Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՄԵԳ, ի Мгла, туман.
ՄԵԳՐԵԼ, ի Мегрел, мингрел, мингрелец.
ՄԵԳՐԵԼԵՐԵՆ 1. գ. Мегрельский язык, мингрельский язык. 2. ա. Мингрельский (о языке). 3. մ. По-мегрельски, на мегрельском языке, на мингрельском языке.
ՄԵԴԱԼ, ի Медаль.
ՄԵԴԱԼԱԶԱՐԴ, ա. Украшенный медалью, медалями.
ՄԵԴԱԼԱԿԻՐ 1. գ. Медалист. 2. ա. Награждённый медалью.
ՄԵԴԱԼԻՈՆ, ի Медальон.
ՄԵԴԱԿԱՆ, տե՛ս Մարական։
ՄԵԴՈՒԶԱ, յի 1. Медуза. 2. Медуза Горгона.
ՄԵԶ, ի Моча.
ՄԵԶԱՐ, ի (բրբ.) 1. Большая скатерть (из грубой ткани). 2. Передник.
ՄԵԶԻԴ, տե՛ս Մզկիթ։
ՄԵԹՈԴ, ի Метод.
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ, ա. Методологический.
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՐԵՆ, մ. Методологически.
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Методология.
ՄԵԹՈԴԱԲԱՐ, մ. Методически, методично.
ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ, ա. Методический.
ՄԵԹՈԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ թյան Методичность.
ՄԵԹՈԴԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ թյան Методичность.
ՄԵԹՈԴԻԿԱ, յի Методика.
ՄԵԼԱՄԱՂՁԱԿԱՆ ա. Меланхолический.
ՄԵԼԱՄԱՂՁԱՅԻՆ ա. Меланхолический.
ՄԵԼԱՄԱՂՁԻԿ ա. Меланхолический, меланхоличный.
ՄԵԼԱՄԱՂՁՈՏ ա. Меланхолический, меланхоличный.
ՄԵԼԱՄԱՂՁՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Меланхоличность.
ՄԵԼԱՄԱՂՁՈՐԵՆ, մ. Меланхолично, меланхолически.
ՄԵԼԱՄԱՂՁՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Меланхолия, хандра, сплин.
ՄԵԼԱՆ, տե՛ս Թանաք։
ՄԵԼԱՆԱԲԻԾ, տե՛ս Թանաքաթիծ։
ՄԵԼԻՔ, ի (պատմ.) Мелик (армянский князь).
ՄԵԼԻՔԱԿԱՆ, ա. Княжеский.
ՄԵԼԻՔՈՒԹՑՈՒՆ, թյան Княжество.
ՄԵԼՈԴԻԱ, տե՛ս Մեղեդի։
ՄԵԼՈԴԻԿ, ա. Мелодический, мелодичный.
ՄԵԼՊՈՄԵՆԵ, ի (դցբ.) Мельпомена.
ՄԵԽ, ի Гвоздь.
ՄԵԽԱԿ, ի Гвоздика.
ՄԵԽԱԿԱԲՈՒՅՐ 1. ա. Пахнущий гвоздикой. 2. գ. Запах гвоздики.
ՄԵԽԱԿԱԾԱՌ, ի Гвоздичное дерево.
ՄԵԽԱԿԱՀՈՏ 1. ա. С запахом гвоздики, пахнущий гвоздикой. 2. Гвоздичный запах.
ՄԵԽԱԿԵՆԻ, տե՛ս Մեխակածառ։
ՄԵԽԱՀԱՆ, տե՛ս Աքցան։
ՄԵԽԱՆԻԶՄ, 1 Механизм.
ՄԵԽԱՆԻԿ, ի Механик.
ՄԵԽԱՆԻԿԱ, յի Механика.
ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ, ա. Механический.
ՄԵԽԵԼ, եցի Пригвождать, пригвоздить, прибивать, прибить.
ՄԵԽՎԵԼ, վեց Пригвождаться, пригвоздиться, прибиваться, прибиться.
ՄԵԾ, ա. 1. Большой. 2. Крупный. 3. Великий. 4. Старший. 5. Взрослый. ◊ Մեծ հայր дед. Մեծ մայր бабушка. Մեծ մատ большой палец. Մեծ պաս (հնց) Великий пост. Մեծ էշը ախոռում թողնել упустить главное (ср.: а слона-то не приметил,). Մեծ կտորը՝ թիքեն ականջը կմնա мокрое место останется. Մեծի հետ մեծ, փոքրի հետ փոքր լինել уметь ладить с людьми. Մեծով փոքրով и стар и млад.
ՄԵԾԱԲԱԶՈՒԿ 1. ա. С крупными, большими руками. 2. (փխբ.) Мощный.
ՄԵԾԱԲԱՆ 1. գ. Хвастун, бахвал. 2. ա. Хвастливый, заносчивый.
ՄԵԾԱԲԱՆԵԼ, եցի Бахвалиться, хорохориться, заноситься.
ՄԵԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Бахвальство, заносчивость.
ՄԵԾԱԲԱՐ, մ. 1. Как взрослый, по-взрослому. 2. տե՛ս Մեծապես։
ՄԵԾԱԲԱՐՈ, ա. Почтённый, солидный.
ՄԵԾԱԲԵՐԱՆ, ա. 1. Большеротый. 2. (փխբ.) Хвастливый, заносчивый.
ՄԵԾԱԳԱՆՁ, ա. (Очень) богатый.
ՄԵԾԱԳԱՐ, ա. Страдающий манией величия.
ՄԵԾԱԳԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Мегаломания, мания величия.
ՄԵԾԱԳԻՆ, да. Ценный, драгоценный.
ՄԵԾԱԳԼՈՒԽ, ա. Большеголовый, крупноголовый, головастый.
ՄԵԾԱԳՈՉ ա. Громогласный.
ՄԵԾԱԳՈՌ ա. Громогласный.
ՄԵԾԱԳՈՐԾ, ա. Заслуженный, достославный.
ՄԵԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Достославность.
ՄԵԾԱԳՈՒՄԱՐ 1. а. Большая сумма (денег). 2. ա. Ценный, дорогой, дорогостоящий. 3. ա. Бесчисленный, многочисленный, огромное число (чего-либо).
ՄԵԾԱԳՈՒՅՆ, ա. Величайший, максимальный.
ՄԵԾԱԴԻՐ, ա. 1. Большой. 2. Большого формата.
ՄԵԾԱԴՂՈՐԴ, ա. Громкий, громогласный.
ՄԵԾԱԶԱՐՄ, ա. (պատմ.) Великородный.
ՄԵԾԱԶԱՐՄՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Родовитость.
ՄԵԾԱԶԳԻ, տե՛ս Մեծազարմ։
ՄԵԾԱԶԴՈՒ, ա. Импозантный.
ՄԵԾԱԶՈՐ, ա. Могущественный.
ՄԵԾԱԹԱՓ, ա. Широкий, с большим размахом.
ՄԵԾԱԹԻՎ, ա. Многочисленный.
ՄԵԾԱԺԱՆԻՔ, ա. Клыкастый.
ՄԵԾԱԼԵԶՈՒ, ա. Языкастый.
ՄԵԾԱԼՈՒՐՋ, ա. Степенный.
ՄԵԾԱԼՐՋՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Степенность.
ՄԵԾԱԽՈՀ, ա. Разумный.
ՄԵԾԱԽՈՀԵՄ, ա. Великодушный.
ՄԵԾԱԽՈՍ, տե՛ս Մեծաբան։
ՄԵԾԱԽՈՍԵԼ, տե՛ս Մեծաբանել։
ՄԵԾԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Մեծաբանություն։
ՄԵԾԱԽՈՍՏՈՒՄ, ա. Многообещающий, широковещательный.
ՄԵԾԱԽՈՐՀՈՒՐԴ, տե՛ս Խորիմաստ։
ՄԵԾԱԽՈՒՄԲ, ա. Многолюдный, людный.
ՄԵԾԱԾԱԽ, ա. Оптовый.
ՄԵԾԱԾԱՂԻԿ, ա. Крупноцветный.
ՄԵԾԱԾԱՎԱԼ, ա. Объёмистый, громоздкий.
ՄԵԾԱԾԱՎԱԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Объемистость, громоздкость.
ՄԵԾԱԿԱԹԻԼ 1. ա. Крупный (о каплях дождя и пр.). 2. մ. Крупными каплями.
ՄԵԾԱԿԱՅԼԱԿ 1. ա. Крупный (о каплях дождя и пр.). 2. մ. Крупными каплями.
ՄԵԾԱԿԱՆ, ա. 1. Взрослый, относящийся к взрослый. 2. Сказанный взрослыми.
ՄԵԾԱԿԱՆՋ, ա. Лопоухий.
ՄԵԾԱԿԱՌՈՒՅՑ, ա. 1. Огромный (о строениях). 2. (արևմտհ.) Крупного сложения (о человеке).
ՄԵԾԱԿԱՐՈՂ, ա. Могучий, мощный, могущественный.
ՄԵԾԱԿՆ, ա. Большеглазый, глазастый.
ՄԵԾԱԿՇԻՌ, ա. 1. Тяжеловесный. 2. Веский.
ՄԵԾԱԿՇՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Тяжеловесность. 2. Вескость.
ՄԵԾԱԿՈՀԱԿ, ա. С большими волнами.
ՄԵԾԱԿՈՐԻԶ, ա. С крупными косточками (о плодах).
ՄԵԾԱՀԱՂԹ, տե՛ս Հաղթանդամ։
ՄԵԾԱՀԱՄԲԱՎ, ա. Знаменитый, именитый.
ՄԵԾԱՀԱՆԴԵՍ, ա. Высокоторжественный.
ՄԵԾԱՀԱՆՃԱՐ, ա. Гениальнейший.
ՄԵԾԱՀԱՍԱԿ 1. ա. Взрослый, пожилой. 2. Рослый, высокого роста.
ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Рослость.
ՄԵԾԱՀԱՎԱՏ, ա. (կրոն.) Горячо верующий.
ՄԵԾԱՀԱՏԻԿ, ա. Крупнозернистый.
ՄԵԾԱՀԱՏՈՐ, ա. Объёмистый (о книге).
ՄԵԾԱՀԱՐԳ, տե՛ս Մեծարգո։
ՄԵԾԱՀԱՐՄԱՐ, տե и Հարմարավետ։
ՄԵԾԱՀԱՐՈՒՍՏ, ա. Очень богатый.
ՄԵԾԱՀԶՈՐ, ա. Могущественнейший.
ՄԵԾԱՀՄՈՒՏ, տե՛ս Բազմահմուտ։
ՄԵԾԱՀՆԱՐ, տե՛ս Հնարամիտ։
ՄԵԾԱՀՈԳԱԲԱՐ, մ. Великодушно.
ՄԵԾԱՀՈԳԻ, ա. Великодушный.
ՄԵԾԱՀՈԳՈՐԵՆ, մ. Великодушно.
ՄԵԾԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Великодушие.
ՄԵԾԱՀՈՒՅՍ, ա. Полный надежды.
ՄԵԾԱՀՌԶԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Знаменитость.
ՄԵԾԱՀՌՉԱԿ, ա. Знаменитый, прославленный.
ՄԵԾԱՀՐԱՇ, ա. Чудесный, дивный.
ՄԵԾԱՁԱՅՆ, տե՛ս Բարձրաձայն։
ՄԵԾԱՁԵՌՆ, ա. (հնց.) 1. Большерукий. 2. Могучий. 3. Щедрый.
ՄԵԾԱՃՈԽ, ա. Роскошный.
ՄԵԾԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Большинство. ◊ Բացարձակ մեծամասնության абсолютное большинство.
ՄԵԾԱՄԱՐՄԻՆ, ա. 1. Дородный. 2. Массивный.
ՄԵԾԱՄԵԾ, ա. Знатный, вельможный. Մեծամեծ մարդիկ знатные люди.
ՄԵԾԱՄԵԾԱՐ, ա. (հնց.) Достопочтенный.
ՄԵԾԱՄԻՏ, ա. Высокомерный, заносчивый, кичливый.
ՄԵԾԱՄՈԼ, ա. Страдающий манией величия, мегаломанией.
ՄԵԾԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Мания величия.
ՄԵԾԱՄՈՂԵՍ, ի (կենդբ.) Динозавр.
ՄԵԾԱՄՈՐՈՒՍ ա. Бородастый, бородатый.
ՄԵԾԱՄՈՐՈՒՔ ա. Бородастый, бородатый.
ՄԵԾԱՄՌՈՒԹ, ա. Мордастый.
ՄԵԾԱՄՏԱԲԱՐ, մ. Высокомерно, заносчиво, кичливо.
ՄԵԾԱՄՏԱՆԱԼ, ացա Зазнаваться, зазнаться, кичиться.
ՄԵԾԱՄՏԵԼ, եցի Зазнаваться, зазнаться, кичиться.
ՄԵԾԱՄՏՈՐԵՆ, տե՛ս Մեծամտաբար։
ՄԵԾԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Высокомерие, заносчивость кичливость, зазнайство.
ՄԵԾԱՆԱԼ, ացա 1. Расти, вырастать, вырасти, подрастать, подрасти. 2. Увеличиваться, увеличиться, возрастать, возрасти. 3. Возвышаться, возвыситься.
ՄԵԾԱՆԻՍՏ, ա. Обширный.
ՄԵԾԱՆՇԱՆԱԿ, ա. Значительный.
ՄԵԾԱՆՈՒՆ, ա. Именитый.
ՄԵԾԱՆՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Именитость.
ՄԵԾԱՇԱՀ, տե՛ս Շահավետ։
ՄԵԾԱՇԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Շահավետություն։
ՄԵԾԱՇԱՌԱՋ, ա. Раскатистый, шумный.
ՄԵԾԱՇԵՆ, ա. Огромный (о строениях).
ՄԵԾԱՇԻԹ, ա. Струистый.
ՄԵԾԱՇԽԱՏ, ա. Требующий большой, кропотливой работы, трудоёмкий.
ՄԵԾԱՇԽԱՐՀ, ի Макрокосм, вселённая.
ՄԵԾԱՇՆՈՐՀ, ա. Даровитый, высокоодарённый.
ՄԵԾԱՇՈՒՐԹ ա.Толстогубый, губастый.
ՄԵԾԱՇՈՒՔ, ա. 1. Высокоторжественный. 2. Почтеннейший.
ՄԵԾԱՇՐԹՈՒՆՔ ա.Толстогубый, губастый.
ՄԵԾԱՇՔԵՂ, ա. Величественный, шикарнейший, роскошнейший.
ՄԵԾԱՉՅԱ, տե՛ս Մեծակն։
ՄԵԾԱՊԱՅԾԱՌ, ա. 1. Сияющий. 2. Сиятельный.
ՄԵԾԱՊԱՆԾ, ա. Прославленный.
ՄԵԾԱՊԱՆԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Прославленность.
ՄԵԾԱՊԱՇՏՈՆ, ա. Высокопоставленный.
ՄԵԾԱՊԱՏԻՎ, ա. Многоуважаемый, высокочтимый.
ՄԵԾԱՊԱՏԿԱՌ, տե՛ս Պատկառելի։
ՄԵԾԱՊԱՏՈՒՄ, ա. Объёмистый, содержательный.
ՄԵԾԱՊԵՍ, մ. 1. Весьма, очень. 2. Главным образом.
ՄԵԾԱՊԵՏԱԿԱՆ, ա. Великодержавный.
ՄԵԾԱՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Великодержавность.
ՄԵԾԱՊՈՉ, ա. Хвостатый, длиннохвостый.
ՄԵԾԱՊՌՈՇ, ա. Губастый.
ՄԵԾԱՊՍԱԿ, ա. С большой, развесистой кроной.
ՄԵԾԱՋԱՆ 1. ա. Добросовестный, (очень) старательный. 2. ա. Трудоёмкий. 3. մ. Добросовестно, старательно.
ՄԵԾԱՍԱՐ, ի (տղչփ.) Хорей.
ՄԵԾԱՍԻՐՏ, ա. 1. С большим сердцем. 2. (փխբ.) Обидчивый.
ՄԵԾԱՍՐՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Великодушный.
ՄԵԾԱՍՔԱՆՉ, ա. Восхитительный, прелестнейший.
ՄԵԾԱՎԱՃԱՌ, ա. Оптовый.
ՄԵԾԱՎԱՃԱՌՈՐԴ, ի Оптовик.
ՄԵԾԱՎԱՃԱՌՔ, ի Оптовая торговля.
ՄԵԾԱՎԱՅԵԼՈՒՉ, ա. Величественный, великолепный.
ՄԵԾԱՎԱՍՏԱԿ, ա. 1. Заслуженный. 2. Многотрудный.
ՄԵԾԱՎԱՐԻ, մ. Как взрослый, по-взрослому.
ՄԵԾԱՎԱՐՊԵՏ, ի Большой мастер.
ՄԵԾԱՎԵՐՋ, ի (տղչփ.) Ямб.
ՄԵԾԱՎԻՇՏ, ա. Горемычный.
ՄԵԾԱՎՈՐ, ի (բրբ.) Главный, старший.
ՄԵԾԱՏԱՂԱՆԴ, ա. Высокоталантливый.
ՄԵԾԱՏԱՄ, ա. (բրբ.) Зубастый.
ՄԵԾԱՏԱՌ 1. ա., մ. С заглавной, большой, прописной буквы. 2. գ. Заглавная, большая, прописная буква.
ՄԵԾԱՏԱՐԱԾ, ա. Обширный, распространённый.
ՄԵԾԱՏԵՐԵՎ, ա. Крупнолистый.
ՄԵԾԱՏԻՏՂՈՍ, ա. Титулованный.
ՄԵԾԱՏՈՀՄ ա. Родовитый.
ՄԵԾԱՏՈՀՄԻԿ ա. Родовитый.
ՄԵԾԱՏՈՒՆ 1. գ. Богач. 2. ա. Богатый.
ՄԵԾԱՏՈՒՐ, տես Առատաձեռն։
ՄԵԾԱՐԱՆՔ, ի 1. Почтение, почитание. 2. Почести, чествование.
ՄԵԾԱՐԳԻ, ա. Почтённый.
ՄԵԾԱՐԳՈ, ա. Многоуважаемый, глубокоуважаемый, высокоуважаемый.
ՄԵԾԱՐԵԼ, եցի 1. Возвеличивать, возвеличить, почитать, чтить. 2. Чествовать.
ՄԵԾԱՐԵԼԻ, ա. Почтённый, уважаемый.
ՄԵԾԱՐԺԱՆ, տե՛ս Մեծարգո։
ՄԵԾԱՐԺԵՔ, ա. Ценный, драгоценный.
ՄԵԾԱՐՄԱՏ, տե՛ս Հաստարմատ։
ՄԵԾԱՐՈՒՄ, րման 1. Возвеличение, возвеличивание, почитание. 2. Чествование.
ՄԵԾԱՐՎԵԼ, վեց 1. Возвеличиваться, почитаться, чтиться. 2. Чествоваться.
ՄԵԾԱՐՎԵՍՏ, ա. Талантливый, искусный.
ՄԵԾԱՑՆԵԼ, ցրեց 1. Увеличивать, увеличить. 2. Растить, выращивать, вырастить, взращивать, взрастить.
ՄԵԾԱՑՈՒՄ, ցման 1. Увеличение. 2. Возрастание.
ՄԵԾԱՑՎԵԼ, վեց 1. Увеличиваться. 2. Выращиваться, взращиваться.
ՄԵԾԱՓԱՅԼ, ա. Блистательный.
ՄԵԾԱՓԱՌ, ա. 1. Достославный. 2. Сиятельный.
ՄԵԾԱՓԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сиятельство.
ՄԵԾԱՓԱՐԹԱՄ, ա. Пышный.
ՄԵԾԱՓԱՓԱԳ, ա. Ревностный.
ՄԵԾԱՓՈՐ, ա. Пузатый, брюхатый (прост.), брюхастый.
ՄԵԾԱՓՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Пузатость.
ՄԵԾԱՔԱՅԼ, ա. Широким шагом.
ՄԵԾԱՔԱՆԱԿ 1. ա. Многочисленный. 2. ա. Оптовый, 3. մ. Оптом.
ՄԵԾԱՔԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Многочисленность.
ՄԵԾԱՔԱՆԴԱԿ, ա. Украшенный множеством статуй, статуэток.
ՄԵԾԱՔԻԹ, ա. Носатый, носастый (прост.).
ՄԵԾԱՔՍԱԿ, ի Толстосум.
ՄԵԾԸՆՉԱՑՔ, ա. Усатый, с большими усами.
ՄԵԾԻՄԱՍՏ, տե՛ս Խորիմաստ։
ՄԵԾՈՂԿՈՒՅԶ, ա. С большими гроздьями.
ՄԵԾՈՍԿՐ, ա. Ширококостный.
ՄԵԾՈՏԱՆԻ ա. Большеногий.
ՄԵԾՈՏՆ ա. Большеногий.
ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Величие. 2. Величина. 3. Размер. 4. Величество.
ՄԵԾՈՒՌՆ, ի Механический, пневматический молот.
ՄԵԿ 1. թ. Один. 2. գ. Единица. 3. ա. Единый. 4. գ. Некто, кто-то. 5. թ. Раз. ◊ Մեկ էլ 1) вдруг, 2) ещё раз. Մեկը (ամսի) первое число (месяца). Մեկ եղավ тут же, одновременно. Մեկ... մեկ иногда. Մեկ որ... Մեկ էլ որ... во-первых... во-вторых. Մեկ-մեկ 1) по временам, иногда, 2) поодиночке, 3) по одному. Մեկս ու մեկս, один из нас Մեկդ ու մեկդ один из вас. Մեկս մեկիս, Մեկդ մեկիդ, մեկը մեկիս один другого, один другому, друг другу. Մեկեն ի մեկ сразу. Մեկ լինել 1) Объединиться, 2) произойти одновременно, сразу. Մեկ կլինի, երկու կլինի хватит! есть же мера. Մեկը մեկով, երկուսը Աստծով один в поле не воин. Մեկը երկու չդառնալ не добиваться пользы.
ՄԵԿԱԿԱՆ, մ. По одному.
ՄԵԿԱՄՅԱ, ա. 1. Годовой. 2. Годовалый.
ՄԵԿԱՄՍՅԱ, ա. 1. Месячный. 2. Одномесячный.
ՄԵԿԳԼԽԱՆԻ, ա. Одноглавый.
ՄԵԿԴԻ, մ. (բրբ.) В сторону.
ՄԵԿԵՆ, մ. Сразу.
ՄԵԿԵՆԱՍ, ի (գրք.) Меценат.
ՄԵԿԵՆԱՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (գրք.) Меценатство.
ՄԵԿԸՆԴՄԻՇՏ, մ. Навечно, раз и навсегда.
ՄԵԿԻԿ, ա. (բրբ.) Единственный. Մեկիկ-մեկիկ поодиночке, по одному.
ՄԵԿՀԱՏԻԿ, ա. Единственный.
ՄԵԿՀԱՐԿԱՆԻ, ա. Одноэтажный.
ՄԵԿՀԵՐԹՅԱ, ա. Односменный.
ՄԵԿՆԱԲԱՆ, ի Толкователь, истолкователь, интерпретатор, комментатор.
ՄԵԿՆԱԲԱՆԱԿԱՆ, ա. Комментаторский.
ՄԵԿՆԱԲԱՆԵԼ, եցի Толковать, истолковывать, истолковать, комментировать, интерпретировать, трактовать.
ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Толкование, истолкование, комментарий, интерпретация, трактовка.
ՄԵԿՆԱԲԱՆՎԵԼ, վեց Толковаться, истолковываться, истолковаться, комментироваться, интерпретироваться, трактоваться.
ՄԵԿՆԱԿԵՏ, տե՛ս Ելակետ։
ՄԵԿՆԱՐԿ, ի Старт.
ՄԵԿՆԵԼ, հցի 1. Протягивать, протянуть, вытягивать, вытянуть, простирать, простереть. 2. Толковать, объяснять, объяснить. 3. Отъезжать, отъехать, отбывать, отбыть, отправляться, отправиться. ◊ Մեկին ձեռք մեկնել 1) протянуть руку помощи, 2) подать руку, 3) просить (о) помощи.
ՄԵԿՆԵԼԻ, ա. Объяснимый, толкуемый.
ՄԵԿՆԻՉ, տե՛ս Մեկնաբան։
ՄԵԿՆՈՂԱԿԱՆ, տե՛ս Բացատրական։
ՄԵԿՆՈՑ, ի 1. Рублёвка. 2. (թղթի.) Туз.
ՄԵԿՆՈՒՄ, նման 1. Отъезд, выезд, отход, отбытие, отправление. 2. Протягивание, вытягивание, простирание. 3. Толкование.
ՄԵԿՆՈՒՄԵԿԸ, դ. Кто-то, кто-нибудь, кто-либо.
ՄԵԿՆՎԵԼ, վեց 1. Растягиваться, растянуться. 2. Протягиваться, протянуться, простираться, простереться. 3. Толковаться, растолковываться, объясняться, объясниться.
ՄԵԿՈՆ ի (բսբ.) Мак.
ՄԵԿՈՆԻՈՆ ի (բսբ.) Мак.
ՄԵԿՈՒՍԱԲԱՐ, մ. Изолированно.
ՄԵԿՈՒՍԱՆԱԼ, ացա 1. Уединяться, уединиться. 2. Изолироваться, обосабливаться, обособляться, обособиться, отделяться, отделиться.
ՄԵԿՈՒՍԱՐԱՆ 1. Место уединения. 2. Камера-одиночка. 3. Изолятор.
ՄԵԿՈՒՍԱՑԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Уединённость. 2. Изолированность, обособленность.
ՄԵԿՈՒՍԱՑՆԵԼ, ցրեց Изолировать, обособлять, обособить.
ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ, ցման Изоляция, изолирование, обособление.
ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԵԼ, վեց Изолироваться, обособляться.
ՄԵԿՈՒՍԻ 1. ա. Уединённый, обособленный. 2. մ. Уединённо, изолированно, особняком, обособленно.
ՄԵԿՈՒՍԻՉ (տեխ.) 1. ա. Изоляционный, изолировочный. 2. գ. Изолятор.
ՄԵԿՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Уединение, изолированность, уединённость, обособленность.
ՄԵԿՏԵՂ, մ. Вместе, совместно.
ՄԵԿՕՐՅԱ, ա. Однодневный.
ՄԵՀԵԿԱՆ, ի (հնց.) Февраль (седьмой месяц армянского календаря).
ՄԵՀԵՆԱԳԻՐ, ի Иероглиф.
ՄԵՀԵՆԱԳՐԱԿԱՆ, ա. Иероглифический.
ՄԵՀԵՆԱԿԱՆ ա. Священный.
ՄԵՀԵՆԱՅԻՆ ա. Священный.
ՄԵՀԵՆԱՊԵՏ, տե՛ս Քրմապետ։
ՄԵՀՅԱՆ, ի Капище, языческий храм.
ՄԵՂԱ 1. Грешен, прошу прощения. 2. Прости Господи! ◊ Մեղա գալ каяться.
ՄԵՂԱԴՐԱԳԻՐ, գրի (իրավ.) Обвинительный акт.
ՄԵՂԱԴՐԱԿԱՆ 1. ա. Обвинительный. Մեղադրական ճառ обвинительная речь. 2. տե՛ս Մեղադրագիր։
ՄԵՂԱԴՐԱՃԱՌ, ի Обвинительная речь, обвинительное выступление.
ՄԵՂԱԴՐԱՆՔ, ի Обвинение.
ՄԵՂԱԴՐԵԼ, եցի 1. Винить. 2. Обвинять, обвинить, осуждать, осудить.
ՄԵՂԱԴՐԵԼԻ, ա. Предосудительный.
ՄԵՂԱԴՐՅԱԼ, ի (իրավ.) Обвиняемый, подсудимый. ◊ Մեղադրյալի աթոռ скамья подсудимых.
ՄԵՂԱԴՐՈՂ, ի Обвинитель.
ՄԵՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, Մեղադրանք։
ՄԵՂԱԴՐՈՒՄ, րման Обвинение, осуждение.
ՄԵՂԱԴՐՎԵԼ, վեց Обвиняться.
ՄԵՂԱՅԱԳԻՐ, գրի (հնց.) Повинная грамота.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ