Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԹՆԳԱԼ ացի Хныкать, ныть.
ԹՆԳԹՆԳԱԼ ացի Хныкать, ныть.
ԹՆԳԹՆԳԱՆ 1. ա. Хныкающий, хнычущий, ноющий. 2․ գ. Нытик.
ԹՆԳԹՆԳՈՑ ի Хныканье.
ԹՆԳՈՑ ի Хныканье.
ԹՆԳՈՑ, տե՛ս Թնդյուն։
ԹՆԴԱԼ, աց 1. Греметь, прогреметь. Նրա հռչակը թնդում էր ամբողջ երկրում слава его гремела по всей земле. 2. Грянуть, загреметь, раздаться. 3. Дрогнуть, забиться. Նրա սիրտը թնդաց ուրախությունից от радости в нем сердце дрогнуло.
ԹՆԴԱՁԱՅՆ 1. ա. Гулкий. 2. մ. Гулко.
ԹՆԴԱՆԱԼ, ացավ 1. Крепнуть, делаться крепким. 2. (փխբ.) Усиливаться, усилиться. 3. Темнеть, потемнеть, сгуститься (о цвете).
ԹՆԴԱՆՈԹ, ի 1. Пушка. 2. Орудие. Հեռահար թնդանոթ дальнобойное орудие. ◊ Թնդանոթի միս пушечное мясо.
ԹՆԴԱՆՈԹԱՁԻԳ, ձգի (հնց.) Пушкарь, канонир.
ԹՆԴԱՆՈԹԱՄԱՐՏ, ի Артиллерийская перестрелка, дуэль.
ԹՆԴԱՆՈԹԱՅԻՆ, ա. 1. Пушечный. 2. Орудийный.
ԹՆԴԱՑՆԵԼ1, ցրի Потрясать, потрясти.
ԹՆԴԱՑՆԵԼ2, ցրի Делать (сделать) крепким, насыщенным.
ԹՆԴԵԼ, եց 1. տե՛ս Թնդանալ։ 2. (փխբ.) Усиливаться, усилиться.
ԹՆԴՅՈՒՆ, ի 1. Гром. 2. Грохот, раскат. 3. Рокот.
ԹՆԴՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Крепость (чего). Գինու թնդություն крепость вина.
ԹՆԴՈՒՄ, ղման 1. Громыхание. 2. Грохотание. 3. Рокотание.
ԹՆԴՈՒՆ, ա. 1. Гремучий. 2. Гулкий.
ԹՆԴՎԵԼ, տե՛ս Թնդանալ։
ԹՆԹՂՈՒՑ, ի (բրբ.) Мякоть, мясо без костей.
ԹՆԹՈՐԱԼ, տե՛ս Թոնթորալ։
ԹՆԿԹՆԿԱՆ, տե՛ս Թնգթնգան։
ԹՆԿԹՆԿՈՐՑ տե՛ս Թնցթնգոց։
ԹՆԿՈՑ տե՛ս Թնցթնգոց։
ԹՆՉԱԼ տե՛ս Հևալ
ԹՆՉԵԼ տե՛ս Հևալ։
ԹՆՋԿԵԼ, եցի 1. Запутывать, запутать, всклочивать, всклочить, взлохмачивать, взлохматить. 2. Запутываться, взлохмачиваться, всклочиваться.
ԹՆՋՈՒԿ1, ի 1. Спутанные волосы. 2. Запутанный, спутанный клубок ниток.
ԹՆՋՈՒԿ2 (բսբ․) Белянка, боровик.
ԹՆՏԿԱՆՔ, տե՛ս Կաղկանձյուն։


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ