Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՊԱ, ձ. Вот те раз! ♢ Պա հո ну и ну!
ՊԱԳՆԵԼ, եցի (բրբ.) Целовать, поцеловать. ♢ Ձեռքդ պագնեմ, Ոտքդ պագնեմ умоляю.
ՊԱԳՇԱՆՔ, ի Сладострастие, сластолюбие, похоть.
ՊԱԳՇՈՏ, ա. Сладострастный, сластолюбивый, похотливый.
ՊԱԳՇՈՏԱԲԱՐ, մ. Сладострастно, сластолюбиво, похотливо.
ՊԱԳՇՈՏՈՐԵՆ, տե՛ս Պագշոտաբար։
ՊԱԳՇՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сладострастность, похотливость, сластолюбие.
ՊԱԹՈՍ, տե՛ս Խանդավառություն։
ՊԱԼԱՍԱՆ, տե՛ս Բալասան:
ՊԱԼԱՏ, ի 1. Дворец. 2. Двор, придворные. 3. Палата.
ՊԱԼԱՏԱԿԱՆ 1. ա. Дворцовый. 2. ա. Придворный. 3. գ. Царедворец, придворный.
ՊԱԼԱՏԱՆՄԱՆ, ա. Подобный дворцу, роскошный, великолепный, пышный.
ՊԱԼԱՐ, ի 1. Нарыв, гнойник. 2. (բժշկ., կզմխս.) Бугорок. 3. (բսբ.) Клубень.
ՊԱԼԱՐԱԳՈՅԱՑՈՒՄ, ցման 1. Образование нарыва, гнойника. 2. Образование клубня, клубней.
ՊԱԼԱՐԱԼԻՑ, ա. Прыщавый.
ՊԱԼԱՐԱԽՏ, ի (բԺշկ.) Туберкулёз, бугорчатка.
ՊԱԼԱՐԱԽՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բԺշկ.) Фтизиатрия.
ՊԱԼԱՐԱԽՏԱՅԻՆ, ա. (բժշկ.) Туберкулёзный.
ՊԱԼԱՐԱԾԱԾԿ, ա. Прыщавый.
ՊԱԼԱՐԱԾԻՆ, ա. Образующий нарыв, гнойник.
ՊԱԼԱՐԱԿՏՐԻՉ, ի Корнерезка.
ՊԱԼԱՐԱՅԻՆ, ա. Нарывный.
ՊԱԼԱՐԱՊՏՈՒՂ, ի 1. Клубнеплод. 2. Корнеплод.
ՊԱԼԱՐԱՎՈՐ, ա. 1. Клубневой. 2. Бугорчатый. 3. Прыщавый.
ՊԱԼԱՐՈՏ, տե՛ս Պալարավոր։
ՊԱԼԵՈԳՐԱՖԻԱ, տե՛ս Հնագրագիտություն։
ՊԱԼԵՈԼԻԹ, ի Палеолит.
ՊԱԼԵՈՆՏՈԼՈԳԻԱ, տե՛ս Հնէաբանություն։
ՊԱԽԱՐԱԿԵԼ, եցի Осуждать, осудить, хаять (разг.), охаивать (разг.), охаять (разг.), порицать, хулить.
ՊԱԽԱՐԱԿԵԼԻ, ա. Предосудительный, достойный порицания, зазорный.
ՊԱԽԱՐԱԿԻՉ, ա. Позорящий, позорный.
ՊԱԽԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Осуждение, охаивание, порицание, хула (книжн.).
ՊԱԽԱՐԱԿՈՒՄ, կման Осуждение, охаивание, порицание, хула (книжн.).
ՊԱԽԱՐԱԿՎԵԼ, վեց Осуждаться, охаиваться, порицаться.
ՊԱԽՈՒՐՑ, ի Узда, уздечка.
ՊԱԽՈՒՐՑԱԹԱՓ, ա. (հզվդ.) Разнузданный.
ՊԱԽՐԱ, յի (կենդբ.) Косуля, козуля.
ՊԱԽՐԱԿՈՎ, ի Косуля (самка).
ՊԱԿԱՍ 1. ա. Неполный. 2. ա. Недостаточный. 3. ա. Меньший. 4. ա. Неудовлетворительный. 5. ա. Малый, маленький. 6. ա. Недостающий, отсутствующий. 7. ա. Плохой. 8. գ. Нехватка, недостача. 9. ա. Тронутый, чокнутый, придурковатый, с придурью. 10. գ. Недостаток. 11. գ. Отсутствие. 12. մ. Недостаточно, неполно, мало. ♢ Պակաս տեղ չունենալ не иметь изъянов, комар носу (носа) не подточит, Պակաս օր трудности, невзгоды.
ՊԱԿԱՍԱՄԻՏ, ա. 1. Слабоумный, малоумный. 2. Глупый, неумный.
ՊԱԿԱՍԱՄՏԵԼ, եցի (հզվդ.) 1. Стать слабоумным, малоумным. 2. Глупеть, поглупеть.
ՊԱԿԱՍԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Слабоумие, малоумие. 2. Глупость.
ՊԱԿԱՍԱՎՈՐ, ա. 1. Дефективный, неполноценный. 2. Имеющий изъян, недостаток. 3. Недостаточный. 4. (քեր.) Неполный. ♢ Պակասավոր բայ глагол, имеющий не все формы.
ՊԱԿԱՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Дефективность, неполноценность. 2. Изъян, недостаток. 3. Недостаточность.
ՊԱԿԱՍԱՑՆԵԼ, տե՛ս Պակասեցնել։
ՊԱԿԱՍԵԼ 1. Уменьшаться,, уменьшиться. 2. Недоставать, недостать, не хватать, не хватить, убывать, убыть.
ՊԱԿԱՍԵՑՆԵԼ, ցրի Уменьшать, уменьшить, убавлять, убавить.
ՊԱԿԱՍԵՑՈՒՄ, ցման Уменьшение, убавка.
ՊԱԿԱՍՈՐԴ, ի 1. Недостача. 2. Нехватка, недостаток.
ՊԱԿԱՍՈՐԴԱԳՐԵԼ, եցի Выявлять, выявить, обнаруживать, обнаружить недостачу.
ՊԱԿԱՍՈՐԴԱԳՐՈՒՄ, ման Выявление, обнаружение недостачи.
ՊԱԿԱՍՈՐԴԱԳՐՎԵԼ, վեցի Выявляться, выявиться, обнаруживаться, обнаружиться (о недостаче).
ՊԱԿԱՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Недостаточность, недостаток. 2. Нужда, нехватка. 3. Изъян, дефект.
ՊԱԿԱՍՈՒՄ, սման 1. Уменьшение, убывание, убыль, убавка. 2. Нехватка, недостача.
ՊԱԿԱՍ-ՊՌԱՏ 1. ա. Недоделанный недоконченный, половинчатый, неполный, недостаточный. 2. գ. Недоделка.
ՊԱԿՈՒՅԻՉ, ա. (հնց.) Устрашающий, ужасающий.
ՊԱԿՈՒՑՈՒՄ, ցման (հնց.) 1. Устрашение. 2. Страх.
ՊԱԿՍԵԼ, տե՛ս Պակասել։
ՊԱԿՍԵՑՆԵԼ, տե՛ս Պակասեցնել։
ՊԱԿՍՈՐԴ, տե՛ս Պակասորդ։
ՊԱՀ1, տե՛ս Պա։
ՊԱՀ2, ի 1. Момент, мгновение, миг. 2. Пора, время, час.
ՊԱՀԱԶՈՐ, տե՛ս Պահակազոր։
ՊԱՀԱԽՈՒՄԲ, տե՛ս Պահակախումբ։
ՊԱՀԱԾՈ 1. գ. Консервы. 2. ա. Консервированный.
ՊԱՀԱԾՈՅԱԳՈՐԾ, ի Консервщик.
ՊԱՀԱԾՈՅԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ա. 1. Консервный. 2. Консервщицкий (относящийся к консервщику).
ՊԱՀԱԾՈՅԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Консервирование.
ՊԱՀԱԾՈՅԱՆԱԼ, ացավ Консервироваться, законсервироваться.
ՊԱՀԱԾՈՅԱՑՆԵԼ, ցրի Консервировать, законсервировать.
ՊԱՀԱԾՈՅԱՑՈՒՄ, ցման Консервирование.
ՊԱՀԱԾՈՅԱՑՎԵԼ, վեց Консервироваться, законсервироваться.
ՊԱՀԱԾՈՅՈՒՄ, յման Консервирование.
ՊԱՀԱԿ 1. գ. Сторож. 2. գ. Охранник, караульный, караульщик (устар.). 3. ա. Сторожевой, охраняющий. ♢ Պահակ կանգնել быть, стоять в карауле, на карауле. Պահակ կանգնեցնել՝ դ&ել поставить караул.
ՊԱՀԱԿԱԳՈՒՆԴ, գնդի Сторожевой полк.
ՊԱՀԱԿԱԶՈՐ ի Сторожевой отряд.
ՊԱՀԱԿԱԶՈՐՔ ի Сторожевой отряд.
ՊԱՀԱԿԱԽՈՒՄԲ, խմբի 1. Стража, охрана, караул. 2. Патруль. 3. Конвой. 4. Эскорт.
ՊԱՀԱԿԱԿԵՏ, ի Пост, сторожевой пост.
ՊԱՀԱԿԱՅԻՆ, ա. Караульный, постовой, сторожевой.
ՊԱՀԱԿԱՆԱՎ, ի 1. Патрульное судно, сторожевик. 2. Конвойный корабль, конвоир. 3. Брандвахта.
ՊԱՀԱԿԱՆՈՑ, ի Караульная, караулка, караульное помещение.
ՊԱՀԱԿԱՊԵՏ, ի Начальник, старший караула, охраны.
ՊԱՀԱԿԱՎԱՅՐ ի 1. Пост. Охраняемая территория.
ՊԱՀԱԿԱՏԵՂ ի 1. Пост. Охраняемая территория.
ՊԱՀԱԿԱՏՆԱԿ, ի Сторожевая, караульная будка, сторожка, караулка (прост.).
ՊԱՀԱԿԱՏՈՒՆ, տե՛ս Պահականոցդ։
ՊԱՀԱԿԱՓՈԽ, ի Смена караула.
ՊԱՀԱԿԵՏ, տե՛ս Պահակակետ։
ՊԱՀԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Сторожение (устар.), сторожа (устар.), сторожба (прост.). 2. Патрулирование. ♢ Պահակություն անել охранять, сторожить, караулить.
ՊԱՀԱՆԳ, ի (տեխ.) 1. Скоба. 2. Распорка.
ՊԱՀԱՆՈՐԴ, ի Охранник, патруль, сторож.
ՊԱՀԱՆՈՐԴԱԿԱՆ, ա. Охранный, патрульный, сторожевой.
ՊԱՀԱՆՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հզվդ.) Охрана.
ՊԱՀԱՆՋ, ի 1. Потребность, надобность, нужда, необходимость. 2. Требование. 3. Спрос. Претензия, притязание. 5. Запрос. 6. Кредит. 7. Иск. ♢ Պահանջ(ներ) անել требовать, потребовать. Պահանջ դնել требовать, затребовать, потребовать. Պահանջներ ներկայացնել предъявлять, предъявить требование. Պահանջ գգալ чувствовать, почувствовать потребность, необходимость.
ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ, գրի 1. Заявка. 2. Требование, заказ.
ՊԱՀԱՆՋԱԳՈՒՄԱՐ, ի 1. Требуемая сумма. 2. Необходимая сумма.
ՊԱՀԱՆՋԱԹԵՐԹ ի Требование (на книгу и т. п.).
ՊԱՀԱՆՋԱԹԵՐԹԻԿ ի Требование (на книгу и т. п.).
ՊԱՀԱՆՋԱԽՆԴԻՐ, ա. (հզվդ.) Притязающий.
ՊԱՀԱՆՋԱԽՆԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հզվդ.) Притязательность, притязание.
ՊԱՀԱՆՋԱՆՔ, ի (հզվդ.) 1. Требование. 2. Притязание, претензия.
ՊԱՀԱՆՋԱՏԵՐ, տիրոջ 1. Требующий. 2. Испытывающий нужду.
ՊԱՀԱՆՋԱՐԿ, ի (տնտ.) Спрос.
ՊԱՀԱՆՋԵԼ, եցի 1. Требовать, потребовать. 2. Заставлять, заставить, вынуждать, вынудить, принуждать, принудить, обязывать, обязать.
ՊԱՀԱՆՋԵԼԻ, ա. Требуемый.
ՊԱՀԱՆՋԵԼԻՔ 1. а. Требуемое. 2. ա. Требуемый.
ՊԱՀԱՆՋԿՈՏ, ա. Требовательный, взыскательный, строгий.
ՊԱՀԱՆՋԿՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Требовательность, взыскательность, строгость.
ՊԱՀԱՆՋՄՈՒՆՔ, ի Потребность, необходимость.
ՊԱՀԱՆՋՈՂԱԿԱՆ, ա. Требовательный.
ՊԱՀԱՆՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Требование.
ՊԱՀԱՆՋՈՐԴ, ի Запрашивающий (о лице, учреждении).
ՊԱՀԱՆՋՈՒՄ, ջման (հզվդ.) 1. Требование. 2. Потребность.
ՊԱՀԱՆՋՎԵԼ, վեց Требоваться, потребоваться.
ՊԱՀԱՊԱՆ 1. գ. Страж, хранитель. 2. ա. Сторожевой, охраняющий. 3. գ. Талисман, амулет, оберег (устар.). ♢ Պահապան հրեշտակ ангел-хранитель.
ՊԱՀԱՊԱՆԱՊԵՏ, ի Начальник, старший охраны, караула.
ՊԱՀԱՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Охрана. 2. Хранение, охранение, сохранение.
ՊԱՀԱՍԵՆՅԱԿ, ի Камера хранения.
ՊԱՀԱՏՆԱԿ, տե՛ս Պահակատնակ։
ՊԱՀԱՏՈՒՓ, ի Коробка, футляр, шкатулка.
ՊԱՀԱՐԱՆ, ի 1. Шкаф. 2. Тайник. 3. Ризница. 4. տե՛ս Ծրար։ 5. Коробка, футляр. 6. Хранилище. 7. (հզվդ.) Папка.
ՊԱՀԱՑՈՒՅՑ, ի 1. (հզվդ.) Гномон. 2. Солнечные часы. 3. (հնց.) Ночной сторож.
ՊԱՀԵԼ, եցի 1. Хранить, сохранять, соблюдать, соблюсти. 2. Содержать. 3. Кормить, выкормить, расти, выращивать. 4. Держать (скот). 5. Держать, задерживать, задержать, не отпускать, удерживать, удержать. 6. Задерживать, задержать (арестовать). 7. Держать. 8. Беречь, сберегать. 9. Хранить, сохранять. 10. Сдерживать, сдержать. ♢ Գլուխ պանել, Ծոմ պանել, Ճանապարհ պահել, Պաս պահել, Պատիվ պահել տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ՊԱՀԵԼԱԿԵՐՊ ի Манеры.
ՊԱՀԵԼԱՁԵՎ ի Манеры.
ՊԱՀԵԼԻՔ 1. գ. Предмет хранения, хранимое. 2. ա. Подлежащий хранению.
ՊԱՀԵԼ-ՊԱՀՊԱՆԵԼ, եցի Беречь, сберегать, сберечь, хранить, сохранять, сохранить.
ՊԱՀԵՍՏ, ի 1. Склад, кладовая. 2. Запас. 3. տե՛ս Պահեստավոր։
ՊԱՀԵՍՏԱԶՈՐ, ի (ռազմ.) Резерв, запасные части, запас (разг.).
ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍ, ի (տեխ.) Запасная часть.
ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ, ա. 1. Складочный, пригодный для хранения. 2. (ռազմ.) Резервный, запасной, запасный. 3. գ. Резервист, военнослужащий запаса.
ՊԱՀԵՍՏԱՆՈՑ, ի (հզվդ.) Склад.
ՊԱՀԵՍՏԱՇԵՆՔ, ի 1. Складское помещение. 2. Хранилище, склад.
ՊԱՀԵՍՏԱՊԵՏ, ի Заведующий складом, складчик, кладовщик.
ՊԱՀԵՍՏԱՎԱՅՐ, ի (հզվդ.) Место для хранения чего-л., склад, хранилище.
ՊԱՀԵՍՏԱՎՈՐԵԼ, եցի Складировать.
ՊԱՀԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ, րման Складирование.
ՊԱՀԵՍՏԱՎՈՐՎԵԼ, վեց Складироваться.
ՊԱՀԵՍՏԱՏԵՂ տե՛ս Պահեստավայր։
ՊԱՀԵՍՏԱՏԵՂԻ տե՛ս Պահեստավայր։
ՊԱՀԵՍՏԱՏՈՒՆ, տան Складское помещение, склад.
ՊԱՀԵՍՏԱՏՈՒՓ, ի Обойма, магазин.
ՊԱՀԵՍՏԱՐԱՆ, ի (հզվդ.) Склад, кладовая, хранилище.
ՊԱՀԵՍՏԻ, ա. Запасной, запасный, резервный. ♢ Պահեստի զինվոր военнослужащий запаса. Պահեստի զորք, տե՛ս Պահեստազոր։
ՊԱՀԵՑՈՂ, ա. 1. (հզվդ.) Постящийся. 2. Воздержанный.
ՊԱՀԵՑՈՂԱԿԱՆ, ա. Постнический.
ՊԱՀԵՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Постничество. 2. Воздержанность.
ՊԱՀԻԿ, ի (նվազ.) Миг, мгновение, момент.
ՊԱՀԼԱՎ 1. տե՛ս Պարթև: 2. ա. (պատմ.) Парфянского происхождения.
ՊԱՀԼԱՎԱԿԱՆ, ա. Пехлевийский.
ՊԱՀԼԱՎԵՐԵՆ 1. գ. Пехлеви (язык). 2. ա. Пехлевийский (о языке). 3. մ. По-пехлевински, на среднеперсидском языке.
ՊԱՀԾՈՒ (բրբ.) 1. ա. Сбережённый, прибережённый, спрятанный, припрятанный. 2. գ. Содержанка. 3. ա. Выходной, праздничный (об одежде, обуви и т. п.).
ՊԱՀԿՏՎԵԼ, վեցի (բրբ.) Попрятаться, перепрятываться, перепрятаться.
ՊԱՀՄՏՈՑԻ ի Прятки.
ՊԱՀՄՏՈՑԻԿ ի Прятки.
ՊԱՀՅ, միայն հետևյալ կապակցությունների մեջ. Պահ մտնել таиться, затаиться, прятаться, спрятаться. Պահ տալ отдавать, отдать, сдавать, сдать на хранение.
ՊԱՀՆԱԿ, տե՛ս Պահակ։
ՊԱՀՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Պահակություն։
ՊԱՀՆԵՊԱՀ, մ. (բրբ.) Время от времени, иногда, по временам.
ՊԱՀՆՈՐԴ (հզվդ.) 1. ա. Охраняющий. 2. գ. Охрана, стража. 3. գ. Караульщик, постовой. 4. գ. (հնց.) Охранник.
ՊԱՀՆՈՐԴԱԿԱՆ, ա. (հզվդ.) Охранный, сторожевой, караульный. ♢ Պահնորդական բաժանմունք охранное отделение, охранка.
ՊԱՀՆՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հզվդ.) 1. Слежка 2. Охранное отделение, охранка.
ՊԱՀՈ, ձ. Вот тебе (и) на! Вот так так! Вот те раз! Ну и ну!
ՊԱՀՈՑ, ի Хранилище.
ՊԱՀՈՒՄ, հման Удержание.
ՊԱՀՈՒՆԱԿ1, ի (հզվդ.) Овощи, продукты, годные для длительного хранения.
ՊԱՀՈՒՆԱԿ2, ի 1. Гнездо. 2. Обойма.
ՊԱՀՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Устойчивость к хранению, лёжкость (о плодах, овощах и т. п.).
ՊԱՀՈՒՆԻ, ա. (բրբ.) 1. Устойчивый к хранению, лёжкий (о плодах, овощах и т. п.). 2. Хранимый.
ՊԱՀՈՒՍՏ, ի 1. Клад. 2. Сбережённое, припрятанное.
ՊԱՀՊԱՆԱԳԻՐ, դրի (հզվդ.) Охранная грамота, охранный лист.
ՊԱՀՊԱՆԱԿ, ի 1. Броня, щит. 2. Талисман, амулет, ладанка.
ՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ, ա. (հնց.) Предохранительный, охраняющий, охранный.
ՊԱՀՊԱՆԱԿԱՓՈՒՅՐ, ի (տեխ.) Предохранительный клапан.
ՊԱՀՊԱՆԱԿԵՏ, ի (հզվդ.) Сторожевой пост, пункт.
ՊԱՀՊԱՆԱՊԱՏՅԱՆ, ի 1. Ложны. 2. Броня.
ՊԱՀՊԱՆԱՊԵՏ, տե՛ս Պահապանապետ։
ՊԱՀՊԱՆԱՋՈԿԱՏ, ի Сторожевой отряд, сторожевое охранение.
ՊԱՀՊԱՆԱՐԱՆ, ի (հզվդ.) Убежище.
ՊԱՀՊԱՆԵԼ, եցի 1. Хранить, сохранять, сохранить. 2. Охранять, охранить. 3. Оберегать, оберечь. 4. Уберегать, уберечь. 5. Соблюдать, соблюсти.
ՊԱՀՊԱՆԻՉ 1. ա. Сохраняющий. 2. գ. (եկեղ.) Молебен, молебствие.
ՊԱՀՊԱՆՈՂԱԿԱՆ 1. ա. Консервативный. 2. դ. Консерватор. 3. տե՛ս Պահպանական։
ՊԱՀՊԱՆՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Консерватизм. 2. Консервативность.
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Хранение, сохранение. 2. Охранение, охрана.
ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ, նման Соблюдение.
ՊԱՀՊԱՆՎԵԼ, վեց 1. Храниться, сохраняться, сохраниться. 2. Охраняться. 3. Оберегаться, оберечься. 4. Уберегаться, уберечься. 5. Соблюдаться, блюстись.
ՊԱՀՎԱԾՔ, ի 1. Содержание. 2. Осанка.
ՊԱՀՎԵԼ, վեց 1. Храниться. 2. Содержаться. 3. Выращиваться. 4. Удерживаться. 5. Держаться. 6. Сберегаться, беречься. 7. Храниться, сохраняться.
ՊԱՀՎՏԵԼ, եցի (արևմտհ.) Прятаться, спрятаться, скрываться, скрыться.
ՊԱՀՎՏՈՒՔ, ի 1. Прятанье. 2. տե՛ս Պահմտոցիկ։
ՊԱՀՔ, տե՛ս Պաս։
ՊԱՂ 1. ա. Холодный. 2. մ. Холодно. 3. գ. Холод. 4. գ, (հնց.) Лёд. ♢ Պաղ ջուր ածել забывать, забыть, предавать, предать забвению. Պաղ ջուր ածել գլխին вылить на голову ушат холодной воды. Պաղի տալ скользить по льду, Պաղ առնել простыть, простудиться.
ՊԱՂԱԿՆ, ա. Холодный, студёный (о воде, роднике).
ՊԱՂԱՊՈՒՐ, ի (բրբ.) Холодный суп или каша с крупой и фасолью.
ՊԱՂԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Простуда.
ՊԱՂԱՏԱԳԻՆ 1. ա. Умоляющий, молящий. 2. մ. Умоляюще, с мольбой.
ՊԱՂԱՏԱԼԻ ա. Полный мольбы, страстно умоляющий.
ՊԱՂԱՏԱԼԻՐ ա. Полный мольбы, страстно умоляющий.
ՊԱՂԱՏԱԼԻՑ ա. Умоляющий, молящий.
ՊԱՂԱՏԱԽԱՌՆ ա. Умоляющий, молящий.
ՊԱՂԱՏԱԿԱՆ ա. Умоляющий, молящий.
ՊԱՂԱՏԱՆՔ, ի 1. Мольба, моление (устар.), заклинание. 2. (հնց.) Молитва. ♢ Պաղատանք ասել молить, умолять.
ՊԱՂԱՏԱՎՈՐ, ա. Умоляющий, молящий.
ՊԱՂԱՏԵԼ, եցի Молить, умолять, взмолиться, заклинать.
ՊԱՂԱՏՈՒՄ, տման (հզվդ.) Моление (устар.), мольба, заклинание.
ՊԱՂԱՐԱՆ, տե՛ս Սառնարան։
ՊԱՂԱՐՅՈՒՆ 1. ա. Хладнокровный. 2. ա. (կենդբ.) Холоднокровный. 3. ա. (բրբ.) Несимпатичный, непривлекательный. 4. տե՛ս Պաղարյունություն։
ՊԱՂԱՐՅՈՒՆՈՐԵՆ, մ. Хладнокровно.
ՊԱՂԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Хладнокровие.
ՊԱՂԲԵՐԱՆ (բրբ.) 1. ա. Опешивший, обалделый. 2. մ. Холодно, еле-еле (ответить и т. п.).
ՊԱՂԵԼ, եցի 1. Охладевать, охладеть, остывать, остыть, остынуть. 2. (փխբ.) Умирать, умереть. 3. Опешить, обалдевать (разг.), обалдеть (разг.), очуметь (разг.). 4. (հնց.) Леденеть, обледенеть, оледеневать, оледенеть, заледеневать, заледенеть, застывать, застыть.
ՊԱՂԵՐԵՍ, ա. (բրբ.) Несимпатичный, непривлекательный.
ՊԱՂԵՑՆԵԼ, ցրի 1. Охлаждать, охладить, холодить. 2. Остужать, остудить. 8. Простуживать, простудить, застуживать, застудить. 4. Замораживать, заморозить.
ՊԱՂԵՑՈՒՄ, ցման 1. Охлаждение. 2. Замораживание.
ՊԱՂԵՑՈՒՑԻՉ, ա. 1. Прохладительный. 2. Охладительный, охлаждающий.
ՊԱՂԻՉ, ի Охладитель.
ՊԱՂԼԵՂ, ի (քիմ.) Квасцы.
ՊԱՂԼԵՂԱԾԻՆ, ծնի Алюминий.
ՊԱՂԼԵՂԱՀԱՆՔ, ի Квасцовая руда.
ՊԱՂԼԵՂԱՅԻՆ, ա. Квасцовый.
ՊԱՂԼԵՂԱՔԱՐ, ի (հնք.) Квасцы.
ՊԱՂԼԵՂԵԼ, եցի Квасцевать.
ՊԱՂԼԵՂԻԿ, ի (քիմ.) Корунд.
ՊԱՂԼԵՂՈՒՄ, ղման Квасцевание.
ՊԱՂԼՈՐԱԿ, ի (բրբ.) Сосулька.
ՊԱՂԼՈՒԼԱ, յի (բրբ.) Сосулька.
ՊԱՂԼՈՒԼԱԿ, ի (բրբ.) Сосулька.
ՊԱՂՇԱՔԱՐ, տե՛ս Սառնաշաքար։
ՊԱՂՈՐԱԿ, տե՛ս Սառնորակ։
ՊԱՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Холод, стужа. 2. (փխբ.) Холодность.
ՊԱՂՈՒԼԱԿ, տե՛ս Պաղլուլակ։
ՊԱՂՈՒՄ, ղման 1. Охлаждение, охладевание, остывание. 2. փխբ. Умирание. 3. Ошеломление, ошеломлённость, растерянность. 4. (հնց.) Обледенение.
ՊԱՂ-ՊԱՂ 1. ա. Холодный, студёный, морозный. 2. մ. Холодно, студёно, морозно.
ՊԱՂՊԱՂԱԿ, ի Мороженое.
ՊԱՂՊԱՂԱԿԱԳՈՐԾ, ի Мороженщик (изготовитель).
ՊԱՂՊԱՂԱԿԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Производство, изготовление мороженого.
ՊԱՂՊԱՂԱԿԱՎԱՃԱՌ, ի Мороженщик (продавец).
ՊԱՂՊԱՋԵԼ, եց (հզվդ.) Блестеть, заблистать, заблестеть, сверкать, засверкать, сиять, засиять.
ՊԱՂՊԱՋՈՒՆ, ա. 1. Блестящий, сверкающий, сияющий. 2. Ясный, прозрачный, чистый.
ՊԱՂՋՈՒՐ, ա. Студёный (об источнике, роднике и т. п.).
ՊԱՂՍԻՐՏ, ա. (խսկց.) Безразличный, равнодушный.
ՊԱՂՍՐՏԵԼ, եցի (խսկց,) Охладевать, охладеть, остывать, остыть (к кому-л.).
ՊԱՃ, ի (խսկց.) 1. Стручок. 2. Зерно (в оболочке).
ՊԱՃԱՎՈՐ ա. (բրբ.) В стручках, неочищенный, нелущёный.
ՊԱՃԱՎՈՒՆ ա. (բրբ.) В стручках, неочищенный, нелущёный.
ՊԱՃԻՃ, ի (խսկց.) 1. Обмотки. 2. Портянка.
ՊԱՃՈ, ա. (խսկց.) Плосконосый.
ՊԱՃՈՏ, ա. (խսկց.) Со стручками, неочищенный.
ՊԱՃՈՒՃ, տե՛ս Պաճիճ։
ՊԱՃՈՒՃԱԲԱՆ, ա. (հզվդ.) Краснобай, фразёр.
ՊԱՃՈՒՃԱԲԱՆԵԼ, եցի (հզվդ.) Фразёрствовать.
ՊԱՃՈՒՃԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հզվդ.) Краснобайство, фразёрство.
ՊԱՃՈՒՃԱՆՔ, ի 1. Наряд, убранство, украшение. 2. (հցվդ.) Вычурность, украшательство (в речи).
ՊԱՃՈՒՃԱՊԱՏԱՆ ի 1. Чучело. 2. Пугало. 3. Кукла.
ՊԱՃՈՒՃԱՊԱՏԱՆՔ ի 1. Чучело. 2. Пугало. 3. Кукла.
ՊԱՃՈՒՃԱՍԵՐ 1. ա. Щеголеватый, франтоватый. 2. գ. Щёголь, франт.
ՊԱՃՈՒՃԵԼ, եցի 1. Разряжать, разрядить, разодевать, разодеть. 2. Украшать, украсить.
ՊԱՃՈՒՃՈՒՄ, ճման 1. Украшение. 2. Разглагольствования, фразёрство, краснобайство.
ՊԱՃՈՒՃՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Вычурность.
ՊԱՃՈՒՃՎԵԼ, վեց 1. Разряжаться, разрядиться, разодеваться, разодеться. 2. Украшаться, украситься.
ՊԱՃՈՒՅՃ, տե՛ս Պաճուճապատանք։
ՊԱՄՊՈՒԼԻԿ (բրբ.) 1. ա. Легкомысленный, ветреный. 2. գ. Ветреник, вертопрах.
ՊԱՅ, տե՛ս Պայիկ։
ՊԱՅԱԶԱՏ (հնց.) 1. գ, Наследник, преемник (царя, князя). 2. ա. Родовитый, знатный.
ՊԱՅԱԶԱՏԵԼ, եցի (հզվդ.) Наследовать, унаследовать (о царе, князе).
ՊԱՅԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Родовитость, знатность. 2. Преемственность.
ՊԱՅԹԱԿԱՆ, ա. 1. Взрывной. 2. Взрывчатый. 3. (լեզվբ.) Взрывной, смычный, эксплозивный.
ՊԱՅԹԱԿԵՆԻ, նու (բրբ.) Пузырник.
ՊԱՅԹԵԼ, եցի 1. Разрываться, разорваться, взрываться, взорваться. 2. Лопнуть, лопаться. 3. Греметь, взрываться. 4. Палить (стрелять). 5 (փխբ.) Возмущаться.
ՊԱՅԹԵՑՆԵԼ, ցրի 1. Взрывать, взорвать. 2. Разрывать разорвать. 3. (փխբ.) Выводить, вывести из себя.
ՊԱՅԹԵՑՈՒՄ, ցման 1. Взрывание, подрывание, подрыв. 2. Взрыв.
ՊԱՅԹԵՑՎԵԼ վեց 1. Взрываться, взорваться. 2. Разрываться, разорваться. 3.(փխբ.) Взрываться, взорваться» выйти из себя.
ՊԱՅԹՅՈՒՆ, ի Взрыв.
ՊԱՅԹՈՑ, տե՛ս Պայթյուն։
ՊԱՅԹՈՒՄ, թման Взрыв..
ՊԱՅԹՈՒՑԻԿ, ա. Взрывчатый. 2. га. Разрывной. 3. ա. Бризантный. 4. <յ. Взрывчатка.
ՊԱՅԹՈՒՑԻՉ, ա. 1. Взрывающий. 2. Разрывающий.
ՊԱՅԻԿ, ի Русалка.
ՊԱՅԼ, ի, գ. (պատմ.) Князь или наместник князя в Киликийской Армении.
ՊԱՅԾԱՌ 1. ա. Яркий, ослепительный. 2. ա. Светозарный (устар., книжн.), лучезарный, светлый, блестящий. 3. ա. Прозрачный, чистый, ясный. 4. ա. (փխբ.) Непорочный, беспорочный, чистый. 5. ա. (փխբ.) Сияющий. 6. ա. Славный, великолепный, блестящий. 7. մ. Ярко.
ՊԱՅԾԱՌԱԲԱՐ, մ. (հզվդ.) Ярко.
ՊԱՅԾԱՌԱԳԵՂ, ա. Светлый, лучезарный.
ՊԱՅԾԱՌԱԳԵՂՈՒԹՅՈՒՆ, թքան Лучезарность.
ՊԱՅԾԱՌԱԳՈՒՅՆ, ա. Яркий, красочный.
ՊԱՅԾԱՌԱԳՈՒՆԵԼ, եցի 1. Светлеть, посветлеть, яснеть. 2. Сверкать, засверкать, сиять, засиять. 3. Светлить, высветлить.
ՊԱՅԾԱՌԱԳՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Светлость, ясность. 2. Яркость, красочность.
ՊԱՅԾԱՌԱԴԵՄ, ա. 1. Светлолицый. 2. (փխբ.) Светлый (о лице, чертах лица).
ՊԱՅԾԱՌԱԶԱՐԴ, Украшенный, разукрашенный.
ՊԱՅԾԱՌԱԶԱՐԴԵԼ, եցի Красиво, пышно украшать, разукрашивать, разукрасить.
ՊԱՅԾԱՌԱԶԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Разукрашивание.
ՊԱՅԾԱՌԱԶԱՐԴՈՒՄ, դման Разукрашивание.
ՊԱՅԾԱՌԱԶԱՐԴՎԵԼ, վեց Разукрашиваться разукраситься, разукрашаться (устар.).
ՊԱՅԾԱՌԱԶԳԵՍՏ, ա. Ярко, красочно одетый, разодетый.
ՊԱՅԾԱՌԱԹԵՎ, ա. С яркими .крыльями.
ՊԱՅԾԱՌԱԼՈՒՅՍ, ա. Яркий, светлый, сияющий, лучезарный.
ՊԱՅԾԱՌԱԽՈՀ, տե՛ս Պայծառամիտ։
ՊԱՅԾԱՌԱԽՈՍ, ա. Красноречивый, речистый (разг.).
ՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊ, ա. Красивый, чистый, ясный, светлый.
ՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՏ, ա. Великолепно, прекрасно сделанный, созданный, сотворенный.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ