Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՁԻ, ու Лошадь, конь. ◊ Ձի խաղացնել джигитовать, вольтижировать.
ՁԻԱԲԵՌ, ի Лошадиный вьюк.
ՁԻԱԲՈՌ, տե՛ս Ձիապիծակ։
ՁԻԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Лечение лошадей.
ՁԻԱԲՈՒԾԱԿԱՆ, ա. Коннозаводский, коневодческий.
ՁԻԱԲՈՒԾԱԿԱՆ, ի Конный завод.
ՁԻԱԲՈՒԾԱՐԱՆԱՅԻՆ, ա. Коннозаводский.
ՁԻԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Коневодство.
ՁԻԱԲՈՒՅԾ, ի Коневод.
ՁԻԱԳԻ, ի (բրբ.) Хвощ.
ՁԻԱԳՈՂ, ի Конокрад.
ՁԻԱԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Конокрадство.
ՁԻԱԶՈՒՐԿ, (հնց.) 1. ա. Безлошадный. 2. գ. Безлошадник.
ՁԻԱԶՐԿԵԼ, եցի (հնց.) Обезлошадить.
ՁԻԱԶՐԿՎԵԼ, վեց (հնց.) Обезлошадеть.
ՁԻԱԼԱԽՈՒՐ, ի (բսբ.) Смирниум.
ՁԻԱԽԱՂ, ի (սպորտ.) Джигитовка, вольтижировка, вольтижирование.
ՁԻԱԽԱՂԱՑ, ի Джигит, вольтижер.
ՁԻԱԽԱՂՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ձիախաղ։
ՁԻԱԿԱՌՔ, ի Конный экипаж.
ՁԻԱԿԵՐՊ, ա. Лошадиный. Ձիակերպ դեմք лошадиное лицо.
ՁԻԱՁԵՏ, տե՛ս Ձիագի։
ՁԻԱՁՈՒԿ, ձկան (կենդբ.) Морской конёк.
ՁԻԱՂԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Объездка, выездка лошадей.
ՁԻԱՃԱՆՃ, տե՛ս Ձիապիծակ։
ՁԻԱՄԱԶ, ի Конский волос.
ՁԻԱՄԱՐԴ, ի (առասպ.) Кентавр.
ՁԻԱՄԱՐԶԱԿԱՆ, ա. Относящийся к выездке, объездке лошадей. 
ՁԻԱՄԱՐԶԱՐԱՆ, ի 1. Манеж. 2. Ипподром.
ՁԻԱՄԱՐԶԱՐԱՆԱԿԱՆ ա. 1. Манежный. 2. Ипподромный.
ՁԻԱՄԱՐԶԱՐԶԱՐԱՆԱՅԻՆ ա. 1. Манежный. 2. Ипподромный.
ՁԻԱՄԱՐԶԻՉ, ի 1․ Жокей. 2. Объезжающий лошадей.
ՁԻԱՄԱՐԶՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Объездка, выездка лошадей.
ՁԻԱՄԱՐՏ, տե՛ս Ձիամարտություն։
ՁԻԱՄԱՐՏԻԿ, ի Кавалерист, конник, конный воин.
ՁԻԱՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Кавалерийский бой.
ՁԻԱՆՄԱՆ, տե՛ս Ձիակերպ։
ՁԻԱՆՈՑ, ի Конюшня.
ՁԻԱՈՒԺ, ի Лошадиная сила.
ՁԻԱՊԱՀ ի Коновод.
ՁԻԱՊԱՆ, ի 1. Конюх. 2. Извозчик.
ՁԻԱՊԱՐՀԱԿ, ի Налог, взимаемый конями.
ՁԻԱՊԻԾԱԿ, ի Слепень.
ՁԻԱՍԱՅԼ, ի (հնց.) Конная подвода.
ՁԻԱՍԱՐՔ, ի Сбруя, упряжь.
ՁԻԱՍԵՐ, ի Любитель лошадей, лошадник (разг.).
ՁԻԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Любовь к лошадям, к конной езде.
ՁԻԱՍՊԱՏԱԿ, ի Конный набег.
ՁԻԱՍՊՈՐՏԱԻՆ, ա. Конноспортивный.
ՁԻԱՎԱՃԱՌ, ի Лошадник, конский барышник (устар.).
ՁԻԱՎԱՐ, ի Наездник, берейтор, кучер.
ՁԻԱՎԱՐԵԼ, եցի 1. Ездить верхом. 2. Управлять лошадью, лошадьми.
ՁԻԱՎԱՐԺ, ի 1. Объездчик, 2. Жокей.
ՁԻԱՎԱՐԺԵԼ, եցի Объезжать, объездить, выезжать, выездить лошадей.
ՁԻԱՎՈՐ 1. գ. Всадник, верховой, седок, ездок, наездник. 2. ա. Конный.
ՁԻԱՎՈՐՎԵԼ, վեց 1. Обзаводиться, обзавестись конём. 2. Сесть верхом на коня. 3. (բրբ.) Собираться, собраться в путь.
ՁԻԱՏԵՐ, տիրոջ Хозяин лошади.
ՁԻԱՏՈՊՐԱԿ, ի Конская торба.
ՁԻԱՏՐՈՓ, ի Конский топот.
ՁԻԱՐԱԾ, ի Табунщик.
ՁԻԱՐՁԱՆ, ի, Конная статуя.
ՁԻԱՐՇԱՎ, ի Бега, скачки. ◊ Արգելքներով ձիարշավ скачки с препятствиями.
ՁԻԱՐՇԱՎԱՐԱՆ, ի Ипподром.
ՁԻԱՐՇԱՎՈՐԴ, ի 1. Жокей. 2. Наездник.
ՁԻԱՑՈՒԼ, ցլի (առասպ.) Мифическое существо — полулошадь - полубык. 
ՁԻԱՔԱՐՇ 1. գ. Конка. 2. ա. Конный.
ՁԻԱՔՈՒՌԱԿ, տե՛ս Մտրուկ։
ՁԻԳ 1. ա. Тугой, напряжённый. 2. մ. (փխբ.) Твёрдо, уверенно, устойчиво. 3. ա. Протяжный. 4. ա. Растянутый, длинный. 5. մ. Туго, натуго. 6. մ. В струнку. ◊ Ձիգ տալ 1) тянуть, 2) струить(ся). Ձիգ կենալ 1) держаться твёрдо, 2) оставаться, остаться непоколебимым.
ՁԻԹԱԲԵՐ, ա. Маслосодержащий, масличный.
ՁԻԹԱԲԼԻԹ, ի Оладья, блин.
ՁԻԹԱԳՈՐԾԱՐԱՆ, ի Маслозавод (производящий растительное масло).
ՁԻԹԱԹԱԽ, ա. Замасленный, обмакнутый в масло.
ՁԻԹԱԿՈՒԹ(Ք), ի 1. Время сбора маслин, олив. 2. Сбор маслин, олив.
ՁԻԹԱՀԱՆ, ա. Маслобойный.
ՁԻԹԱՃՐԱԳ, ի Каганец (обл.), плошка, жирник.
ՁԻԹԱՄԱՆ, ի Маслёнка.
ՁԻԹԱՅԻՆ, ա. 1. Масляный. 2. Масленый.
ՁԻԹԱՅՈՒՂ, ի Оливковое масло.
ՁԻԹԱՆԵՐԿ, տե՛ս Յուղաներկ։
ՁԻԹԱՊՏՈՒՂ, պտղի Олива, оливка, маслина.
ՁԻԹԱՏՈՒ, ա. Масличный.
ՁԻԹԵԼ, եցի (բրբ.) Промасливать, промаслить, намасливать, намаслить, замасливать, замаслить.
ՁԻԹԵՆԻ, նու (բսբ.) Олива, оливковое дерево, маслина. ◊ Ձիթենու ճյուղ оливковая ветвь.
ՁԻԹՈՏ, ա. Маслянистый, масленый, масляный.
ՁԻԹՈՏԵԼ, եցի Замасливать, замаслить, обмасливать, обмаслить, измасливать (разг.), измаслить (разг.).
ՁԻԹՈՏՎԵԼ վեցի Измасливаться, измаслиться, замасливаться, замаслиться, обмасливаться, обмаслиться.
ՁԻՍՊՈՐՏ, ի Конный спорт.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ