Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՌԱԲԲԻ, ի (կրոն.) Раввин.
ՌԱԴ (բրբ.), միայն հետևյալ կապակցությունների մեջ. Ռադ անել убирать, убрать вон. Ռադ լինել убираться, убраться вон.
ՌԱԴԻԱՏՈՐ, ի Радиатор.
ՌԱԴԻԱՑԻԱ, տե՛ս ճառագայթում։
ՌԱԴԻԿԱԼ 1. գ. Радикал. 2. տ. Радикальный.
ՌԱԴԻԿԱԼԻԶՄ, ի Радикализм.
ՌԱԴԻԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Радикальность. 2. Радикализм.
ՌԱԴԻՈ, յի Радио.
ՌԱԴԻՈԱԶԴԱՆՇԱՆ, ի Радиосигнал.
ՌԱԴԻՈԱԼԻՔ, ի Радиоволна.
ՌԱԴԻՈԱԿԱՆՋԱԿԱԼ, ի Радионаушники.
ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ, ա. Радиоактивный.
ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Радиоактивность.
ՌԱԴԻՈԱՊԱՐԱՏ, տե՛ս Ռագիոգհրծիք։
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Радиоастрономия.
ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԴԻՏԱԿ, ի Радиотелескоп.
ՌԱԴԻՈԲԱՐՁՐԱԽՈՍ, ի Репродуктор, громкоговоритель.
ՌԱԴԻՈԲԵՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Радиопостановка.
ՌԱԴԻՈԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Радиотерапия, радиолечение.
ՌԱԴԻՈԲՈՒԺՈՒՄ, ժման Радиотерапия, радиолечение.
ՌԱԴԻՈԳԻԾ, գծհ Радиолиния.
ՌԱԴԻՈԳԻՐ, գրի Радиограмма, радиотелеграмма.
ՌԱԴԻՈԳՈՐԾԱՐԱՆ, ի Радиозавод.
ՌԱԴԻՈԳՈՐԾԻՔ, ի Радиоаппарат.
ՌԱԴԻՈԳՐԱԿԱՆ, ա. Радиографический.
ՌԱԴԻՈԳՐԱՄ, տե՛ս Ռադիոգիր։
ՌԱԴԻՈԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ռադիոգիր։
ՌԱԴԻՈԵԼՈՒՅԹ, ի Выступление по радио.
ՌԱԴԻՈԶՈՆԴ, ի Радиозонд.
ՌԱԴԻՈԸՆԴՈՒՆԻՉ, ի Радиоприёмник.
ՌԱԴԻՈԼ, ի Радиола.
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՅԻՈՆ, ա. Радиолокационный.
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՏՈՐ, ի Радиолокатор.
ՌԱԴԻՈԼՈԿԱՑԻԱ, յի Радиолокация.
ՌԱԴԻՈԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Радиография.
ՌԱԴԻՈԼՍՈՂ, Ի Радиослушатель.
ՌԱԴԻՈԽՈՍՆԱԿ, տե՛ս Խոսնակ։
ՌԱԴԻՈԿԱՅԱՆ, ի Радиостанция.
ՌԱԴԻՈԿԱՆՉ, ի Радиоперекличка.
ՌԱԴԻՈԿԱՊ, ի Радиосвязь.
ՌԱԴԻՈԿԵՆՏՐՈՆ, ի Радиоцентр.
ՌԱԴԻՈԿԵՏ, ի Радиоточка.
ՌԱԴԻՈԿՈՄԻՏԵ, ի Радиокомитет.
ՌԱԴԻՈՀԱՂՈՐԴԱՎԱՐ, ի Диктор.
ՌԱԴԻՈՀԱՂՈՐԴԻՉ, դչի Радиопередатчик.
ՌԱԴԻՈՀԱՂՈՐԴՈՒՄ, դման 1. Радиовещание. 2. Радиопередача.
ՌԱԴԻՈՀԱՆԳՈՒՅՅ, ի Радиоузел.
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱԳԻՐ, գրի Радиотелеграмма, радиограмма.
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱԳՐԱԿԱՆ, ա. Радиотелеграфный.
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱԳՐԱՏՈՒՆ, տան Радиотелеграф.
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱԳՐԻՉ, ի 1. Радиотелеграф. 2. Радиотелеграфист.
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱԴԻՏԱԿ, ի Радиотелескоп.
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Радиотелеграфия.
ՌԱԴԻՈՀԵՌԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Радиотелефония.
ՌԱԴԻՈՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍԱՅԻՆ, ա. Радиотелевизионный.
ՌԱԴԻՈՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄ, թման Радиоизлучение.
ՌԱԴԻՈՄԵԿՆԱԲԱՆ, ի Радиокомментатор.
ՌԱԴԻՈՈՒՆԿՆԴԻՐ, ի Радиослушатель.
ՌԱԴԻՈՉԱՓԻՉ, Ի Радиометр.
ՌԱԴԻՈՌԵՊՈՐՏԱԺ, ի Радиорепортаж.
ՌԱԴԻՈՍԱՐՔ, ի Радиоаппарат.
ՌԱԴԻՈՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ, րման Радиоаппаратура.
ՌԱԴԻՈՍԻՐՈՂ, ի Радиолюбитель.
ՌԱԴԻՈՏԵԽՆԻԿ, ի Радиотехник.
ՌԱԴԻՈՏԵԽՆԻԿԱ, յի Радиотехника.
ՌԱԴԻՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ, ա. Радиотехнический.
ՌԱԴԻՈՏՐԱՆՍԼՅԱՑԻԱ, ի Радиотрансляция.
ՌԱԴԻՈՏՐԱՆՍԼՅԱՑԻՈՆ, ա. Радиотрансляционный.
ՌԱԴԻՈՑԱՆՑ, ի Радиосеть.
ՌԱԴԻՈՒՄ, ի Радий.
ՌԱԴԻՈՔԻՄԻԱ, յի Радиохимия
ՌԱԴԻՈՔԻՄԻԱԿԱՆ, ա. Радиохимический.
ՌԱԴԻՈՖԻԶԻԿԱ, յի Радиофизика.
ՌԱԴԻՈՖԻԶԻԿԱԿԱՆ, ա. Радиофизический.
ՌԱԴԻՈՖԻԿԱՑԻԱ, յի Радиофикация.
ՌԱԴԻՈՖԻԿԱՑՆԵԼ, ցրի Ратифицировать.
ՌԱԴԻՈՖԻԿԱՑՈՒՄ, ցման Радиофикация.
ՌԱԴԻՍՏ, ի Радист.
ՌԱԶՄ, ի (հնց.) Битва, бой, сражение. ♢ Ռազմի դաշտ поле боя (битвы, сражения).
ՌԱԶՄԱԱՎԱՐ, ի Трофей.
ՌԱԶՄԱԲԵՄ, ի Театр военных действий.
ՌԱԶՄԱԳԵՏ, ի Стратег.
ՌԱԶՄԱԳԵՐԻ, րու Военнопленный.
ՌԱԶՄԱԳԻՏԱԿԱՆ, ա. Стратегический.
ՌԱԶՄԱԳԻՏՈՐԵՆ, մ Стратегически.
ՌԱԶՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Стратегия. 2. Военная наука. 3. Военное дело.
ՌԱԶՄԱԳԻՐ, գրի (հզվդ.) Реляция (устар.).
ՌԱԶՄԱԳՈՒՆԴ, գնդի Полк.
ՌԱԶՄԱԴԱՇՏ, ի Поле боя (битвы, сражения).
ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ, ա. Военно-полевой.
ՌԱԶՄԱԴԱՏԱԿԱՆ, ա. Военно-судебный.
ՌԱԶՄԱԴԱՏԱՎՈՐ, ի (հզվդ.) Военный судья.
ՌԱԶՄԱԴԱՏԱՐԱՆ, ի (հզվդ.) Военный суд, трибунал.
ՌԱԶՄԱԵՐԹ, տե՛ս Ռազմերթ։
ՌԱԶՄԱԽԱՂ, ի 1. Военные учения, боевые учения. 2. Военная игра.
ՌԱԶՄԱԽՐԱՄԱՏ, ի Окоп.
ՌԱԶՄԱԾՈՎԱՅԻՆ 1. ա. Военно-морской. 2.գ. Военный моряк. Ռազմածովային նավատորմ военно-морской флот.
ՌԱԶՄԱԿԱՆ, ա. 1. Военный. 2. Боевой. 3. Воинский. ՝
ՌԱԶՄԱԿԱՆԱՆԱԼ, ացավ (հզվդ.) Военизироваться.
ՌԱԶՄԱԿԱՆԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Военизировать. 2. Милитаризировать, милитаризовать.
ՌԱԶՄԱԿԱՆԱՑՈՒՄ, րման 1. Военизация. 2. Милитаризация.
ՌԱԶՄԱԿԱՆԱՑՎԵԼ, վեց 1. Военизироваться. 2. Милитаризиооваться, милитаризоваться.
ՌԱԶՄԱԿԱՆՉ, ի Боевой клич.
ՌԱԶՄԱԿԱՌՔ, ի Боевая колесница.
ՌԱԶՄԱԿԱՐԳ, ի Боевой порядок.
ՌԱԶՄԱԿԵՏ, ի Стратегический пункт.
ՌԱԶՄԱԿՈՉ, ի Боевой клич.
ՌԱԶՄԱԿՐԹԱՆՔ, ի (հզվդ.) Манёвры, военные учения.
ՌԱԶՄԱԿՑՈՐԴ, ի Военный атташе.
ՌԱԶՄԱՀԱՆԴԵՐՁ, ի Военная форма.
ՌԱԶՄԱՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ, ի Военное снаряжение.
ՌԱԶՄԱՀԱՇՄԱՆԴԱՄ, ի Инвалид войны.
ՌԱԶՄԱՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ, ա. Военно-революционный.
ՌԱԶՄԱՀՆԱՐՔ, ի (հզվդ.) Стратагема (устар.).
ՌԱԶՄԱՀՈՒՆՉ, ա. Воинственный.
ՌԱԶՄԱՀՐԱՎԵՐ, ի Вызов на бой.
ՌԱԶՄԱՃԱԿԱՏ, ի Фронт.
ՌԱԶՄԱՃԱԿԱՏԱՅԻՆ 1. ա. Фронтовой. 2. գ. Фронтовик.
ՌԱԶՄԱՃԱՄԲԱՐ, ի Военный лагерь.
ՌԱԶՄԱՃԻՉ տե՛ս Ռազմակոչ։
ՌԱԶՄԱՄԱՐԶԱՆՔ, ի Манёвры, военные учения.
ՌԱԶՄԱՄԹԵՐԱՅԻՆ, ա. Относящийся к снабжению армии, интендантский. ♢ Ռազմամթերային պահեստ интендантский склад.
ՌԱԶՄԱՄԹԵՐԱՆՈՑ, ի Склад боеприпасов.
ՌԱԶՄԱՄԹԵՐՔ, ի (ռազմ.) Боеприпасы.
ՌԱԶՄԱՄՈԼ 1. գ. Милитарист. 2. ա. Милитаристский, милитаристический.
ՌԱԶՄԱՄՈԼԱԿԱՆ, ա. Милитаристский, милитаристический.
ՌԱԶՄԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Милитаризм.
ՌԱԶՄԱՅԻՆ, տե՛ս Ռազմական։
ՌԱԶՄԱՅՆԱՆԱԼ, տե՛ս Ռազմականանալ։
ՌԱԶՄԱՅՆԱՑՆԵԼ, տե՛ս Ռազմականացնել։
ՌԱԶՄԱՅՆԱՑՈՒՄ, տե՛ս Ռազմականացում։
ՌԱԶՄԱՆԱՎ, ի Военный корабль.
ՌԱԶՄԱՆԱՎԱՏՈՐՄ, ի Военно-морской флот.
ՌԱԶՄԱՆԿԱՐԻՉ, րչի Баталист.
ՌԱԶՄԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Батальная живопись.
ՌԱԶՄԱՆՅՈՒԹ, տե՛ս Ռազմամթերք։
ՌԱԶՄԱՇՈՒՆՉ, ա. Воинственный.
ՌԱԶՄԱՉԱՇԱՐ, ի Боеприпасы.
ՌԱԶՄԱՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ, ա. Военно-оборонительный.
ՌԱԶՄԱՊԵՍ, մ. По-военному.
ՌԱԶՄԱՊԻՏՈՒՅՔ, ի Амуниция.
ՌԱԶՄԱՍԱՅԼ, ի Военная подвода.
ՌԱԶՄԱՍԵՐ, ա. Воинственный, воинствующий.
ՌԱԶՄԱՍԻՐԱԿԱՆ, ա. Воинственный.
ՌԱԶՄԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Воинственность.
ՌԱԶՄԱՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿ, ի Военный курьер, нарочный, вестовой.
ՌԱԶՄԱՍՏՐԱՏԵԳԻԱԿԱՆ, ա. Военно-стратегический.
ՌԱԶՄԱՎԱՅՐ, ի Поле боя (битвы, сражения).
ՌԱԶՄԱՎԱՐ1, տե՛ս Ռազմագետ։
ՌԱԶՄԱՎԱՐ2, տե՛ս Ռազմաավար։
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ, տե՛ս Ռազմագիտական։
ՌԱԶՄԱՎԱՐԺԱԿԱՆ, ա. Военно-учебный.
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ռազմագիտություն։
ՌԱԶՄԱՎԻՐԱԿԱՆ, ա. Военно-грузинский. ♢ Ռազմավիրական ճանապարհ Военно-грузинская дорога.
ՌԱԶՄԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ, ա. Военно-технический.
ՌԱԶՄԱՏԵՆՉ, ա. Воинственный.
ՌԱԶՄԱՏԵՆՉՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Воинственность.
ՌԱԶՄԱՏՈՐՄԻՂ, ի Военная флотилия.
ՌԱԶՄԱՏՈՒԳԱՆՔ, ի Контрибуция.
ՌԱԶՄԱՏՈՒԳԱՆՔԱՅԻՆ, ա. Контрибуционный.
ՌԱԶՄԱՏՈՒՐՔ, 1 Военный налог.
ՌԱԶՄԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ, ա. Военно-промышленный.
ՌԱԶՄԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Военная промышленность.
ՌԱԶՄԱՐՇԱՎ ի 1. Военная кампания. 2. Военный поход.
ՌԱԶՄԱՐՇԱՎԱՆՔ ի 1. Военная кампания. 2. Военный поход.
ՌԱԶՄԱՑՈՒՄ, տե՛ս Ռազմականացում։
ՌԱԶՄԱՓՈՂ, ի Военный горн.
ՌԱԶՄԱՓՈՐՁ, ի Манёвры, военные учения.
ՌԱԶՄԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ա. Военно-политический.
ՌԱԶՄԱՔԱՅԼ, ի Строевой шаг.
ՌԱԶՄԱՕԴԱՅԻՆ, ա. Военно-воздушный.
ՌԱԶՄԵՐԳ, ի Военная, боевая песня.
ՌԱԶՄԵՐԳՈՒ, գ. Рапсод, воспевающий воинские подвиги.
ՌԱԶՄԵՐԹ, ի Военный поход.
ՌԱԶՄԻԿ, ի Боец, воин, солдат.
ՌԱԶՄԿՈՄԻՍԱՐԻԱՏ, տե՛ս Զինկոմատ։
ՌԱԶՄՈՒՂԻ, ղու Военная дорога.
ՌԱԶՄՈՒՆԱԿ, ա. Боеспособный.
ՌԱԶՄՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Боеспособность.
ՌԱԸՄԱՅՆԱՑՎԵԼ, տե՛ս Ռազմականացվել։
ՌԱԽԻՏԱՎՈՐ 1. ա. Рахитический, рахитичный. 2. դ. Рахитик (разг.).
ՌԱՀ, ի (հնց.) Стезя (ycтap. высок.).
ՌԱՀԱԹ-ԼՈԽՈՒՄ, ի Рахат-лукум.
ՌԱՀԱՀՈՐԴ, ի (հնց.) Человек, прокладывающий новую стезю.
ՌԱՀՄ, ի (բրբ.) Совесть, жалость.
ՌԱՀՎԻՐԱ, յի 1. ա. Прокладывающий путь. 2. գ. (փխբ.) Пионер, начинатель.
ՌԱՄԻ, ի (բսբ.) Бемерия, рами.
ՌԱՄԻԿ 1. գ. Мужик. 2. գ. Простонародье. 3. գ. Простолюдин. 4. ա. Простой. 5. տե՛ս Ռամկական։
ՌԱՄԿԱԲԱՆՈՐԵՆ, տե՛ս Ռամկորեն։
ՌԱՄԿԱԲԱՐ, տե՛ս Ռամկորեն։
ՌԱՄԿԱԲԱՐՈ, ա. Мужиковатый, простоватый.
ՌԱՄԿԱԾԻՆ, ա. Низкого происхождения, простой.
ՌԱՄԿԱԿԱՆ, ա. Простонародный, мужицкий.
ՌԱՄԿԱՆԱԼ, ացա Омужичиться, опрощаться, опроститься.
ՌԱՄԿԱՆՎԵՐ, ա. Посвящённый простому народу.
ՌԱՄԿԱՊԵՏ1, ի (հնց.) Вожак, народный вожак.
ՌԱՄԿԱՊԵՏ2, տե՛ս Ռամկավար։
ՌԱՄԿԱՊԵՏԱԿԱՆ, տե՛ս Ռամկավարական։
ՌԱՄԿԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ռամկավարություն։
ՌԱՄԿԱՍԵՐ, ա. Любящий простой народ.
ՌԱՄԿԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Любовь к простому народу.
ՌԱՄԿԱՎԱՐ, ի (պատմ.) Демократ, член демократической партии «Рамкавар».
ՌԱՄԿԱՎԱՐԱԿԱՆ, ա. Демократический.
ՌԱՄԿԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Демократия, народовластие.
ՌԱՄԿԱՑՆԵԼ, ցրի Опрощать, опростить.
ՌԱՄԿԱՑՈՒՄ, ցման Опрощение.
ՌԱՄԿԵՐԵՆ 1. գ. Простонародная речь, просторечие. 2. ա. Просторечный.
ՌԱՄԿՈՐԵՆ, մ. По-мужицки.
ՌԱՄԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Мужиковатость, простоватость. 2. Простонародье. 3. Демократия, народовластие.
ՌԱՆԳ, ի (բրբ.) Цвет.
ՌԱՆԴԱ, ի Рубанок.
ՌԱՆԴԱՀԱՍՏՈՑ, ի Строгальный станок.
ՌԱՆԴԱՄԵՔԵՆԱ, յի Строгальная машина.
ՌԱՆԴԵԼ, եցի Строгать, стругать (разг.).
ՌԱՆԴԻՉ 1. ա. Строгальный. 2. գ. Строгальщик, строгаль (разг.).
ՌԱՆԴՈՒՄ, դման Строгание.
ՌԱՆԴՎԱԾՔ, ի 1. Выструганная часть чего-л. 2. Качество строгания.
ՌԱՆԴՎԵԼ, վեց Строгаться, стругаться (разг.).
ՌԱՆԵՏ, ի (բսբ.) Ранет, ренет.
ՌԱՆՉՊԱՐ, ի (բրբ.) Землероб, землепашец (устар.), земледелец, хлебопашец, крестьянин.
ՌԱՆՉՊԱՐԱԿԱՆ, ա. (բրբ.) Земледельческий, хлебопашеский, крестьянский.
ՌԱՆՉՊԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բրբ.) Землепашество (устар.), земледелие, хлебопашество, крестьянство (устар. прост.). 2. (հվքկն.) Крестьянство.
ՌԱՇ, ի (բրբ.) Скакун.
ՌԱՇԻԴ 1. ա. Храбрый, удалой 2. գ. Храбрец, удалец (разг.).
ՌԱՈՒՆԴ, ի (սպորտ.) Раунд.
ՌԱՊՍՈԴԻԱ, յի (երշժտ.) Рапсодия.
ՌԱՋԱ, յի Раджа.
ՌԱՍԱ, յի Раса.
ՌԱՍԱՅԱԿԱՆ, ա. Расовый.
ՌԱՍԱՅԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Расизм.
ՌԱՍԻԶՄ, ի Расизм.
ՌԱՍԻՍՏ, ի Расист.
ՌԱՍԻՍՏԱԿԱՆ, ա. Расистский.
ՌԱՍՏ (բրբ.), միայն Ռաստ գալ կապակցության մեջ. 1) встретиться, повстречаться, 2) подвернуться, 3) наткнуться, натолкнуться.
ՌԱՑԻՈՆ, տե՛ս Կերաբաժին։
ՌԱՑԻՈՆԱԼ, ա. Рациональный.
ՌԱՑԻՈՆԱԼԱՑՆԵԼ, ցրի Рационализировать, рационализовать.
ՌԱՑԻՈՆԱԼԱՑՈՒՄ, ցման Рационализация.
ՌԱՑԻՈՆԱԼԻԶԱՏՈՐ, ի Рационализатор.
ՌԱՑԻՈՆԱԼԻԶԱՏՈՐԱԿԱՆ, ա. Рационализаторский.
ՌԱՑԻՈՆԱԼԻԶՄ, ի Рационализм.
ՌԱՑԻՈՆԱԼԻՍՏ, ի Рационалист.
ՌԱՑԻՈՆԱԼԻՍՏԱԿԱՆ, ա. Рационалистический.
ՌԱՑԻՈՆԱԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Рациональность.
ՌԱՓԱԹԱ, յի (բրբ.) Подушка овальной формы, которая используется для прикрепления лаваша к стене печи-тонира.
ՌԱՖԻՆԱԴ, ի Рафинад.
ՌԱՖԻՆԱՑՆԵԼ, ցրի Рафинировать.
ՌԱՖԻՆԱՑՈՒՄ, ցման Рафинирование.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ