Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԾՄԱԿ 1. գ. Лес. 2. գ. Теневая сторона, тенистое место. 3. գ. Чаща. 4. ա․ Тенистый.
ԾՄԱԿԱՅԻՆ, ա. Тенистый.
ԾՄԵԼ, տե՛ս Սպանախ։
ԾՄԾԸՄ 1. ա. (բրբ.) Медлительный (в еде, разговоре). 2. գ․ Мямля.
ԾՄԾՄԱԼ, ացի (բրբ.) 1. Медленно есть. 2. Мямлить.
ԾՄԾՄԱՑՆԵԼ, ցրի (բրբ․) Мямлить.
ԾՄՐԱԼ, աց (բրբ.) 1․ Скулить. 2. Стонать.
ԾՄՐԿՏԱԼ, ացի (բրբ.) Потягиваться, потянуться.
ԾՄՐԿՏՈՑ, ի (բրբ.) Потягивание.
ԾՄՐՈՑ, ի (բրբ.) 1. Скуление, скулёж. 2. Стон.
ԾՄՐՈՒԿ1 ի (բրբ.) Уловка.
ԾՄՐՈՒԿ2 ի (բրբ.) Прыщ, прыщик.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ