Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՍԽԱԼ 1. գ. Ошибка, погрешность. 2. գ. Промах, оплошность. 3. ա. Ошибочный, неправильный, неверный. 4. մ. Ошибочно, неправильно, неверно. ◊ Սխալ գործել՝ անել совершать, совершить ошибку.
ՍԽԱԼԱԲԱՐ, մ. (հզվդ.) Ошибочно.
ՍԽԱԼԱԳԻՐ, ա. (հզվդ.) Написанный с ошибками.
ՍԽԱԼԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Какография (устар.), письмо с ошибками.
ՍԽԱԼԱԿԱՆ, ա. Способный ошибаться, совершать ошибки. ◊ Մարդը սխալական է человеку свойственно ошибаться.
ՍԽԱԼԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Способность ошибаться.
ՍԽԱԼԱՀԱՇԻՎ, ի (հզվդ.) Неправильный, неверный счёт.
ՍԽԱԼԱՆՔ, ի Погрешность, ошибка.
ՍԽԱԼԱՇԱՏ, ա. Полный ошибок.
ՍԽԱԼԱՎՈՐ, տե՛ս Սխալական։
ՍԽԱԼԵՑՆԵԼ, ցրի Сбивать, сбить, запутывать, запутать.
ՍԽԱԼՄԱՄԲ, մ. Ошибочно.
ՍԽԱԼՄՈՒՆՔ, ի Погрешность, ошибка.
ՍԽԱԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Ошибка. 2. Ошибочность.
ՍԽԱԼՎԵԼ, վեցի 1, Ошибаться, ошибиться, промахиваться (разг.), промахнуться (разг.). 2. Заблуждаться, обманываться, обмануться. 3. Просчитываться, просчитаться. 4. Грешить, погрешить. 5. Сбиваться, сбиться.
ՍԽԵՄԱ, յի Схема.
ՍԽՄՐՏԵԼ (բրբ.) Тискать, стискивать.
ՍԽՈԼԱՍՏԻԿԱ, յի Схоластика.
ՍԽՈԼԱՍՏԻԿԱԿԱՆ, ա. Схоластический.
ՍԽՈԼԱՍՏԻԿՈՐԵՆ մ. Схоластически.
ՍԽՏՈՐ, ի (բսբ.) Чеснок. ◊ Սխտոր ծեծել ковылять, прихрамывать.
ՍԽՏՈՐԱԲՈՒՅՍ, ի (բսբ) Чесночник.
ՍԽՏՈՐԱԳՈՒՇ, Чесночница. 
ՍԽՏՈՐԱԽՈՏ 1. գ. Запах чеснока. 2. ա. С чесночным запахом.
ՍԽՏՈՐԱՄԱՆ, Чесночница.
ՍԽՏՈՐԱՅԻՆ, ա. Чесночный.
ՍԽՏՈՐԱՋՈՒՐ, ջրի Чесночная подливка, подлива.
ՍԽՏՈՐԵԼ, եցի (բրբ.) 1. Приправлять, приправить чесноком. 2. (փխբ.) Пропесочивать, пропесочить, пробирать пробрать.
ՍԽՏՈՐԹԱԿԻ ի Пест.
ՍԽՏՈՐԾԵԾԻՉ ի Пест.
ՍԽՏՈՐՈՏ, ա. С чесноком, в чесночном соке, обмазанный чесноком, чесночным соком.
ՍԽՏՈՐՋՈՒՐ, տե՛ս Սխտորաջուր։
ՍԽՐԱԲԱՐ, մ. Отважно, бесстрашно.
ՍԽՐԱԳՈՐԾ, ա. Отважный, бесстрашный.
ՍԽՐԱԳՈՐԾԵԼ, եցի Совершать, совершить подвиг.
ՍԽՐԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Подвиг.
ՍԽՐԱԼԻ, ա. Отважный, бесстрашный.
ՍԽՐԱԼԻՑ ա. Отважный, бесстрашный.
ՍԽՐԱԿԱՆ, տե՛ս Սխրալի։
ՍԽՐԱԿԻՑ, ա. Совершающий подвиг вместе с кем-л.
ՍԽՐԱՆԱԼ, ացա (հզվդ.) Восхищаться, восхититься, восторгаться.
ՍԽՐԱՆՔ, ի 1. Восхищение, восторг. 2. Подвиг.
ՍԽՐԱՑՈՒՄ, ցման (հզվդ.) Восхищение, восторг.
ՍԽՐԱՑՈՒՑԻՉ, ա. (հզվդ.) Восхитительный.
ՍԽՐՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Սխրագործություն։


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ