Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՂԵԿ, ի 1. Руль. 2. Кормило, руль, штурвал. 8. (փխբ.) Руководство, руль.
ՂԵԿԱԹԱՓ, ա. Потерявший управление.
ՂԵԿԱԿՈՐՈՒՅՍ, ա. 1. Потерявший управление. 2. Сбившийся с курса.
ՂԵԿԱՃՈՊԱՆ, ի (ծով.) Штуртрос.
ՂԵԿԱՅԻՆ, ա. Рулевой. ◊ Ղեկային հարմարանք рулевое устройство.
ՂԵԿԱՆԻՎ, ի Штурвал.
ՂԵԿԱՇՂԹԱ տես Ղեկաճոպան։
ՂԵԿԱՊԱՀ, ա. Рулевой, кормчий.
ՂԵԿԱՊԱՐԱՆ տես Ղեկաճոպան։
ՂԵԿԱՊԵՏ, ի Штурман.
ՂԵԿԱՊԵՏԱԿԱՆ, ա. Штурманский.
ՂԵԿԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հզվդ.) Штурманство.
ՂԵԿԱՍԱՐՔ, ի Рулевое управление.
ՂԵԿԱՎԱՐ, ի 1. գ. Рулевой. 2. գ. Штурман. 3. գ. Руководитель, вожак, кормчий. 4. ա. Руководящий. ◊ Ղեկավար աշխատանք руководящая работа. Ղեկավար աշխատող руководящий работник. Ղեկավար պաշտոն руководящая должность.
ՂԵԿԱՎԱՐԱԿԱՆ, ա. (հզվդ.) Руководящий.
ՂԵԿԱՎԱՐԵԼ, եցի 1. Руководить. 2. Рулить.
ՂԵԿԱՎԱՐԻՉ 1. ա. Руководящий. 2. գ. Руководитель.
ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Руководство. 2. Руление.
ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄ, րման Руководство.
ՂԵԿԱՎԱՐՎԵԼ, վեց Руководствоваться.
ՂԵԿԱՎՈՐ 1. գ. Рулевой. 2. ա. Имеющий рулевое управление.
ՂԵԿՈՐԴ, ի (մսնգ.) Рулевой.
ՂԵՂԱՋ, ա. (բրբ.) Косой.
ՂԵՅՐԱԹ, ի (բրբ.) Усердие, прилежание, умение. ◊ Ղեյրաթ անել проявить усердие.
ՂԵՎՏԱԿԱՆ, ա. Левитский.
ՂԵՎՏԱՑԻ, ցու (կրոն.) Левит.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ