Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՄՌԱՅԼ 1. ա. Хмурый, пасмурный, сумрачный, ненастный. 2. ա. Угрюмый, хмурый, мрачный. 3. գ. Мрак. ◊ Մռայլ գույներով նկարագրել описать мрачными красками,в мрачных красках.
ՄՌԱՅԼԱԴԵՄ, ա. С хмурым, мрачным лицом, угрюмый.
ՄՌԱՅԼԱՄԱԾ, ա. Хмурый, угрюмый.
ՄՌԱՅԼԱՆԱԼ, ացա Мрачнеть, помрачнеть.
ՄՌԱՅԼԱՍԻՐՏ, ա. Угрюмый, мрачный,
ՄՌԱՅԼԱՏԵՍ տես Մռայլադեմ։
ՄՌԱՅԼԱՏԵՍԻԼ տես Մռայլադեմ։
ՄՌԱՅԼԵԼ, եցի Омрачать,омрачить.
ՄՌԱՅԼԵՑՆԵԼ ցրի Омрачать,омрачить.
ՄՌԱՅԼՈՏ, տե՛ս Մռայլ։
ՄՌԱՅԼՈՐԵՆ, մ. Угрюмо, хмуро, мрачно.
ՄՌԱՅԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Пасмурность, хмурость, сумрачность. 2. Угрюмость, хмурость, мрачность.
ՄՌԱՅԼՈՒՆ, ա. Угрюмый, хмурый, мрачный.
ՄՌԱՅԼՎԵԼ, վեց Мрачнеть, помрачнеть, хмуриться, нахмуриться.
ՄՌԹՄՌԹԱԼ, ացի Бормотать, пробормотать, ворчать, проворчать, брюзжать.
ՄՌԹՄՌԹԱՆ 1. ա. Ворчливый, брюзгливый. 2. գ. Ворчун, ворчунья, брюзга.
ՄՌԹՄՌԹՈՑ, ի Бормотание, ворчание, брюзжание.
ՄՌՄՈՒՌ, ի Саднящая боль, нытьё.
ՄՌՄՌԱԼ1, աց 1. Мурлыкать, урчать. 2. Бормотать, пробормотать.
ՄՌՄՌԱԼ2, ացի Саднить, саднеть, ныть.
ՄՌՄՌԱՑՆԵԼ, ցրի Щипать, саднить.
ՄՌՄՌՈՑ1, ի 1. Мурлыканье, урчание. 2. Бормотание.
ՄՌՄՌՈՑ2, տե՛ս Մռմուռ։
ՄՌՆՉԱԼ, աց Рычать, реветь,
ՄՌՆՉԵԼ, տե՛ս Մռնչալ։
ՄՌՆՉՅՈՒՆ, ի Рычание, рёв.
ՄՌՆՉՈՑ, տե՛ս Մռնչյուն.
ՄՌՈՒ, տե՛ս Կծու։
ՄՌՈՒԹ, ի Морда, рыло.
ՄՌՈՒՆՉ, ի Рёв.
ՄՌՌԱԼ, տե՛ս Մոմռալ1։
ՄՌՌՈՑ, տե՛ս Մռմռոց1։


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ