Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԽՌԹԱԼ, աց Хрустнуть.
ԽՌԹԽՌԹԱՑՆԵԼ, ցրի, Хрустеть, похрустывать.
ԽՌԹԽՌԹՈՑ, ի Хруст, похрустывание.
ԽՌԹՈՑ, ի Хруст, похрустывание.
ԽՌԻԿ1 ի Жабры.
ԽՌԻԿ2 տե՛ս Խռուկ։
ԽՌԻԿ3 (բրբ․) միայն Խռիկ տալ արտահայտության մեջ․ вытурить, выгнать, прогнать.
ԽՌԻԿԱՎՈՐ, ա. Жаберный.
ԽՌԻՎ, ի, 1. գ․ Хворост, валежник․ 2․ գ․ Клок волос․ 3․ա․ Всклокоченный, растрёпанный․ 4․ տե՛ս Խառն։ 5. մ. Вразброд, беспорядочно.
ԽՌԽՌԱԼ, աց 1. Храпеть. 2. Хрюкать. 3. Хрипеть.
ԽՌԽՌԱՆ, ա. Хриплый.
ԽՌԽՌԱՑՆԵԼ, տե՛ս Խռխռալ։
ԽՌԽՌՈՑ, ի 1. Храп, похрапывание. 2. Хрюк, хрюканье, похрюкивание. 3. Хрип, хрипение.
ԽՌՄՓԱԼ, ացի Храпеть, захрапеть.
ԽՌՄՓԱՑՆԵԼ, ցրի Храпеть, захрапеть.
ԽՌՄՓՈՑ, ի Храп, храпение.
ԽՌՆԴԱՏ, ի (բսբ.) Коровяк.
ԽՌՆԵԼ, եցի Загромождать, загромоздить, скучивать, скучить, столпить.
ԽՌՆՈՒՄ, ի 1. Скопление. 2. Загромождение.
ԽՌՆՉԱԼ 1. Хрюкать. 2. Орать.
ԽՌՆՉԵԼ 1. Хрюкать. 2. Орать.
ԽՌՆՉՅՈՒՆ, ի 1. Хрюканье. 2. Ослиный крик.
ԽՌՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Загромождённость, скученность.
ԽՌՆՎԱԾՔ, ի Загромождённость, скученность.
ԽՌՆՎԵԼ, վեց 1. Скопляться, Скопиться, Толпиться, столпиться. 2․ Загромождаться, скучиваться, скучиться. 3. Тесниться, тесниться толпой (кучами).
ԽՌՇՏԱԼ, աց Фыркать, фырчать, фыркнуть.
ԽՌՈՎ 1. ա․ Обиженный. 2. ա․ Возмущённый. 3. ա․ Расстроенный. 4. ա․ Взволнованный. 5․ մ. В обиде, в ссоре. ◊ Խռով լինել быть в ссоре․ Խռով մնալ, Խռով մտնել 1) быть в ссоре, 2) чтоб тебе пусто было! (проклятие).
ԽՌՈՎԱԼԻՑ, ա. 1. Мятежный. 2. Смутный.
ԽՌՈՎԱՀԱՐ, ա. 1. Сильно взволнованный. 2. Возмущённый.
ԽՌՈՎԱՀՈՒԶՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Смятенность. 2․ Смутность.
ԽՌՈՎԱՀՈՒՅԶ 1. ա․ Взволнованный, смятенный. 2. ա․ Смущающий, волнующий. 3. ա․ Смутный․ 4. ա․ Взбушевавшийся․ 5. մ. Возмущённо. 6. մ․ Взволнованно.
ԽՌՈՎԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Бунтарство.
ԽՌՈՎԱՆՔ, ի Смятение, волнение.
ԽՌՈՎԱՍԵՐ, ա. Мятежный.
ԽՌՈՎԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Мятежность, бунтарство.
ԽՌՈՎԱՏԵՆՉ, տե՛ս Խռովարար։
ԽՌՈՎԱՐԱՐ 1. գ. Мятежник, бунтарь, смутьян. 2. ա․ Мятежный, бунтарский.
ԽՌՈՎԱՐԱՐԱԿԱՆ, ա. Мятежнический.
ԽՌՈՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Мятеж, бунт. 2. Бунтарство.
ԽՌՈՎԱՐԿՈՒ, ա. 1. Мятежный. 2. Драчливый.
ԽՌՈՎԵԼ, եցի 1. Волновать, взволновать. 2. Тревожить, растревожить. 3. Возмущаться, возмутиться. 4. Волноваться, взволноваться, смущаться, смутиться. 5. Ссориться, поссориться. 6. Обижаться, обидеться.
ԽՌՈՎԵՑՆԵԼ, ցրի 1. Волновать, взволновать, смущать, смутить․ 2. Ссорить, поссорить.
ԽՌՈՎԻՉ տե՛ս Խռովարար 2 նշան.։
ԽՌՈՎԿԱՆ ա. (բրբ.) Обидчивый.
ԽՌՈՎԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բրբ.) Обидчивость.
ԽՌՈՎՄՈՒՆՔ, ի 1. Волнение. 2. Возмущение. 3. Тревога.
ԽՌՈՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Мятеж, бунт, смута. 2. Раздор, разлад. 3. Возмущение, брожение. 4. Волнение. 5. Размолвка. ◊ Խռովություն սերմանել 1) сеять смуту, 2) сеять раздор.
ԽՌՈՎՈՒՆ, ա. Мятежный.
ԽՌՈՎՎԵԼ, վեց 1. Возмущаться, возмутиться. 2․ Волноваться, взволноваться.
ԽՌՈՎՔ, ի 1. Возмущение. 2. Волнение. 3. Переполох, суматоха. 4. տե՛ս Խռովություն 1 նշան.։
ԽՌՈՒԿ, ի (բժշկ.) Круп, острое воспалительное заболевание гортани.
ԽՌՉԱԿ, ի Гортань.
ԽՌՉԱՓՈՂ, ի Гортань.
ԽՌՊԱՁԱՅՆ 1. ա. Хриплый, охриплый, сиплый, осиплый. 2․ մ. Хрипло, сипло.
ԽՌՊՈՏ 1. ա. Хриплый, охриплый, сиплый, осиплый. 2. մ. Хрипло, сипло.
ԽՌՊՈՏԱՁԱՅՆ, տե՛ս Խռպաձայն։
ԽՌՊՈՏԱՆԱԼ, ացավ Хрипнуть, охрипнуть, сипнуть,осипнуть.
ԽՌՊՈՏԵԼ, եց Хрипнуть, охрипнуть, сипнуть, осипнуть.
ԽՌՊՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Хрипота, хриплость, сипота, сиплость.
ԽՌՊՈՏՎԵԼ, վեց Хрипнуть, охрипнуть, сипнуть, осипнуть.
ԽՌՌԱԼ, ացի 1. Храпеть, захрапеть. 2. Хрипеть, захрипеть.
ԽՌՌԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Храпеть, захрапеть. 2. Хрипеть, захрипеть.
ԽՌՌՈՑ, ի 1. Храпение, храп. 2. Хрипение, хрип.
ԽՌՎԱԿ, ի (բրբ.) Отверстие в стене (для стока воды).
ԽՌՎԱՆԱԼ, ացավ Растрёпываться, растрепаться.
ԽՌՓԱԼ, աց Хрустеть.
ԽՌՓՈՑ, ի Хруст, хрустение.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ