Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԹԱԲԱԽ, ի (բրբ․) 1. Тарелка, блюдце. 2. Поднос.
ԹԱԲԱԽԱԼԻՐ տես Թարախոտ։
ԹԱԳ, ի 1. Корона, венец. 2. Венец (при венчании,). 3. (փխբ.) Вершина горы. ◊ Թագ կապել короноваться, венчаться на царство. Թագով պսակել венчать. Գլխին թագ գնել короновать. Թագ ու պարծանք гордость, слава (чья). Թագ ու պսակ венчание, венец.
ԹԱԳԱԳՐԵԼ, եց Короновать, венчать на царство.
ԹԱԳԱԳՐՎԵԼ, վեց Короноваться, венчаться на царство.
ԹԱԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Коронование, коронация, венчание на царство. Թագադրության ծես коронация.
ԹԱԳԱԴՐՈՒՄ, տե՛ս Թագադրություն։
ԹԱԳԱԶԱՐԴ, ա. Коронованный.
ԹԱԳԱԶԱՐՄ, տե՛ս Թագավորազարմ։
ԹԱԳԱԶԵՐԾ ա. Лишённый короны, низвергнутый, свергнутый (с престола).
ԹԱԳԱԶՈՒՐԿ ա. Лишённый короны, низвергнутый, свергнутый (с престола).
ԹԱԳԱԺԱՌԱՆԳ, ի Наследник престола, престолонаследник.
ԹԱԳԱԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Престолонаследие.
ԹԱԳԱԺԱՌԱՆԳՈՒՄ, գման Престолонаследие.
ԹԱԳԱԾԻՆ, ա. Царственный, царского рода.
ԹԱԳԱԿԱՆ, ա. 1. Коронный. Թագական կալվածներ Коронные поместья. 2. Царский.
ԹԱԳԱԿԻՐ 1. ա. Венценосный (устар. высок.). 2. գ. Венценосец (устар. высок.).
ԹԱԳԱՁԵՎ ա. Имеющий форму короны.
ԹԱԳԱՆՄԱՆ ա. Имеющий форму короны.
ԹԱԳԱՊԱՏԿԱՆ, ա. Коронный, принадлежащий короне.
ԹԱԳԱՊՍԱԿ, տե՛ս Թագակիր։
ԹԱԳԱՎՈՐ, ի Царь, король. Միահեծան թագավոր царь-самодержец. ◊ Թագավոր թագավորաց 1) царь царей, 2) бог, царь небесный. Թագավորն ապրած կենա (հնց․) многая лета царю (устар.).
ԹԱԳԱՎՈՐԱԲԱՐ, մ. Царски, по-царски.
ԹԱԳԱՎՈՐԱԲՆԱԿ, տե՛ս Թագավորանիստ։
ԹԱԳԱՎՈՐԱԶԱՐՄ ա. Царственный, происходящий из царского рода.
ԹԱԳԱՎՈՐԱԶԳԻ ա. Царственный, происходящий из царского рода.
ԹԱԳԱՎՈՐԱԶՆ 1. Царевич, королевич. 2. տես Թագավորազարմ։
ԹԱԳԱՎՈՐԱԶՈՒՆ, տե՛ս Թագավորազարմ։
ԹԱԳԱՎՈՐԱԿԱՆ, ա. Царский, царственный, королевский.
ԹԱԳԱՎՈՐԱՆԻՍՏ (հնց.) ա. Столичный, стольный (устар.), престольный. Թագավորանիստ քաղաք престольный город, столичный город, стольный град, столица.
ԹԱԳԱՎՈՐԱՍՊԱՆ, ի. Цареубийца.
ԹԱԳԱՎՈՐԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Цареубийство.
ԹԱԳԱՎՈՐԱՎԱՅԵԼ 1. ա. Царственный. 2. մ. Царски, по-царски.
ԹԱԳԱՎՈՐԵԼ, եց 1. Царствовать. 2. (փխբ.) Царить, воцаряться, воцариться. Տանը խաղաղություն թագավորեց в доме воцарилась тишина. Ամենուրեք կարգ ու կանոն է թագավորում везде царит порядок.
ԹԱԳԱՎՈՐ-ԿԱՅՍՐ, ի (պատմ.) Государь-император.
ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Царство, королевство. 2. տե՛ս Թագավորում։ ◊ Թագավորություն անել царствовать. Երկնային թագավորություն (կրոն.) царствие (царство,) небесное.
ԹԱԳԱՎՈՐՈՒՄ, րման Царствование.
ԹԱԳԱՎՈՐՕԾՈՒՄ, ծման Коронование царя, мироползание (царей).
ԹԱԳԱՎՈՐՕՐՀՆԵՔ ի Коронование царя, мироползание (царей).
ԹԱԳԸՆԿԵՑ, տե՛ս Գահընկեց։
ԹԱԳՈՒՀԻ, հու 1. Царица, королева. 2. Пчелиная матка, царица. 3. (շխմ.) Ферзь. 4. (թղթխ.) Дама.
ԹԱԶԲԵ ի Четки.
ԹԱԶԲԵՀ ի Четки.
ԹԱԶԻ, զու Борзая.
ԹԱԹ1, ի 1. Рука, лапа. 2. Стопа, ступня. 3. տե՛ս Նժար ◊ Թաթը դնել որևէ բանի վրա наложить лапу на что-либо. Մեկի թաթը տրորել наступить на ногу, наступить на хвост.
ԹԱԹ2, ի Тат, таты (народность).
ԹԱԹԱԳՆԱՑ, ա. Стопоходящий. Թաթագնաց կենդանիներ стопоходящие животные.
ԹԱԹԱԽԵԼ, եցի 1. Обваливать, обвалять. 2. Макать, макнуть, обмакивать, обмакнуть, окунать, окунуть. Գրիչը թանաքի մեջ թաթախել обмакнуть перо в чернила. ◊ Ձեռքերը արյան մեջ թաթախել обагрить руки в крови.
ԹԱԹԱԽՈՒՄ, խման 1. Обваливание. 2. Макание, обмакивание. 3. (հնց. եկեղ.) Сочельник. ◊ Թաթախման՝ ծննդյան գիշեր рождественский сочельник. Զատկի թաթախման գիշեր разговение перед Пасхой.
ԹԱԹԱԽՈՒՆ, ա. 1. Обмакнутый. 2. Обвалянный.
ԹԱԹԱԽՎԵԼ, վեց 1. Обваливаться, обваляться. 2. Обмакиваться, обмакнуться. 3. (եկեղ.) Разговляться, разговеться. ◊ Մեկի արյան մեջ՝ արյունով թաթախվել обагрить руки в крови.
ԹԱԹԱԿԱՆ, ա. Татский.
ԹԱԹԱԿԻՇ, ի Скребок.
ԹԱԹԱՁԵՎ ա․ Лапчатый.
ԹԱԹԱՆՄԱՆ ա․ Лапчатый.
ԹԱԹԱՌ, ի Смерч.
ԹԱԹԱՎՈՐ, ա. Лапчатый.
ԹԱԹԱՐ, ի Татарин.
ԹԱԹԱՐԱԿԱՆ, ա. Татарский. Թաթարական տիրապետություն татарщина. Թաթարական լուծ татарское иго.
ԹԱԹԱՐԵՐԵՆ 1. ա. Татарский (о языке). 2. գ. Татарский язык. 3. մ. По-татарски, на татарском языке.
ԹԱԹԵՐԵՆ 1. ա. Татский (о языке,). 2. գ. Татский язык. 3. մ. На татском языке, по-татски.
ԹԱԹԻԿ, ի 1. Ручка, ладошка. 2. Лапка, лапочка.
ԹԱԹՄԱՆ ի Рукавица, варежка
ԹԱԹՊԱՆ ի Рукавица, варежка.
ԹԱԼԱԿ, տե՛ս Թակարդ։
ԹԱԼԱՆ, ի (խսկց.) Грабёж, ограбление, расхищение. ◊ Թալան անել, Թալան տալ, տե՛ս Թալանել։ Թալան հո չի ну и грабёж!
ԹԱԼԱՆԵԼ, ի (խսկց.) Грабить, ограбить (что, кого-либо), обобрать (кого-л.) расхищать, расхитить, (что-л.).
ԹԱԼԱՆԻՉ (խսկց.) 1․գ․ Грабитель, хищник, расхититель․ 2․ ա Грабительский, хищнический
ԹԱԼԱՆՈՒՄ, նման Ограбление, расхищение.
ԹԱԼԱՆՉԻ (խսկց.) 1․գ․ Грабитель, хищник, расхититель․ 2․ ա Грабительский, хищнический
ԹԱԼԱՆՉԻԱԿԱՆ, ա. Грабительский, хищнический.
ԹԱԼԱՆՉԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Грабительство, хищничество.
ԹԱԼԱՆՎԵԼ, վեց (խսկց.) Расхищаться, разворовываться.
ԹԱԼԿԱՆԱԼ, ացավ 1. Доходить, дойти до обморока, обмирать, обмереть. 2. (փխբ.) Вянуть, завянуть, увядать, увянуть.
ԹԱԼԿԱՑՈՒՄ, ցման 1. Обмирание, замирание. 2. Увядание.
ԹԱԼԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Обморок, обмирание, замирание. 2. Слабость. 3. Увядание.
ԹԱԼԿՏԵԼ, եց 1. տես Դալկանալ։ 2. Замирать, замереть.
ԹԱԼԿՏՈՑ, տե՛ս Թալուկ։
ԹԱԼՄՈՒԴ, ի Талмуд.
ԹԱԼՄՈՒԴ՛ԱԿԱՆ 1. ա. Талмудический. 2. գ. Талмудист.
ԹԱԼՄՈՒԴԱԳԵՏ, ի Талмудист.
ԹԱԼՄՈՒԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Талмудизм, схоластические рассуждения, начётничество.
ԹԱԼՄՈՒԴԻՍՏ, ի Талмудист.
ԹԱԼՄՈՒԴԻՍՏԱԿԱՆ, ա. Талмудистский, начётнический, схоластический.
ԹԱԼՈՒԿ 1. գ. Обморок, обмирание, замирание. 2. գ. Слабость. 3. ա. Ослабевший, слабый. 4. ա. (փխբ.) Увядший, завядший.
ԹԱԽԱՆՁ, ի 1. տե՛ս Թախանձանք։ 2. (հնց.) Грусть, Тоска, печаль.
ԹԱԽԱՆՁԱԲԱՐ մ․ Настоятельно, настойчиво․ Թախանձագին խնդրել настоятельно просить.
ԹԱԽԱՆՁԱԳԻՆ մ․ Настоятельно, настойчиво․ Թախանձագին խնդրել настоятельно просить.
ԹԱԽԱՆՁԱԼԻ ա․ 1․ Настоятельный, настойчивый. 2․ Молящий, умоляющий. 3. (հնց.) Грустный, печальный.
ԹԱԽԱՆՁԱԼԻՑ ա․ 1․ Настоятельный, настойчивый. 2․ Молящий, умоляющий. 3. (հնց.) Грустный, печальный.
ԹԱԽԱՆՁԱԿԱՆ, տե՛ս Թախանձալից։
ԹԱԽԱՆՁԱՆՔ, ի 1. Убедительная, настойчивая, настоятельная просьба, мольба. 2. (հնց.) Грусть, тоска, печаль.
ԹԱԽԱՆՁԵԼ, եցի 1. Убедительно, настоятельно, настойчиво просить, упрашивать, умолять. 2. (հնց.) Наскучить, надоедать.
ԹԱԽԱՆՁՈՒԹՅՈՒՆ տե՛ս Թախանձան։
ԹԱԽԱՆՁՈՒՄ տե՛ս Թախանձան։
ԹԱԽԻԾ, խծի Грусть, тоска, печаль. ◊ Թախիծ պատճառել причинять грусть.
ԹԱԽԾԱԳԻՆ 1. ա. Грустный, тоскливый, печальный. 2. մ. Грустно, тоскливо, печально.
ԹԱԽԾԱԴԵՄ, ա. С грустным лицом, грустный.
ԹԱԽԾԱԼԻ 1․ ա. Грустный, тоскливый, печальный.մ. Грустно, тоскливо, печально.
ԹԱԽԾԱԼԻՐ 1․ ա. Грустный, тоскливый, печальный.մ. Грустно, тоскливо, печально.
ԹԱԽԾԱԼԻՑ 1․ ա. Грустный, тоскливый, печальный.մ. Грустно, тоскливо, печально.
ԹԱԽԾԱԼՈՒՐ, ա. Заунывный, грустный, печальный.
ԹԱԽԾԱՀԱՐ, ա. Охваченный тоской, грустью.
ԹԱԽԾԱՆՔ, տե՛ս Թախիծ։
ԹԱԽԾԱՇՈՒՆՉ, ա. Грустный, заунывный.
ԹԱԽԾԱՊԱՏ տե՛ս Թախծահար։
ԹԱԽԾԱՏԱՆՋ տե՛ս Թախծահար։
ԹԱԽԾԱՏՈՉՈՐ տե՛ս Թախծահար։
ԹԱԽԾԵԼ, եցի Грустить, загрустить, тосковать, затосковать.
ԹԱԽԾԵՐԵՍ, տե՛ս Թախծադեմ։
ԹԱԽԾՈՏ 1. ա. Грустный, тоскливый, печальный, заунывный. Թախծոտ աչքեր грустные глаза. Թախծոտ երգ заунывная песня. 2. մ. Грустно, заунывно, печально, тоскливо.
ԹԱԽԾՈՏԵԼ, եցի Стать грустным, загрустить, затосковать.
ԹԱԽԾՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Тоскливость.
ԹԱԽԾՈՐԵՆ, մ. Грустно, тоскливо, печально.
ԹԱԽԾՈՒԹՅՈՒՆ 1. տե՛ս Թախիծ, 2. տե՛ս Թախծոտություն։
ԹԱԽԾՈՒՄ, ծման Тоска.
ԹԱԽԾՈՒՆ, տե՛ս Թախծոտ։
ԹԱԽԿ, ձ. Трах!
ԹԱԽՏ, ի 1. Тахта, кушетка. 2. (բրբ.) Престол, трон. ◊ Թագավորի թախտ царский трон. Թախտից գցել՝ զրկել свергнуть. Թախտից ընկնել՝ զրկվել быть свергнутым.
ԹԱԽՏԱԲԻԹԻ, տե՛ս Փայտոջիլ։
ԹԱԿ, ի 1. Колотушка. 2. Молоток (дверной). 3. Било, трепало. 4. Грифельная доска. 5. Стук. ◊ Թակ ու մահակ драка, потасовка.
ԹԱԿԱԼ ի Строчка, шов. ◊ Թակալակար տալ, տե՛ս Թակալել։
ԹԱԿԱԼԱԿԱՐ ի Строчка, шов. ◊ Թակալակար տալ, տե՛ս Թակալել։
ԹԱԿԱԼԵԼ, եցի Строчить, прострачивать, прострочить, застрачивать, застрочить.
ԹԱԿԱԼՈՒՄ, լման Строчка (о шве).
ԹԱԿԱԼՎԵԼ, վեց Строчиться, прострачиваться, застрачиваться.
ԹԱԿԱՂԱԿ, ի (ճրտրպ.) Абак.
ԹԱԿԱՐԴ, ի Ловушка, западня, силок, капкан, садок. ◊ Թակարդ դնել՝ սարքել поставить ловушку, расставить сети. Թակարդ լարել устроить западню. Թակարդը գցել поймать на удочку, заманить в западню. Թակարդն ընկնել попасться на удочку, попасть в ловушку.
ԹԱԿԵԼ, եցի 1. Бить. 2. Трепать (лён, коноплю). Վուշը թակել трепать лён. 3. Стучать, постучать, стучаться, постучаться. Դուռը թակել стучаться в дверь. 4. Толочь, растолочь. 5. Бить, побить, колотить, поколотить.
ԹԱԿԻՉ, ի 1. Трепало. 2. Колотушка.
ԹԱԿՈՑ, ի 1. Стук. 2. Побои, трёпка. 3. տե՛ս Թակում։ 4. տե՛ս Թակիչ 1 նշան.։
ԹԱԿՈՒՄ, կման 1. Толчение. 2. Стук.
ԹԱԿՈՒՅԿ, ի (գրք.) 1. Кувшин. 2. Горшок.
ԹԱԿՎԵԼ, վեց 1. Биться. 2. Трепаться.
ԹԱՂ1 1. Околоток. 2. Квартал, участок. 3. Население околотка.
ԹԱՂ2, ի (ճրտրպ.) Свод.
ԹԱՂ3, տե՛ս Այգեթաղ։
ԹԱՂԱԾԱԾԿ (ճրտրպ.) 1. գ. Свод․ 2.ա. Сводчатый.
ԹԱՂԱԿԱՊ, տե՛ս Թաղածածկ 2 նշան.։
ԹԱՂԱՁԵՎ, ա. Сводчатый, имеющий форму свода.
ԹԱՂԱՄԱՍ, տե՛ս Թաղ1 1 նշան.։
ԹԱՂԱՄԱՍԱՅԻՆ, ա. Квартальный.
ԹԱՂԱՄԵՌ, ա. (բրբ.) 1. О повреждённой или погибшей лозе, плети. 2. О недозрелых плодах на повреждённой лозе или плети (чаще об арбузах и дынях).
ԹԱՂԱՅԻՆ, ա. 1. Квартальный, участковый. 2. (մինչհեղ.) Околоточный. Թաղային հսկիչ околоточный надзиратель.
ԹԱՂԱՆԹ, ի 1. Оболочка, плёнка. 2. Перепонка, плёнка. 3. (կզմխս.) Плева. 4. Мембрана.
ԹԱՂԱՆԹԱԹԵՎ, ա. Перепончатокрылый.
ԹԱՂԱՆԹԱԹԵՎԱՎՈՐՆԵՐ, ի (կենդբ.) Перепончатокрылые.
ԹԱՂԱՆԹԱԾԱԾԿ, տե՛ս Թաղանթապատ։
ԹԱՂԱՆԹԱԿԵՐՊ տե՛ս Թաղանթապատ։
ԹԱՂԱՆԹԱՁԵՎ ա․ Имеющий форму перепонки, мембраны.
ԹԱՂԱՆԹԱՅԻՆ, ա. 1. Оболочковый, плёночный. 2. Перепоночный.
ԹԱՂԱՆԹԱՆՄԱՆ ա․ Имеющий форму перепонки, мембраны.
ԹԱՂԱՆԹԱՆՅՈՒԹ, ի Клетчатка.
ԹԱՂԱՆԹԱՊԱՏ, ա. Покрытый оболочкой, плёнкой.
ԹԱՂԱՆԹԱՎՈՐ, ա. 1. Плёнчатый. 2. Перепончатый.
ԹԱՂԱՊԵՏ, ի (հնց.) Околоточный.
ԹԱՂԵԳՈՐԾ, տե՛ս Թաղիքագործ։
ԹԱՂԵԳՈՐԾԱՐԱՆ, ի Валяльня.
ԹԱՂԵԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Թաղիքագործություն։
ԹԱՂԵԼ, եցի 1. Хоронить, похоронить. 2. Закапывать закопать, зарывать, зарыть. 3. Погружать, погрузить. 4. Укрыть, скрыть.
ԹԱՂԵՑԻ, ցու Житель того же (одного, своего) квартала.
ԹԱՂԻՔ, ի 1. Войлок. 2. Кошма. ◊ Թաղիք գցել валить войлок. Թաղիք դառնալ сваляться, сбиться.
ԹԱՂԻՔԱԳՈՐԾ, ի Валяльщик, валяльщица.
ԹԱՂԻՔԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Войлочное производство.
ԹԱՂԻՔԱԾԱԾԿ, ա. Крытый (покрытый,) войлоком.
ԹԱՂԻՔԱՊԱՏԵԼ, եցի Обивать (обить) войлоком.
ԹԱՂԻՔԱՊԱՏՈՒՄ, տման Обивка (обивание.) войлоком.
ԹԱՂԻՔԵ ա․ Войлочный.
ԹԱՂԻՔՅԱ ա․ Войлочный.
ԹԱՂԿՈՒՃ, ի 1. Клок спутанных волос 2. Спутанные нитки и т. п. 3. տե՛ս Հերախտ։
ԹԱՂՅԱ, տե՛ս Թաղիքե։
ԹԱՂՈՒՄ, ղման և ի 1. Зарывание, закапывание. 2. Захоронение, 3. Похороны, погребение. Ներկա գտնվել թաղմանը присутствовать на похоронах. 4. Прикопка (виноградника).
ԹԱՂՎԵԼ, վեց 1. Врываться, врыться. Խլուրդը թաղվեց հողի մեջ крот врылся в землю. 2. Зарываться, зарыться. Գործերի մեջ թաղվել зарыться в дела. 3. Увязать, Увязнуть, Запутаться. Նա թաղվել է անլուծելի հարցերի մեջ он увяз в неразрешимых вопросах. 4. Тонуть, утопать. Տնակը թաղված է ծաղիկների մեջ домик утопает в цветах. 5. տե՛ս Ընկղմվել։ 6. Закапываться. Այգիները ձմեռը թաղվում են виноградники на зиму закапываются. 7. Хорониться, быть похороненным, погребаться, быть погребённым. Նա թաղվեց իր ծննդավայրում он был похоронен на родине.
ԹԱՂՔԵԼ, եց Сваляться, спутываться, спутаться, косматиться.
ԹԱՂՔՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Спутанность (волос, ниток и т. д.).
ԹԱՄԱԴԱ, ի Тамада.
ԹԱՄԱԴԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Должность тамады за столом. ◊ Թամադայություն անել быть тамадой.
ԹԱՄԱՀ, ի (բրբ.) Жадность (к чему-либо). ◊ Թամահ անել՝ ունենալ зариться.
ԹԱՄԱՄ 1. ա. (բրբ.) Весь, целый. 2. ա. Настоящий. 3.ա. Полный. 4. գ. Все.
ԹԱՄԱՇԱ, յի (բրբ.) 1. Зрелище, представление. 2.(փխբ.) Загляденье. ◊ Թամաշա անել глядеть, смотреть.
ԹԱՄԲ, ի Седло.
ԹԱՄԲԱԳՈՐԾ, ի Седельник, шорник.
ԹԱՄԲԱԼ 1. ա. (բրբ.) Ленивый. 2. գ. Лентяй, лентяйка.
ԹԱՄԲԱԼԱՆԱԼ, ացավ (բրբ.) 1. Облениться, 2. Лениться.
ԹԱՄԲԱԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բրբ.) Лентяйство. ◊ Թամբալություն անել лентяйничать. Թամբալությունը բռնել է на него лень напала.
ԹԱՄԲԱԿԱԼ, ի Подпруга (верхняя).
ԹԱՄԲԱԿԱՊ, ի Подседельник.
ԹԱՄԲԱՁԵՎ ա․ Седловидный.
ԹԱՄԲԱՂԵՂ, ի Ленчик.
ԹԱՄԲԱՆՄԱՆ ա․ Седловидный.
ԹԱՄԲԱՓՈԿ, տե՛ս Թամբակապ։
ԹԱՄԲԵԼ, եցի Седлать, осёдлывать, оседлать.
ԹԱՄԲԻԿ, ի Седельце, сёдлышко.
ԹԱՄԲՈՒՄ, բման Осёдлываете. седловка (спец.).
ԹԱՄԲՎԱԾՔ, ի Седловка (спец.).
ԹԱՄԲՎԵԼ, վեց Седлаться, осёдлываться.
ԹԱՄՔ, տե՛ս Թամբ։
ԹԱՄՔԵԼ, տե՛ս Թամբել։
ԹԱՄՔՈՒՄ, տե՛ս Թամբում։
ԹԱՄՔՎԵԼ, տե՛ս Թամբվել։
ԹԱՅ, ի (բրբ.) 1. Однолеток, ровесник, ровесница. Նրանք իրար թայ են они однолетки․ 2. Пара, один из однородных предметов, употребляемых вместе. Կոշիկի թայը парный ботинок. 3. Ровня, чета. Նա քո թայը չէ он тебе не чета․ 4. Мешок, куль. Մի թայ ցորեն мешок пшеницы․ ◊ Թայ անել равнять (с кем-чем).
ԹԱՅՖԱ, ի (բրբ.) Враждующая (склочная.) группа, группка, группировка.
ԹԱՅՖՈՒՆ, ի Тайфун.
ԹԱՆ, ի Пахта, пахтанье (обл.). ◊ Թան չի, ամեն մարդու թան չի не так просто, не всякому под силу. Թանի ճանճ է во всё суётся; ко всякой бочке затычка. Ոչ ոք իր թանին թթու չի ասի всякий кулик своё болото хвалят. Թան է դարձել, Թան է կտրել ни кровинки в лице. Թան ու թացան молочное.
ԹԱՆԱԲՐԴՈՇ, ի Окрошка (на пахтанье).
ԹԱՆԱՊՈՒՐ, տե՛ս Սպաս։
ԹԱՆԱՔ, ի Чернила.
ԹԱՆԱՔԱԲԻԾ, բծի Чернильное пятно, клякса.
ԹԱՆԱՔԱԳՈՒՅՆ, ա. Чернильного цвета.
ԹԱՆԱՔԱԿԵՐ, ի (արհմրհ.) Писака.
ԹԱՆԱՔԱՁՈՒԿ, ճկան Каракатица.
ԹԱՆԱՔԱՅԻՆ, ա. Чернильный.
ԹԱՆԱՔԱՍԱՐՔ, ի Чернильный прибор.
ԹԱՆԱՔԱՓՈՇԻ, շու Чернильный порошок.
ԹԱՆԱՔՈՏ, ա. Запачканный чернилами.
ԹԱՆԱՔՈՏԵԼ, եցի 1. Пачкать, запачкать чернилами. 2․ տե՛ս Թանաքոտվել։
ԹԱՆԱՔՈՏՈՒՄ, տման Пачканье чернилами.
ԹԱՆԱՔՈՏՎԵԼ, վեցի Пачкаться, запачкаться чернилами.
ԹԱՆԳԱՐԱՆ, ի Музей.
ԹԱՆԳԱՐԱՆԱԳԵՏ, ի գ. Музеевед.
ԹԱՆԳԱՐԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ, ա. Музееведческий.
ԹԱՆԳԱՐԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Музееведение.
ԹԱՆԳԱՐԱՆԱԿԱՆ ա․ Музейный.
ԹԱՆԳԱՐԱՆԱՅԻՆ ա․ Музейный.
ԹԱՆԹՌՆԻԿ ի․ (բսբ․) Очиток, заячья капуста.
ԹԱՆԹՌՆՈՒԿ ի․ (բսբ․) Очиток, заячья капуста.
ԹԱՆԹՐՎԵՆԻ, նու (բսբ.) Бузина.
ԹԱՆԿ 1. ա. Дорогой, дорогостоящий. Թանկ ապրանք дорогой товар. 2. ա. Драгоценный. 3. մ. Дорого. Թանկ գնով ծախել дорого продавать. 4. ա. Дорогой (уважаемый, любимый). ◊ Թանկ ու կրակ очень дорогой. Թանկ է նստում дорого обходится. Իրեն թանկ ծախել набивать себе цену. Թանկից էժանը չկա дешевле дорогого нет ничего. Թանկ վճարել заплатить дорогой ценой, дорого заплатить.
ԹԱՆԿԱԳԻՆ, ա. 1. Дорогой, драгоценный, ценный. Թանկագին քարեր драгоценные камни- 2. Дорогой, милый.
ԹԱՆԿԱՆԱԼ, ացավ Дорожать, вздорожать, подорожать, удорожаться, удорожиться.
ԹԱՆԿԱՆՈՑ, տե՛ս Թանկ 1 նշան։
ԹԱՆԿԱՎՈՒՆ, ա. Дороговатый.
ԹԱՆԿԱՐ+ԵՔ, ա. Драгоценный, дорогой, дорогостоящий. Թանկարժեք քարեր драгоценные камни.
ԹԱՆԿԱՑՆԵԼ, ցրի Удорожать, удорожить.
ԹԱՆԿԱՑՈՒՄ, ցման Удорожание, вздорожание.
ԹԱՆԿԱՑՎԵԼ, վեց Дорожать, удорожаться, удорожиться.
ԹԱՆԿ-ԹԱՆԿ, մ. Дорого. ◊ Թանկ-թանկ երևալ редко приходить, показываться изредка.
ԹԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Дороговизна. ◊ Թանկություն գցել Поднять цены, взвинтить цены. Թանկություն է ընկել наступила дороговизна.
ԹԱՆՁՐ 1. ա. Густой. Թանձր մառախուղ густой туман. 2. ա. Плотный. Թանձր զանգված плотная масса. 3. մ. Густо. 4. մ. Плотно.
ԹԱՆՁՐԱԳԼՈՒԽ, տե՛ս Թանձրամիտ։
ԹԱՆՁՐԱԼԵԶՈՒ, ա. 1. Облагающий тягучей речью. 2. Невразумительно говорящий или пишущий.
ԹԱՆՁՐԱԽԻՏ, տե՛ս Թանձր։
ԹԱՆՁՐԱԽՈՒՌՆ, ա. Густой. Թանձրախուռն ամբոխ густая толпа.
ԹԱՆՁՐԱԾՈՐ, ա. Густой, тягучий. Թանձրածոր մեղր густой мёд.
ԹԱՆՁՐԱԿԱՐՄԻՐ, ա. Густо-красный.
ԹԱՆՁՐԱԿՏՈՒՑ, ի (կենդբ.) Щур.
ԹԱՆՁՐԱՀԱՎ, ի (կենդբ.) Гагарка, тупик.
ԹԱՆՁՐԱՀՆՉՈՒՆ, ա. Густой, полнозвучный. Թանձրահունչ ձայն густой голос.
ԹԱՆՁՐԱՀՈՆ, ա. Бровастый, густобровый.
ԹԱՆՁՐԱՀՈՒՆՉ, տե՛ս Թանձրահնչուն։
ԹԱՆՁՐԱՄԱՐՄԻՆ, ա. Полнотелый, дебелый, тучный, грузный, полный, дородный.
ԹԱՆՁՐԱՄԻՏ, ա. Тупоумный, тупоголовый, туполобый.
ԹԱՆՁՐԱՄՈՐԹ, ա. Толстокожий.
ԹԱՆՁՐԱՄՈՐՈՒՍ ա․ Бородатый, густобородый. 
ԹԱՆՁՐԱՄՈՐՈՒՔ ա․ Бородатый, густобородый.
ԹԱՆՁՐԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Тупоумие, туполобие.
ԹԱՆՁՐԱՆԱԼ, ացավ 1. Густеть, загустеть. 2. Сгущаться, сгуститься. 3. (փխբ.) Сгущаться, усиливаться. 4. (փխբ.) Конкретизироваться, приобретать реальные черты.
ԹԱՆՁՐԱՇՈՒՐԹ ա․ Толстогубый.
ԹԱՆՁՐԱՇՐԹՈՒՆՔ ա․ Толстогубый.
ԹԱՆՁՐԱՍԱՂԱՐԹ, ա. Густолиственный.
ԹԱՆՁՐԱՎՈՒՆ, ա. Густоватый.
ԹԱՆՁՐԱՏԵՐԵՎ, տե՛ս Թանձրասաղարթ։
ԹԱՆՁՐԱՑԱԿԱՆ, ա. Конкретный, вещественный, материальный.
ԹԱՆՁՐԱՑՅԱԼ, ա. 1. Сгущённый. 2. Конкретный, вещественный, материальный, реальный. 3. (փխբ.) Глубокий, сильный, совершённый.
ԹԱՆՁՐԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Сгущать, сгустить. 2. (փխբ.) Темнить, делать более тёмным. 3. (փխբ.) Сгущать, сгустить краски, преувеличивать, преувеличить.
ԹԱՆՁՐԱՑՈՒՄ, ցման Сгущение.
ԹԱՆՁՐԿԵԿ, տե՛ս Թանձրավուն։
ԹԱՆՁՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Густота.
ԹԱՆՁՐՈՒԿ, ի 1. Гуща. 2. Подливка.
ԹԱՆՉՐԱՄԱԾ, ա. 1. Густой, Плотный. Թանձրամած ամպեր густые облака. 2. (փխբ.) Сгущённый, сконцентрированный. 3. տե՛ս Թանձրամարմին։
ԹԱՆՉՐԱՆՅՈՒԹ, ա. 1. Густой. 2. Телесный, материальный.
ԹԱՇԿԻՆԱԿ, ի Платок. ◊ Մեկի ձեռքին՝ ձեռքի թաշկինակ լինել` դառնալ быть (стать) чьей-либо игрушкой, быть игрушкой в чьих-либо руках.
ԹԱՌ1, ի 1. Насест. 2. Нары.
ԹԱՌ2, ի Тар, восточный струнный музыкальный инструмент.
ԹԱՌԱԿ, ի Участок виноградников.
ԹԱՌԱՀԱՐ, ի Тарист; музыкант, играющий на таре.
ԹԱՌԱՄ, ա. 1. Вялый, увядший, завядший. 2. (փխբ.) Блеклый, поблёкший, увядший.
ԹԱՌԱՄԵԼ, եց 1. Вянуть, завянуть, увядать, увянуть. 2. (փխբ.) Блёкнуть, поблёкнуть.
ԹԱՌԱՄՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Вялость. 2. (փխբ.) Блёклость.
ԹԱՌԱՄՈՒՄ, ի Увядание.
ԹԱՌԱՆՉ ի 1. Вздох, вздыхание. 2. Стон, стенание.
ԹԱՌԱՆՉԱՆՔ ի 1. Вздох, вздыхание. 2. Стон, стенание.
ԹԱՌԱՆՉԵԼ, եցի 1. Вздыхать, вздохнуть. 2. Стенать.
ԹԱՌԱՆՉՈՒՄ, չման 1. Вздыхание. 2. Стенание.
ԹԱՌԱՏԵՂ, ի Насест.
ԹԱՌԱՓ, ի (կենդբ.) 1. Осётр. 2․ Белуга.
ԹԱՌԱՓԱԶԳԻՆԵՐ, ի (կենդբ.) Осетровые.
ԹԱՌԱՓԱԿԻԹ, ի Осетровая икра.
ԹԱՌԵԼ, եց 1. Садиться (сесть,) на насест (о птицах,). 2. Восседать, воссесть.
ԹԱՌԼԱՆ (բրբ.) 1. տես Բազե։ 2. ա. Ненаглядная, прекрасная. 3. գ. Удалец, молодец, соколик (народно-поэт.) 4. ա. Удалой, разудалый.
ԹԱՌՄԱ, յի, Подпоры (жерди) для виноградных лоз.
ԹԱՍ, ի 1. Чаша, кубок, чарка. 2. Таз. ◊ Համբերության թաս чаша терпения. Թաս թասի խփել, Թաս խփել чокаться.
ԹԱՍԱԿ, ի Ермолка, тюбетейка.
ԹԱՍԱՁԵՎ ա. Чашевидный, чашеобразный.
ԹԱՍԱՆՄԱՆ ա. Чашевидный, чашеобразный.
ԹԱՍԸՆԿԵՐ, տե՛ս Բաժակակից։
ԹԱՍԻԲ, ի (բրբ.) Честь. ◊ Թասիբը պահել՝ քաշել заступиться, встать горой (за кого-л).
ԹԱՎ, ա. 1. Густой. 2. Мохнатый, волосатый. 3. Ворсистый. 4. Густой, полнозвучный, низкий (о голосе).
ԹԱՎԱ, ի Сковорода, сковородка.
ԹԱՎԱԲԵՂ, տե՛ս Թանձրամորուս։


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ