Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՊՂԵՐԳ 1. ա. Ленивый, нерадивый. 2. գ. Лентяй, ленивец.
ՊՂԵՐԳԱՆԱԼ, ացա (հզվդ.) Лениться, излениться.
ՊՂԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հզվդ.) Лень, нерадение, нерадивость.
ՊՂԻՆՁ, պղնձի 1. Медь. 2. (խսկց.) Медный котёл. 3. տե՛ս Պղնձե։
ՊՂԾԱԲԱՆ 1. ա. Сквернословящий. 2. գ. Сквернослов.
ՊՂԾԱԲԱՆԵԼ, եցի (հնց.) Сквернословить.
ՊՂԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հնց.) Сквернословие.
ՊՂԾԱԲԱՐԲԱՌ, տե՛ս Պղծաբան։
ՊՂԾԱԲԱՐՈ, ա. (հզվդ.) Аморальный, порочный, распущенный, распутный, развратный, безнравственный.
ՊՂԾԱԳՈՐԾ, ա. (հզվդ.) Мерзкий, омерзительный (о человеке).
ՊՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հզվդ.) 1. Мерзость, скверность, гадость. 2. Осквернение, скверна. 3. (փխբ.) Искажение.
ՊՂԾԱԼԵԶՈՒ, ա. (հզվդ.) 1. Сквернословящий. 2. Лгущий, врущий (разг.).
ՊՂԾԱԼԻՑ, ա. (հզվդ.) 1. Мерзкий, омерзительный, мерзопакостный, мерзостный. 2. Бесстыдный, распутный, развратный.
ՊՂԾԱԽՈՍ, ա. Сквернословящий.
ՊՂԾԱԽՈՍԵԼ, եց Сквернословить.
ՊՂԾԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сквернословие.
ՊՂԾԱՇՈՒՐԹ, ա. Сквернословящий.
ՊՂԾԱՍԵՐ, ա. (հզվդ.) Безнравственный.
ՊՂԾԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հզվդ.) Безнравственность.
ՊՂԾԵԼ, եցի 1. Осквернять, осквернить. 2. Насиловать, изнасиловать.
ՊՂԾԻՉ, ի (հզվդ.) 1. Осквернитель. 2. Насильник.
ՊՂԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Мерзость, пакость. 2. (եկեղ.) Осквернение, скверна.
ՊՂԾՈՒՄ, ծման 1. Осквернение. 2. Насилие, изнасилование.
ՊՂԾՎԵԼ, վեց 1. Оскверняться, оскверниться. 2. Насиловаться, быть изнасилованной.
ՊՂՆՁԱԲԵՐ, ա. Медный (рудник, порода, жила и т. п.).
ՊՂՆՁԱԳԻՐ (հզվդ.) 1. Гравирующий на меди. 2. գ. Гравёр на меди.
ՊՂՆՁԱԳԼԱՆԻՉ, ա. Меднопрокатный.
ՊՂՆՁԱԳՈՐԾ, ի 1. Меднолитейщик. 2. Медеплавильщик, медноплавилыцик. 3. Медник, лудильщик.
ՊՂՆՁԱԳՈՐԾԱՐԱՆ, ի Медеплавильный завод.
ՊՂՆՁԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Занятие, ремесло медника. 2. Обработка меди.
ՊՂՆՁԱԳՈՒՅՆ 1. ա. Медный, красно-жёлтый. 2. գ. Цвет меди.
ՊՂՆՁԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Гравирование, гравировка на меди. 2. Гравюра на меди.
ՊՂՆՁԱԴԵՄ, ա. Меднолицый.
ՊՂՆՁԱԴՐԱՄ, ի Медь, медные деньги, медяк, медяшка.
ՊՂՆՁԱԶԵՆ, ա. (պատմ.) В медных доспехах, с медным оружием.
ՊՂՆՁԱԹԵԼ, տե՛ս Պղնձալար։
ՊՂՆՁԱԹԵՐԹ, ի Медный лист.
ՊՂՆՁԱԼԱՐ, ի Медная проволока.
ՊՂՆՁԱԼԻՅ, ա. Богатый медью.
ՊՂՆՁԱԽԱՌՆ, ա. С примесью меди.
ՊՂՆՁԱԽԻՃ, խճի (հնք.) Медный колчедан.
ՊՂՆՁԱԿԵՐՏ, ա. 1. Медный, отлитый из меди. 2. (փխբ.) Прочный, крепкий.
ՊՂՆՁԱԿՈՒՌ, ա. 1. Выкованный из меди. 2. (փխբ.) В медных доспехах. 3. (փխբ.) Прочный, крепкий.
ՊՂՆՁԱԿՈՓ, ա. Кованный, выкованный из меди.
ՊՂՆՁԱՀԱԼ, ա. Медеплавильный.
ՊՂՆՁԱՀԱՄ 1. ա. Отдающий медью, с привкусом меди. 2. գ. Вкус, привкус меди.
ՊՂՆՁԱՀԱՆՔ, ի Медный рудник.
ՊՂՆՁԱՀԱՆՔԱՅԻՆ, ա. Меднорудный.
ՊՂՆՁԱՀԱՆՔԱՆՅՈՒԹ, ի Медная руда.
ՊՂՆՁԱՀԱՏ, ա. Добывающий медную руду.
ՊՂՆՁԱՀՆՉՅՈՒՆ, ա. Медный, звучащий медью.
ՊՂՆՁԱՀՈՏ 1. ա. Пахнущий, отдающий медью. 2. գ. Запах меди.
ՊՂՆՁԱՁԱՅՆ, ա. Медный (о голосе, звучании).
ՊՂՆՁԱՁՈՒԼԱԿԱՆ, ա. Меднолитейный.
ՊՂՆՁԱՁՈՒԼԱՐԱՆ, ի Меднолитейный завод (цех и т. п.)
ՊՂՆՁԱՁՈՒՅԼ, ա. Литый, вылитый, отлитый из меди.
ՊՂՆՁԱՄՈՐՈՒՍ, ա. Меднобородый, рыжебородый (часто о бороде, выкрашенной хной).
ՊՂՆՁԱՅԻՆ, ա. 1. Медный, подобный меди. 2. Медный, содержащий медь.
ՊՂՆՁԱՊԱՏ, ա. 1. Покрытый медью. 2. В медных доспехах.
ՊՂՆՁԱՊԱՏԵԼ, եցի Покрывать, покрыть медью, слоем меди.
ՊՂՆՁԱՊԱՏՈՒՄ, տման Покрытие медью, слоем меди, меднение.
ՊՂՆՁԱՊԱՏՎԵԼ, վեց Покрываться, покрыться медью, слоем меди.
ՊՂՆՁԱՍԱԼ 1. գ. Медная плита. 2. ա. Покрытый медными плитами.
ՊՂՆՁԱՐՋԱՍՊ, ի (քիմ.) Медный купорос.
ՊՂՆՁԱՓԱՅԼ, ա. С медным блеском, медноблещущий (устар.).
ՊՂՆՁԱՓՈՇԻ, շու Медная пыль.
ՊՂՆՁԱՔԱՐ, ի (հնք.) Медная руда.
ՊՂՆՁԵ, ա. Медный.
ՊՂՆՁԵԼ, եցի (հզվդ.) Покрывать медью.
ՊՂՆՁԵՂԵՆ 1. գ. Медь, медные изделия, посуда. 2. ա. Медный, сделанный, изготовленный из меди.
ՊՂՆՁԿԱԼ, ի Крышка кастрюли, медного котла.
ՊՂՆՁՅԱ, տե՛ս Պղնձե։
ՊՂՆՁՕՁ, ի (կենդբ.) Медянка.
ՊՂՆՏԱՀԱԼԱՐԱՆ, ի Медеплавильный завод (цех и т. п.).
ՊՂՊԵՂ, ի Перец. ♢ Շուրթերին պղպեղ քսել задать, задавать перцу, распекать, распечь.
ՊՂՊԵՂԱԽԱՌՆ, ա. Перченый, наперченый.
ՊՂՊԵՂԱՀԱՄ 1. ա. Со вкусом перца. 2. գ. Вкус перца.
ՊՂՊԵՂԱՀԱՏԻԿ, ի Перчинка.
ՊՂՊԵՂԱՄԱՆ, ի Перечница.
ՊՂՊԵՂԱՅԻՆ, ա. Перечный.
ՊՂՊԵՂԱՆԱՆՈՒԽ, ի Пепермент (устар.), лекарство от кашля.
ՊՂՊԵՂԱՍՈՒՆԿ, ի (բսբ.) Перечный груздь.
ՊՂՊԵՂԵԼ, եցի Перчить, поперчить, наперчить.
ՊՂՊԵՂԵՆԻ, նու. (բսբ.) Чёрный перец.
ՊՂՊԵՂՕՂԻ, ղու Перцовка (водка).
ՊՂՊՋԱԼ, աց Пузыриться.
ՊՂՊՋԱԿ, ի Пузырь.
ՊՂՊՋԱԿԱՁԵՎ, ա. Пузырчатый, пузыристый.
ՊՂՊՋԱԿԵԼ, տե՛ս Պղպջալ։
ՊՂՊՋԱԿՈՏ ա. Пузырчатый, пузыристый, пузырящийся.
ՊՂՊՋԱՆ ա. Шипучий, пенящийся, игристый.
ՊՂՊՋՈՒՆ ա. Шипучий, пенящийся, игристый.
ՊՂՏՈՐ, ա. Мутный. ♢ Պղտոր ջրում ձուկ որսալ в мутной воды рыбу ловить.
ՊՂՏՈՐԱՎՈՒՆ, ա. Мутноватый.
ՊՂՏՈՐԵԼ, եցի 1. Мутить, помутить, замутить. 2. տե՛ս Պղտորվել։
ՊՂՏՈՐԻՉ, ա. Мутящий.
ՊՂՏՈՐ-ՄՂՏՈՐ 1. ա. Мутный. 2. մ. Myтно.
ՊՂՏՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Мутность. 2. Муть.
ՊՂՏՈՐՈՒՄ, րման Помутнение, замутнение.
ՊՂՏՈՐ-ՊՂՏՈՐ 1. ա. Мутный—мутный. 2. մ. Мутно-мутно.
ՊՂՏՈՐՎԵԼ, վեց 1. Мутиться, помутиться, замутиться. 2. Мутнеть, помутнеть, замутнеть.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ