Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԼԻ 1. ա. Полный, Наполненный. Գինով լի սափորներ Кувшины, полные вина. 2. ա. Обильный, изобильный. 3. ա. Пышный. 4. մ. В изобилии, в довольстве (разг.). ◊ Լի օր будничный день. Լի ու լի 1) вполне, 2) переполненный.
ԼԻԱԲԱԿ, ա. Полный. Լիաբակ լուսին полная луна.
ԼԻԱԲԵՌՆԵԼ, եցի Полностью загружать, загрузить.
ԼԻԱԲԵՌՆՈՒՄ, ի և նման Полная загрузка.
ԼԻԱԲԵՌՆՎԵԼ, վեց Полностью загружаться.
ԼԻԱԲԵՐԱՆ, մ. 1. Во весь голос. 2. От всего сердца, от всей души. Լիաբերան շնորհակալություն հայտնել благодарить от всего сердца.
ԼԻԱԲԵՐՐԻ, ա. Очень плодородный.
ԼԻԱԲԵՐՔ, տե՛ս Բերքառատ։
ԼԻԱԲՈՒԽ, տե՛ս Առատաբուխ։
ԼԻԱԲՈՒՌ 1. մ. Пригоршнями. Լիաբուռն վերցնել брать полными пригоршнями. 2. մ. Щедро. Լիաբուռն բաժանել щедро раздавать. 3. ա. Щедрый. Լիաբուռն ընծա щедрый подарок. 
ԼԻԱԲՈՒՌՆ տես Լիաբուռ։
ԼԻԱԳԻՆ, տե՛ս Լիարժեք։
ԼԻԱԳԻՐԿ, ա. մ. В полный обхват.
ԼԻԱԳՈՒԹ, տե՛ս Գթառատ։
ԼԻԱԶԵՂ ա․ Обильно льющийся.
ԼԻԱԶԵՂՈՒՆ ա․ Обильно льющийся.
ԼԻԱԶՈՐ 1. գ. Уполномоченный. 2. ա. Полномочный, облечённый полномочиями. Լիազոր դեսպան полномочный посол.
ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ, գրի Доверенность.
ԼԻԱԶՈՐԵԼ, եցի Уполномочивать, уполномочить.
ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Полномочие.
ԼԻԱԶՈՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Полномочие.
ԼԻԱԶՈՐՎԵԼ, վեց Уполномочиваться.
ԼԻԱԹԻՎ, մ. (հզվդ.) В полном составе.
ԼԻԱԹՈՒՅՆ, ա. Полный яда.
ԼԻԱԹՈՒՇ, ա․ Полнощёкий.
ԼԻԱԹՈՔ, մ. 1, Полной грудью- Լիաթոք շնչել дышать полной грудью. 2. (փխբ.) От всей души, от души, искренне, горячо. Լիաթոք ծիծաղել смеяться от души.
ԼԻԱԼԻՃ, տե՛ս Լայնալիճ։
ԼԻԱԼԻՐ, ա. Полный (о луне,).
ԼԻԱԼՈՒՅՍ 1. ա. Залитый светом. 2. ա. Ярко освещающий. 3. մ. Ярко, светло.
ԼԻԱԼՈՒՍԻՆ 1. գ. Полная луна, полнолуние. 2. ա. Полнолунный.
ԼԻԱԽԻՆԴ, ա. Радостный, счастливый.
ԼԻԱԾԻՐ, ա. (hնց.) 1. Обширный, просторный. 2. Переполненный, битком набитый.
ԼԻԱԿԱԶՄ, ա. В полном составе.
ԼԻԱԿԱՏԱՐ, ա. Полный, совершённый, абсолютный,Неограниченный. Երկերի լիակատար ժողովածու полное собрание сочинений. Լիակատար ազատություն полная свобода. Լիակատար հաղթանակ полная победа.
ԼԻԱԿԱՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Полнота.
ԼԻԱԿՇԻՌ 1. ա. Полновесный. 2. ա. Чистый, беспримесный. Լիակշիռ ոսկի чистое золото.
ԼԻԱԿՇՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Полновесность.
ԼԻԱԿՈՒՐԾ 1. ա. Полногрудый. 2. մ. Полной грудью.
ԼԻԱԿՈՒՐԾՔ 1. ա. Полногрудый. 2. մ. Полной грудью.
ԼԻԱՀԱԳԱԳ, տե՛ս Լիաձայն.
ԼԻԱՀԱՎԱՏ, ա. Полный веры.
ԼԻԱՀՆԶՈՒՆ 1. ա. Полнозвучный. 2. մ. Полнозвучно.
ԼԻԱՀՆՉՅՈՒՆ 1. ա. Полнозвучный. 2. մ. Полнозвучно.
ԼԻԱՀՈԳԻ, տե՛ս Լիասիրտ։
ԼԻԱՀՈՐԻԶՈՆ, ա. (փխբ.) Обладающий широким кругозором.
ԼԻԱՀՈՒՅՍ 1. ա. Вполне уверенный. 2. ա. Полный надежд. 3. մ. Уверенно.
ԼԻԱՀՈՒՆՉ, տե՛ս Լիահնչուն։
ԼԻԱՁԱՅՆ 1. ա. Полноголосый, Полнозвучный. Լիաձայն երգ полнозвучная песня. 2. ա․ (լեզվբ.) Полнозвучный. 3. մ. Во весь голос, полным голосом. Լիաձայն գոչել кричать полным голосом. 4. մ. (փխբ.) От всей души, сердечно.
ԼԻԱՁԵՌՆ 1. ա. С полными руками. 2. ա. Щедрый. 3. մ. Щедро, щедрой рукой.
ԼԻԱՁԻՐ, ա. Щедро одарённый.
ԼԻԱՄԵՏՐԱԺ, ա. Полнометражный.
ԼԻԱՆԱԼ, ացա 1. Насыщаться, насытиться. 2. Быть вполне довольным. Աչքը լիանալ, տե՛ս Աչք բառի տակ:
ԼԻԱՇԵՇՏ, ա. (լեզվբ.) Несущий сильное ударение.
ԼԻԱՇՈՒՆՉ 1. ա. Глубоко дышащий. 2. մ. Глубоко дыша.
ԼԻԱՊԵՍ, տե՛ս Լիովին։
ԼԻԱՊՏՈՒՂ, ա. Отягощенный плодами.
ԼԻԱՌԱԳԱՍՏ 1. մ. На всех парусах. 2. ա. С поднятыми парусами.
ԼԻԱՌԱՏ 1. ա. Обильный, изобильный. 2. մ. Обильно, щедро.
ԼԻԱՌԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Обилие, изобилие.
ԼԻԱՍԻՐՏ 1. ա. Сердечный, искренний. 2. մ. Искренне, сердечно, горячо. 3. մ. Всей душой, всем сердцем.
ԼԻԱՎԱՐՏ, ա. Вполне законченный, завершённый.
ԼԻԱՏԱՐԱՓ 1. ա. Обильный, проливной (о дожде). Լիատարափ անձրև обильный дождь. 2. մ. Обильно. Լիատարափ հոսել обильно течь.
ԼԻԱՐԺԵՔ, ա. Полноценный. Լիարժեք պատասխան полноценный ответ.
ԼԻԱՐԺԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Полноценность.
ԼԻԱՐՅՈՒՆ, ա. Полнокровный.
ԼԻԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Полнокровие.
ԼԻԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Насыщать, насытить. 2. Полностью удовлетворить. 3. Создать изобилие.
ԼԻԱՑՈՒՄ, ցման Насыщение.
ԼԻԲԵՐԱԼ 1. ա. Либеральный. Լիբերալ կուսակցություն либеральная партия. 2. գ. Либерал.
ԼԻԲԵՐԱԼԱԿԱՆ, ա. Либеральный.
ԼԻԲԵՐԱԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Либеральность. Լիբերալություն անել либеральничать.
ԼԻԴԻԱԿԱՆ, տե՛ս Լյուդիական։
ԼԻԴԻԱՑԻ, տե՛ս Լյուդիացի։
ԼԻԴՐ, ի (հնց.) 1. Мера веса (сыпучих тел,) в 12 (иногда в 9 или 20) фунтов.
ԼԻԶԵԼ, եցի Лизать, лизнуть, облизывать, облизать. ◊ Մատներդ կլիզես пальчики оближешь. Թքածը լիզել отказываться от своих слов, поступков. Ոտները՝ գարշապարը լիզել лизать подмётки.
ԼԻԶՈՒՄ, զման Лизание, облизывание.
ԼԻԶՎԵԼ, վեց Лизаться, облизываться.
ԼԻԶՎՌՏԵԼ, եցի Облизывать.
ԼԻԹԻՈՒՄ, ի (քիմ.) Литий.
ԼԻԻՄԱՍՏ, ա. (լեզվբ.) Полнозначный, знаменательный. Լիիմաստ բառեր знаменательные слова.
ԼԻԻՇԽԱՆ, ա. Полновластный.
ԼԻԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Полнота власти.
ԼԻԻՐԱՎ, ա. Полноправный. Լիիրավ քաղաքացի полноправный гражданин.
ԼԻԻՐԱՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Полноправие, полноправность.
ԼԻԼ, տե՛ս Տիղմ։
ԼԻԼԱՅԻՆ, տե՛ս Տղմային։
ԼԻԿՎԻԴԱՏՈՐ, ի Ликвидатор.
ԼԻՃ, լճի Озеро. Սևանա լիճ озеро Севан.
ԼԻՃԿԱՊ, ի (բրբ.) Запруживание, запруда. ◊ Լիճկապ անել запрудить.
ԼԻՄՈՆ, տե՛ս Կիտրոն։
ԼԻՄՈՆԱԶԳԻՆԵՐ, տե՛ս Կիտրոնազգինեr։։
ԼԻՄՈՆԱԹԹՈՒ, տե՛ս Կիտրոնաթթու։
ԼԻՄՈՆԱԾԱՌ, տե՛ս Կիտրոնենի։
ԼԻՄՈՆԱՀՅՈՒԹ, տե՛ս Կիտրոնահյութ։
ԼԻՄՈՆԵՆԻ, տե՛ս Կիտրոնենի։
ԼԻՆԴ, լնդի Десна.
ԼԻՆԴ, լնդի Лом (орудие).
ԼԻՆԵԼ, եղա 1. Бывать, быть. 2. Случаться, случиться. 3. Находиться. 4. Возникать, возникнуть. 5. Рождаться, родиться. 6. Составлять, составить. ◊ Լինում է չի լինում жил-был. Չլինեմ-չիմանամ смотри, не... Չլինի թե... 1) как бы не..., 2) неужели..., 3) не... ли (в сочетании с глаголом).
ԼԻՆԵԼԻՔ, ի То, что должно совершиться, произойти, неизбежное.
ԼԻՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Бытие, существование. 2. Становление.
ԼԻՆՈՏԻՊ (տպգր.) 1. գ. Линотип. 2. ա. Линотипный.
ԼԻՆՉԱՀԱՐԵԼ, եց Линчевать.
ԼԻՈՎԻՆ, մ. Полностью, всецело, вполне, целиком, совершенно. Լիովին համաձայնվել полностью согласиться.
ԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Обилие, изобилие, достаток, довольство (разг.). ◊ Լիության մեջ լողալ ապրել кататься как сыр в масле.
ԼԻՈՒԼԻ 1. մ. Обильно. 2. մ. Полностью, сполна. 3. ա. Полный.
ԼԻՍ, տե՛ս Լույս։
ԼԻՍԵՌ, ի 1. (տեխ.) Вал. 2. Ось. 3. Крючок веретена.
ԼԻՍԵՌԱՓՈԿ, ի Приводной ремень.
ԼԻՍԵՌՆԻԿ, ի 1. Подъёмный блок. 2. Крючок веретена.
ԼԻՏՎԱԿԱՆ, ա. Литовский.
ԼԻՏՎԱՑԻ, ցու Литовец.
ԼԻՏՎԵՐԵՆ 1. գ. Литовский язык. 2. ա. Литовский (о языке). 3. По-литовски, на литовском языке.
ԼԻՏՐԱՆՈՑ 1. գ. Литровка. 2. ա. Литровый.
ԼԻՐ, ի Насыпь. Երկաթուղային լիր железнодорожная насыпь.
ԼԻՐԲ 1. ա. Наглый, развязный, бесстыдный, бесстыжий (прост.). 2. ա. Развратный, беспутный, распутный. 3. գ. Бесстыдник, наглец, нахал (разг.). 4. գ. Развратник, распутник.
ԼԻՐԻԶՄ, տե՛ս Քնարականություն։
ԼԻՐԻԿ 1. տե՛ս Քնարերգու։ 2. տե՛ս Քնարական։
ԼԻՐԻԿԱ, տե՛ս Քնարերգություն։
ԼԻՐԻԿԱԿԱՆ, տե՛ս Քնարական։
ԼԻՐԻԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Քնարականություն։
ԼԻՐՔ, տե՛ս Լիր։
ԼԻՑՔ, ի 1. Наполнение, заполнение. 2. Заливка. 3. Заряд. 4. Зарядка. 5. Насыпь. 6. Налив. 7. տե՛ս Լցոն։ 8. Штопка.
ԼԻՑՔԱԹԱՓԵԼ, եցի Разряжать, разрядить.
ԼԻՑՔԱՅԻՆ, ա. Зарядный. Լիցքային վարժություններ зарядка, упражнения физзарядки.
ԼԻՑՔԱՆՅՈՒԹ, ի 1. Наполнитель. 2. Заливка.
ԼԻՑՔԱՎՈՐԵԼ, եցի Заряжать, зарядить.
ԼԻՑՔԱՎՈՐՈՒՄ, րման Заряжение, зарядка.
ԼԻՑՔԱՎՈՐՎԵԼ, վեց Заряжаться, зарядиться.
ԼԻՔ, տե՛ս Լիքը։
ԼԻՔԵՐԵՍ, ա. Полнощёкий.
ԼԻՔԸ, ա. 1. Полный, наполненный. 2. Тучный, полный, толстый, дородный.
ԼԻՔԸ-ԼԻՔԸ 1. ա. Переполненный, полный. 2. ա. Тучный, полный, дородный. 3. մ. Полно.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ