Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՊՏԱՎՈՐ, ա. (հզվդ.) Пятнистый.
ՊՏԵՂԱԾԱՌ, տե՛ս Պտղի2։
ՊՏԵՐ, ի (բսբ.) Папоротник.
ՊՏԿԱԺԱՆԻ, նու (կենդբ.) Мастодонт.
ՊՏԿԱՁԵՎ, ա. Сосковидный.
ՊՏԿԱՅԻՆ, ա. Сосковый.
ՊՏԿԱՆՄԱՆ, ա. Сосковидный.
ՊՏԿԱՎՈՐ, ա. С соском, с сосками.
ՊՏԿԱՔԱՐ, ի Сталагмит.
ՊՏԿԵԼ, եց (բրբ.) 1. Покрыться почками. 2. Родиться.
ՊՏԿԻԿ, ի Сосочек.
ՊՏԿՈՒՄ, կման Появление почек.
ՊՏԿՈՒՆՔ, տե՛ս Պտուկ1։
ՊՏԿՈՒՌՈՒՑ ի Грудница.
ՊՏԿՈՒՌՈՒՑՔ ի Грудница.
ՊՏՂԱԲԱԺԱԿ, ի (բսբ.) Чашечка, чашелистики.
ՊՏՂԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հզվդ.) Помология.
ՊՏՂԱԲԱՆՋԱՐԱԲՈՒԾԱԿԱՆ, ա. Плодоовощной.
ՊՏՂԱԲԱՆՋԱՐԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Плодоовощеводство.
ՊՏՂԱԲԵՐ, ա. 1. Плодоносный. 2. Плодородный. 3. (հնց.) Платящий оброк церкви натурой. 4. (Փխբ.) Плодотворный.
ՊՏՂԱԲԵՐԵԼ, եց 1. Плодоносить. 2. (փխբ.) Плодить.
ՊՏՂԱԲԵՐՁ, ա. Плодовитый.
ՊՏՂԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Плодоносность. 2. Плодородие, плодородность. 3. Урожайность. 4. (փխբ.) Плодотворность.
ՊՏՂԱԲԵՐՈՒՄ, րման Плодоношение.
ՊՏՂԱԲՈՒԾԱԿԱՆ, ա. Плодоводческий, помологический.
ՊՏՂԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Плодоводство.
ՊՏՂԱԲՈՒՅԾ, ի Плодовод, помолог.
ՊՏՂԱԳՈՅԱՑՈՒՄ, ցման Плодообразование.
ՊՏՂԱԶԱՐԴԵԼ, եցի Украшать, украсить, разукрасить плодами.
ՊՏՂԱԶԱՐԴՎԵԼ, վեց Украшаться, украситься, разукрашаться, разукрашиваться, разукраситься плодами.
ՊՏՂԱԶԱՐՌ, ա. Украшенный, разукрашенный плодами.
ՊՏՂԱԶՈՒՐԿ, ա. Бесплодный.
ՊՏՂԱԹԱՓ 1. ա. Лишившийся плодов. 2. գ. Осыпание плодов.
ՊՏՂԱԹՈՒՓ, թփի Плодовый куст.
ՊՏՂԱԼԵՑՈՒՆ ա. Полный плодов.
ՊՏՂԱԼԻ ա. Полный плодов.
ՊՏՂԱԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Плодовитость. 2. Обилие плодов.
ՊՏՂԱԼԻՑ 1. ա. Плодовитый. 2. գ. Налив.
ՊՏՂԱԾԻՆ, ա. (հզվդ.) 1. Многоплодный, плодоносный. 2. Плодовитый.
ՊՏՂԱԿԱԼ, ի (բսբ.) Плюска.
ՊՏՂԱԿԱԼԵԼ, եց Завязываться, завязаться (о плоде).
ՊՏՂԱԿԱԼՈՒՄ, լման Завязь.
ՊՏՂԱԿԵՐ, ի Плодожорка.
ՊՏՂԱԿԻՐ, ա. 1. Отягощенный плодами. 2. Нагруженный плодами.
ՊՏՂԱԿՈԹ, ի Плодоножка.
ՊՏՂԱԿՈՐՈՒՅՍ, ա. Лишившийся плодов.
ՊՏՂԱՀԱՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Созревание плодов.
ՊՏՂԱՀԱՎԱՔ, ի Плодосбор.
ՊՏՂԱՀԱՏ 1. ա. Собирающий плоды. 2. գ. Сборщик плодов.
ՊՏՂԱՀԱՐԿ, ի (հնց.) Подать плодами.
ՊՏՂԱՀՅՈՒԹ, ի 1. Фруктовый сок. 2. Настойка.
ՊՏՂԱՄԱՆ, ի Ваза для фруктов.
ՊՏՂԱՄԻՍ, մսի Мякоть (плода).
ՊՏՂԱՅԻՆ, ա. 1. Фруктовый, плодовый. 2. Плодный.
ՊՏՂԱՆՈՑ, ի Хранилище для фруктов.
ՊՏՂԱՇԱՏ, ա. 1. Плодовитый. 2. Обильный фруктами.
ՊՏՂԱՇԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Плодовитость. 2. Обилие фруктов.
ՊՏՂԱՇԱՔԱՐ, ի Фруктоза.
ՊՏՂԱՊԱՏՅԱՆ ի (բսբ.) Околоплодник, перикарпий, плодная оболочка.
ՊՏՂԱՊԱՐԿ ի (բսբ.) Околоплодник, перикарпий, плодная оболочка.
ՊՏՂԱՌԱՏ, ա. Плодовитый.
ՊՏՂԱՍԵՐ, ա. Любящий фрукты.
ՊՏՂԱՍՏԱՆ, ի Фруктовый, плодовый сад.
ՊՏՂԱՎԱՃԱՌ, ի Фруктовщик.
ՊՏՂԱՎԵՏ, ա. Плодовитый.
ՊՏՂԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Плодовитость.
ՊՏՂԱՎՈՐ, ա. 1. Плодоносный. 2. С плодами. 3. (փխբ.) Носящая в себе плод, беременная.
ՊՏՂԱՎՈՐԵԼ, եց (բրբ.) Оплодотворять, оплодотворить.
ՊՏՂԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Плодоносность.
ՊՏՂԱՎՈՐՈՒՄ, րման 1. Оплодотворение. 2. Завязь.
ՊՏՂԱՎՈՐՎԵԼ, վեց (բրբ.) 1. Оплодотворяться, оплодотвориться. 2. Завязаться (о плоде).
ՊՏՂԱՏՆԿԱՐԱՆ, ի Плодовый питомник.
ՊՏՂԱՏՈՒ, ա. 1. Плодоносный. 2. Плодовый, фруктовый. 3. (հզվդ.) Плодовитый.
ՊՏՂԱՏՈՒՆ, տե՛ս Պտղանոց։
ՊՏՂԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Плодоносность.
ՊՏՂԱՐԱՆՋԱՐԵՂԵՆ, ի Плодоовощи.
ՊՏՂԱՔԱՂ, ի Плодосбор.
ՊՏՂԱՔԱՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Плодосбор.
ՊՏՂԱՔԱՆԴԱԿ, ա. Орнаментованный фруктами.
ՊՏՂԵԼ, եց (խսկց.) 1. Рвать по ягодке. 2. Плодоносить. 3. Рожать, родить.
ՊՏՂԵՂԵՆ 1. ա. Фруктовый. 2. գ. Фрукты.
ՊՏՂԻ1, ղու(հնց.) Подать натурой ("монастырю, церкви).
ՊՏՂԻ2, ղու (բսբ.) Граб.
ՊՏՂՈՎԻՆ, մ. (հզվդ.) С плодами.
ՊՏՂՈՒՆԱԿ, ա. Способный к рождению плода.
ՊՏՂՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Плодоносность.
ՊՏՂՈՒՆՑ ի 1. Подушечка (пальца). 2. Щепоть, щепотка.
ՊՏՂՈՒՏ ի 1. Подушечка (пальца). 2. Щепоть, щепотка.
ՊՏՂՏԵԼ, եցի (բսբ.) Рвать по ягодке.
ՊՏՂՕՂԻ, ղու Фруктовая водка.
ՊՏՈՒԿ1, ի 1. Почка. 2. Глазок (картофеля). 3. Прыщик. 4. (փխբ.) Сосок. 5. (բրբ., փխբ.) Соска.
ՊՏՈՒԿ2, տե՛ս Պուտուկ։
ՊՏՈՒԿԿՈՏՐՈՒԿ, տե՛ս Կուժկոտրուկ։
ՊՏՈՒՂ, պտղի 1. Плод. 2. (փխբ.) Урожай. 3. (փխբ.) Чадо, дитя. 4. (փխբ.) Продукт. 5. (փխբ.) Зрачок, зеница. 6. տե՛ս Պտղի2։ ♢ Արգելված պտուղ запретный плод. Պտուղ տալ 1) рожать, родить, 2) давать, дать плоды. Պտուղը ծառից հեռու չի ընկնում яблоко от яблони недалеко падает.
ՊՏՈՒՂ-ՊՏՈՒՂ, մ. Капельками.
ՊՏՈՒՅՏ, ի 1. Оборот, круг. 2. Вращение, обращение. 3. Извилина, извив, излучина, изгиб. 4. Водоворот. 5. (փխբ.) Прогулка. ♢ Պտույտ անել, Պտույտ գալ 1) вращаться, вертеться, совершать круг, 2) гулять. Պտույտ գործել совершать, совершить, делать, сделать круг, кружиться. Պտույտ տալ 1) кружить, закружить, вращать, завращать (разг.), 2) наматывать, 3) гулять, бродить, шляться (прост.).
ՊՏՈՒՅՏ-ՊՏՈՒՅՏ, մ. Кружась, кругами. ♢ Պտույտ- պտույտ անել՝ գալ кружиться, вращаться, вертеться.
ՊՏՈՒՅՏՔ, ի (հզվդ.) 1. Оборот. 2. Кудряшки, локоны. ♢ Պտույտք անել кружиться, вращаться, вертеться.
ՊՏՈՒՏ, տե՛ս Պտույտ։ ♢ Պտուտ գալ 1) кружиться, вращаться, вертеться, 2) гулять.
ՊՏՈՒՏԱԽՏ, ի Головокружение.
ՊՏՈՒՏԱԿ, ի 1. Винт. 2. Шуруп 3. Заводная ручка.
ՊՏՈՒՏԱԿԱԿԱԼ, ի Гайка.
ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՂՈՐԴՈՒՄ, դման (հզվդ.) Винтовая передача.
ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ, ի Отвёртка.
ՊՏՈՒՏԱԿԱՁԵՎ 1. ա. Винтообразный, винтовой, спиральный. 2. մ. Винтообразно, винтом, спиралью, спирально.
ՊՏՈՒՏԱԿԱՎՈՐ, ա. Винтовой.
ՊՏՈՒՏԱԿԵԼ, եցի Винтить, ввинчивать, ввинтить, завинчивать, завинтить.
ՊՏՈՒՏԱԿԻՉ, կչի Отвёртка.
ՊՏՈՒՏԱԿՈՒՄ, կման Завинчивание, ввинчивание.
ՊՏՈՒՏԱԿՎԵԼ, վեց Завинчиваться, завинтиться, ввинчиваться, ввинтиться.
ՊՏՈՒՏԱՀՈՂՄ ի Вихрь, смерч.
ՊՏՈՒՏԱՁԱՓ, ի Тахометр.
ՊՏՈՒՏԱՄՐՐԻԿ ի Вихрь, смерч.
ՊՏՈՒՏԱՆ, ի 1. Вентилятор. 2. Вертушка.
ՊՏՈՒՏԱՆԻՎ, ի Вращающееся колесо.
ՊՏՈՒՏԱՍԱՆԴՈՒՂՔ, ի Винтовая лестница.
ՊՏՈՒՏԱՎՈՐ, ա. (հզվդ.) Окольный, обходный.
ՊՏՈՒՏԿԵԼ 1. տե՛ս Պտուտակել։ 2. տե՛ս Պտտել։
ՊՏՈՒՏՈՒՐԻԿ, տե՛ս Պտպտուրիկ։
ՊՏՈՒՏՔԵԼ, տե՛ս Պտտվել։
ՊՏՊՏԱԼ, ացի 1 (բրբ.) Бормотать, забормотать.
ՊՏՊՏԱՑՆԵԼ, ցրի ) пробормотать.
ՊՏՊՏՈՑ, ի (բրբ.) 1. Бормотанье. 2. Пальба.
ՊՏՊՏՈՒՆ, ա. (բրբ.) Пятнистый.
ՊՏՊՏՈՒՐԻԿ, ա. (բրբ.) 1. Пёстрый. 2. Красивенький.
ՊՏՌԵԼ, տե՛ս Պտրել։
ՊՏՏԱՀՈՂՄ, տե՛ս Պտուտահողմ։
ՊՏՏԱՁԵՎ, ա. Вращательный.
ՊՏՏԱՁՈՂ, ի Турник.
ՊՏՏԱՆ 1. գ. Вертушка. 2. տե՛ս Ջրապտույտ։
ՊՏՏԱՑՆԵԼ, տե՛ս Պտտեցնել։
ՊՏՏԵԼ, եցի 1. Вертеть, вращать, крутить, кружить. 2. Поворачивать, повернуть, закручивать. 3. Наматывать, мотать. 4. (փխբ.) Гулять, погулять, прогулять. 5. (փխբ.) Обходить, обойти. 6. (փխբ.) Объезжать, объехать. 7. Переворачивать, перевернуть.
ՊՏՏԵՑՆԵԼ, ցրի 1. տե՛ս Պտտել. 2. Заставить крутить, вращать.
ՊՏՏՎԵԼ, վեցի 1. Вертеться, вращаться, крутиться, кружиться. 2. (փխբ.) Ходить, бродить.
ՊՏՐԵԼ, եցի Искать, поискать.
ՊՏՐՏԵԼ, եցի Обшаривать, обшарить, копаться.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ