Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԾՎԱԼ, աց 1. Пищать, пискнуть. 2. Визжать, завизжать.
ԾՎԱՂ, ի Плод лавровишни.
ԾՎԱՂԵՆԻ, նու (բսբ.) Лавровишня.
ԾՎԱՆ, ա. Пискливый, писклявый.
ԾՎԱՏ 1. ա. Разодранный, изодранный. 2. տե՛ս Ծվեն։
ԾՎԱՏԵԼ, եցի 1. Раздирать, разодрать, изорвать. 2. Терзать, истерзать.
ԾՎԱՏ-ԾՎԱՏ 1. Изорванный. 2. Истерзанный.
ԾՎԱՏՈՒՄ, տման Раздирание.
ԾՎԱՏՎԵԼ, վեց 1. Раздираться, изорваться. 2. Терзаться.
ԾՎԱՐԵԼ, եց 1. Сбиться в кучу․ Ճտերը ծվարել են цыплята сбились в кучу. 2․ (փխբ.) Собрать вокруг себя детей. 3. (փխբ.) Собраться вокруг покровителя. 4. (փխբ.) Приютиться. 5․ Закутаться. 6. տե՛ս Ծվարեցնել։
ԾՎԱՐԵՑՆԵԼ, ցրի 1. Собирать в кучу. Թուխսը ծվարեցրել է ճտերին наседка собрала цыплят. 2. (փխբ.) Взять под своё покровительство․
ԾՎԱՐՈՒՄ, րման Сбор в кучу (птиц, рыб и пр.).
ԾՎԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Заставить пищать. 2. Заставить визжать․ 3. տե՛ս Ծվալ։
ԾՎԵԼ, եցի Просеивать, просеять.
ԾՎԵՆ, ի 1. Клочок. 2․ Лоскуток, лохмоток. 3. Лохмотья. 4. Хлопья (ваты). 5. (փխբ.) Обрывок. ◊ Ծվեն առ ծվեն клочьями.
ԾՎԵՆ-ԾՎԵՆ 1. ա․ Изодранный, изорванный. 2. ա․ Лохматый. 3. ա․ Разодранный. 4. մ. Клочьями. ◊ Ծվեն-ծվեն անել՝ դարձնել 1) изорвать, разорвать, разодрать, 1) разбросать, рассеять. Ծվեն-ծվեն դառնալ՝ լինել изорваться, изодраться.
ԾՎԵՆ-ԾՎԻԿ ի. 1. Клочок. 2. Лоскуток.
ԾՎԻԿ-ԾՎԻԿ տե՛ս Ծվեն-ծվեն։
ԾՎԻՉ, ի Деревянный поднос для провеивания зерна.
ԾՎԾՎԱԼ աց 1. Чирикать. 2. Пищать, попискивать.
ԾՎԾՎԱՆ, ա. 1. Чирикающий. 2․ Пискливый, писклявый․
ԾՎԾՎԱՑՆԵԼ, տե՛ս Ծվծվալ։
ԾՎԾՎՈՑ, ի 1. Чириканье. 2. Писк․
ԾՎՈՑ, ի Писк․ ◊ Ծվոցը կտրել прекратить писк. Ծվոցը կտրվել 1) обессилеть, 2) потерять дар речи, прикусить язык.
ԾՎՎԱԼ, տե՛ս Ծվալ։
ԾՎՎՈՑ, տե՛ս Ծվոց։


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ