Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՇԼԱՄԻՏ, ա. Слабоумный.
ՇԼԱՆԱԼ, ացա 1. Слепнуть, ослепнуть (от блеска). 2. (փխբ.) Сильно увлечься чем-л. 3. (բրբ.) Окосеть (прост.).
ՇԼԱՉՅԱ, ա. Косоглазый, косой.
ՇԼԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Слепить, ослеплять, ослепить. 2. Скосить (глаза), скоситься. 3. (փխբ.) Ослепить, поразить, удивить.
ՇԼԱՑՈՒՄ, ցման Ослепление.
ՇԼԱՑՈՒՑԻՉ, ա. Ослепительный.
ՇԼԱՑՔ, ի Ослепление.
ՇԼԴԻԿ, ա., գ. Косой.
ՇԼԴԻԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Косоглазие.
ՇԼԵԼ, եցի 1. տե՛ս Շլանալ։ 2. Косить (о глазах.).
ՇԼԻՆՔ, լնքի (բրբ.) Шея. ♢ Շլինքն առնել 1) обязываться, обязаться (сделать что-л.), 2) признавать, признать (вину), взять, брать чью-л. вину на себя. Շլինք(ը) ծռել 1) гнуть шею (перед кем-л.), 2) просить, умолять. Շլինքդ կոտրվի чтоб ты себе шею сломал! Շլինքին նստել садиться, сесть на шею (кому-л.). Շլինքին դնել обязывать, обязать. Շլինքը զարնել ввергать, ввергнуть в отчаяние, обездолить.
ՇԼՄՈՐ (հզվդ.) 1. գ. Переполох, неразбериха. 2. ա. Переполошённый, перепуганный, всполошившийся (разг.).
ՇԼՄՈՐԵԼ, եցի (բրբ.) Переполошиться, всполошиться.
ՇԼՄՈՐՈՒՆ, ա. Опешивший (разг.), обалделый (прост.), ошеломлённый.
ՇԼՄՓԱԼ, տե՛ս Շրմփար։
ՇԼՄՓԱՑՆԵԼ, տե՛ս Շրմփացնել։
ՇԼՄՓՈՑ, տե՛ս Շրմփոց.
ՇԼՆՔԱԿՈԹ, ի (բրբ.) Затылок.
ՇԼՆՔԱՄԻՍ, մսի (բրբ.) 1. Шейное мясо. 2. (փխբ.) Обуза.
ՇԼՈՐ, տե՛ս Սալոր։
ՇԼՈՐԱՉԻՐ, չրի Сушёная слива.
ՇԼՈՐԵՆԻ տե՛ս Սալորենի։
ՇԼՈՐԻ տե՛ս Սալորենի։
ՇԼՈՐՈՒՏ, ի Сливовый сад.
ՇԼՈՐՕՂԻ, ղու Сливянка, сливовица.
ՇԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Косоглазие.
ՇԼՈՓԱ, յի (բրբ.) Слякоть.
ՇԼՎԵԼ, տե՛ս Շլել։


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ