Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԵԿ Приходи! Приди!
ԵԿԱՀԱԼ, ա. Мокрый, талый (о снеге).
ԵԿԱՄՈՒՏ 1. գ. Доход, прибыль. Համախառը եկամուտ валовой доход. 2. ա. Пришлый. Եկամուտ տարր пришлый элемент.
ԵԿԱՄՏԱԲԵՐ, ա. Доходный, прибыльный, выгодный, рентабельный.
ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Доходность, прибыльность, выгодность, рентабельность.
ԵԿԱՄՏԱՀԱՐԿ, ի Подоходный налог.
ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ, ա. Подоходный.
ԵԿԱՄՏԱՇԱՏ, ա. Доходный, прибыльный.
ԵԿԱՄՏԱՎՈՐ, ա. Доходный.
ԵԿԱՎՈՐ, տե՛ս Խնամախոս։
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ 1. ա. Церковный. Եկեղեցական ծուխ паства, церковный приход. Եկեղեցական եկամուտ причтовый доход. Եկեղեցական երգեցիկ խումբ церковный хор. Եկեղեցական նվիրապետություն церковная иерархия, 2. գ. Церковник, церковнослужитель.
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ-ԾԽԱԿԱՆ, ա. Церковноприходский.
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Духовенство.
ԵԿԵՂԵՑԱՊԱՏԿԱՆ, ա. (հնց.) Церковный, принадлежащий церкви Եկեղեցապատկան գույք церковное имущество.
ԵԿԵՂԵՑԻ, ցու 1. Церковь, храм. 2. Церковная община (христианская,). 3. Религиозная организация, объединённая общностью верований и обрядности. 4. Духовенство. 5. (փխբ.) Молящиеся в церкви (собир.).
ԵԿՈՂ, ա․ Будущий, наступающий, грядущий (книжн.). Եկող տարի в будущем году.
ԵԿՈՎԻ, տե՛ս Եկվոր 1 նշան.։
ԵԿՎՈՐ 1. ա. Пришлый, приезжий. Եկվոր տարր пришлый элемент. 2. գ. Пришелец.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ