Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԿՈԱԼԻՑԻԱ, ի Коалиция.
ԿՈԱԼԻՑԻՈՆ, ա. Коалиционный.
ԿՈԲԱԼՏ, ի (քիմ.) Кобальт.
ԿՈԲԱԼՏԱԿԱՆ, ա․ (քիմ.) Кобальтовый.
ԿՈԲԱԼՏԱՅԻՆ, ա․ (քիմ.) Кобальтовый.
ԿՈԲԱԼՏԱՔԱՐ, ի (հնք.) Кобальт, кобальтовая руда.
ԿՈԳԻ, տե՛ս Կարագ։
ԿՈԴ, ի Код.
ԿՈԴԵՔՍ, տե՛ս Օրենսգիրք։
ԿՈԶԱԿ, տե՛ս Կազակ։
ԿՈԶԱԿԱՅԻՆ, տե՛ս Կազակային։
ԿՈԶԻՆԱԽ, ի Козинах (восточная сладость).
ԿՈԶՌԱԿ ի Верблюжонок.
ԿՈԶՌՆ ի Верблюжонок.
ԿՈԹ, ի 1. Ручка, рукоятка, рукоять, черенок. 2. Стебель. 3. Плодоножка. 4. Черешок. 5. Древко. 6. Приклад (ружейный). ◊ Ականջի կոթ мочка (уха).
ԿՈԹԱԴԻՏԱԿ, ի Лорнет.
ԿՈԹԱՆԻ, տե՛ս Կոթավոր։
ԿՈԹԱՌ, ի Патрон (электрический).
ԿՈԹԱՎՈՐ, ա. Имеющий ручку, рукоятку, рукоять.
ԿՈԹԱՏՈՂ, ի (տեխ.) Шатун.
ԿՈԹԵԼ1 եցի (հզվդ.) Приделывать, приделать ручку, рукоятку, рукоять.
ԿՈԹԵԼ2 եցի (խսկց.) Отчитывать, отчитать.
ԿՈԹՈՂ А 1.Монумент, обелиск, памятник, стела, столп (устар.). 2. (փխբ) Шедевр, жемчужина.
ԿՈԹՈՂԱԿԱՆ, ա․ 1. Монументальный. 2. (փխբ.) Прекрасный.
ԿՈԹՈՂԱՅԻՆ, ա․ 1. Монументальный. 2. (փխբ.) Прекрасный.
ԿՈԹՈՂԱՆԱԼ, ացավ (հզվդ.) Возвышаться, выситься над чем-либо.
ԿՈԹՈՑ, ի (բրբ.) Взбучка, нахлобучка, нагоняй.
ԿՈԹՈՒԿ, ի 1. Маленькая ручка, рукоятка. 2. Окурок.
ԿՈԹՈՒՆ, ի 1. Плодоножка. 2․ Черешок. 3. Приклад (ружейный). 4. Рукоятка, рукоять.
ԿՈԼԵԳԱ, տե՛ս Պաշտոնակից։
ԿՈԼԵԳԻԱ, յի Коллегия.
ԿՈԼԵԳԻԱԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Коллегиальность.
ԿՈԼԵԿՏԻՎ 1. գ. Коллектив. 2․ ա. Коллективный. ◊ Կոլեկտիվ տնտեսություն, տե՛ս Կոլտնտեսություն։
ԿՈԼԵԿՏԻՎԱՑՆԵԼ, ցրի Коллективизировать.
ԿՈԼԵԿՏԻՎԱՑՈՒՄ, ցման Коллективизация.
ԿՈԼԵԿՏԻՎԱՑՎԵԼ, վեց Коллективизироваться.
ԿՈԼԵԿՏԻՎԻԶՄ, ի Коллективизм.
ԿՈԼԵԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Коллективизм.
ԿՈԼԵԿՑԻԱ, տե՛ս Հավաքածու։
ԿՈԼԵԿՑԻՈՆԵՐ Коллекционер.
ԿՈԼԵՋ, ի Колледж.
ԿՈԼԻՆՋ, ի (բժշկ․) Колики.
ԿՈԼԽՈԶ տե՛ս Կոլտնտեսություն։
ԿՈԼԽՈԶԱԿԱՆ, տե՛ս Կոլտնտեսային։
ԿՈԼԽՈԶԱՅԻՆ, տե՛ս Կոլտնտեսային։
ԿՈԼՈԼԱԿ, ի Кололак (род тефтелей).
ԿՈԼՈԼԵԼ, եցի (խսկց.) Свёртывать, свернуть, скатывать, скатать, скручивать, скрутить.
ԿՈԼՈԼԻԿ, ի Кололик (мясной суп с тефтелями).
ԿՈԼՈԼՎԵԼ, վեց (խսկց.) Свёртываться, свернуться, скатываться, скататься, скручиваться, скрутиться.
ԿՈԼՈՄԲ, ի (քիմ.) Тантал.
ԿՈԼՈՆ, ի (բրբ.) Куча.
ԿՈԼՈՆԵԼ, եցի (բրբ.) 1. Скатывать, скатать в шар. 2. Скучивать, скучить, собрать в кучу.
ԿՈԼՈՏ, տե՛ս Կարճահասակ։
ԿՈԼՈՐ, տե՛ս Կլոր։
ԿՈԼՈՐԱԿ 1. տե՛ս Կլոր։ 2. տե՛ս Կոլոլակ։
ԿՈԼՈՐԱՏՈՒՐԱ, յի (երժշտ.) Колоратура․
ԿՈԼՈՐԱՏՈՒՐԱՅԻՆ, ա. (երժշտ.) Колоратурный.
ԿՈԼՈՐԵԼ, եցի (խսկց.) Свёртывать, свернуть, завёртывать, завернуть, скатывать, скатать, скручивать, скрутить, придать форму шара.
ԿՈԼՈՐԻՍՏ, ի (արվ.) Колорист.
ԿՈԼՈՐԻՍՏԱԿԱՆ, ա. (արվ.) Колористический.
ԿՈԼՈՐԻՏ, ի Колорит.
ԿՈԼՈՐԻՏԱՅԻՆ, ա․ Колоритный.
ԿՈԼՈՐԻՏԱՎՈՐ, ա․ Колоритный.
ԿՈԼՈՒԴ, ի (քիմ.) Коллоид.
ԿՈԼՈՒԴԱՅԻՆ, ա. Коллоидный, коллоидальный.
ԿՈԼՈՓՈՆ, ի Канифоль.
ԿՈԼՈՓՈՆԵԼ, եցի (հզվդ.) Канифолить, наканифолить.
ԿՈԼՎԱՐՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հավ.) Правление колхоза.
ԿՈԼՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 1. գ. Колхозник. 2. ա. Колхозный.
ԿՈԼՏՆՏԵՍԱՅԻՆ, ա. Колхозный
ԿՈԼՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հպվ.) Колхоз.
ԿՈԼՏՆՏԵՍՈՒՀԻ, հու Колхозница.
ԿՈԼՏՆՏՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Կոլվարչություն։
ԿՈԽ, ի Армянская национальная борьба. ◊ Կոխ բռնել вступать, вступить в схватку. Կոխ տալ топтать, затоптать, наступать, наступить.
ԿՈԽԱՆ, ա. Затоптанный, растоптанный. ◊ Կոխան անել растоптать.
ԿՈԽԵԼ, եցի 1. Наступать, наступить. 2․Совать, сунуть, засовывать, засунуть, всовывать, всунуть. 3. Вонзать, вонзить, втыкать, воткнуть, пихать, пихнуть (прост). 4. տե՛ս Պատել։ ◊ Աչքը կոխել, Ծակը կոխել, Մութը կոխել, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ԿՈԽԿՐՏԵԼ, եցի (խսկց.) Топтать, растаптывать, растоптать, истаптывать, истоптать.
ԿՈԽԿՐՏՈՑ, ի (խսկց.) Топтание, растаптывание, истаптывание.
ԿՈԽԿՐՏՈՒՄ, տման (խսկց.) Топтание, растаптывание, истаптывание.
ԿՈԽԿՐՏՎԵԼ, վեց (խսկց.) Быть растоптанным, истоптанным.
ԿՈԽՈՏԵԼ, տե՛ս Կոխկրտել։
ԿՈԽՈՏՈՒՄ, տե՛ս Կոխկրտում։
ԿՈԽՈՏՎԵԼ, տե՛ս Կոխկրտվել։
ԿՈԾ, ի Вопль, плач. ◊ Կոծ անել причитать, оплакивать.
ԿՈԾԱՆՔ 1. տե՛ս Կոծ։ 2. տե՛ս Ալեկոծություն։
ԿՈԾԵԼ, եցի 1. Вопить, оплакивать, оплакать. 2. (հնց.) Бить, ударять, колотить.
ԿՈԾԻԾ, ի (բրբ.) Бородавка.
ԿՈԾԻԿ, ի (բրբ.) Замазка (из извести, постного масла, яиц и нитей конопли для починки изделий из керамики и фаянса).
ԿՈԾԿԵԼ, եցի 1. Замазывать, замазать, залепить, заделать (посуду). 2. (փխբ.) Замазывать, замазать, заминать, замять, скрывать, скрыть, маскировать, замаскировать.
ԿՈԾԿՈՒՄ, կման Замазывание.
ԿՈԾԿՎԵԼ, վեց Замазываться.
ԿՈԾՈԾ 1. տե՛ս Կոծիծ, 2. (բսբ.) Репей, репейник.
ԿՈԿ, ա. 1. Гладкий, ровный. 2. Гладкий, плавный, складный (о речи, языке и т. п.). 3. տե՛ս Կոկիկ 1 նշան.։
ԿՈԿԱԵՆԻ, հու (բսբ.) Кока (растение).
ԿՈԿԱՐԴ, ի Кокарда.
ԿՈԿԵԼ, եցի 1. Приглаживать, пригладить, сглаживать, сгладить, шлифовать, отшлифовать, полировать, отполировать. 2. (փխբ.) Прихорашивать.
ԿՈԿԵՏ, ա. Кокетливый.
ԿՈԿԵՏԱԲԱՐ, մ. Кокетливо․
ԿՈԿԵՏՈՐԵՆ, մ. Кокетливо․
ԿՈԿԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Кокетничание, кокетливость, кокетство. ◊ Կոկետություն անել кокетничать.
ԿՈԿԵՏՈՒՀԻ, հու Кокетка (о женщине).
ԿՈԿԻԿ 1. ա․ Аккуратный, приглаженный, элегантный. Аккуратно. 3. ա․ Гладкий, ровный. 4. ա. (փխբ.) Гладкий, складный, плавный, текущий легко (о речи).
ԿՈԿԻԿԱՆԱԼ, ացա Приглаживаться, пригладиться, оглаживаться, огладиться.
ԿՈԿԻԿԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Приглаживать, пригладить, оглаживать, огладить. 2. Сглаживать, сгладить (речь).
ԿՈԿԻԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Приглаженность, гладкость. 2. Гладкость, ровность.
ԿՈԿԻՉ 1. գ. Каток, вальцы. 2. գ. Шлифовщик, шлифовальщик, гладильщик, полировщик. 3. գ. Гладилка (валёк или плоский камень). 4. ա․ Шлифовальный, полировальный, гладильный.
ԿՈԿԼԻԿ, տե՛ս Կոկիկ։
ԿՈԿՈԶ, տե՛ս Գոռոզ։
ԿՈԿՈՆ, ի Бутон, цветочная Почка. ◊ Կոկոն բռնել տե՛ս Կոկոնել։
ԿՈԿՈՆԱԿԱԼԵԼ, տե՛ս Կոկոնել։
ԿՈԿՈՆԱԿԱԼՈՒՄ, ման Почкование.
ԿՈԿՈՆԱԿԱԼՎԵԼ, տե՛ս Կոկոնել։
ԿՈԿՈՆԱՁԵՎ, ա․ Имеющий форму бутона.
ԿՈԿՈՆԱՆՄԱՆ, ա․ Имеющий форму бутона.
ԿՈԿՈՆԱՎՈՐՎԵԼ, տե՛ս Կոկոնել։
ԿՈԿՈՆԵԼ, եց Покрываться, покрыться бутонами.
ԿՈԿՈՍ, ի (բսբ.) 1. Кокос, кокосовая пальма. 2. Кокос, кокосовый орех.
ԿՈԿՈՍԵՆԻ, նու (բսբ.) Кокос, кокосовая пальма.
ԿՈԿՈՍՅԱՆ, ա. Кокосовый. ◊ Կոկոսյան արմավենի (բսբ.) кокосовая пальма, кокос
ԿՈԿՈՐԴ, ի Горло, гортань, глотка. ◊ Կոկորդը թրջել (խսկց.) промочить горло. Կոկորդը ճղել՝ պատռել драть горло или глотку. Կոկորդը տաքացնել, տե՛ս Կոկորդը թրջել։ Կոկորդին դեմ առնել՝ դեմ ընկնել 1) поперёк горла стать (встать), 2) подступить к горлу. Կոկորդին նստել наступить кому на горло. Մինչև կոկորդը թաղված՝ խրված погрязнувший по горло. Կոկորդում կանգնել՝ մնալ застрять в горле.
ԿՈԿՈՐԴԱԲԱՆ, ի (բժշկ.) Ларинголог.
ԿՈԿՈՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բԺշկ.) Ларингология.
ԿՈԿՈՐԴԱԲՈՐԲ, ի (բժշկ.) 1. Ларингит. 2. Ангина.
ԿՈԿՈՐԴԱԲՈՒՅԺ, բուժի (բժշկ.) Ларинголог.
ԿՈԿՈՐԴԱԴԻՏԱԿ, ի (բժշկ.) Ларингоскоп.
ԿՈԿՈՐԴԱԴԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բժշկ.) Ларингоскопия.
ԿՈԿՈՐԴԱԿԱՐԿԱՄՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բժշկ.) Ларингоспазм.
ԿՈԿՈՐԴԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Ларинготомия.
ԿՈԿՈՐԴԱՀԱՏՈՒՄ, տման Ларинготомия.
ԿՈԿՈՐԴԱՀՆՉՅՈՒՆ, ի (լեզվբ.) Гортанный звук.
ԿՈԿՈՐԴԱՀՈՒՆՉ, ա. Гортанный.
ԿՈԿՈՐԴԱՁԱՅՆ 1. ա. Гортанный. 2. մ. Гортанно.
ԿՈԿՈՐԴԱՅԻՆ, ա. 1. Горловой, резкий. 2. (լեզվբ.) Гортанный, образуемый в гортани (о звуках речи). ◊ Կոկորդային մկաններ гортанные звуки.
ԿՈԿՈՐԴԱՏԱՊ, ի (բժշկ.) Ангина.
ԿՈԿՈՐԴԱՑԱՎ, ի (բժշկ.) Ангина.
ԿՈԿՈՐԴԻԼՈՍ, ի (կենդբ.) Крокодил. ◊ Կոկորդիլոսի արցունքներ крокодиловы слёзы.
ԿՈԿՈՐԴԻԼՈՍՅԱՆ, ա. Крокодиловый.
ԿՈԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Горбатость. 2. Сгорбленность.
ԿՈԿՈՒՄ, կման 1. Полирование, приглаживание, сглаживание. 2. Прихорашивание, принаряживание.
ԿՈԿՈՒՆ, տե՛ս Կոկ։
ԿՈԿՌՈՇԵՆԻ, նու (բսբ.) Крыжовник.
ԿՈԿՎԵԼ, վեց 1. Полироваться, приглаживаться, пригладиться, сглаживаться, сгладиться. 2․ Прихорашиваться, принаряжаться, принарядиться. 3. (փխբ.) Цивилизоваться, становиться (стать) цивилизованным.
ԿՈՀԱԿ, ի 1. Вал, высокая волна. 2. Волна, лёгкая волна, зыбь.
ԿՈՀԱԿԱԾՈՒՓ, ա. (հզվդ.) Бурливый, взволнованный.
ԿՈՀԱԿԱՁԵՎ Волнистый, волнообразный.
ԿՈՀԱԿԱՎՈՐ Волнистый, волнообразный.
ԿՈՀԱԿԵԼ, եց Волноваться, колыхаться.
ԿՈՀԱԿՈՒՄ, կման Волнение, колыхание.
ԿՈՀԱԿՎԵԼ, վեց Волноваться, колыхаться.
ԿՈՂ, ի 1. (կզմխս.) Ребро. 2․ Бок. 3. Сторона, бок, боковая поверхность. 4. Край, конец, кромка. 5. Обложка, переплёт. 6. Обрамление, оправа. ◊ Կողը դեմ տալ, Կոդի ընկնել упрямиться. Կողը հաստ 1) упрямый, 2) упрямец. Կողերը հաշվվում (համրվում) են худой, как щепка. Կողերը ջարդել՝ տրորել намять (наломать, обломать) бока, считать, пересчитать рёбра (кости).
ԿՈՂԱԳԻԾ, գծի Грань, ребро.
ԿՈՂԱԹԵՔՈՒՄ, քման (մսնգ.) Крен.
ԿՈՂԱԿ, ի (կենդբ.) Кохак (рыба).
ԿՈՂԱԿԻՑ, կցի 1. Сожитель (разг.), сожительница (разг.). 2. Муж, жена.
ԿՈՂԱԿՑԵԼ, եցի Состоять в браке.
ԿՈՂԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Супружество, сожительство.
ԿՈՂԱՃԱՂ 1. տե՛ս Կողոսկր, 2. Грядка (саней, телеги, арбы и пр.).
ԿՈՂԱՄԱՅՐ, տե՛ս Օձաձուկ։
ԿՈՂԱՅԻՆ, ա. 1. Боковой. 2․ Рёберный.
ԿՈՂԱՆՑ, մ. (հզվդ.) Искоса.
ԿՈՂԱՇԵՆՔ, ի Пристройка.
ԿՈՂԱՏԱԿ, ի (մսնգ.) Подреберье.
ԿՈՂԱՔԵՂԻ, ղու Оглобля.
ԿՈՂԵԿՈՂ, մ. Вперевалку, вразвалку, враскачку.
ԿՈՂԵՐԻԶ, ի Кромка.
ԿՈՂԻՆՋ, տե՛ս Խխունջ։
ԿՈՂԿՈՂԱԳԻՆ, մ. Жалобно плача, рыдая.
ԿՈՂԿՈՂԱԼ, տե՛ս Կողկողել։
ԿՈՂԿՈՂԱՆՔ, ի Жалобный плач, рыдание.
ԿՈՂԿՈՂԵԼ, եց (հնց.) 1. Жалобно плакать, рыдать. 2. (փխբ.) Молить, умолять, заклинать.
ԿՈՂԿՈՆՁԱԼ, տե՛ս Կաղկանձել։
ԿՈՂՄ, ի 1. Сторона. 2․ Край, сторона, земля. ◊ Կողմ արտահայտվել высказываться, высказаться за. (Որևէ մեկի, մի բանի) կողմը անցնել переходить, перейти на чью-либо сторону. Կողմը բռնել՝ պանել принимать, принять, брать, держать чью-либо сторону. (Իր) կողմը գրավել քաշել привлекать, привлечь на свою сторону. Մի կողմ դնել՝ թողնել 1) откладывать, отложить про запас, 2) оставлять, оставить,бросать, бросить, прекращать, прекратить (пустые споры, разговор и т. п.).
ԿՈՂՄՆԱԿԱԼ 1. ա․ Пристрастный, необъективный. 2. տե՛ս Կուսակալ։
ԿՈՂՄՆԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Пристрастие, пристрастность, необъективность.
ԿՈՂՄՆԱԿԱՆ, տե՛ս Կողմնակի։ ◊ Կողմնական ազգականություն побочная линия (родства), побочная сторона.
ԿՈՂՄՆԱԿԻ, ա. 1. Посторонний, не имеющий к чему-либо прямого отношения. 2․ Второстепенный, несущественный. 3. Посторонний, чужой. 4. Окольный, непрямой, косвенный.
ԿՈՂՄՆԱԿԻՈՐԵՆ, մ. Побочно, косвенно.
ԿՈՂՄՆԱԿԻՑ 1. գ. Сторонник, приверженец, последователь.
ԿՈՂՄՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Приверженность.
ԿՈՂՄՆԱՅԻՆ, ա. Боковой.
ԿՈՂՄՆԱՇԱՎԻՂ, տե՛ս Կողմնուղի։
ԿՈՂՄՆԱՊԱՀ, ա. Пристрастный, необъективный
ԿՈՂՄՆԱՊԱՀՈՐԵՆ, մ. Пристрастно, необъективно
ԿՈՂՄՆԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Пристрастие, пристрастность, необъективность.
ԿՈՂՄՆԱՊԱՇՏ, տե՛ս Կողմնապահ։
ԿՈՂՄՆԱՊԱՇՏՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Կողմնապահություն։
ԿՈՂՄՆԱՑՈՒՅՑ, ի (մսնգ.) Компас.
ԿՈՂՄՆՈՐՈՇ, ա. (հզվդ.) Ориентировочный.
ԿՈՂՄՆՈՐՈՇԵԼ, եցի Ориентировать.
ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈՒՄ, շման Ориентирование, ориентировка, ориентация.
ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՎԵԼ, վեց Ориентироваться.
ԿՈՂՆՄՈՒՂԻ, ղու․ Окольная дорога, окольный путь.
ԿՈՂՈՂ, ի Корзина, короб, кузов, лукошко.
ԿՈՂՈՂԻԿ Ի Корзинка, корзиночка.
ԿՈՂՈՊՈՒՏ, ի 1. Грабёж. 2. Награбленные вещи.
ԿՈՂՈՊՏԵԼ, եցի Грабить, ограбить, разграбить, расхищать, расхитить, обирать, обобрать.
ԿՈՂՈՊՏԻՉ 1. գ․ Грабитель, расхититель. 2․ տե՛ս Կողոպտչական։
ԿՈՂՈՊՏՈՒՄ, տման Ограбление, разграбление, расхищение, хищение.
ԿՈՂՈՊՏՉԱԿԱՆ, ա. Грабительский.
ԿՈՂՈՊՏՎԵԼ, վեց Разграбляться, расхищаться.
ԿՈՂՈՍԿՐ, ի (կզմխս.) Ребро.
ԿՈՂՈՍԿՐԱՅԻՆ, ա. (կզմխս.) Рёберный.
ԿՈՂՈՍԿՐԻԿ, ի Рёбрышко.
ԿՈՂՈՎԱԳՈՐԾ Корзинщик.
ԿՈՂՈՎԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Плетение корзин.
ԿՈՂՊ, ա․ Запертый, замкнутый.
ԿՈՂՊԵԼ, եցի Запирать, запереть замыкать, замкнуть.
ԿՈՂՊԵՔ, ի Замок. Դռան կողպեք дверной замок. ◊ Կողպեքի տակ պահել держать под замком.
ԿՈՂՊՈՒՄ, պման Запирание, замыкание.
ԿՈՂՊՎԵԼ, վեց Запираться, запереться, замыкаться, замкнуться.
ԿՈՂՐ, ի (բսբ.) Початок (кукурузы).
ԿՈՂՔ, ի Бок, ребро. ◊ Կողքը հաստ 1) упрямый, 2. Упрямец. Կողքը հաստացնել 1) упираться, упрямиться, артачиться, 2) нагуливать, нагулять бока. Կողքի ընկնել, տե՛ս Կողքը հաստացնել 1 նշան.։ Կողք-կողքի бок о бок. Մեկի՝ մի բանի կողքով անցնել проходить мимо кого-, чего-либо, не обращать внимания.
ԿՈՂՔԱԼՈՂ, ա. (սպորտ.) Плавание на боку.
ԿՈՂՔԱՅԻՆ, ա. Боковой.
ԿՈՂՔԱՆՑ, մ. (բրբ.) Сбоку.
ԿՈՃ, ի 1. Катушка. 2․ Щиколотка, лодыжка. 3. Бревно. 4. Балка. 5. Шпала. 6. տե՛ս Վեգ։
ԿՈՃԱԿ1 ի 1. Пуговица, пуговка. 2. (տեխ.) Кнопка 1. Пуговка (разг.).
ԿՈՃԱԿ2 տե՛ս Կոկոն։
ԿՈՃԱԿԱԳՈՐԾ, ի (հնց.) Пуговичник.
ԿՈՃԱԿԱՄԱՅՐ, ի Петля, петлица.
ԿՈՃԱԿԱՅԻՆ, ա. Пуговичный.
ԿՈՃԱԿԱՆՑՔ, տե՛ս Կոճակամայր։
ԿՈՃԱԿԱՎԱՃԱՌ, ի Продавец пуговиц.
ԿՈՃԱԿԱՎՈՐ, ա. На пуговицах.
ԿՈՃԱԿԱՐԶԱԿ, ա. Расстёгнутый.
ԿՈՃԱԿԵԼ, տե՛ս Կոճկել։
ԿՈՃԱՊՂՊԵՂ, ի (բսբ.) Имбирь.
ԿՈՃԱՏ, ա. Нечётный.
ԿՈՃԱՓԱՅՏ, ի (տեխ.) Шпала.
ԿՈՃԳԱՄ, ի Кнопка (канцелярская).
ԿՈՃԻ, տե՛ս Վեգ։
ԿՈՃԿԵԼ, եցի Застёгивать, застегнуть.
ԿՈՃԿՈՒՄ, կման Застегивание.
ԿՈՃԿՎԵԼ, վեց Застегиваться, застегнуться.
ԿՈՃՂ, ի 1․ Пень. 2. Кругляк, обрубок. 3. Бревно, колода. 4. Колодка (деревянные оковы.). 5. (հնց.) Корешок (квитанции и т. п.). 6. Коряга.
ԿՈՃՂԱԹԵՐԹ, ի Талон.
ԿՈՃՂԱԿ1 ի Корешок (квитанции).
ԿՈՃՂԱԿ2 ի Пенёк.
ԿՈՃՂԱԿՏՈՐ, ի, Обрубок (дерева).
ԿՈՃՂԱՀԱՆ 1. ա․ Корчевальный. 2. գ. Пнекорчеватель, корчеватель, корчевалка (разг.).
ԿՈՃՂԱՀԱՆԵԼ, եցի Корчевать, выкорчёвывать, выкорчевать.
ԿՈՃՂԱՀԱՆՈՒՄ, նման Корчевание, корчёвка, выкорчёвывание.
ԿՈՃՂԱՀԱՆՎԵԼ, վեց Корчеваться, выкорчёвываться, выкорчеваться.
ԿՈՃՂԱՇԱՏ, ա․ Пнистый․
ԿՈՃՂԱՌԱՏ, ա․ Пнистый․
ԿՈՃՂԱՍՈՒՆԿ, սնկի (բսբ.) Опёнок.
ԿՈՃՂԱՐՄԱՏ, ի Корневище.
ԿՈՃՂԱՐՄԱՏԱՅԻՆ, ա. Корневищный.
ԿՈՃՂԱՐՄԱՏԱՎՈՐ, ա. Корневищный.
ԿՈՃՂԱՓԱՅՏ, ի Коряга.
ԿՈՃՂԵԶ, ի Корневище.
ԿՈՃՂԻԿ, ի Пенёк.
ԿՈՄԲԱՅՆ, ի Комбайн.
ԿՈՄԲԱՅՆԱՅԻՆ, ա. Комбайновый.
ԿՈՄԲԱՅՆԱՇԻՆԱՐԱՐ, ի Комбайностроитель
ԿՈՄԲԱՅՆԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Комбайностроение.
ԿՈՄԲԱՅՆԱՎԱՐ, ի Комбайнер, комбайнёр (прост.).
ԿՈՄԲԱՅՆԱՎԱՐՈՒՀԻ, հու Комбайнерка, комбайнёрша (прост.).
ԿՈՄԲԻԿԵՐ, ի Комбикорм.
ԿՈՄԲԻՆԱՎՈՐԵԼ, եցի (հզվդ.) Комбинировать, скомбинировать.
ԿՈՄԲԻՆԱՎՈՐՈՒՄ, րման (հզվդ.) Комбинирование.
ԿՈՄԲԻՆԱՎՈՐՎԵԼ, վեց (հզվդ.) Комбинироваться.
ԿՈՄԲԻՆԱՏ, ի Комбинат.
ԿՈՄԵԴԻԱ, տե՛ս Կատակերգություն։
ԿՈՄԵԴԻԱԿԱՆ, տե՛ս Կատակերգական։
ԿՈՄԵՐԻՏ, տե՛ս Կոմերիտական 1 նշան.։
ԿՈՄԵՐԻՏԱԿԱՆ (հպվ.) 1. ա. Комсомольский. 2․ գ. Комсомолец.
ԿՈՄԵՐԻՏՄԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հպվ.) Комсомол.
ԿՈՄԵՐԻՏՈՒՀԻ, հու Комсомолка.
ԿՈՄԻԶՄ, ի Комизм.
ԿՈՄԻԿ, ի Комик.
ԿՈՄԻԿԱԿԱՆ, ա. Комический, забавный. Կոմիկական օպերա комическая опера.
ԿՈՄԻԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Комичность, комизм.
ԿՈՄԻԿՈՐԵՆ, մ. Комично.
ԿՈՄԻՍԱՐ, ի Комиссар. Ժողովրդական կոմիսար народный комиссар.
ԿՈՄԻՍԱՐԱԿԱՆ, ա. Комиссарский.
ԿՈՄԻՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Комиссарство.
ԿՈՄԻՍԻՈՆ, ա. Комиссионный.
ԿՈՄԻՏԵ, ի Комитет.
ԿՈՄԿՈՒՍ, ի (հպվ.) Компартия.
ԿՈՄՅՈՒՆԻԿԵ, ի Коммюнике.
ԿՈՄՈՒՆԱ, յի Коммуна- ◊ Փարիզի կոմունա Парижская коммуна. Գյուղատնտեսական կոմունա сельскохозяйственная коммуна.
ԿՈՄՈՒՆԱԼ, ա. Коммунальный.
ԿՈՄՈՒՆԱԼ-ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ա. Коммунально-бытовой.
ԿՈՄՈՒՆԱՐ, ի Коммунар.
ԿՈՄՈՒՆԻԶՄ, ի Коммунизм. ◊ Նախնադարյան կոմունիզմ первобытный коммунизм. Ռազմական կոմունիզմ военный коммунизм․ Գիտական կոմունիզմ научный коммунизм.
ԿՈՄՈՒՆԻՍՏ, ի Коммунист.
ԿՈՄՈՒՆԻՍՏԱԲԱՐ, մ. Коммунистически, по-коммунистически.
ԿՈՄՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ, ա. Коммунистический. ◊ Կոմունիստական աշխատանքի բրիգադ бригада коммунистического труда. Կոմունիստական ինտերնացիոնալ коммунистический интернационал. Կոմունիստական կուսակցություն коммунистическая партия.
ԿՈՄՈՒՆԻՍՏՈՐԵՆ, տե՛ս Կոմունիստաբար։
ԿՈՄՈՒՆԻՍՏՈՒՀԻ, հու Коммунистка.
ԿՈՄՈՒՏԱՏՈՐ, ի Коммутатор.
ԿՈՄՊԱՐՏԻԱ, տե՛ս Կոմկուս։
ԿՈՄՊԵՆՍԱՑԻԱ, յի Компенсация.
ԿՈՄՊԵՆՍԱՑՆԵԼ, ցրի Компенсировать.
ԿՈՄՊԵՆՍԱՑՎԵԼ, վեց Компенсироваться.
ԿՈՄՊԵՏԵՆՏ, տե՛ս Իրավասու։
ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱ, տե՛ս Իրավասություն։
ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՎՈՐԵԼ, եցի Комплектовать, укомплектовывать, укомплектовать.
ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՎՈՐՈՒՄ րման Комплектование, укомплектовывание, укомплектование.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ