եցի Отделывать, отделать, орнаментировать, орнаментовать.
ԴՐՎԱԳԻՉ, ի Мастер, высекающий (или создающий) орнамент.
ԴՐՎԱԳՈՒՄ, դման Отделка, орнаментация.
ԴՐՎԱԳՎԵԼ, վեց Отделываться, орнаментироваться.
ԴՐՎԱԾՔ, ի 1. Постановка. Հարցի գրվածք постановка вопроса. 2. Установленный порядок. 3. Организация, постановка работы.
ԴՐՎԱՏԱԳԻՐ, տե՛ս Գովասանագիր։
ԴՐՎԱՏԱԿԱՆ, տե՛ս Գովասանական։
ԴՐՎԱՏԱՃԱՌ, ի Хвалебная речь, похвальное слово.
ԴՐՎԱՏԱՆՔ, ի Хвала, похвала, восхваление.
ԴՐՎԱՏԵԼ, եցի Восхвалять, восхвалить.
ԴՐՎԱՏԵԼԻ, ա. Похвальный, заслуживающий похвалы.
ԴՐՎԱՏԻՔ, տե՛ս Դրվատանք,
ԴՐՎԱՏՈՒՄ, տման Восхваление.
ԴՐՎԱՏՎԵԼ, վեց Восхваляться.
ԴՐՎԵԼ, վեց 1. Ставиться, класться. 2. Налагаться, возлагаться. 3. Устанавливаться. 4. Накладываться.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ