Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԿԵԳԵԼ, ի (տագր.) Кегль, кегель.
ԿԵԼՏԱԿԱՆ, ա. Кельтский. ◊ Կելտական լեզուներ кельтские языки.
ԿԵԼՏԵՐ, ի Кельты.
ԿԵԾ, ա. (բրբ.) Горячий, раскалённый.
ԿԵԾԱՆԱԼ, ացավ Накаливаться, накаляться, накалиться.
ԿԵԾԱՑՆԵԼ, ցրեց Накаливать, накалять, накалить.
ԿԵՂ, ի 1. (ախտբ.) Язва. 2. Струп.
ԿԵՂԱՆՔ, ի, Струп.
ԿԵՂԵՎ, ի 1․ Кора. 2. Корка. 3. Скорлупа. 4. Кожица, кожа, кожура. 5. Шелуха.
ԿԵՂԵՎԱԶԵՐԾԵԼ, եցի Облупливать, облупить.
ԿԵՂԵՎԱԿԱԼԵԼ, եց Покрываться, покрыться корой.
ԿԵՂԵՎԱԿԵՐ 1. ա․ Грызущий кору. 2. գ. (կենդբ.) Короед.
ԿԵՂԵՎԱՀԱՆ, ա. 1. Облупленный, ошкуренный. 2. (մսնգ.) Корообдирочный.
ԿԵՂԵՎԱՀԱՆԵԼ, եցի Облупливать, облупить, лущить, шелушить, ошкуривать, ошкурить.
ԿԵՂԵՎԱՀԱՆԻՉ, ի (մսնգ.) 1. Корообдирка. 2. Корообдирочный станок.
ԿԵՂԵՎԱՀԱՆՈՒՄ, նման Облупливание, лущение, шелушение.
ԿԵՂԵՎԱՀԱՆՎԵԼ, վեց Облупливаться, облупиться, лущиться.
ԿԵՂԵՎԱՅԻՆ, ա․ 1. Относящийся к коре. 2. Корьевой. 3. Корочный.
ԿԵՂԵՎԱՏԵԼ, տե՛ս Կեղևահանել։
ԿԵՂԵՎԱՏՈՒՄ, տե՛ս Կեղևահանում,
ԿԵՂԵՎԵԼ, եցի Очищать, очистить от коры (кожуры), шелушить, лущить.
ԿԵՂԵՎՈՒՄ, տե՛ս Կեղևահանում։
ԿԵՂԵՔԵԼ, եցի 1. Эксплуатировать, угнетать. 2․ Мучить, пытать. 3. Терзать, растерзать.
ԿԵՂԵՔԻՉ, ի Эксплуататор, угнетатель.
ԿԵՂԵՔՈՒՄ, քման Эксплуатация, угнетение.
ԿԵՂԵՔՉԱԿԱՆ, ա. Эксплуататорский, угнетательский.
ԿԵՂԵՔՉՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Կեղեքում։
ԿԵՂԵՔՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ թյան Угнетённость.
ԿԵՂԵՔՎԵԼ վեց Эксплуатироваться, угнетаться.
ԿԵՂԻՎԱՊԱՏ, ա. Покрытый корой.
ԿԵՂԾ, ա. 1. Фальшивый, подложный, поддельный․ 2․ Неискренний, лживый․ 3. Ложный, притворный. ◊ Կեղծ դրամ фальшивые деньги. Կեղծ գիտական псевдонаучный, лженаучный.
ԿԵՂԾԱԲԱՐ, մ. (հղվգ.) Лживо, притворно.
ԿԵՂԾԱԳԻՐ Ի Фальшивка, подложный документ.
ԿԵՂԾԱԳՈՐԾԵԼ, եցի Симулировать.
ԿԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒՄ, ծման Симуляция, симулирование.
ԿԵՂԾԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Կեղծագիր։
ԿԵՂԾԱՄ Парик.
ԿԵՂԾԱՄԱՀ 1. գ. Летаргия. 2. ա. Мнимоумерший․
ԿԵՂԾԱՆՈՒՆ, ի Псевдоним․
ԿԵՂԾԱՊԱՇՏ, ա. Неискренний, лицемерный, двуличный, фальшивый, лживый․
ԿԵՂԾԱՊԱՏԻՐ, տե՛ս Կեղծուպատիր։
ԿԵՂԾԱՎՈՐ, ա. Неискренний, лицемерный, двуличный, фальшивый, лживый.
ԿԵՂԾԱՎՈՐԱԲԱՐ, մ. Неискренне, лицемерно, фальшиво, лживо.
ԿԵՂԾԱՎՈՐԵԼ, եցի Лицемерить, фальшивить, двуличничать.,
ԿԵՂԾԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Неискренность, лицемерие, притворство, двуличие. ◊ Կեղծավորություն անել лицемерить.
ԿԵՂԾԱՐԱՐ, ի Фальсификатор.
ԿԵՂԾԱՐԱՐԵԼ, եցի Фальсифицировать, подделывать, подделать.
ԿԵՂԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Фальсификация, подделка.
ԿԵՂԾ-ԴԱՍԱԿԱՆ ա. Ложноклассический.
ԿԵՂԾԵԼ, եցի 1. Притворяться, притвориться, фальшивить. 2. Подделывать, подделать, фальсифицировать.
ԿԵՂԾԻՉ, տե՛ս Կեղծարար։
ԿԵՂԾԻՔ, ի 1. Подделка, подлог, фальсификация. 2. Ложь.
ԿԵՂԾՈՐԵՆ, տե՛ս Կեղծաբար։
ԿԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Неискренность, лицемерие, фальшь, фальшивость.
ԿԵՂԾՈՒՄ, ծման Фальсификация, фальсифицирование, подделывание, подделка.
ԿԵՂԾՈՒՊԱՏԻՐ, ա. Ложный, притворный.
ԿԵՂԾՎԱԾՔ ի Подделка, фальсификация.
ԿԵՂԾՎԵԼ, վեց Подделываться, фальсифицироваться.
ԿԵՂՏ, ի 1. Грязь, нечистота. 2. Мусор. 3. (փխբ) Мерзость, гнусность, грязь. 4. Нечистоты, испражнения, кал. ◊ Կեղտի մեջ կորչել утопать в грязи.
ԿԵՂՏԱԲԻԾ, բծի Пятно.
ԿԵՂՏԱԽԱՌՆ, ա. Смешанный с грязью.
ԿԵՂՏԱԿԱԼԵԼ, տե՛ս Կեղտոտվել։
ԿԵՂՏԱԿԱԼՈՒՄ, տե՛ս Կեղտոտում։
ԿԵՂՏԱԿԱԼՎԵԼ, տե՛ս Կեղտոտվել։
ԿԵՂՏԱԿՈԼՈԼ, տե՛ս Կեղտոտ։
ԿԵՂՏԱԿՈՐՈՒՅՍ, ա Немаркий.
ԿԵՂՏԱԿՈՐՈՒՍ, ա Немаркий.
ԿԵՂՏԱՀԱՆ 1. ա. Выводящий пятна. 2. գ. Выводка (пятен).
ԿԵՂՏԱՀՈՏ, ի Вонь, запах нечистот.
ԿԵՂՏԱՀՈՐ, ի Помойка, помойная яма, выгребная яма, выгреб.
ԿԵՂՏԱՇԵՐՏ, ի Слой грязи.
ԿԵՂՏԱՇՈՐ, ի Подгузник (разг.)
ԿԵՂՏԱՋՈՒՐ, ի Помои.
ԿԵՂՏԱՏԱՐ, ա. Отводной, сточный․ Կեղտատար խողովակ сточная труба.
ԿԵՂՏՈՏ, ա. 1. Грязный, нечистый, загрязнённый. 2. Неопрятный, неряшливый, нечистоплотный. 3. (փխբ.) Подлый, низкий, гнусный, грязный. 4. (փխբ.) Непристойный, неприличный, пошлый, грязный, бесстыдный. 5. (փխբ.) Нечестный, непорядочный.
ԿԵՂՏՈՏԵԼ, եցի Пачкать, испачкать, грязнить, загрязнять, загрязнить, марать (разг.), замарать (разг.).
ԿԵՂՏՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Грязь, нечистота. 2. (փխբ.) Мерзость, гнусность, грязь.
ԿԵՂՏՈՏՈՒՄ, տման Загрязнение, пачкание.
ԿԵՂՏՈՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Загрязнённость.
ԿԵՂՏՈՏՎԵԼ, վեց Пачкаться, запачкаться, грязниться, загрязниться.
ԿԵՄ, ի Свясло (соломенный жгут для связывания снопов).
ԿԵՆԱԶՈՒՐԿ, տե՛ս Կենսազուրկ։
ԿԵՆԱԼ, կա՛ց, կացե՛ք 1. Обитать, жить. 2. Вставать, встать, подниматься, подняться. 3. Оставаться, остаться. 4. Повременить, погодить (разг.).
ԿԵՆԱԿԻՑ, կցի Сожитель.
ԿԵՆԱԿՑԵԼ, եցի Сожительствовать.
ԿԵՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сожительство.
ԿԵՆԱԿՑՈՒՀԻ, հու Сожительница.
ԿԵՆԱՐԱՐ, ա. Живительный, животворный (высок.), животворящий (высок.).
ԿԵՆԱՑ 1. գ. Тост, здравица. 2. ա. (հնց.) Животворный (высок.), животворящий (высок). ◊ Կենաց առաջարկել провозгласить тост (здравицу) за кого-, что-либо, поднять бокал за кого-что.
ԿԵՆԱՑԱԲԱԺԱԿ, ի Заздравная чаша, чаша (нар.-поэт.), чара (нар.-поэт.).
ԿԵՆԱՑԱԹԱՍ Заздравная чаша, чаша (нар.-поэт.), чара (нар.-поэт.).
ԿԵՆԱՑԱՃԱՌ, ի Тост, здравица.
ԿԵՆԱՑԱՆՎԱԳ ի Туш.
ԿԵՆԳԱՆԱՀԵՐՁՈՒՄ, ձման Вивисекция.
ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆ, ի Зоолог.
ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆ, ա Зоологический. ◊ Կենդանաբանական այգի зоологический сад, зоопарк.
ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Зоология.
ԿԵՆԴԱՆԱԲԵՐ, տե՛ս Կենսաբեր։
ԿԵՆԴԱՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ, տե՛ս Անասնաբուժական։
ԿԵՆԴԱՆԱԲՈՒԾԱԿԱՆ, տե՛ս Անասնաբուծական։
ԿԵՆԴԱՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Անասնաբուծություն։
ԿԵՆԴԱՆԱԲՈՒՅԺ, տե՛ս Անասնաբույժ,
ԿԵՆԴԱՆԱԲՈՒՅԾ, տե՛ս Անասնաբույծ։
ԿԵՆԴԱՆԱԳԻՐ, դրի 1. (գրի.) Живописец. 2. Маляр, художник, пишущий вывески.
ԿԵՆԴԱՆԱԳՐԱԿԱՆ, ա. Живописный. Կենդանագրական արհեստանոց живописная мастерская.
ԿԵՆԴԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (արվ.) Живопись.
ԿԵՆԴԱՆԱԶՆՆՈՒՄ, զննման (բժշկ.) Биопсия.
ԿԵՆԴԱՆԱԶՈՒՐԿ, տե՛ս Կենսազուրկ։
ԿԵՆԴԱՆԱԾԻՆ, ա. 1. (կենդբ., բսբ.) Живородящий․ 2. Живорождённый. 3. Живительный.
ԿԵՆԴԱՆԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (կենդբ.) Живорождение.
ԿԵՆԴԱՆԱԾՆՈՒՄ, ծնման (կենդբ.) Живорождение.
ԿԵՆԴԱՆԱԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Анатомия животных.
ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՄԱՐ, ի Зодиакальные созвездия, зодиакальный круг, зодиак.
ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ, ա. 1. Животный, относящийся к живым существам. Կենդանական աշխարհ животный мир. 2. Животный, добываемый из органических веществ. Կենդանական սոսինձ животный клей. 3. Животный, не контролируемый сознанием, разумом. Կենդանական սարսափ животный страх. 4. (փխբ.) Низменный, низкий, грубый, животный, скотский. 5. (փխբ.) Живительный, животворный (высок.) животворящий (высок.).
ԿԵՆԴԱՆԱԿԵՐՊ 1. գ. (աստղդ.) Зодиакальное созвездие. 2. (ազգգր.) Зооморфическое божество. 3. ա․ Зооморфический, зооморфный.
ԿԵՆԴԱՆԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (ազգգր.) Зооморфизм.
ԿԵՆԴԱՆԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Կենդանահերձում։
ԿԵՆԴԱՆԱՀԱՏՈՒՄ, տե՛ս Կենդանահերձում։
ԿԵՆԴԱՆԱՀԵՐՁ, ի Вивисектор.
ԿԵՆԴԱՆԱՀԵՐՁՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Вивисекция.
ԿԵՆԴԱՆԱՆԱԼ, ացավ 1. Воскресать, воскреснуть, оживать, ожить, возвращаться к жизни, возвратиться, вернуться к жизни. 2. (փխբ.) Возрождаться, возродиться, воскресать, воскреснуть, оживать, ожить. 3. (փխբ) Оживать, ожить, наполняться, наполниться жизнью. 4. (փխբ.) Выздоравливать, оживать, поправляться.
ԿԵՆԴԱՆԱՍԵՐ, ա. 1. Жизнелюбивый, любящий жизнь. 2. Любящий животных.
ԿԵՆԴԱՆԱՐԱՐ, տե՛ս Կենարար։
ԿԵՆԴԱՆԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Воскрешать, воскресить, оживлять, оживить, возвращать к жизни, возвратить, вернуть к жизни. 2. (փխբ.) Возрождать, возродить, воскрешать, воскресить, оживлять, оживить. 3. (փխբ.) Оживлять, оживить, вносить оживление во что, внести оживление во что, живить.
ԿԵՆԴԱՆԱՑՈՒՄ, ցման 1. Воскресение, воскрешение, возвращение к жизни. 2. Возрождение, воскресение. 3. Оживление.
ԿԵՆԴԱՆԱՑՎԵԼ, վեց 1. Воскрешаться, оживляться. 2. Возрождаться.
ԿԵՆԴԱՆԻ 1. գ. Животное (всякое живое существо). 2. գ. Домашнее животное. 3. ա. Живой. 4. ա. Животный․ 5. ա. Живой, подлинный, существующий в действительности. 6. ա. (փխբ.) Живой, полный движения, оживления. 7. մ. Заживо. ◊ Կենդանի անկյուն уголок живой природы. Կենդանի ապրանք живой товар. Կենդանի դարձնել оживить. Կենդանի դիակ живой труп. Կենդանի լրագիր живая (или ходячая) газета. Կենդանի խոսք живое слово. Կենդանի-կենդանի заживо. Կենդանի կշիռ, տես Կենդանի քաշ, Կենդանի-կենդանի մեռնել пережить (переживать) самого себя. Կենդանի հերթ живая очередь. Կենդանի մնալ остаться в живых. Կենդանի ուժ живая сила. Կենդանի քաշ живой вес.
ԿԵՆԴԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Жизнь, бытие, существование. 2. Живость. 3. Жизнедеятельность, признаки жизни. 4. (փխբ.) Оживление. ◊ Կենդանություն առնել՝ ստանալ ожить. Կենդանություն ներշնչել вдохнуть жизнь. Կենդանություն տալ оживить. Կենդանության ժամանակ՝ օրոք при жизни.
ԿԵՆՍԱԲԱՂՁ, տե՛ս Կենսատենչ։
ԿԵՆՍԱԲԱՆ, ի Биолог.
ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ, ա. Биологический.
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՐԵՆ, մ. Биологически.
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Биология.
ԿԵՆՍԱԲԱՇԽ, ա. Животворный, (высок.), живительный.
ԿԵՆՍԱԲԵՐ, ա. Живительный, животворный (высок.), животворящий (высок.).
ԿԵՆՍԱԲՈՒԽ, ա. Жизнерадостный, полный жизни.
ԿԵՆՍԱԳԵՏ, ի Знаток жизни.
ԿԵՆՍԱԳԻՐ, գրի Биограф.
ԿԵՆՍԱԳՈՐԾԵԼ, եցի 1. Осуществлять, осуществить, воплощать, проводить, претворять в жизнь, воплотить, провести, претворить в жизнь. 2. Животворить, оживотворять (устар., книжн.), оживотворить (устар. книжн.).
ԿԵՆՍԱԳՈՐԾԵԼԻ, ա. Осуществимый.
ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՄ, ծման Осуществление, воплощение, проведение, претворение в жизнь.
ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Жизнедеятельность.
ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆՅԱ, ա. (հզվդ.) Жизнедеятельный, живой, деятельный.
ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՎԵԼ, վեց Осуществляться, осуществиться, воплощаться, претворяться в жизнь, воплотиться, претвориться в жизнь.
ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ 1. ա․ Биографический. 2. գ. Биография.
ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Биография, жизнеописание. 2. Жизнь, жизненный путь, биография.
ԿԵՆՍԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆ, ա. Жизнестойкий.
ԿԵՆՍԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Жизнестойкость.
ԿԵՆՍԱԶԳԱՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Жизнеощущение.
ԿԵՆՍԱԶԳԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Жизнеощущение.
ԿԵՆՍԱԶՈՒՐԿ, ա. Безжизненный, неживой.
ԿԵՆՍԱԶՎԱՐԹ, ա. Жизнерадостный.
ԿԵՆՍԱԸՄԲՌՆՈՒՄ, նման Понимание жизни.
ԿԵՆՍԱԹԱԹԱՎ, ա. Полный жизни.
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿ, ի Пенсия.
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ, ա. Пенсионный, относящийся к пенсии.
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՌՈՒ, ի Пенсионер. ◊ Անվանական կենսաթոշակառու персональный пенсионер.
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՎՈՐԵԼ, եց Назначать (назначить) пенсию.
ԿԵՆՍԱԹՈՎ, ա․ Живительный.
ԿԵՆՍԱԹՈՎԻՉ, ա․ Живительный.
ԿԵՆՍԱԹՐԹԻՌ, ա. 1. Жизнерадостный, бодрый․ 2.(փխբ.) Животрепещущий, актуальный, злободневный.
ԿԵՆՍԱԺՊԻՏ, ա. Жизнерадостный.
ԿԵՆՍԱԼԻ, ա․ Полный жизни.
ԿԵՆՍԱԼԻՐ, ա. Полный жизни.
ԿԵՆՍԱԼԻՑ, ա․ Полный жизни.
ԿԵՆՍԱԽԻՆԴ, ա. Жизнерадостный.
ԿԵՆՍԱԽՆԴՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Жизнерадостность.
ԿԵՆՍԱԽՈՍ, տե՛ս Կենսաբան,
ԿԵՆՍԱԽՈՍԱԿԱՆ, տե՛ս Կենսաբանական։
ԿԵՆՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Կենսաբանություն,
ԿԵՆՍԱԾԻԼ, ի (առավ. հոգն.). Ростки жизни.
ԿԵՆՍԱԾՈՒՓ, տե՛ս Կենսալից։
ԿԵՆՍԱԿԱՅՈՒՆ, ա. Жизнестойкий.
ԿԵՆՍԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Жизнестойкость.
ԿԵՆՍԱԿԱՆ, ա. Жизненный, насущный.
ԿԵՆՍԱԿԱՆՈՐԵՆ, մ. Жизненно.
ԿԵՆՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Жизненность, насущность.
ԿԵՆՍԱԿԻՐ, կրի Носитель жизни.
ԿԵՆՍԱՀԱՅԱՑՔ, ի Взгляд на жизнь, понимание жизни.
ԿԵՆՍԱՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Взгляд на жизнь, понимание жизни.
ԿԵՆՍԱՀԱՍՏԱՏ, ա. Жизнеутверждающий.
ԿԵՆՍԱՀԱՎԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Вера в жизнь.
ԿԵՆՍԱՀԵՂՈՒԿ Ի Жизненный эликсир, эликсир жизни.
ԿԵՆՍԱՀՈՐԴ, տես Կենսաբուխ։
ԿԵՆՍԱՀՈՒՅԶ, տե՛ս Կենսաթրթիռ։
ԿԵՆՍԱՁԵՎ, ի 1. Форма существования. 2. Уклад (жизни), быт, житьё.
ԿԵՆՍԱՄԱԿԱՐԴԱԿ, ի Жизненный уровень.
ԿԵՆՍԱՄԹԵՐՔ Ի Продукты питания.
ԿԵՆՍԱՄԻՆԻՄՈՒՄ, ի Прожиточный минимум.
ԿԵՆՍԱՄԻՋՈՑ, ի Средства к жизни, средства существования.
ԿԵՆՍԱՇՈՒՆՉ, ա. Живительный, животворный (высок), животворящий (высок).
ԿԵՆՍԱՊԱՀԱՆՋ Ի Жизненная потребность.
ԿԵՆՍԱՊԱՅՄԱՆ, ի ( առավ, հոգն.) Жизненные условия․
ԿԵՆՍԱՊԱՅՔԱՐ, ի Борьба за жизнь.
ԿԵՆՍԱՊԱՇՏ, ա. Жизнелюбивый, любящий жизнь.
ԿԵՆՍԱՊԱՇՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Жизнелюбие, любовь к жизни.
ԿԵՆՍԱՊԱՐԱՐ, ա. Полный жизни.
ԿԵՆՍԱՊԱՐԳԵՎ, տե՛ս Կենսատու։
ԿԵՆՍԱՋՈՒՐ, տե՛ս Կենսահեղուկ։
ԿԵՆՍԱՌԱՏ, ա. Полный жизни.
ԿԵՆՍԱՍԵՐ 1. ա. Жизнелюбивый, любящий жизнь. 2. գ. Жизнелюб.
ԿԵՆՍԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Жизнелюбие.
ԿԵՆՍԱՎԱՌ, ա. Полный жизни
ԿԵՆՍԱՎԻՃԱԿ, ի Уровень жизни, жизненный уровень, условия жизни.
ԿԵՆՍԱՏԵՆՉ, ա․ Жаждущий жизни.
ԿԵՆՍԱՏԵՎ, ա. Длящийся всю жизнь, пожизненный.
ԿԵՆՍԱՏՈԿՈՒՆ, տե՛ս Կենսակայուն։
ԿԵՆՍԱՏՈԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Կենսակայունություն։
ԿԵՆՍԱՏՈՉՈՐ, տե՛ս Կենսատենչ։
ԿԵՆՍԱՏՈՒ, ա. Живительный, животворный (высок.), животворящий (высок.).
ԿԵՆՍԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Живительность, животворность (высок.).
ԿԵՆՍԱՐԱՐ, տե՛ս Կենարար։
ԿԵՆՍԱՓՈՐՁ, ի Жизненный опыт.
ԿԵՆՍԸՄԲՌՆՈՒՄ, ռնման Понимание, восприятие жизни.
ԿԵՆՍՈՒԺ, ի Жизненная сила, энергия.
ԿԵՆՍՈՒՂԻ, ղու Жизненный путь.
ԿԵՆՍՈՒՆԱԿ, ա. 1. Жизнеспособный, жизнестойкий, живучий. 2. (քեր.) Продуктивный, способный участвовать в образовании новых слов.
ԿԵՆՍՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Жизнеспособность, жизнестойкость, живучесть.
ԿԵՆՍՈՒՐԱԽ 1. ա․ Жизнерадостный. 2. մ. Жизнерадостно.
ԿԵՆՍՈՒՐԱԽՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Жизнерадостность.
ԿԵՆՎՈՐ Ի Жилец, съёмщик, квартиронаниматель, квартирант (разг.).
ԿԵՆՏ 1. ա. Нечётный. 2. ա. Непарный. 3. գ. Нечёт. ◊ Զու՞յգ թե կենտ чёт или нечёт! Կենտ-կենտ изредка, иногда.
ԿԵՆՏԱՎՐՈՍ Кентавр.
ԿԵՆՏԳՈՐԾԿՈՄ, ի (հպվ.) ЦИК (Центральный исполнительный комитет).
ԿԵՆՏԿՈՄ, ի (հպվ.) ЦК (Центральный комитет).
ԿԵՆՏՎԻՃՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հպվ.) ЦСУ (Центральное статистическое управление).
ԿԵՆՏՐՈՆ, ի 1. (մսնգ.) Центр (точка пересечения каких-нибудь осей, линий в фигуре). Շրջանի կենտրոն центр окружности. 2. Середина, центр, центральная, средняя часть. 3. Центр города. 4. Место, где сосредоточено руководство․ 5. Воплощение руководящей власти. 6. Город или населённый пункт, имеющий для страны или местности административное, промышленное, культурное и пр. значение. 7. (փխբ.) Средоточие, центр, сердце, очаг․
ԿԵՆՏՐՈՆԱԶԱՆՑ, ա. Эксцентричный, имеющий ось вращения, не совпадающую с геометрическим центром.
ԿԵՆՏՐՈՆԱԶԱՆՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Эксцентричность, смещение центра оси.
ԿԵՆՏՐՈՆԱԽՈՒՅԶ, ա. Центробежный.
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ, ա. 1. Центральный, являющийся центром. Կենտրոնական կետ центральная точка. 2. Центральный, находящийся в центре. 3. Центральный, руководящий, главный. 4. Центральный, приводящий в действие Какую-нибудь систему. Կենտրոնական ջեռուցում центральное отопление. ◊ Կենտրոնական նյարդային համակարգ (կզմխս.) центральная нервная система.
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Центральность.
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԵՏ, ի Средоточие.
ԿԵՆՏՐՈՆԱՀԱԿ, տե՛ս Կենտրոնաձիգ։
ԿԵՆՏՐՈՆԱՁԻԳ, ա. Центростремительный. ◊ Կենտրոնաձիգ նյարդային թելիկներ (կզմխս.) центростремительные нервные волокна․
ԿԵՆՏՐՈՆԱՁԻԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Центростремительность.
ԿԵՆՏՐՈՆԱՄԵՏ, տե՛ս Կենտրոնաձիգ։
ԿԵՆՏՐՈՆԱՆԱԼ, ացա 1. Сосредоточиваться, сосредоточиться, концентрироваться, сконцентрироваться. 2. Сосредоточиваться, сосредоточиться (о внимании).
ԿԵՆՏՐՈՆԱՎԱՅՐ, տե՛ս Կենտրոնատեղ։
ԿԵՆՏՐՈՆԱՏԵՂ Средоточие, сосредоточие, центр.
ԿԵՆՏՐՈՆԱՏԵՂԻՔ Средоточие, сосредоточие, центр.
ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Сосредоточивать, сосредоточить, концентрировать, сконцентрировать, централизовать. 2. Сосредоточивать, сосредоточить мысли, внимание.
ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՈՒՄ, ցման Сосредоточение, централизация, концентрация.
ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԵԼ, վեց Сосредоточиваться, концентрироваться.
ԿԵՆՑԱՂ, ի Быт, уклад жизни, обиход. ◊ Կենցաղի մեջ մտնել войти в обиход.
ԿԵՆՑԱՂԱԳԵՏ, ա. (հնց.) Бывалый, опытный, тёртый.
ԿԵՆՑԱՂԱԳԻՐ Бытописатель, бытовик (разг.).
ԿԵՆՑԱՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Бытописание.
ԿԵՆՑԱՂԱԿԱՆ, ա. 1. Бытовой. 2. Житейский.
ԿԵՆՑԱՂԱԿԱՐԳ, ի Уклад жизни.
ԿԵՆՑԱՂԱԿԵՐՊ, ի Уклад жизни, образ жизни.
ԿԵՆՑԱՂԱՁԵՎ, ի Уклад жизни, образ жизни.
ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ, ա. 1. Бытовой, Житейский.
ԿԵՆՑԱՂԱՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ, տե՛ս Կենցաղսպասարկում։
ԿԵՆՑԱՂԱՎԱՐԵԼ, եցի Сосуществовать.
ԿԵՆՑԱՂԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Уклад жизни, образ жизни.
ԿԵՆՑԱՂՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ, կման Бытовое обслуживание.
ԿԵՉԱՍՏԱՆ, տե՛ս Կեչուտ:
ԿԵՉԻ, չու (բսբ.) Берёза․
ԿԵՊԻ, ի Кепи.
ԿԵՌ 1. ա. Кривой, изогнутый․ 2. գ. Крюк. 3. (խսկց.) Заворот (разг), изгиб, выгиб, извилина.
ԿԵՌԱԱԵՆԻ, նու (բսբ) Черешня, черешневое дерево.
ԿԵՌԱԾԱՅՐ, ա. Крючковатый.
ԿԵՌԱՁԵՎ, ա․ Крючковидный, крючкообразный.
ԿԵՌԱՆԱԼ, ացավ Сгибаться, согнуться, скрючиваться, скрючиться.
ԿԵՌԱՊՈԶ, ա. (բրբ.) Криворогий.
ԿԵՌԱՍ, ի 1. Черешня (плод). 2. տե՛ս Կեռասենի։
ԿԵՌԱՍԻ, ու (բսբ) Черешня, черешневое дерево.
ԿԵՌԱՍՈՒՏ, ի Черешневый сад.
ԿԵՌԱՍՕՂԻ, ղու Черешневая водка.
ԿԵՌԱՎՈՐ, ա․ Крючковатый.
ԿԵՌԱՎՈՒՆ, ա․ Крючковатый.
ԿԵՌԱՑՆԵԼ, ցրի Гнуть, сгибать, согнуть.
ԿԵՌԱՑՈՒՄ, ցման Сгибание.
ԿԵՌԱՑՎԵԼ, վեց Сгибаться.
ԿԵՌԵԼ, տե՛ս Կեռացնել։
ԿԵՌԻԿ, ի Крючок.
ԿԵՌՄԱՆ, ի Зигзаг, извилина, изгиб: выгиб, извив.
ԿԵՌՄԱՆԱՁԵՎ, ա. Зигзагообразный.
ԿԵՌՄԱՆԱՇԱՏ, ա. Извилистый.
ԿԵՌՆԵԽ, ի (կենդբ.) Дрозд.
ԿԵՌՈՆ, ի (բսբ.) Рогоз.
ԿԵՌՈՒՄԵՌ 1.ա. Извилистый, изгибистый, извивный. 2․ մ. Извилисто, изгибисто, извивно. ◊ Կեռումեռ անել 1) изгибаться, извиваться, 2) изгибать, извивать. Կեռումեռ լինել, տես Կեռումեռ անել 2 նշան.։
ԿԵՌՊՈՉ, ա. 1. С крючковатым хвостом, держащий хвост крючком. 2. (փխբ.) Льстивый, подхалимский.
ԿԵՌՔԻԹ, ա. Крючконосый.
ԿԵՍ, ի 1. Половина (одна из двух равных частей чего-либо,)․ 2. Половина, середина (расстояния, промежутка времени, данного часа и т. п.). Ճանապարհի կեսը половина пути. Օրվա կեսին в середине дня. Հուլիսի կեսերին в середине Июля. Ութն անց կեսին в половине восьмого. 3. (խսկց.) Моя, твоя, его, своя и т. п. половина, дражайшая половина (об одном из супругов, чаще о жене). ◊ Կես անել делить пополам, делить поровну. Կես առ կես 1) по частям, 2) наполовину. Կես բերան нехотя (пригласить, сказать и т. п.). Կես գիշեր полночь. Կես լինել 1) делиться пополам, 2) известись, исстрадаться. Կեսի կեսը четверть. Կես խոսքից (հասկանալ) с полуслова (понять).
ԿԵՍԱԶԳԱՑՈՒՄ, ցման Жизнеощущение.
ԿԵՍԱՐ, ի (պատմ.) Кесарь, цезарь.
ԿԵՍԳԻՇԵՐԱՅԻՆ, ա. Полночный, полуночный, полуночный.
ԿԵՍԴԱՐՅԱ, ա․ Полувековой.
ԿԵՍԴԱՐՅԱՆ, ա․ Полувековой.
ԿԵՍԺԱՄՅԱ, ա. Получасовой.
ԿԵՍԼԻՏՐԱՆՈՑ 1. ա․ Поллитровый. 2. գ. Поллитровка (разг.).
ԿԵՍ-ԿԱՏԱԿ մ. Полушутя.
ԿԵՍՈՒՐ, տե՛ս Սկեսուր։
ԿԵՍՉՈՐ, ա. Полусухой (о дереве, дровах, табаке и т. п.).
ԿԵՍՐԱՐ, տե՛ս Սկեսրայր։
ԿԵՍՕՐ, վա Полдень.
ԿԵՍՕՐՅԱ, ա. Полуденный, полдневный.
ԿԵՏ1 ի է՛. Точка. 2. Метка. 3. Маленькое пятнышко. 4. Пункт. 5. Исходный пункт, исходная точка. 6. Пункт, объект, точка (огневая точка, стратегическая точка и т. п.). 7. Пункт, параграф. 8. Фаза, уровень, точка. 9. Обстоятельство. 10. Температурный уровень (точка кипения, плавления и т. п.). ◊ Կետ առ. կետ 1) точь-в-точь, точка в точку, 2) по пунктам.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ