Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՀՅԱԻՍՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Столярничество, столярство, столярное ремесло.
ՀՅՈՒԹ, ի 1. Сок. 2. Экстракт. 3. Эссенция.
ՀՅՈՒԹԱԲԵՐ, ա. Сочный.
ՀՅՈՒԹԱԼԻ ա. 1. Сочный, содержащий много сока, наливной. 2. (փխբ.) Сочный, меткий, образный, выразительный (о языке, словах и т. п.)
ՀՅՈՒԹԱԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сочность.
ՀՅՈՒԹԱԼԻՑ ա․ 1. Сочный, содержащий много сока, наливной. 2. (փխբ.) Сочный, меткий, образный, выразительный (о языке, словах и т. п.).
ՀՅՈՒԹԱԿԱԼԵԼ, տե՛ս Հյութավորվել։
ՀՅՈՒԹԱՌԱՏ, ա. Сочный, содержащий много сока, наливной.
ՀՅՈՒԹԱՌԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сочность.
ՀՅՈՒԹԱՍՊԱՌ, ա. 1. Высохший, иссохший. 2. (փխբ.) Утративший жизненные силы.
ՀՅՈՒԹԱՎՈՐ, տե՛ս Հյութալի։
ՀՅՈՒԹԱՎՈՐԵԼ, եցի Наполнять, наполнить соком.
ՀՅՈՒԹԱՎՈՐՈՒՄ, րման Налив, наполнение соком (о плодах, зерне).
ՀՅՈՒԹԱՎՈՐՎԵԼ, վեց Наполняться, наполниться соком, наливаться, налиться (о плодах, зерне).
ՀՅՈՒԹԵՂ, ա. Сочный.
ՀՅՈՒԹԵՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сочность.
ՀՅՈՒԼԵ, ի Атом.
ՀՅՈՒԼԵԱԿԱՆ, ա. Атомный.
ՀՅՈՒԾԱԽՏ, ի Чахотка, сухотка.
ՀՅՈՒԾԱԿԱՆ, ա. (հզվդ.) Истощающий, утомительный, изнурительный, изнуряющий.
ՀՅՈՒԾԱՆՔ, ի 1. Маразм. 2. Дряхлость.
ՀՅՈՒԾԵԼ, եցի Истощать, истощить, изнурять, изнурить.
ՀՅՈՒԾԻՉ, ա. Изнурительный, изнуряющий.
ՀՅՈՒԾՈՒՄ, ծման Истощение, изнурение.
ՀՅՈՒԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Истощённость, изнурённость, измождённость.
ՀՅՈՒԾՎԵԼ, վեց Истощаться, истощиться, изнуряться, изнуриться.
ՀՅՈՒՂ, ի Хижина, лачуга, хибара (разг.).
ՀՅՈՒՂԱԿ, ի Хижинка, лачужка, хибарка.
ՀՅՈՒՊԱՏՈՍ, ի (դվնգ.) Консул
ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ ա․(դվնգ.) Консульский.
ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱՅԻՆ ա․(դվնգ.) Консульский.
ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱՐԱՆ, ի (դվնգ.) Консульство (помещение).
ՀՅՈՒՊԱՏՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (դվնգ.) 1. Отправление консульских обязанностей. 2. Консульство.
ՀՅՈՒՍ1, ի Коса, заплетённые волосы. ◊ Հյուս անել заплетать волосы в косу, в косы, косою.
ՀՅՈՒՍ2, ի Снежный обвал, лавина.
ՀՅՈՒՍԱԳԻՐ, գրի (արվ․) Вязь, рукопись вязью.
ՀՅՈՒՍԱԹՈՌ, ի Плетёный стул.
ՀՅՈՒՍԱԾՈ ա. Плетёный, изготовленный плетением.
ՀՅՈՒՍԱԾՈՒ ա. Плетёный, изготовленный плетением.
ՀՅՈՒՍԱԿ, ի 1. Коса, заплетённые волосы. 2. (կզմխս.) Сплетение.
ՀՅՈՒՍԵԼ, եցի 1. Плести, сплетать, сплести, вязать, связать. 2. Заплетать, заплести. 3. Вить, свивать, свить.
ՀՅՈՒՍԻՍ, ի Север.
ՀՅՈՒՍԻՍԱԲՆԱԿ, ի Северянин, житель Севера.
ՀՅՈՒՍԻՍԱԿԱՆ 1. ա. Северный. 2. գ. Северянин, житель Севера.
ՀՅՈՒՍԻՍԱԿՈՂՄ, ի Север, северная сторона.
ՀՅՈՒՍԻՍԱՀԱՅԱՑ, ա. Обращенный к северу.
ՀՅՈՒՍԻՍԱՀՈՂՄ, ի Северный ветер, норд.
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԳ, տե՛ս Հյուսիսափայլ։
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ, ա. Северный. ◊ Հյուսիսային լայնություն северная широта.
ՀՅՈՒՍԻՍԱՇՈՒՆՉ, ա. Дующий с севера, холодный.
ՀՅՈՒՍԻՍԱՏԼԱՆՏՅԱՆ, ա. Североатлантический.
ՀՅՈՒՍԻՍԱՐԵՎԵԼՅԱՆ, ա. Северо-восточный.
ՀՅՈՒՍԻՍԱՐԵՎԵԼՔ, ի Северо-восток.
ՀՅՈՒՍԻՍԱՐԵՎՄՈՒՏՔ, ի Северо-запад.
ՀՅՈՒՍԻՍԱՐԵՎՄՏՅԱՆ, ա. Северо-западный.
ՀՅՈՒՍԻՍԱՓԱՅԼ, ի Северное сияние.
ՀՅՈՒՍԻՍՅԱՆ, տե՛ս Հյուսիսային։
ՀՅՈՒՍԿԵՆ 1. ա. Плетёный. 2. գ. Плетёнка.
ՀՅՈՒՍՆ, ի Столяр.
ՀՅՈՒՍՆԱԿԱՆ ա․ Столярный.
ՀՅՈՒՍՆԱՅԻՆ ա․ Столярный.
ՀՅՈՒՍՆՈՑ, ի Столярная, столярня, столярка (разг.).
ՀՅՈՒՍՈՒՄ, սման 1. Плетение, сплетение, вязка, вязание. 2. Заплетание. 3. Свивание.
ՀՅՈՒՍՎԱԾԱԲԱՆ, ի Гистолог.
ՀՅՈՒՍՎԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ, ա. Гистологический.
ՀՅՈՒՍՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Гистология.
ՀՅՈՒՍՎԱԾԵՂԵՆ, ի Ткань, материя.
ՀՅՈՒՍՎԱԾՔ, ի 1. Ткань. 2. Плетение, вязка.
ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՅԻՆ, ա. Тканевый.
ՀՅՈՒՍՎԵԼ, վեց 1. Плестись, сплетаться, вязаться. 2. Заплетаться. 3. Виться, свиваться.
ՀՅՈՒՍՔ, ի Коса, заплетённые волосы.
ՀՅՈՒՐ, ի Гость. Հյուր գնալ идти в гости.
ՀՅՈՒՐԱԲԱՐ, մ. Как гость.
ՀՅՈՒՐԱԽԱՂ, ի Гастроль.
ՀՅՈՒՐԱԽԱՂԱՅԻՆ, ա. Гастрольный, выездной.
ՀՅՈՒՐԱՄԵԾԱՐ, ա. Гостеприимный, радушный, хлебосольный.
ՀՅՈՒՐԱՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Гостеприимство, гостеприимность, радушие, хлебосольство.
ՀՅՈՒՐԱՄԵՐԺ, ա. Негостеприимный, нерадушный.
ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ, ի Гостиница, отель.
ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ, ա. Гостиничный, отельный.
ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՏԵՐ, տիրոջ Хозяин гостиницы (отеля), содержатель гостиницы (отеля).
ՀՅՈՒՐԱՍԵՂԱՆ, ի Стол, накрытый для гостей.
ՀՅՈՒՐԱՍԵՆՅԱԿ, ի Гостиная, салон.
ՀՅՈՒՐԱՍԵՐ, ա. Гостеприимный, радушный, хлебосольный.
ՀՅՈՒՐԱՍԻՐԱԲԱՐ, մ. Гостеприимно, радушно.
ՀՅՈՒՐԱՍԻՐԱԿԱՆ, ա. Гостеприимный.
ՀՅՈՒՐԱՍԻՐԵԼ, եցի Угощать, угостить.
ՀՅՈՒՐԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Гостеприимство, гостеприимность, радушие, хлебосольство. 2. Угощение.
ՀՅՈՒՐԱՍԻՐՎԵԼ, վեց Угощаться, угоститься.
ՀՅՈՒՐԱՍՐԱՀ, տե՛ս Հյուրասենյակ։
ՀՅՈՒՐԱՎԱՅԵԼ, ա. 1. Подобающий гостю. 2. Достойный гостя.
ՀՅՈՒՐԱՏՅԱՑ, ա. Негостеприимный, нерадушный.
ՀՅՈՒՐԱՏՈՒՆ, տան 1. Гостиница. 2. (եկեղ.) Монастырская гостиница.
ՀՅՈՒՐԵԿ, ա. Гостящий, приехавший в гости.
ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼ 1. ա. Гостеприимный, радушный, хлебосольный. 2. գ. (եկեղ.) Гостиник (монах, заведующий монастырской гостиницей).
ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԵԼ, եցի Оказывать, оказать гостеприимство, принимать, принять гостя.
ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Гостеприимство, гостеприимность, радушие, хлебосольство. 2. Угощение.
ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼՈՒՄ, լման Приём гостей.
ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼՎԵԼ, վեց Гостить, погостить.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ