Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԹՐԱԶԱՐԿ, ի Сабельный удар.
ԹՐԱԺԱՆԻՔ, ա. Саблезубый.
ԹՐԱԽԱՂ, տե՛ս Սրախաղ։
ԹՐԱԽԿ, ձ. Трах! Тарарах! Бац!
ԹՐԱԾԱՂԻԿ, տե՛ս Հիրիկ։
ԹՐԱԿԱԼ, ի Портупея.
ԹՐԱԿԻԱԿԱՆ, ա. Фракийский.
ԹՐԱԿՌԻՎ, տե՛ս Թրամարտ։
ԹՐԱՁԵՎ, ա. Саблевидный, саблеобразный.
ԹՐԱՁՈՒԿ, ձկան Меченос меч-рыба.
ԹՐԱՄԱՐՏ, ի Бой на саблях.
ԹՐԱՄԱՐՏԵԼ, եցի Рубиться.
ԹՐԱՆՄԱՆ, տե՛ս Թրաձև։
ԹՐԱՇԵԼ, եցի 1. տես Սափրել։ 2. Гранить, огранить.
ԹՐԱՇՈՒՄ, շման 1. տես Սափրում։ 2. Гранение.
ԹՐԱՇՈՒՇԱՆ, ի (բսբ.) Шпажник, гладиолус.
ԹՐԱՇՎԵԼ, վեց 1. տես Սափրվել։ 2. Граниться, ограниваться.
ԹՐԱՊԱՏՅԱՆ, ի Сабельные ножны.
ԹՐԱՎՈՐ, ա. Вооружённый саблей.
ԹՐԱՏԵԼ, եցի Рубать, рубить, изрубить, разрубать, разрубить.
ԹՐԱՏԵՐԵՎ 1. գ. (բսբ.) Сабельник, ирис. 2. ա. Обладающий саблевидными листьями.
ԹՐԱՏՎԵԼ, վեց Рубиться.
ԹՐԵՎ, միայն Թրև գյալ կապակցության մեջ шататься, шляться, слоняться.
ԹՐԵՎԿԱՆ, ա. Праздношатающийся.
ԹՐԸԽԿ, տե՛ս Թրա՛խկ։
ԹՐԸՄՓ, ճ. Трах!
ԹՐԸՓ, տե՛ս Թրըմփ։
ԹՐԹԻՌ, ի 1. Вибрация, дрожание. 2. (երժշտ.) Тремоло. 3. Трепет, трепетание. ◊ Սրտի թրթիռով с замиранием сердца.
ԹՐԹՆՋԱԹԹՈՒ (քիմ․) Щавелевая кислота.
ԹՐԹՆՋԿԱԹԹՈՒ թթվի (քիմ․) Щавелевая кислота.
ԹՐԹՆՋՈՒԿ, ի (բսբ.) Щавель.
ԹՐԹՆՋՈՒԿԱՅԻՆ, ա. Щавелевый, щавельный.
ԹՐԹՈՒՐ, ի 1. (կենդբ.) Личинка, гусеница, червь. 2․ (տեխ.) Гусеница.
ԹՐԹՈՒՐԱԿԵՐ, ա. Источенный червями.
ԹՐԹՈՒՐԱՆԻՎ, նվի Гусеничное колесо.
ԹՐԹՈՒՐԱՆՄԱՆ, ա. Червеобразный.
ԹՐԹՈՒՐԱՎՈՐ, ա. Гусеничный.
ԹՐԹՌԱԼ, աց 1. Вибрировать, дрожать. 2. Трепетать, биться. 3. Мерцать. 4. Резвиться.
ԹՐԹՌԱԿ, ի (կենդբ.) Вибрион.
ԹՐԹՌԱՁԱՅՆ 1. ա. Вибрирующий (о голосе). 2. մ. Дрожащим голосом.
ԹՐԹՌԱՆ, տե՛ս Թրթռուն։
ԹՐԹՌԱՑՆԵԼ, ցրեց 1. Вибрировать. 2. Волновать.
ԹՐԹՌԻԿ, ա. Тонкий, прозрачный, воздушный.
ԹՐԹՌՈՑ, ի Трепетание, трепет, биение.
ԹՐԹՌՈՒՄ, ռման և ի 1. Вибрирование, вибрация, дрожание, колебание. 2. տե՛ս Թրթռոց։ 3. Мерцание.
ԹՐԹՌՈՒՆ, ա. 1. Трепетный, трепещущий. 2. Мерцательный. 3. Вибрирующий.
ԹՐԹՐԱԿԵՐ, տե՛ս Թրթուրակեր։
ԹՐԹՐԱՆԻՎ, տե՛ս Թրթուրանիվ։
ԹՐԹՓԱԼ, աց Биться, трепетать.
ԹՐԻՔ, ի և րքի Помёт, навоз.
ԹՐԽԿԱԼ, աց Трахнуться, шлёпаться, шлёпнуться.
ԹՐԽԿԱՑՆԵԼ տես Թրխկթրխկացնել։
ԹՐԽԿԹՐԽԿԱՑՆԵԼ ցրեցի 1. Стучать, постучать, хлопать, хлопнуть, брякать, брякнуть, бахать, бахнуть, трахать, трахнуть, шлёпать, шлёпнуть. 2. Кокнуть (прост.).
ԹՐԽԿՈՑ, ի Стук, треск, бряканье, шлёпанье.
ԹՐԾԱՐԱՆ, ի Обжигальная печь.
ԹՐԾԵԼ, եցի 1. Обжигать, обжечь. 2. (փխբ.) Закалить, ковать, выковать.
ԹՐԾՈՒՄ, ծման Обжиг, обжигание.
ԹՐԾՈՒՆ, ա. 1. Обожжённый. 2. (փխբ.) Закалённый.
ԹՐԾՎԱԾՔ, ի Обжиг.
ԹՐԾՎԵԼ, վեց 1. Обжигаться, обжечься. 2. (փխբ.) Закалиться, выковаться.
ԹՐՄԵԼ, եցի 1. (հնց.) Вымачивать, вымочить. 2. Настаивать, настоять (приготовлять настойку).
ԹՐՄՈՑ, տե՛ս Թրջոց։
ԹՐՄՓԱԼ, ացի Грохаться, грохнуться, бахнуться, шлёпаться, шлёпнуться.
ԹՐՄՓԱՑՆԵԼ, ցրեցի Грохнуть, бахнуть, шлёпнуть.
ԹՐՄՓՈՑ, ի Грохот, хлопанье.
ԹՐՄՕՂԻ, ղու Настойка, наливка.
ԹՐՊՐՏԱԼ, տե՛ս Թփրտալ։
ԹՐՋԵԼ, եցի Мочить, смачивать, смочить, намачивать, намочить. ◊ Բերանը՝ կոկորդը թրջել промочить горло.
ԹՐՋՈՑ, ի 1. Примочка. 2. Мочка, замочка. ◊ Թրջոց դնել сделать примочку.
ԹՐՋՈՒՄ, ջման և ի Мочение, замочка.
ԹՐՋՎԱԾ, ա. Мокрый, намоченный. ◊ Թրշված հավ мокрая курица.
ԹՐՋՎԵԼ, վեցի 1. Мокнуть, намокнуть. 2. Смачиваться, смочиться, намачиваться, намочиться. 3. Увлажняться, увлажниться. ◊ Մինչև ոսկորները թրջվել до костей промокнуть.
ԹՐՓՈՇ, ա. (բրբ.) Подросший.
ԹՐՓՈՇԱՆԱԼ, ացավ (բրբ.) Подрастать, подрасти.
ԹՐՔԱՀԱՅ, տե՛ս Թուրքահայ։
ԹՐՔԱՀՈՏ, ի Запах навоза.
ԹՐՔԱՑՆԵԼ, տե՛ս Թուրքացնել։
ԹՐՔԵԼ, եց Гадить, нагадить (о животных).
ԹՐՔՈՏ, ա. Запачканный навозом, загаженный.
ԹՐՔՈՏԵԼ, եց 1. Навозить (пачкать навозом). 2. տե՛ս Թրքոտվել։
ԹՐՔՈՏՎԵԼ, վեց Навозиться, пачкаться навозом.
ԹՐՔՈՒՀԻ, հու Турчанка.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ