Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԽՐԱԽԱԼԻ, ա․ (հզվդ.) Радостный, веселый.
ԽՐԱԽԱԼԻՑ, ա․ (հզվդ.) Радостный, веселый.
ԽՐԱԽՃԱՆ, տե՛ս Խրախճանք։
ԽՐԱԽՃԱՆԱՍԵՐ 1. ա. Любящий кутить. 2․ գ. Кутила, бражник.
ԽՐԱԽՃԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Խրախճանք։
ԽՐԱԽՃԱՆՔ, ի Пир, пиршество, кутёж.
ԽՐԱԽՈՒՅՍ, տե՛ս Խրախուսանք։ ◊ Խրախույս առնել поощряться, ободряться. Խրախույս կարդալ поощрять, ободрять.
ԽՐԱԽՈՒՍԱԿԱՆ 1. ա․ Поощрительный, ободрительный. 2. գ. Поощрительное слово.
ԽՐԱԽՈՒՍԱՆՔ, ի Поощрение, ободрение.
ԽՐԱԽՈՒՍԵԼ, եցի Поощрять, поощрить, ободрять, ободрить.
ԽՐԱԽՈՒՍԵԼԻ, ա. Достойный поощрения.
ԽՐԱԽՈՒՍԻՉ, ա. Ободрительный, ободряющий, поощрительный.
ԽՐԱԽՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Խրախուսանք։
ԽՐԱԽՈՒՍՈՒՄ, սման Поощрение, ободрение.
ԽՐԱԽՈՒՍՎԵԼ, վեց Поощряться, ободряться.
ԽՐԱՄ, ի 1. Крепостной ров. 2. (ռազմ.) Траншея, окоп 3. Ущелье, теснина. 4. Овраг. 5. Пролом, брешь (в стене). 6. Ров, рытвина, канава. 7. Подкоп, сапа. 8. Крепостной вал.
ԽՐԱՄԱՀԱՏ, ա. Копающий ров (траншею).
ԽՐԱՄԱՁԵՎ, ա․ Траншееобразный.
ԽՐԱՄԱՆՄԱՆ, ա․ Траншееобразный.
ԽՐԱՄԱՊԱՏ, ա. Окопанный, окружённый рвом.
ԽՐԱՄԱՊԱՏԵԼ, եցի Окопать, окружить рвом.
ԽՐԱՄԱՏ, ի (ռազմ.) Окоп, траншея.
ԽՐԱՄԱՏԱԿՌԻՎ, կովի Бои в окопах.
ԽՐԱՄԱՏԱՄԱՐՏ, ի Бои в окопах.
ԽՐԱՄԱՏԱՅԻՆ, ա. Окопный, траншейный.
ԽՐԱՄԱՏԱՊԱՏԵԼ, եցի Окружить окопами.
ԽՐԱՄԱՏԱՎՈՐԵԼ, եցի Поместить в окопы.
ԽՐԱՄԱՏԱՎՈՐՎԵԼ, վեց Окапываться, окопаться.
ԽՐԱՄԱՏԵԼ, եցի 1. Окапывать, окопать. 2. Рыть подкоп. 3. տե՛ս Խրամատավորել։
ԽՐԱՄԱՏՈՒՄ, ի Окапывание.
ԽՐԱՄԱՏՎԵԼ, վեց Окапываться, окопаться.
ԽՐԱՄՈՒՂԻ, ուղու Траншея
ԽՐԱՏ, ի 1. Наставление, назидание, поучение. 2. Увещание, увещевание. 3. Трёпка, наказание. 4. Урок, наука. Այս քեզ խրատ լինի Это тебе наука. ◊ Խրատ կարդալ читать наставление. Խրատ տալ 1) поучать, назидать, 2) проучить.
ԽՐԱՏԱԲԱՐ, մ. Назидательно, поучающе.
ԽՐԱՏԱԿԱՆ, ա. Поучительный, назидательный, наставительный.
ԽՐԱՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Поучительность, назидательность, наставительность.
ԽՐԱՏԱՃԱՌ, ի Нотация, назидание.
ԽՐԱՏԱՏՈՒ, ի 1. գ. Указчик, наставник. 2. տ. Назидательный, поучительный, наставительный.
ԽՐԱՏԵԼ, եցի 1. Наставлять, наставить, назидать, поучать. 2. Проучить.
ԽՐԱՏԻՉ, տե՛ս Խրատատու։
ԽՐԱՏՎԵԼ, վեց 1. Наставляться, поучаться. 2. Образумиться.
ԽՐԱՐՈՒ, ա. (բսբ.) Выросший самосевом, из осыпавшихся семян.
ԽՐԵԼ, եցի Втыкать, воткнуть, вонзать, вонзить.
ԽՐԹԵԼ, եցի (բրբ.) Хлебать. ◊ Ինչ կբրդես, այն կխրես что посеешь, то и пожнёшь.
ԽՐԹԻՆ 1. ա. Замысловатый, сложный, мудрёный. 2. մ. Замысловато.
ԽՐԹԻՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Замысловатость, мудрёность.
ԽՐԹՆԱԲԱՆ, ա. 1. Говорящий (пишущий) замысловато. 2. Замысловатый, мудрёный.
ԽՐԹՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Замысловатость, витиеватость.
ԽՐԹՆԻՄԱՍՏ, ա. Замысловатый, витиеватый.
ԽՐԽԻՆՋ, ի Ржание.
ԽՐԽՆՋԱԼ, աց Ржать, заржать.
ԽՐԽՆՋՅՈՒՆ, տե՛ս Խրխինջ։
ԽՐԽՆՋՈՑ, տե՛ս Խրխինջ։
ԽՐԿԵԼ, եցի (բրբ.) Гнать, прогонять, прогнать.
ԽՐՁԱՁԵՎ, ա. Похожий на сноп.
ԽՐՁԱՄԵՔԵՆԱ, յի Сноповязалка.
ԽՐՁԱՆՈՑ, ի Овин, рига.
ԽՐՁԱՎՈՐ, ի Сноповязальщик.
ԽՐՁԵԼ, եցի Вязать снопы.
ԽՐՃԻԹ, ի Хижина, хата, изба.
ԽՐՃԻԹԱՎԱՐ, ի Избач.
ԽՐՃԻԹ-ԸՆԹԵՐՑԱՐԱՆ, ի Изба-читальня.
ԽՐՈԽՏ 1. ա. Гордый․ 2․ ա. Дерзкий. 3. ա. Зычный. 4. ա. Грандиозный, великолепный. 5. ա. Возвышенный, величавый, величественный. 8. մ. Дерзко, гордо.
ԽՐՈԽՏԱԲԱՐ, մ. Дерзко, гордо.
ԽՐՈԽՏԱԼ, ացի է. Грозить, угрожать. 2. Бравировать.
ԽՐՈԽՏԱԼԻ, ա. Грозный.
ԽՐՈԽՏԱՀԱՅԱՑ 1. ա. С гордым (грозным) взглядом. 2. մ. Гордым (грозным) взглядом.
ԽՐՈԽՏԱՀՆՉՅՈՒՆ, ա․ Грозно звучащий, грозный.
ԽՐՈԽՏԱՀՈՒՆՉ, ա․ Грозно звучащий, грозный.
ԽՐՈԽՏԱՁԱՅՆ 1. ա. Зычный, грозный. 2. մ. Зычно, грозно.
ԽՐՈԽՏԱՆԱԼ, ացավ 1. Кичиться. 2. Возгордиться. 3. Стать дерзким.
ԽՐՈԽՏԱՆՔ, տե՛ս Խրոխտություն։
ԽՐՈԽՏԱՊԱՆԾ 1. ա. Чванливый, кичливый, спесивый. 2. ա. Грандиозный, великолепный. 3. ա. Величавый. 4. մ. Горделиво, величаво.
ԽՐՈԽՏԱՑՈՒՄ, ցման և ի Бравирование.
ԽՐՈԽՏԱՔԱՅԼ, մ. Горделиво, молодцеватой поступью.
ԽՐՈԽՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Гордость. 2. Дерзость. 3. Великолепие.
ԽՐՈԽՏՈՒՄ, տե՛ս Խրոխտացում։
ԽՐՈՆԻԿԱԿԱՆ, ա. Хронический.
ԽՐՈՑ, ի (էլեկտր.) Вилка.
ԽՐՈՒՄ, րման և ի Втыкание.
ԽՐՈՒՍԿ, ի (բրբ.) Обмылок.
ԽՐՈՒՏ 1. գ. Топь, трясина. 2. ա. Топкий, трясинный.
ԽՐՎԵԼ, վեց 1. Втыкаться, воткнуться, вонзаться, вонзиться. 2. Вязнуть, завязнуть, увязнуть. 3. Врезываться, врезаться. 4. (փխբ.) Влипать, влипнуть.
ԽՐՏՆԵԼ, եց 1. Вспугиваться, отпугиваться. 2․ Дичиться. 3. Шарахаться, шарахнуться.
ԽՐՏՆԵՑՆԵԼ, ցրի Вспугивать, вспугнуть, отпугивать, отпугнуть.
ԽՐՏՉԵԼ, տե՛ս Խրտնել։
ԽՐՏՉԵՑՆԵԼ, տե՛ս Խրտնեցնել։
ԽՐՏՎԻԼԱԿ ի Чучело, пугало.
ԽՐՓՈՒԿ, ի (բսբ.) Овсюг.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ