Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՍՌԹՍՌԹԱԼ, տե՛ս Սրթսրթալ։
ՍՌՆԱԾԱՅՐ, ի Кончик оси.
ՍՌՆԱԿ, ի 1. տե՛ս Սռնի։ 2. (բսբ.) Столбик.
ՍՌՆԱԿԱԼ, տե՛ս Առանցքակալ։
ՍՌՆԱԿԱՎՈՐ, ա. Имеющий ось.
ՍՌՆԱՊԱՆ, ի 1. Гамаш, гетра. 2. Ноговица.
ՍՌՆԻ, նու Ось.
ՍՌՌԱԼ, (բրբ.) Осыпаться, осыпаться.
ՍՌՍՈՒՌ, ա. 1. Чистый. 2. Рассыпчатый, зернистый. 3. (փխբ.) Нефальсифицированный, подлинный.
ՍՌՍՌԱԼ1, (բրբ.) Осыпаться, осыпаться.
ՍՌՍՌԱԼ2, ացի (բրբ.) Зябнуть, трястись в ознобе, чувствовать озноб.
ՍՌՍՌԱՆ, ա. (բրբ.) 1. Сыпучий. 2. Хрупкий, рассыпчатый.
ՍՌՍՌԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Сыпать, просыпать. 2. Знобить, зазнобить.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ