Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՋՂԱԳԱԼԱՐ, ա. 1. Нервный, судорожный. 2. Напряжённый, нервный.
ՋՂԱԳԱՐ 1. ա. Нервозный, неврастеойчный. 2. գ. Неврастеник, невропат.
ՋՂԱԳԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Нервность, нервозность. 2. Судорога, нервная корча, припадок.
ՋՂԱԳՐԳԻՌ, ա. 1. Нервируюший. 2. Нервный, нервозный.
ՋՂԱԳՐԳՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Нервность, нервозность.
ՋՂԱԽՈՏ, տե՛ս Ջլախոտ։
ՋՂԱԽՏ, տե՛ս Ջլախտ։
ՋՂԱԿԾԿԱՆՔ, ի 1. Спазм, спазма 2. Судорога, конвульсия.
ՋՂԱԿԾԿՈՒՄ, կման 1. Спазм, спазма 2. Судорога, конвульсия.
ՋՂԱՀԱՆԳՈՒՅՑ, ի Нервный узел, ганглий.
ՋՂԱՁԳԱԿԱՆ ա. 1. Спазматический. 2. Судорожный, конвульсивный.
ՋՂԱՁԳԱՅԻՆ ա. 1. Спазматический. 2. Судорожный, конвульсивный.
ՋՂԱՁԳԱՐԱՐ, տե՛ս Ջղաձգորեն։
ՋՂԱՁԳՈՐԵՆ, մ. 1. Спазматически. 2. Судорожно, конвульсивно.
ՋՂԱՁԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Спазм, спазма. 2. Судорога, конвульсия, корча, тик.
ՋՂԱՁԳՈՒՄ, գման 1. Спазм, спазма. 2. Судорога, конвульсия, корча, тик.
ՋՂԱՁԳՎԵԼ, վեց Сводить, свести судорогой кого (о болезни, потрясении).
ՋՂԱՁԻԳ 1. ա. Спазматический. 2. Судорожный, конвульсивный. 3. մ. Спазматически. 4. մ. Судорожно, конвульсивно.
ՋՂԱՅԻՆ, ա. 1. Нервный. 2. Нервозный, сердитый, раздражительный.
ՋՂԱՅՆԱՆԱԼ, ացա 1. Нервничать, раздражаться, раздражиться. 2. Сердиться, рассердиться.
ՋՂԱՅՆԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Нервировать, раздражать. 2. Сердить, рассердить.
ՋՂԱՅՆԱՑՈՒՄ, ցման Раздражение.
ՋՂԱՅՆՈՏ, տե՛ս Ջղային։
ՋՂԱՅՆՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ջղայնություն։
ՋՂԱՅՆՈՐԵՆ, մ. 1. Нервно, нервозно, нервически (устар.) 2. Раздражённо, сердито.
ՋՂԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Нервность, нервозность. 2. Раздражение.
ՋՂԱՊԻՆԴ, տե՛ս Ջլապինդ։
ՋՂԱՏԵԼ, տե՛ս Ջլատել։
ՋՂԱՐԱՆ, ի Невролог.
ՋՂԱՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Неврология.
ՋՂԱՑԱՎ, ի Невроз.
ՋՂՈՏ, ա. 1. Нервный, нервозный. 2. Жилистый, крепкий.
ՋՂՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Нервность, нервозность. 2. Жилистость, крепость.
ՋՂՈՒՏ, տե՛ս Ջլուտ։
ՋՂՐՋՂՐԱԼ, տցի (բրբ.) Обливаться, облиться (кровью, потом и т. п.).


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ