Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՈՏ, տե՛ս Ոտք։
ՈՏԱԲԱՑ 1. ա. Босой, босоногий, голоногий. 2. մ. Босиком.
ՈՏԱԲՈԲԻԿ 1. ա. Босой, босоногий, голоногий. 2. մ. Босиком.
ՈՏԱՆԱՎՈՐ, ի Стихотворение.
ՈՏԱՇՈՐ, ի (խսկց.) Кальсоны, подштанники, исподники, исподнее.
ՈՏԱՎՈՐ, տե՛ս Հետիոտն։
ՈՏԱՎՈՐՎԵԼ, տե՛ս Ոտնավորվել։
ՈՏԱՏԱԿ, տե՛ս Ոտնատակ։
ՈՏԱՏԵՂ, տե՛ս Ոտնատեղ։
ՈՏԱՑԱՎ, տե՛ս Ոտնացավ։
ՈՏԻԿ, ի Ножка, ноженька, ножонка.
ՈՏԿԱՊ, տե՛ս Ոտնակապ։
ՈՏՄԱՇ ա. Со сбитыми, стёртыми от ходьбы ногами.
ՈՏՄԱՇՈՒԿ ա. Со сбитыми, стёртыми от ходьбы ногами.
ՈՏՆԱԲԱՑ, տե՛ս Ոտաբաց։
ՈՏՆԱԹԱԹ, ի (կզմխս.) Ступня, стопа.
ՈՏՆԱԹԵԹԵՎ, ա. Быстроногий, легконогий, лёгкий, быстрый на ногу, скорый.
ՈՏՆԱԹՈՌԱԿ, ի Скамейка для ног.
ՈՏՆԱԹՈՒՄԲ, թմբի (կզմխս.) Подъём (ноги).
ՈՏՆԱԼԱԹ, ի Портянка.
ՈՏՆԱԼՈՂ, ի (սպորտ.) Плавание с помощью одних ног (без участия рук) в вертикальном положении.
ՈՏՆԱԼՎԱ, յի (Կրոն.) Омовение ног.
ՈՏՆԱԽՍԻՐ, խսրի Циновка.
ՈՏՆԱԾԱՅՐ, յի Кончики пальцев ноги. ♢ Ոտնածայրերի վրա քայլել ходить на цыпочках.
ՈՏՆԱԿ, ի Педаль.
ՈՏՆԱԿԱԼԱՆԴ, ի Ножные кандалы.
ՈՏՆԱԿԱՊ 1. գ. Тренога, путы. 2. ա. Стреноженный.
ՈՏՆԱԿԱՊԱՆՔ, տե՛ս Ոտնակապ 1 նշան.։
ՈՏՆԱԿԱՎՈՐ, ա. Педальный.
ՈՏՆԱԿՈԽ, ա. 1. Истоптанный, утоптанный. 2. Растоптанный, потоптанный, попранный, униженный. ♢ Ոտնակոխ անել топтать, растаптывать, растоптать, попирать, попрать (устар.). Ոտնակոխ լինել растаптываться, растоптаться, попираться, попраться (устар.).
ՈՏՆԱԿՈՏՈՐ, ա. Со сломанными, перебитыми ногами.
ՈՏՆԱՀԱՆ, միայն հետևյալ կապակցության մեջ. Ոտնահան լինել валиться, падать с ног (от усталости).
ՈՏՆԱՀԱՐ, ա. 1. Растоптанный, потоптанный. 2. (փխբ.) Попранный. ♢ Ոտնահար անել, տե՛ս Ոտնահարել, Ոտնահար լինել, տե՛ս Ոտնահարվել։
ՈՏՆԱՀԱՐԴԱՐՈՒՄ, րման Педикюр.
ՈՏՆԱՀԱՐԵԼ, եցի 1. Топтать, растаптывать, растоптать. 2. (փխբ.) Попирать, попрать. ♢ Իրավունքները ոտնահարել попирать, попрать права (чьи-л).
ՈՏՆԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Топтание, растаптывание попирание.
ՈՏՆԱՀԱՐՈՒՄ, րման Топтание, растаптывание попирание.
ՈՏՆԱՀԱՐՎԵԼ, վեցի Быть растоптанным, попранным.
ՈՏՆԱՀԵՏՔ, ի След, отпечаток ноги.
ՈՏՆԱՁԱՅՆ, ի Звук, звучание, стук шагов.
ՈՏՆԱՃԱԽԱՐԱԿ, ի Самопрялка.
ՈՏՆԱՄԱՆ, տե՛ս Կոշիկ։
ՈՏՆԱՄԱՏ, ի Палец ноги.
ՈՏՆԱՇԱՎԻՂ, վղի Тропа, тропинка, тропка.
ՈՏՆԱՇՐՋԻԿ, տե՛ս Հետիոտն։
ՈՏՆԱՉԱՓ, ի 1. Расстояние длиной в один шаг. 2. Фут.
ՈՏՆԱՊՏՈՒՅՏ, ի Пируэт.
ՈՏՆԱՎԱՐՁ, ի Плата за посещение.
ՈՏՆԱՎՈՐ 1. ա. Имеющий НОГИ. 2. տե՛ս Հետիոտն։
ՈՏՆԱՎՈՐՎԵԼ, վեցի (բրբ.) 1. Начинать, начать ходить, пойти (օ ребёнке). 2. Уходить, уйти, идти. 3. Собираться, собраться уходить, уйти.
ՈՏՆԱՏԱԿ, ի Ступня, подошва. ♢ Ոտնատակ անել попирать, попрать, топтать, растаптывать, растоптать. Ոտնատակ գնալ ՛լինել быть растоптанным, попранным. Ոտնատակ կորչել пропасть, запропасть, сгинуть, погибнуть. Ոտնատակ տալ 1) տե՛ս Ոտնատակ անել, 2) объезжать, объехать,
ՈՏՆԱՏԱԿԵԼ, եցի Попирать, попрать, топтать, растаптывать, растоптать.
ՈՏՆԱՏԵՂ, ի 1. След, отпечаток ноги. 2, Отхожее место (прост.).
ՈՏՆԱՏՐՈՓ, ի Топот.
ՈՏՆԱՑԱՎ, ի Болезнь ног.
ՈՏՆԱՑՈՒՊ, տե՛ս Անթացուպ։
ՈՏՆԱՓԱՅՏ, ի Ходули.
ՈՏՆԱՔԱՅԼ, ի Шаг.
ՈՏՆԴԻՐ, դրի Подножка, ступень, ступенька.
ՈՏՆԵԼ, տե՛ս Ոտնահարել։
ՈՏՆԻՎԵՐ, մ. Верх ногами.
ՈՏՆԼՈՂ, տե՛ս Ոտնալող։
ՈՏՆԿԱՊ, տե՛ս Ոտնակապ։
ՈՏՆՁԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Посягательство. ♢ Ոտնձգություն անել посягать, посягнуть.
ՈՏՆՈՒԳԼՈՒԽ (բրբ.) 1. գ. Всё тело человека (с головы до ног). 2. գ. Голова и ноги животных (как еда). 3. մ. Валетом (спать).
ՈՏՆՈՒԾՈՑ, մ. Валетом (спать). ♢ Ոտնուծոց անել спать валетом.
ՈՏՆՈՒՐԱԳ, ի Тесло с длинной ручкой.
ՈՏՈՒԳԼՈՒԽ, տե՛ս Ոտնուգլուխ։
ՈՏՈՒՁԵՌ(Ն), միայն հետևյալ կապակցությունների մեջ. Ոտուձեռ, անել՝ ընկնել прилагать, приложить все усилия, хлопотать, захлопотать, суетиться, засуетиться. Ոտուձեռը պինդ крепкий, здоровый (человек).
ՈՏՔ, (Ոտ), 1. Нога. 2. Ножка (мебели). 3. Стопа. 4. Изножье. 5. Подножие, подошва (горы, холма и т. п.). 6. Подлегчина, баран (деталь мельничной оснастки). 7. տե՛ս Ձգան, 8. Лапка (птичья). 9. Шаг. 10. Быстрота, скорость. 11. Ступень, ступенька, подножка. 12. տե՛ս Հետք։ 13. տե՛ս Հուն։ 14. Колено (трубы и т. п.). 15. Стопа, фут (мера длины). 16. (տղչփ.) Стопа. 17. Размер ноги. ♢ Երկու ոտք գնալ идти, пройти немного, небольшое расстояние. Ոտ բարձրացնել пытаться, попытаться властвовать над кем-л. Ոտ գցել подставлять, подставить ногу, ножку. Ոտ(ք) դնել, Ոտ(ք) կոխել 1) ступать, ступить, 2) вступать, вступить. Ոտք (ոտքի) ելնել, Ոտ լինել начать, начинать ходить. Ոտք թակել (ծեծել) ходить пешком. Ոտք կոխել, տե՛ս Ոտ դնել։ Ոտ մեկնել, Ոտ պարգել (մեկի, մի թանի հետ) тягаться с кем-л. Ոտ վերցնել зазнаваться, зазнаться, кичиться. Ոտը բարի (խերով) приход (кого-л.) К добру. Մեկի ոտքին (ոտին) գալ 1) просить, выпрашивать, унижаться, унизиться, 2) посещать, посетить. Երկու ոտը մի մաշիկ դնել упрямиться, заупрямиться, упорствовать. Ոտքը դուրս դնել выходить, выйти, отлучаться, отлучиться. Ոտը թեթև 1) տե՛ս Ոտը բարի 2) лёгкий, скорый, быстрый. Մի ոտը գերեզմանում одной ногой в могиле (быть, стоять). Ոտները լիզել, Ոտներն ընկնել 1) валяться в ногах, умолять, 2) унижаться. Ոտքը խաղաղվել (խաղաղ լինել) прекращаться, прекратиться (о движении, шуме). Ոտը (ոտքը) ծանր 1) беременная, тяжёлая (прост.), 2) тяжёлый (человек). Ոտը կտրել, Ոտը կտրվել прекратить посещения, перестать ходить, посещать. Ոտ(ք)ը կախ գցել՝ թողնել медлить, мешкать, замешкаться, тянуть с уходом, отъездом. Ոտը կապել связывать, связать по рукам и по ногам. Ոտը կարպետի՝ վերմակի համեմատ մեկնել по одёжке протягивать ножки, жить по средствам. Ոտը ոտի առաջը դնել делать, сделать шаг, трогаться, тронуться, двигаться, двинуться с места. Ոտը պաչել молить, умолять, слёзно просить, христом-богом просить. Ոտը պինդ դեմ անել՝ դնել настаивать, настоять на своём, упорствовать. Ոտը՝ ոտի տեղը պնդացնել твёрдо, окончательно обосновываться, обосноваться, утверждаться, утвердиться, укрепляться, укрепиться на своём, чужом месте, Ոտը արորել наступать, наступить на ногу. Ոտ(ք) փոխել двигаться, двинуться с места. Ոտ(ք)ը քաշ գցել, տե՛ս Ոտ(ք)ը կախ գցել։ Ոտը քարին առնել՝ դիպչել терпеть, потерпеть неудачу, спотыкаться, споткнуться. Ոտքի՛ встать! Ոտքի ելնել՝ կանգնել 1) вставать, встать с места, подниматься, подняться, 2) подниматься, подняться, становиться, стать на ноги, 3) восставать, восстать, бунтовать, взбунтоваться, подниматься, подняться (на кого-л.), 4) оправляться, оправиться, становиться, стать на ноги, встать на ноги. Ոտքի հանել՝ կանգնեցնել՝ բարձրացնել поднимать, поднять, ставить, поставить на ноги, всполошить, будоражить, взбудоражить. Ոտքի տակի հողին էլ չարժե в подмётки не годиться (кому-л.). Ոտքի վրա на ногах, стоя. Ոտի վրա չորանալ худеть, сохнуть, чахнуть, таять на глазах. Ոտի տակ առնել՝ տալ 1) տե՛ս Ոտնահարել, 2) обходить, обойти, объезжать, объехать, исходить, исколесить. Ոտի տակ գնալ 1) портиться, испортиться, гибнуть, погибнуть (ни за что), 2) становиться, стать жертвой. Ոտքի (ոտի) տակը փորել՝ քանդել подкапываться (под кого-л.), рыть, копать яму (кому-л.). Ոտի տակը սապոն (սառույց) դնել подводить, подвести, 2) строить козни. Ոտին տեղ անել устраиваться, устроиться, пристраиваться, пристроиться, Ոտից թեթև, տե՛ս Ոտը թեթև։ Ոտքերը գետնից կտրվել не чувствовать, не чуять, не слышать ног под собой; быть на седьмом, девятом небе. Երկու ոտով թակարդն ընկնել попасть в беду, в ловушку, в сети, влипнуть в историю (разг.). Ոտները մեկնել՝ ձգել՝ երկարացնել протянуть ноги. Ոտները չռել корячиться, раскорячиться, растопырить ноги. Ոտքերն ընկնել пасть, припадать, припасть к стопам, молить, умолять. Ոտներն ամպոտ (հեգն.) невинный, святой, святоша. Ոտները քաշ գալ՝ տալ еле ноги волочить, едва ходить. Ոտները սառը ջրում մնալ оставаться, остаться с носом, на бобах, в дураках. Ոտից գլուխ с головы до ног, с ног до головы. Ոտից գլուխ չափել мерить, смерить с головы до ног (взглядом). Ոտով-գլխով весь, целиком и полностью. Ոտովը գնալ приспосабливаться, приспособиться, приноравливаться, приноровиться (к кому-л.).
ՈՏՔԱՏԱԿ, ի Ступня, подошва.
ՈՏՔԵԼ, տե՛ս Ոտնահարել։


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ