Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՍԳԱԲՈՒՅՐ, ա. Траурный.
ՍԳԱԴՐՈՇՄ 1. գ. Эмблема, знак скорби, печали 2. ա. Символизирующий скорбь, печаль.
ՍԳԱԶԱՐԴ, ա. 1. Одетый в траур. 2. Траурный.
ՍԳԱԶԳԱՑ, ա. (հզվդ.) Объятый скорбью, в трауре.
ՍԳԱԶԳԵՍՏ 1. ա. Одетый в траур, в трауре. 2. գ Траур, траурная одежда.
ՍԳԱԶԳԵՑԻԿ ա. Одетый в траур, в трауре.
ՍԳԱԶԳՅԱՑ ա. Одетый в траур, в трауре.
ՍԳԱԹԱԽԻԾ, ա. Траурный, скорбный, печальный.
ՍԳԱԺԱՊԱՎԵՆ, ի Креп, траурная лента, повязка.
ՍԳԱԼ 1. Скорбеть. 2. Оплакивать, оплакать.
ՍԳԱԼԻ ա. Скорбный.
ՍԳԱԼԻՑ ա. Скорбный.
ՍԳԱԿԱՌՔ, ի 1. Катафалк. 2. Траурная колесница.
ՍԳԱԿԻՐ, ա. Носящий траур, в трауре, скорбящий.
ՍԳԱԿԻՑ, ա. Соболезнующий.
ՍԳԱԿՑԵԼ, եցի Соболезновать.
ՍԳԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Соболезнование.
ՍԳԱՀԱՆ, միայն հետևյալ կապակցությունների մեջ. Սգահան անել вывести из траура, Սգահան լինել выйти из траура.
ՍԳԱՀԱՆԴԵՍ, ի Панихида, траур.
ՍԳԱՀԱՆԴԵՐՁ, ի Траур, траурная одежда.
ՍԳԱՀԱՐ, ա. 1. Скорбный. 2. Скорбящий.
ՍԳԱՀԱՑ, տե՛ս Հոգեհաց։
ՍԳԱՀՆՉՈՒՆ 1. ա. (հզվդ.) Скорбный, траурный (о звуках). 2. մ. Скорбно. 3. գ. Погребальный звон.
ՍԳԱՂՈՂԱՆՋ 1. ա. (հզվդ.) Скорбный, траурный (о звуках). 2. մ. Скорбно. 3. գ. Погребальный звон.
ՍԳԱՄԱՅՐ, տե՛ս Եղերամայր։
ՍԳԱՄՐՄՈՒՆՋ, ա. 1. Тихо причитающий. շ. Грустный, печальный (о звуках).
ՍԳԱՇԱՐԺ, ա. Печалящий.
ՍԳԱՇՈՐ, տե՛ս Սգազգեստ։
ՍԳԱՊԱՏ, ա. 1. Объятый скорбью. 2. Одетый в траур.
ՍԳԱՍԻՐՏ, ա. Скорбящий.
ՍԳԱՎԱՐՍ, ա. С распущенными в знак скорби волосами.
ՍԳԱՎԵՏ, ա. Скорбящий.
ՍԳԱՎՈՐ 1. ա. Скорбящий. 2. ա. Скорбный. 3. ա. Грустный, печальный. 4. մ. Скорбно.
ՍԳԱՎՈՐԵԼ, եցի 1. Причинять, причинить горе. 2. Одевать, одеть в траур.
ՍԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Траур, состояние траура.
ՍԳԱՎՈՐՎԵԼ, վեցի 1. Носить траур. 2. Соблюдать траур.
ՍԳԱՏԱՄՈՒԿ, ա. Облитый, смоченный слезами.
ՍԳԱՏԵՍԻԼ, ա. Мрачный, траурный.
ՍԳԱՏԵՐԵՎ, ա. Плакучий (о растениях).
ՍԳԱՏՈՒՆ, տան Дом, где есть покойник.
ՍԳԵՐԳ, ի Реквием.
ՍԳԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Реквием. 2. Исполнение реквиема.
ՍԳԵՐԹ, ի Похоронная процессия, похоронное шествие.
ՍԳԼԵԼ, տե՝ս Բորբոսնել։
ՍԳՎԵԼ, վեցի (հզվդ.) Разряжаться, разрядиться.
ՍԳՎՈՐ, տե՛ս Սգավոր։
ՍԳՎՈՐԵԼ, տե՛ս Սգավորվել։
ՍԳՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Սգավորություն։


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ