Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՀՌԵՏՈՐ, ի Оратор.
ՀՌԵՏՈՐԱԿԱՆ, ա. Ораторский, риторический.
ՀՌԵՏՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Ораторство. 2. Риторика.
ՀՌԻՆԴ, տե՛ս Հռնդյուն։
ՀՌԻՍԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Обнадеживание.
ՀՌՀՌԱԼ, ացի Хохотать, захохотать, гоготать, загоготать.
ՀՌՀՌԱՆ 1. ա. Хохотливый. 2. գ. Хохотун, хохотунья.
ՀՌՀՌՈՑ, ի Хохот, гогот, гоготанье.
ՀՌՅԱԿԱՎՈՐ, ա. Именитый, знаменитый, прославленный.
ՀՌՆԴԱԼ, աց Грохотать.
ՀՌՆԴՅՈՒՆ ի Грохот.
ՀՌՆԴՈՑ ի Грохот.
ՀՌՈՄԱՅԵՑԻ, տե՛ս Հռոմեացի։ 
ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ, ա․ Римский. Հռոմեական եկեղեցի римская церковь Հռոմեական թվանշաններ римские цифры.
ՀՌՈՄԵԱՑԻ, ցու Римлянин.
ՀՌՉԱԿ, ի Слава, известность.
ՀՌՉԱԿԱՆՈՒՆ, տե՛ս Հռչակավոր։
ՀՌՉԱԿԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Именитость, знаменитость, прославленность.
ՀՌՉԱԿԵԼ, եցի 1. Прославлять, прославить․2 Провозглашать, провозгласить, оглашать, огласить.
ՀՌՉԱԿԵԼԻ, ա. Достойный славы.
ՀՌՉԱԿՈՒՄ, կման 1. Прославление. 2. Провозглашение,оглашение
ՀՌՉԱԿՎԵԼ, վեց 1. Прославляться. 2․ Провозглашаться, оглашаться.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ