Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՃԻԱՆՈՒՐ, տե՛ս Քամանչա։
ՃԻԳ, ի Усилие, старание, усердие, тщание. ◊ Ճիգ անել, ճիգ գործ դնել, ճիգ թափել делать, приложить усилия, тужиться. Ճիգ ու ջանք большие усилия.
ՃԻԶՎԻՏ, ի Иезуит.
ՃԻԶՎԻՏԱԿԱՆ, ա. Иезуитский.
ՃԻԺ, ճժի (բրբ.) Дитя, ребёнок.
ՃԻԼ1 1. Тростник, 2. Лоза.
ՃԻԼ2 1. գ. Жила. 2. ա. Жилистый.
ՃԻԼՈՊ, ի Рогожа.
ՃԻԼՈՊԵ, ա. Рогожный.
ՃԻՃՈՒ, ճիճվի 1. Червь, червяк. 2. Глист, глиста. 3. (փխբ.) Червь, тля, ничтожество.
ՃԻՃՎԱԿԵՐ, ա. Червивый, съеденный червями.
ՃԻՃՎՈՏ, ա. (բրբ.) Червивый.
ՃԻՃՎՈՏԵԼ, եցի (բրբ.) Червиветь.
ՃԻՄ, ճմի Дёрн, дернина.
ՃԻՄԱՊԱՏԵԼ, տե՛ս Ճմապատել։
ՃԻՇՏ 1. ա. Правильный, верный, истинный. 2. ա. Точный. 3. մ. Правильно, верно, точно. ◊ Ճիշտն ասած по правде сказать, признаться, собственно говоря. Ճիշտ ու ճիշտ точь-в-точь.
ՃԻՉ, ճչի Визг, вопль, выкрик, крик.
ՃԻՊՈՏ, ի Прут, хворостина, розга. ◊ Ճիպոտին անել гнать хворостиной.
ՃԻՊՈՏԱՀԱՐ, ա. Исхлёстанный, избитый (прутом, розгами).
ՃԻՊՈՏԱՀԱՐԵԼ, եցի Хлестать, исхлестать, стегать, отстегать, стегнуть (прутом, розгами).
ՃԻՊՈՏԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Порка, розги.
ՃԻՊՈՏԱՀԱՐՈՒՄ, րման Хлестание.
ՃԻՊՈՏԱՀԱՐՎԵԼ, վեց Быть исхлёстанным, выпоротым (прутом, розгами).
ՃԻՊՈՏԵԼ, տե՛ս Ճիպոտահարել։
ՃԻՊՌ, տե՛ս Ճպուռ2։
ՃԻՎ, ճվի 1. Крылышко. 2. (բրբ.) Нога, голень. ◊ Հավ ու ճիվ птица, домашняя птица (собир.).
ՃԻՎԱՂ, ի 1. Страшилище, чудовище. 2. (փխբ.) Изверг.
ՃԻՎԱՂԱԲԱՐՈ, ա. Чудовищный, безобразный.
ՃԻՎԱՂԱԿԵՐՊ, ա. Подобный чудовищу.
ՃԻՎԱՂԱՅԻՆ, ա. Чудовищный.
ՃԻՏ, ճտի (բրբ.) 1. Шея, шейка. 2. տե՛ս Ճիտք։ ◊ Ճիտ անել обнимать, обнять за шею. Ճիտ ծռել гнуть шею. Ճիտը ծուռ несчастный, жалкий. Ճիտր տակր դնել свернуть шею (кожу). Ճտով ընկնել броситься на шею.
ՃԻՏՔ, ճտքի Голенище.
ՃԻՐԱՆ, ի Коготь.
ՃԻՐԱՆԱՎՈՐ, ա. Когтистый.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ