Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՍԵԳ 1. ա. Гордый, горделивый. 2. ա. Нарядный, пышный. 3. մ. Гордо, горделиво.
ՍԵԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Гордость, горделивость. 2. Нарядность, пышность.
ՍԵԶ, ի (բսբ.) Пырей.
ՍԵԶՈՆ, ի Сезон.
ՍԵԶՈՆԱՅԻՆ, ա. Сезонный
ՍԵԶՈՏ, տե՛ս Սիզավետ։
ՍԵԹԵՎԵԹ 1. ա. Жеманный, манерный. 2. ա. Напыщенный, вычурный. 3. մ. Жеманно, манерно. 4. մ. Напыщенно, вычурно. 5. գ. Жеманство, жеманность, манерность.
ՍԵԹԵՎԵԹԱԲԱՐ, մ. Жеманно, манерно.
ՍԵԹԵՎԵԹԱՆՔ, ի Жеманство, жеманничанье, манерничанье.
ՍԵԹԵՎԵԹԵԼ, եցի 1. Жеманиться, жеманничать, манерничать. 2. Разряжаться.
ՍԵԹԵՎԵԹՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Жеманство, жеманничанье, манерничанье. 2. Жеманность, манерность. 3. Напыщенность, вычурность.
ՍԵԹԵՎԵԹՈՒՄ, թման Жеманничанье, манерничанье.
ՍԵԼ, տե՛ս Սայլ։
ՍԵԼՋՈՒԿ, ի (պատմ.) Сельджук.
ՍԵԼՎՈՐ, տե՜ս Սայլվոր։
ՍԵԽ, ի Дыня.
ՍԵԽԱՁԵՎ ա. Продолговатый, подобный дыне.
ՍԵԽԱՆՄԱՆ похожий на дыню, дынеобразный.
ՍԵԽԱՆՈՑ, ի Бахча (где растут дыни).
ՍԵԿ, ի Сафьян.
ՍԵԿԱԿԱԶՄ 1. ա. Сафьяновый, сафьянный. 2. գ. Сафьяновый переплёт.
ՍԵԿԵ, ա. Сафьяновый, сафьянный.
ՍԵՂԱՆ, ի 1. Стол. 2. Званый обед. 3. Алтарь. 4. (եկեղ.) Жертвенник. 5. (երկրչ.) Трапеция. ♢ Աշակերտական սեղանին նստել садиться, сесть за парту. Հասցեների սեղան адресный стол. Սեղան բազմել сесть, восседать, воссесть за стол, садиться, сесть обедать. Կանաչ սեղան ломберный, зелёный, карточный стол. Կլոր սեղանի շուրջը за круглым столом. Սեղան բանալ՝ բաց անել՝ գցել накрывать, накрыть стол, собирать, собрать на стол. Սեղանը հավաքել убирать, убрать, собирать, собрать со стола. Սեղանը պատրաստել накрывать, накрыть (на) стол. Սեղանը վեր քաղել, տե՜ս Սեղանը հավաքել: Սեղանը տաքացավ пир оживился. Սեղան նստել садиться, сесть за стол. Սեղան սարքել, տե՛ս Սեղանը պատրաստել: Սեղանի աղ столовая соль. Սեղանի գինի столовое вино. Սեղանի թենիս (սպորտ.) настольный теннис, пинг-понг.
ՍԵՂԱՆԱԿ, ի Столик.
ՍԵՂԱՆԱԿԱՊՈՒՏ, ա.(հնց.) Варварский, грабящий (храмы).
ՍԵՂԱՆԱԿԵՐՊ, ա. Трапециевидный, трапецеидальный.
ՍԵՂԱՆԱԿԻՑ, կցի Сотрапезник.
ՍԵՂԱՆԱՀԱՐԴԱՐ, ա. (հզվդ.) Накрывающий (на стол).
ՍԵՂԱՆԱՀԱՑ, ի Обед.
ՍԵՂԱՆԱՁԵՎ, տե՛ս Սեղանակերպ։
ՍԵՂԱՆԱՃԱՌ, տե՛ս Բաժակաճառ։
ՍԵՂԱՆԱՆԵՆԳ, ա. (հզվդ.) Отрекающийся от хлеба-соли.
ՍԵՂԱՆԱՊԵՏ, ի Тамада.
ՍԵՂԱՆԱՊԻՂԾ, ա. 1. Нарушающий приличия за столом. 2. Забывающий хлеб-соль. 3. (հնց.) Кощунственный, святотатственный.
ՍԵՂԱՆԱՍԱՐՔ, տե՛ս Սեղանասպասք։
ՍԵՂԱՆԱՍՊԱՍ, ա. (հզվդ.) Прислуживающий за столом.
ՍԵՂԱՆԱՍՊԱՍՔ, ի Сервиз.
ՍԵՂԱՆԱՎԱԳ, տե՛ս Սեղանապետ։
ՍԵՂԱՆԱՎՈՐ, ի (հնց.) Меняла.
ՍԵՂԱՆԱՎՈՐԱԿԱՆ, ա. (հնց.) Меняльный.
ՍԵՂԱՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հնց.) 1. Занятие менялы. 2. Обмен денег.
ՍԵՂԱՆԱՏԱՄ, ի Коренной зуб.
ՍԵՂԱՆԱՏՈՒՆ, տան Столовая (комната).
ՍԵՂԱՆԸՆԿԵՐ, ոջ Сотрапезник.
ՍԵՂԱՆԻԿ, ի Столик.
ՍԵՂԱՆՏԱԽՏԱԿ, ի (բրբ.) Круглый низкий стол (для раскатывания теста).
ՍԵՂԱՆՔ, տե՛ս Սեղանատամ։
ՍԵՂԵԽ, ի (հնց.) Любовник, любовница.
ՍԵՂՄ 1. ա. Сжатый. 2. ա. Тесный. 3. ա. Сомкнутый. 4. մ. Сжато, кратко.
ՍԵՂՄԱԳԻՆ, մ. (հզվդ.) 1. Сжато. 2. Крепко.
ՍԵՂՄԱԿ, ի Зажим.
ՍԵՂՄԱՆԱԼ, ացավ (հզվդ.) 1. Сжиматься, сжаться. 2. Тесниться. 3. Смыкаться, сомкнуться.
ՍԵՂՄԵԼ, եցի 1. Сжимать, сжать. 2. Жать. 3. Пожимать, пожать. 4. Нажимать, нажать. 5. Давить, сдавливать, сдавить. 6. Придавливать, придавить. 7. Выдавливать, выдавить. 8. Прижимать, прижать. 9. Зажимать, зад ать. 10. Тискать (разг.), стискивать (разг.), стиснуть. ♢ Գրկի մեջ սեղմել сжимать, сжать в объятиях. (Մեկի) ձեռը՝ ձեռքը սեղմել пожимать, пожать руку. Կրծքին սեղմել прижимать, прижать к груди. Կոկորդը սեղմեց сдавило, сжало горло.
ՍԵՂՄԵԼԻ, ա. Сжимаемый.
ՍԵՂՄԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сжимаемость.
ՍԵՂՄԻՉ 1. ա. Давильный. 2. գ. Зажим. 3. գ. Прищепка (для белья).
ՍԵՂՄԻՐԱՆ, ի Корсет.
ՍԵՂՄՈՐԵՆ, մ. Крепко.
ՍԵՂՄՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Мягкость, Тихость.
ՍԵՂՄՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сжатость.
ՍԵՂՄՈՒՄ, մման 1. Сжимание. 2. Сжатие. 3. Пожатие, пожимание. 4. Нажатие, нажимание. 5. Сдавливание. 6. Придавливание. 7. Выдавливание. 8. Прижатие, прижимание. 9. Зажатие, зажимание, зажим. 10. Стискивание.
ՍԵՂՄՎԵԼ, վեց 1. Сжиматься, сжаться. 2. Жаться. 3. Пожиматься, пожаться. 4. Нажиматься, нажаться. 5. Сдавливаться, сдавиться. 6. Придавливаться, придавиться. 7. Выдавливаться, выдавиться. 8. Прижиматься, прижаться- 9. Зажиматься, зажаться. 10. Стискиваться, стиснуться.
ՍԵՄ, ի Порог.
ՍԵՄԱԳԵՏ, ի Семитолог.
ՍԵՄԱԳԻՏԱԿԱՆ, ա. Семитологический.
ՍԵՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Семитология.
ՍԵՄԱԿԱՆ, ա. Семитический, семитский.
ՍԵՄԻՆԱՐ, ի Семинар.
ՍԵՄԻՆԱՐԱԿԱՆ, ա. Семинарский.
ՍԵՄԻՏԱԲԱՆ, ա. Семитолог.
ՍԵՄԻՏԱԲԱՆԱԿԱՆ, ա. Семитологический.
ՍԵՄԻՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Семитология.
ՍԵՄԻՏՆԵՐ, ի Семиты.
ՍԵՅՄ, ի Сейм.
ՍԵՅՍՄԱԿԱՅՈՒՆ, ա. Сейсмостойкий.
ՍԵՅՍՄԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сейсмостойкость.
ՍԵՅՍՄԱՉԱՓ, ի Сейсмометр.
ՍԵՅՍՄԱՉԱՓԱԿԱՆ, ա. Сейсмометрический.
ՍԵՅՍՄԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сейсмометрия.
ՍԵՅՍՄԻԿ, ա. Сейсмический.
ՍԵՅՖ, ի Сейф.
ՍԵՆԱՏ, ի Сенат.
ՍԵՆԱՏՈՐ, ի Сенатор.
ՍԵՆԱՏՈՐԱԿԱՆ, ա. Сенаторский.
ՍԵՆԱՏՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сенаторство.
ՍԵՆԵԿԱԶԳԵՍՏ, ի (հզվդ.) Домашний наряд (одежда, платье).
ՍԵՆԵԿԱԿԻՑ, ա. Сожитель (живущий в одной комнате с кем-либо).
ՍԵՆԵԿԱՅԻՆ, տե՛ս Սենյակային։
ՍԵՆԵԿԱՊԱՀ ի (պատմ.) Придворный, ведавший царским двором.
ՍԵՆԵԿԱՊԱՆ ի (պատմ.) Придворный, ведавший царским двором.
ՍԵՆԵԿԱՊԵՏ, ի (պատմ.) Мажордом, дворецкий.
ՍԵՆԵԿԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (պատմ.) Должность мажордома, дворецкого.
ՍԵՆՅԱԿ, ի 1. Комната. 2. Номер (в гостинице). ♢ Առագաստի սենյակ спальня новобрачных. Սենյակի երկարությունը չափել вышагивать по комнате.
ՍԵՆՅԱԿԱԶԳԵՍՏ, տե՛ս Սենեկազգեստ։
ՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ, ա. Комнатный.
ՍԵՆՅԱԿԱՆՈՑ, ա. —комнатный (в сочетании с числительными).
ՍԵՆՍԱՑԻԱ, յի Сенсация.
ՍԵՆՏԻՄԵՆՏԱԼ, ա. Сентиментальный.
ՍԵՆՏԻՄԵՆՏԱԼԻԶՄ, ի Сентиментализм.
ՍԵՆՏԻՄԵՆՏԱԼԻՍՏ, ի Сентименталист.
ՍԵՆՏԻՄԵՆՏԱԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Сентиментальность. 2. Сентиментальщина (разг.).
ՍԵՊ, ի 1. Шип. 2. Клин. 3. Кол. 4. (փխբ.) Зуб. 5. Острая скала. 6. ա. (փխբ.) Клинообразный, клиновидный. ♢ Սեպ խփել вбивать, вбить, загонять, загнать клин. Սեպերը բացել зубоскалить, скалить зубы.
ՍԵՊԱԳԻՐ 1. ա. Клинописный. 2. գ. Клинопись..
ՍԵՊԱԳԼՈՒԽ, գլխի Толстая часть клина.
ՍԵՊԱԳՐԱԿԱՆ, տե՛ս Սեպագիր 1 նշան.։
ՍԵՊԱԳՐԵԼ, եցի Писать, написать клинописью.
ՍԵՊԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Клинопись.
ՍԵՊԱԳՐՈՒՄ, րման Письмо клинописью.
ՍԵՊԱԳՐՎԵԼ, վեց Писаться клинописью.
ՍԵՊԱՀԱՐԵԼ, եցի 1. Расклинивать, расклинить. 2. Вбивать, вбить, вгонять, вогнать клин.
ՍԵՊԱՀԱՐՈՒՄ, րման 1. Расклинивание. 2. Вбивание клина.
ՍԵՊԱՁԵՎ, ա. Клиновидный, клинообразный.
ՍԵՊԱՆԱԼ, ացավ Торчать клином.
ՍԵՊԱՆՄԱՆ, ա. Клиновидный, клинообразный.
ՍԵՊԱՎՈՐ, ա. Клиновидный, клинообразный.
ՍԵՊԱՐԱՏ, ա. Сепаратный.
ՍԵՊԵԼ1, եցի (բրբ.) Вклинивать, вклинить, вбивать, вбить, забивать, забить клин.
ՍԵՊԵԼ2, երի Считать, счесть, посчитать, почитать (устар.), почесть (устар.).
ՍԵՊՈՍԿՐ, ի (կզմխս.) Клиновидная кость.
ՍԵՊՈՒՀ (պատմ.) 1. գ. Крупный дворянин в древней Армении. 2. ա. Дворянский. ♢ Սեպուհ պարտականության՝ պարտք святая обязанность.
ՍԵՊՈՒՀԱԿԱՆ, ա. Дворянский.
ՍԵՊՈՒՀՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (պատմ.) Дворянство.
ՍԵՊՌԻԿ, ա. (բրբ.) Щербатый.
ՍԵՊ-ՍԵՊ 1. ա. Клиновидный, клинообразный. 2. մ. Клинообразно, клином. 3. մ. Как клинья, клиньями.
ՍԵՊՎԵԼ1, վեցի Вклиниваться, вклиниться.
ՍԵՊՎԵԼ2, վեց Считаться, почитаться (устар.), почесться (устар.).
ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ, ի Сентябрь.
ՍԵՊՏԵՄԲԵՐՅԱՆ, ա. Сентябрьский.
ՍԵՌ1, ի 1. Пол. 2. Род. 3. (քեր.) Залог. 4. Жанр.
ՍԵՌ2 (բրբ.) 1. Вершина (горы, холма). 2. (փխբ.) Позвоночник. ♢ Մեջքի սեռ позвоночник.
ՍԵՌԱԿԱՆ, ա. 1. Половой. 2. ա. (քեր.) Родительный (падёж).
ՍԵՌԱԿԱՆԱԿԵՐՏ, ա. Образующий родительный падёж.
ՍԵՌԱԿԱՆԱՊԵՍ, մ. В половом отношении.
ՍԵՌԱԿԻՑ, ա. Одного и того же пола.
ՍԵՌԱՄԻԶԱԿԱՆ, ա. Мочеполовой.
ՍԵՌԱՅԻՆ, տե՛ս Սեռական 1 նշան.։
ՍԵՌՈՐՈՇ, ա. Определяющий залог глагола.
ՍԵՍԻԱ, տե՛ս Նստաշրջան։
ՍԵՎ 1. ա. Чёрный. 2. գ. Чёрное. 3. ա. Тёмный. 4. գ. Пики (в картах). 5. մ. Черно. ♢ Անունդ սև քարին գրվի чтоб ты сдох! Գրի սև ու սպիտակը ջոկել уметь читать по складам, немного. Սև անցյալ чёрное прошлое. Սև աղվես դառնալ стать редкостью. Սև անել пахать, вспахивать, вспахать. Սև անել օրը омрачать дни. Սև աշխատանք чёрная работа. Սև անել գլխին испортить жизнь, много крови (кому-л.). Սև գույներով նկարագրել описывать в чёрных тонах, красках. Սև երես 1) опозоренный, 2) бесстыжий, бесстыдный. Սևը ներսը գցել, սպիտակը՝ դուրսը скрывать своё горе, неурядицы и т. п. Սևին անել, տե՛ս Սևին տալ: Սև թուղթ գիր извещение (о гибели). Սևին սպիտակ ասել называть чёрное белым, выдавать чёрное за белое. Սևին տալ чернеть. Սև կապել надеть траур. Սև կապել մեկի օրին убивать, убить, уничтожать, уничтожить. Սև կատու է անցել чёрная кошка пробежала, проскочила (между кем и кем-нибудь). Սև հագնել носить траур. Սև հողը դնել хоронить, похоронить. Սև հողին հանձնել предавать, предать земле. Սև հողը մտնել 1) провалиться сквозь землю, 2) сойти в могилу. Սև ոսկի чёрное золото. Սև հողին գերի երթալ՝ մնալ умереть.
ՍԵՎԱԲԱԽՏ ա. Несчастный, несчастливый.
ՍԵՎԱԲԱԽՏ, ա. Несчастливый, несчастный, горемычный.
ՍԵՎԱԲԱԽՏԻԿ ա. Несчастный, несчастливый.
ՍԵՎԱԲԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Чёрная, злая доля, судьба.
ՍԵՎԱԲԱՇ, ա. (բնստ.) Черногривый.
ՍԵՎԱԲԵՂ, ա. Черноусый.
ՍԵՎԱԲԻԲ, ա. Черноглазый, черноокий (поэт.).
ՍԵՎԱԳԱՆԳՈՒՐ, ա. Чернокудрый.
ՍԵՎԱԳԵԼ եցի Воронить, чернить.
ՍԵՎԱԳԵՍ, ա. Черноволосый.
ՍԵՎԱԳԻՇԵՐ, ա. Чёрный, как ночь.
ՍԵՎԱԳԻՐ 1. ա. Черновой (текст и т. п.). 2. գ. Черновик.
ՍԵՎԱԳԼՈՒԽ 1. ա. Черноголовый. 2. գ. (պատմ.) Монах, черноризец (устар.), чернец (устар.).
ՍԵՎԱԳՆՏԻԿ, տե՛ս Սոնիճ։
ՍԵՎԱԳՈՐԾ, ա. Чернорабочий.
ՍԵՎԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Чёрная работа.
ՍԵՎԱԳՈՐՇ, ա. Черно-бурый.
ՍԵՎԱԳՈՒՅՆ, ա. Чёрный, чёрного цвета.
ՍԵՎԱԳՈՒՇԱԿ, տե՛ս Չարագուշակ։
ՍԵՎԱԳՐԵԼ, եցի Писать, написать черновик.
ՍԵՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Черновик.
ՍԵՎԱԴ, ի (բրբ.) Состав для чернения.
ՍԵՎԱԴԵՄ, ա. Чернолицый.
ՍԵՎԱԴՈՒՆՉ, ա. Черномордый.
ՍԵՎԱԶԱՆԳՎԱԾ, ա. Сложенный из чёрной, тёмной массы.
ՍԵՎԱԶԳԵՍՏ 1. ա. Одетый в чёрное. 2. ա. В трауре, в чёрном. 3. գ. Монах, чернец (устар.), черноризец (устар.).
ՍԵՎԱԶԴԵՑԻԿ ա. 1. Одетый в чёрное. 2. В трауре, в чёрном.
ՍԵՎԱԶԴՅԱՑ ա. 1. Одетый в чёрное. 2. В трауре, в чёрном.
ՍԵՎԱԹԱԹԱԽ, տե՛ս Սևակոլոլ։
ՍԵՎԱԹԱՎԻՇ, ա. Бархатисто-чёрный.
ՍԵՎԱԹԵՎ, ա. Чернокрылый.
ՍԵՎԱԹՈՐՄԻ տե՛ս Սևաթույր։
ՍԵՎԱԹՈՐՄԻԿ տե՛ս Սևաթույր։
ՍԵՎԱԹՈՒՅՐ, ա. Чёрный, тёмный.
ՍԵՎԱԼԱՉԱԿ ա. (բրբ.) Овдовевшая.
ՍԵՎԱԼԱՉԱԿ, ա. (բրբ.) С чёрной родинкой.
ՍԵՎԱԽԱՌՆ ա. С чернинкой.
ՍԵՎԱԽԱՎԱՐ, ա. Чёрный-пречёрный, густочёрный, интенсивно-чёрного цвета.
ՍԵՎԱԽՈՊՈՊ, ա. Чернокудрый.
ՍԵՎԱԽՈՐՀՈՒՐԴ, ա. Злонамеренный.
ՍԵՎԱԾԱՌ, ի (բսբ.) Чёрное, эбеновое дерево, эбен.
ՍԵՎԱԾԻՐ, ա. С чёрной каймой.
ՍԵՎԱԿ, տե՛ս Սևակն։
ՍԵՎԱԿԱՊՈՒՅՏ, ա. Иссиня-чёрный.
ՍԵՎԱԿԱՏԱՐ, ա. Черноголовый (о птице и т. п.).
ՍԵՎԱԿԱՐՄԻՐ, ա. Исчерна-красный.
ՍԵՎԱԿՆ, ա. Черноокий.
ՍԵՎԱԿՆԳՈՒՂ 1. ա. В клобуке. 2. գ. (փխբ.) Чёрный клобук (о монахе).
ՍԵՎԱԿՆԵԼ, եց 1. Чернеть, почернеть. 2. (փխբ.) Мрачнеть, помрачнеть.
ՍԵՎԱԿՆՅԱ, ա. Черноглазый, черноокий (устар.).
ՍԵՎԱԿՈԼՈԼ, ա. 1. В чёрном, в трауре. 2. Чёрный-пречёрный.
ՍԵՎԱԿՈՇՏ, ի Ком, комок чернозёма.
ՍԵՎԱԿՈՒՃ, ի Базальт.
ՍԵՎԱԿՈՒՊՐ, ա. Чёрный как смоль, смолисто-чёрный.
ՍԵՎԱԿՏՈՒՑ, ա. С чёрным клювом.
ՍԵՎԱՀԱՆԴԵՐՁ, ա. Одетый в чёрное, в чёрном.
ՍԵՎԱՀԱՏԻԿ, ա. С чёрными зёрнами.
ՍԵՎԱՀԱՐ, ա. Скорбящий.
ՍԵՎԱՀԵՌ, ա. Свирепый.
ՍԵՎԱՀԵՐ ա. Черноволосый.
ՍԵՎԱՀՈԳԻ 1. ա. Злой, злобный. 2. գ. Злюка (разг.), злючка (разг.), злыдень (разг.).
ՍԵՎԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հզվդ.) 1. Злобность. 2. Злодеяние.
ՍԵՎԱՀՈՂ 1. գ. Чернозём. 2. ա. Чернозёмный.
ՍԵՎԱՀՈՂԱՅԻՆ, ա. Чернозёмный.
ՍԵՎԱՀՈՆ, ա. Чернобровый.
ՍԵՎԱՁՅՈՒԹ 1. գ. (հզվդ.) Чёрная смола. 2. ա. Смолисто-чёрный.
ՍԵՎԱՁՈՒԿ, ձկան (կենդբ.) Черноспинка, залом.
ՍԵՎԱՄԱԶ, ա. Черноволосый.
ՍԵՎԱՄԱԾ, ա. 1. Чёрный. 2. գ. Обитый, покрытый чёрным.
ՍԵՎԱՄԱՂՁ 1. գ. Чёрная желчь. 2. ա. Злой, злобный.
ՍԵՎԱՄԱՇ, ա. Чёрный, безрадостный.
ՍԵՎԱՄԻՏ, ա. Злонамеренный.
ՍԵՎԱՄՈՐԹ, ա., գ. Чернокожий.
ՍԵՎԱՄՈՐՈՒՍ ա. Чернобородый.
ՍԵՎԱՄՈՐՈՒՔ ա. Чернобородый.
ՍԵՎԱՄՈՒԹ, ա. Чёрный.
ՍԵՎԱՄՐՐԻԿ, ա. Буревой, чёрный.
ՍԵՎԱՆԱԼ, ացա 1. Чернеть, почернеть. 2. Загорать, загореть. 3. Смуглеть, посмуглеть. 4. Темнеть, потемнеть.
ՍԵՎԱՆԱԽՇ 1. ա. Воронёный, чернёный. 2. գ. (հզվդ.) Чернь.
ՍԵՎԱՆԱԽՇԵԼ, եցի (հզվդ.) Воронить, чернить.
ՍԵՎԱՆԵՐԿ 1. ա. Чёрный, выкрашенный, окрашенный в чёрный цвет. 2. գ. Чёрная краска.
ՍԵՎԱՆԵՐԿԵԼ, եցի (հզվդ.) Красить, покрасить, выкрасить чёрным.
ՍԵՎԱՆԻ, (բրբ.) Сорт чёрного винограда.
ՍԵՎԱՆԻ, նու Сорт винограда.
ՍԵՎԱՆԿԱՐ 1. Набросок. 2. գ. Портрет, в траурной раме. 3. ա. Нарисованный чёрной краской, карандашом и т. п.
ՍԵՎԱՆԿԱՐԵԼ, եցի 1. Рисовать, нарисовать начерно, делать, сделать набросок. 2. Рисовать, нарисовать чёрной краской.
ՍԵՎԱՆՈՒՆ, ա. Проклятый.
ՍԵՎԱՇՂԱՐՇ, ա. 1. В чёрной вуали. 2. Покрытый чёрным крепом. 3. В траурном одеянии.
ՍԵՎԱՇՈՐ, ա. В трауре, в чёрном.
ՍԵՎԱՉ 1. ա. Черноглазый, черноокий. 2. գ. Черноокий.
ՍԵՎԱՉԱՎԱՐ, ի Гречневая крупа, греча.
ՍԵՎԱՉԻԿ, ա. (փղքշ.) Черноглазенький (разг.).
ՍԵՎԱՉՅԱ ա. Черноглазый, черноокий.
ՍԵՎԱՉՎԻ ա. Черноглазый, черноокий.
ՍԵՎԱՊԱՏ, ա. 1. Крытый, накрытый чёрным. 2. Одетый и чёрное, в чёрном. 3. Обёрнутый в чёрное.
ՍԵՎԱՊԱՏԵԼ, եցի 1. Покрывать, покрыть тьмою, мглою. 2. Крыть, покрывать, покрыть чёрной тканью. 3. (փխբ.) Причинять, причинить горе.
ՍԵՎԱՊԱՏՈՒՄ, ա. Печальный, грустный.
ՍԵՎԱՊԱՏՎԵԼ, վեց 1. Покрываться, покрыться тьмою, мглою. 2. Покрываться, покрыться чёрной тканью. 8. Одеваться, одеться в чёрное, скорбеть, носить траур.
ՍԵՎԱՊՍԱԿ, ա. (բրբ.) Несчастливый, несчастный в браке
ՍԵՎԱՍԱԹ, ա. Как чёрный янтарь.
ՍԵՎԱՍԵՎ, ա. Чёрный-пречёрный.
ՍԵՎԱՍԻՐՏ, ա. 1. Несчастный, горемычный. 2. Скорбящий, скорбный.
ՍԵՎԱՍՈՒԳ, ա. Скорбный, скорбящий.
ՍԵՎԱՍՏՎԵՐ, ա. Чёрный, тёмный.
ՍԵՎԱՍՐՏԵԼ, եցի Печалиться, опечалиться.
ՍԵՎԱՍՔԵՄ 1. ա. в чёрной рясе. 2. գ. Чернорясник, черноризец (устар.).
ՍԵՎԱՍՔՈՂ, ա. Крытый, покрытый чёрным.
ՍԵՎԱՎՈՐ 1. ա. В трауре. 2. ա. (փխբ.) Печальный, грустный. 3. գ. (եկեղ.) Чернец (устар.), черноризец (устар.).
ՍԵՎԱՎՈՐԵԼ, եցի Одевать, одеть в траур.
ՍԵՎԱՎՈՐՎԵԼ, վեց Одеваться, одеться в траур.
ՍԵՎԱՎՈՒՆ, ա. Черноватый.
ՍԵՎԱՎՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Черноватость.
ՍԵՎԱՏԱԿ, ի (բրբ.) Преисподняя.
ՍԵՎԱՏԱՎԱՐ, ի (բրբ.) Крупный рогатый скот.
ՍԵՎԱՏԵՍ 1. ա. Пессимистический. 2. գ. Пессимист.
ՍԵՎԱՏԵՍԻԼ, ա. 1. Чёрный, чёрного цвета, 2. (փխբ.) Мрачный.
ՍԵՎԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Пессимизм.
ՍԵՎԱՏԵՏՐ, ի Черновая тетрадь.
ՍԵՎԱՐՄԱՏ, ի (բսբ.) Козелец, козлец.
ՍԵՎԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Чернить, окрасить чёрным. 2. Пачкать, запачкать. 3. (փխբ.) Покрыть мраком. 4. (փխբ.) Омрачать, 5. (Փխբ.) Очернить, 6. (փխբ.) Пристыдить.
ՍԵՎԱՑՈՒՄ, ցման Чернение.
ՍԵՎԱՓԱՅԼ, ա. Чёрный, блестяще-чёрный.
ՍԵՎԱՓԵՏՈՒՐ, ա. С чёрными перьями.
ՍԵՎԱՓՐՓՈՒՐ, ա. С чёрной пеной.
ՍԵՎԱՔԱՐ 1. գ. (հնք.) Меланит. 2. ա. Надгробный камень. 3. ա. Из чёрного камня.
ՍԵՎԱՔՈՂ, ա. В чёрной вуали.
ՍԵՎԵՌԱԲԻԲ, մ. Вперившись, вперясь.
ՍԵՎԵՌԱԿ, ի Кнопка (для прикалывания чего-либо).
ՍԵՎԵՌԱԿԵՏ, ի Центр внимания.
ՍԵՎԵՌԱՀԱՅԱՅ, մ. Вперившись.
ՍԵՎԵՌԱՄԻՏ, մ. Сосредоточенно.
ՍԵՎԵՌԵԼ, եցի 1. Вперять, вперить, уставляться, уставиться. 2. Сосредоточивать, сосредоточить внимание. 3. (հնց.) Вонзать, вонзить. 4. Пригвождать, пригвоздить.
ՍԵՎԵՌՈՒՄ, ռման 1. Устремлённость. 2. Сосредоточивание, сосредоточение. 3. Вонзание.
ՍԵՎԵՌՈՒՆ 1. ա. Пристальный. 2. մ. Пристально. 3. ա. (փխբ.) Навязчивый, неотвязный. 4. մ. (փխբ.) Навязчиво, неотвязно.
ՍԵՎԵՌՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Пристальность. 2. (փխբ.) Навязчивость, неотвязчивость.
ՍԵՎԵՌՎԵԼ, վեց 1, Вперяться, впериться. 2. Сосредоточиваться, сосредоточиться. 3. Вонзаться, вонзиться. 4. Пригвождаться.
ՍԵՎԵՐԵՍ 1. ա. Бесстыдный, бесстыжий (разг.). 2. մ. Бесстыдно. 3. ա. Опороченный, опозоренный. ♢ Սևերես անել, Սևերես թողնել позорить, опозорить. Սևերես մնալ позориться, опозориться.
ՍԵՎԵՐԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Бесстыдство. 2. Позор.
ՍԵՎԵՐԻԶ, ա. С чёрной каймой.
ՍԵՎԻԿ, ա. (փղքշ.) Чёрненький.
ՍԵՎԻՆՔ, ի (հզվդ.) Чернинка.
ՍԵՎԼԻԿ ա. (փղքշ.) Черненький.
ՍԵՎԼՈՒԿ ա. (փղքշ.) Черненький.
ՍԵՎԾՈՎՅԱՆ, ա. Черноморский.
ՍԵՎՀԱՐՅՈՒՐՅԱԿԱՅԻՆ 1. ա. Черносотенный. 2. գ. Черносотенец.
ՍԵՎՄԹԻՆ, միայն Սևմթին անել կապակցության մեջ. мыкать век (жизнь).
ՍԵՎՄՈՒԹ 1. ա. Чёрный. 2. գ. Чернота, мрак. 3. գ. (փխբ.) Горе, несчастье.
ՍԵՎ-ՄՈՒԹ 1. ա. Чёрный. 2. գ. Чернота, мрак. 3. գ. (փխբ.) Горе, несчастье.
ՍԵՎՆԱԼ, տե՛ս Սևանալ։
ՍԵՎՈՏԵԼ, եցի 1. Пачкать, запачкать чёрным. 2. (փխբ.) Насупливаться, насупиться.
ՍԵՎՈՏՆ ա. Черноногий.
ՍԵՎՈՏՆԱՆԻ ա. Черноногий.
ՍԵՎՈՐԱԿ, ա. 1. Чёрный, отдающий чёрным. 2. Черноватый.
ՍԵՎՈՒԿ, ա. 1. Чёрненький, смугленький. 2. գ. Чернушка, смуглянка. 3. գ. Хлопковое семя.
ՍԵՎՈՒՄՈՒԹ, ա. Чёрный.
ՍԵՎՈՒՄՈՒՐ, ա. (բրբ.) Бесстыдный, бесстыжий (разг.).
ՍԵՎՈՒՆՉՔ (բրբ.) Радужка, радужина.
ՍԵՎՈՒՆՔ, ա. Чернобровый.
ՍԵՎՈՒՏԻՃ, ի Моль.
ՍԵՎՍԱԹ, ի Чёрный янтарь.
ՍԵՎ-ՍԵՎ, ա. Чёрный-чёрный, чёрный-пречёрный.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ