Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՍՏԱԲԱՆ, տե՛ս Ստախոս։
ՍՏԱԲԱՆԵԼ, տե՛ս Ստախոսել:
ՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ստախոսություն։
ՍՏԱԳԻՐ, ա. Ложный (о письменном сообщении).
ՍՏԱԴԻՈՆ, ի Стадион.
ՍՏԱԺ, ի Стаж.
ՍՏԱԺԱՎՈՐ, ա. Со стажем.
ՍՏԱԺԱՎՈՐՈՒՄ, րման Стажировка.
ՍՏԱԺԱՎՈՐՎԵԼ, վեցի Стажировать, стажироваться.
ՍՏԱԽԱՆՈՎԱԿԱՆ 1. ա. Стахановский. 2. գ. Стахановец.
ՍՏԱԽՈՍ 1. գ. Лгун, лжец, врун. 2. ա. Лживый.
ՍՏԱԽՈՍԵԼ, եցի Лгать, солгать, врать, соврать.
ՍՏԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Лживость. 2. Лганьё, ложь, враньё (разг.).
ՍՏԱԿ, ի (արևմտհ.) 1. Монета. 2. Деньги.
ՍՏԱԿԱՆԵՆԳ, տե՛ս Դրամանենգ։
ՍՏԱՀԱԿ 1. գ. Негодяй, подлец, мерзавец. 2. ա. (հնց.) Необузданный.
ՍՏԱՀԱԿԵԼ եցի Подличать.
ՍՏԱՀԱԿՈՐԵՆ, մ. Подло, низко.
ՍՏԱՀԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Подлость, мерзость, низость.
ՍՏԱՀԱՄԲԱՎ, ա. (հզվդ.) Ложный, неверный.
ՍՏԱՀՈԴ, ա. Вымышленный, выдуманный.
ՍՏԱՀՈԴՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Вымысел, выдумка.
ՍՏԱՄԲԱԿ, ա. (հզվդ.) Строптивый, непокорный, упрямый.
ՍՏԱՄԲԱԿԵԼ, եցի Упрямиться, заупрямиться, непокорствовать.
ՍՏԱՄԲԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հզվդ.) Строптивость, непокорность.
ՍՏԱՄՈՔՍ, ի Желудок. ◊ Ստամոքսի խանգարում расстройство желудка.
ՍՏԱՄՈՔՍԱԱՂԻՔԱՅԻՆ, ա. Желудочно-кишечный.
ՍՏԱՄՈՔՍԱԲՈՐԲ, ի (բժշկ.) Гастрит.
ՍՏԱՄՈՔՍԱԽՈՑ, ի (բժշկ.) Язва желудка.
ՍՏԱՄՈՔՍԱՀՅՈՒԹ, ի Желудочный сок.
ՍՏԱՄՈՔՍԱՂԻՔԱՅԻՆ, տե՛ս Ստամոքսաաղիքային։
ՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ, ա. Желудочный.
ՍՏԱՄՈՔՍԷՋՔ, ի (բժշկ.) Опущение желудка.
ՍՏԱՆԱԼ, ստացա Получать, получить. Լուր ստանալ, Վերք ստանալ, Տեղեկություն ստանալ, ՈՒսում ստանալ, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ՍՏԱՆԱԼԻՔ, գ. Получаемое; то, что следует получить; следуемое.
ՍՏԱՆԴԱՐՏ 1. Стандарт. 2. ա. (փխբ.) Стандартный.
ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՅԻՆ, Стандартный.
ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՎՈՐ, Стандартный.
ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈՒՄ, ցման Стандартизация.
ՍՏԱՆՁՆԵԼ, եցի Принимать, принять, брать, взять на себя (какие-л. обязанности).
ՍՏԱՆՁՆԵԼԻՔ, ի Принимаемый; то, что следует принять на себя (об обязанностях и т. п.).
ՍՏԱՆՁՆՈՒՄ, նման Принятие.
ՍՏԱՆՈՒՆ 1. տե՛ս Սուտանուն։ 2. գ. Псевдоним.
ՍՏԱՇԽ, ի Стиракс.
ՍՏԱՊԱՃՈՒՅՃ, ա. (հզվդ.) Обманный, обманчивый.
ՍՏԱՊԱՏԻՐ, ա. Обманный, обманчивый, вводящий в заблуждение.
ՍՏԱՊԱՏՈՒՄ, ա. Выдуманный, вымышленный.
ՍՏԱՊԱՐԾ, տե՛ս Սնապարծ։
ՍՏԱՍԵՐ, ա. Лживый.
ՍՏԱՑԱԳԻՐ, գրի Расписка.
ՍՏԱՑԱԿԱՆ 1. գ. Расписка. 2. ա. (հնց.) Приобретённый. ◊ Ստացական դերանուն (հնց., քեր.) притяжательное местоимение. Ստացական ածական (հնց., քեր.) притяжательное прилагательное. Ստացական հոդ притяжательный артикль.
ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ 1. գ. Стационар. 2. ա. Стационарный.
ՍՏԱՑՈՒՄ, տման Получение.
ՍՏԱՑՎԱԾ, տե՛ս Ստացվածք։
ՍՏԱՑՎԱԾԱՅԻՆ, ա. Имущественный.
ՍՏԱՑՎԱԾԱՏԵՐ, տիրոջ Владелец имущества.
ՍՏԱՑՎԱԾՔ, ի 1. Имущество, достояние. 2. (փխբ.) Ценность, наследие.
ՍՏԱՑՎԵԼ, վեց Получаться, получиться.
ՍՏԱՑՎԵԼԻՔ, ա. Получаемое; то, что следует получить; следуемое.
ՍՏԵԼ եցի Врать, соврать, лгать, солгать.
ՍՏԵՂԱՆԻ, նու և իի (արևմտհ.) Клавиатура.
ՍՏԵՂԾԱԲԱՆ, տե՛ս Ստեղծագործ։
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾ, ա. 1. Творческий, созидательный. 2. Творящий, созидающий.
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԲԱՐ, մ. Творчески.
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ա. Творческий, созидательный.
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԵԼ, եցի 1. Создавать, созидать, создать, творить, сотворить. 2. Сочинять, сочинить, придумывать, придумать, лгать, солгать.
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՐԵՆ, մ. Творчески.
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Произведение, творение, создание. 2. Творчество. 3. տե՛ս Ստեղծագործում։ 4. (հնց.) Сотворение.
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒՄ, ծման Созидание.
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՎԵԼ, վեց Создаваться, твориться.
ՍՏԵՂԾԱԿԱՆ, ա. Созидательный.
ՍՏԵՂԾԱՐԱՐ, ա. Созидающий.
ՍՏԵՂԾԵԼ, եցի Создавать, созидать, создать, творить, сотворить.
ՍՏԵՂԾԻՉ, Создатель, творец.
ՍՏԵՂԾՈՂ, Создатель, творец.
ՍՏԵՂԾՈՎԻ, ա. Выдуманный, вымышленный.
ՍՏԵՂԾՈՒՄ, ծման Создание, созидание, творение, сотворение.
ՍՏԵՂԾՎԱԾՔ, ի 1. Произведение, создание, творение. 2. Творчество.
ՍՏԵՂԾՎԵԼ, վեց Создаваться, созидаться, создаться.
ՍՏԵՂԾՎԵԼԻՔ, ա. Создаваемый, созидаемый.
ՍՏԵՂՆ, ի 1. Клавиш, клавиша. 2. Разветвление. 3. Элемент, буквы. 4. Дактиль.
ՍՏԵՂՆԱՅԻՆ, ա. Клавишный.
ՍՏԵՂՆԱՇԱՐ, ի Клавиатура.
ՍՏԵՂՆԱՎՈՐ, ա. Клавишный.
ՍՏԵՂՈՒՆՔ, տե՛ս Ստեղնաշար։
ՍՏԵՊ, 1. ա. Быстрый. 2. մ. Быстро. 3. ա. Частый. 4. մ. Часто.
ՍՏԵՊՂԻՆ, ի, Морковь, морковка.
ՍՏԵՎ, ի Тонкая шерсть, пух.
ՍՏԵՎԱԳԻՍԱԿ, ա. Тонковолосый.
ՍՏԵՎԱԾԱԾԿ, ա. Покрытый тонкой шерстью, пухом.
ՍՏԵՎԱՆՄԱՆ, ա. Подобный тонкой шерсти, пуху.
ՍՏԵՎԱՊԱՏ, տե՛ս Ստևածածկ։
ՍՏԵՎԵ, ա. Тонкошёрстный, тонкошёрстый, пуховый.
ՍՏԵՎԵՆԻ, նու, Бурка.
ՍՏԵՎՅԱ, տե՛ս Ստևե։
ՍՏԵՐԴՈՒՄ, դման Ложная клятва.
ՍՏԵՐՋ, ա. 1. Иловый. 2. (փխբ.) Бесплодный, бесполезный.
ՍՏԵՐՋԱՆԱԼ, ացավ Яловеть, оставаться, остаться яловым.
ՍՏԵՐՋՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Яловость.
ՍՏԻՆՔ, ի 1. Грудь (женская). 2. Вымя.
ՍՏԻՆՔԱՑԱՎ, ի Грудница, мастит.
ՍՏԻՊԵԼ, եցի Заставлять, заставить, принуждать, принудить, вынуждать, вынудить.
ՍՏԻՊԻՉ, ա. Принуждающий.
ՍՏԻՊՄԱՄԲ, մ. 1. Принуждённо, вынужденно. 2. Принудительно.
ՍՏԻՊՄՈՒՆՔ, ի Принуждение.
ՍՏԻՊՈՂԱԲԱՐ, մ. 1. Принудительно. 2. Вынужденно.
ՍՏԻՊՈՂԱԿԱՆ, ա. 1. Неотложный. 2. Принудительный.
ՍՏԻՊՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Принудительность.
ՍՏԻՊՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ստիպողականություն։
ՍՏԻՊՈՒՄ, պման Принуждение, вынуждение, понуждение.
ՍՏԻՊՎԵԼ, վեցի Принуждаться, вынуждаться. ◊ Ստիպված լինել быть вынужденным.
ՍՏԻՐ, ա. (բրբ.) Родной, кровный.
ՍՏԻՑ (խսկց.) մ. 1. Деланно. 2. Лживо.
ՍՏԼԻԿ, տե՛ս Սուտլիկ։
ՍՏՆՏՈՒ, տվի Кормилица.
ՍՏՆՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Кормление грудью.
ՍՏՈԾԱՆԱՅԻՆ, ա. (կզմխս.) Диафрагмальный.
ՍՏՈԾԱՆԻ, նու(կզմխս.) Диафрагма, грудобрюшная преграда.
ՍՏՈՅԻԿՅԱՆ 1. ա. Стоический. 2. գ. Стоик.
ՍՏՈՐ, ա. 1. Подлый, низкий. 2. տե՛ս Ստորին։
ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆԵԼ, եցի Подразделять, подразделить.
ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ, նման Подразделение.
ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՎԵԼ, վեց Подразделяться.
ՍՏՈՐԱԲԱՐ, մ. Подло, низко.
ՍՏՈՐԱԳԻՐ, գրի Расписка.
ՍՏՈՐԱԳԾԵԼ, տե՛ս Ընդգծել։
ՍՏՈՐԱԳԾՈՒՄ, տե՛ս Ընդգծում։
ՍՏՈՐԱԳԾՎԵԼ, տե՛ս Ընդգծվել։
ՍՏՈՐԱԳՐԱԿԱՆ, ա. (հզվդ.) На подпись, предназначенный для подписи.
ՍՏՈՐԱԳՐԵԼ, եցի 1. Подписывать, подписать. 2. Подписываться, подписаться, расписываться, расписаться.
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Подпись. 2. Подписка. 3. Расписка.
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒՄ, րման Подписывание, подписание, подпись.
ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ, վեցի Подписываться, подписаться.
ՍՏՈՐԱԴԱՍ, ա. 1. Подчинённый. 2. տե՛ս Ստորադասական 2 նշան.։
ՍՏՈՐԱԴԱՍԱԿԱՆ, ա. 1 Подчинённый. 2. (քեր.) Подчинительный. ◊ Բարդ ստորադասական նախադասություն сложноподчинённое предложение. Ստորադասական եղանակ сослагательное наклонение. Ստորադասական շաղկապ подчинительный союз. Ստորադասական կապակցություն подчинительная связь.
ՍՏՈՐԱԴԱՍԵԼ, եցի Подчинять, подчинить.
ՍՏՈՐԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Подчинение.
ՍՏՈՐԱԴԱՍՈՒՄ, սման Подчинение.
ՍՏՈՐԱԴԱՍՎԵԼ, վեց Подчиняться.
ՍՏՈՐԱԴԻՐ, ա. (հնց.) Подчинённый, зависимый.
ՍՏՈՐԱԴՐԵԼ, եցի Подчинять, Подчинить.
ՍՏՈՐԱԴՐԵԼԻ, ա. (հզվդ.) Подчиняемый.
ՍՏՈՐԱԴՐՅԱԼ, ա., գ. Подписавшийся. ◊ Ներքո ստորագրյալներս, мы нижеподписавшиеся.
ՍՏՈՐԱԴՐՅԱԼ, ա., գ. Подчинённый, подвластный.
ՍՏՈՐԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Подчинение
ՍՏՈՐԱԴՐՈՒՄ, րման Подчинение.
ՍՏՈՐԱԴՐՎԵԼ, վեցի Подчиняться, подчиниться.
ՍՏՈՐԱԿԱՐԳ, ա. Подчинённый, степенный.
ՍՏՈՐԱԿԱՐԳԱԿԱՆ, ա. Подчинённый, степенный.
ՍՏՈՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ, ա. Подчинённый, степенный.
ՍՏՈՐԱԿԱՐԳԵԼ, եցի Подчинять, подчинить.
ՍՏՈՐԱԿԱՐԳՅԱԼ, ա., գ. Подчинённый.
ՍՏՈՐԱԿԱՐԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Подчинение.
ՍՏՈՐԱԿԵՏ, ի (քեր.) Запятая.
ՍՏՈՐԱՆԱԼ, ացա Унижаться, унизиться, принижаться, принизиться.
ՍՏՈՐԱՍԱԲԱՐ, մ. (հզվդ.) Положительно, утвердительно.
ՍՏՈՐԱՍԱԿԱՆ, ա. (հզվդ.) Положительный, утвердительный.
ՍՏՈՐԱՍԵԼ, եցի (հզվդ.) Соглашаться, согласиться, принимать, принять.
ՍՏՈՐԱՍՈՒԶԵԼ, տե՛ս Խորասուզել։
ՍՏՈՐԱՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Согласие.
ՍՏՈՐԱՍՈՒՄ, սման (հզվդ.) Согласие.
ՍՏՈՐԱՍՈՒՅԶ, տե՛ս Խորասույզ։
ՍՏՈՐԱՍՏԻՃԱՆ, ա. Младший чином, младший по чину.
ՍՏՈՐԱՑՆԵԼ, ցրի Унижать, унизить, принижать, принизить.
ՍՏՈՐԱՑՈՒՄ, ցման 1. Унижение. 2. Принижение.
ՍՏՈՐԱՑՈՒՑԻՉ, ա. Унизительный.
ՍՏՈՐԱՑՎԵԼ, վեց Унижаться, принижаться.
ՍՏՈՐԱՔԱՐՇ, ա. Раболепный, подобострастный, угодливый.
ՍՏՈՐԱՔԱՐՇՈՐԵՆ, մ. Раболепно, подобострастно, угодливо.
ՍՏՈՐԱՔԱՐՇՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Раболепие, раболепство, подобострастие, подобострастность, угодливость.
ՍՏՈՐԳԵՏՆՅԱ, տե՛ս Ստորերկրյա։
ՍՏՈՐԵՎ, մ. (հզվդ) Ниже.
ՍՏՈՐԵՐԿՐԱՅՔ, ի (հզվդ.) Подземелье.
ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ, ա. Подземный.
ՍՏՈՐԻ, րու Ткацкий навой.
ՍՏՈՐԻՆ, ա. 1. Нижний. 2. Низший. 3. Низкий. 4. Низовой.
ՍՏՈՐԼԵՌՆՅԱ, ա. (հզվդ.) Подгорный.
ՍՏՈՐՆԱՀԱՐԿ, ի Нижний этаж.
ՍՏՈՐՈԳԵԼ, եցի 1. (քեր.) Предицировать. 2. (հնց.) Приписывать, приписать.
ՍՏՈՐՈԳԵԼԻ, լու (քեր.) Предикатив.
ՍՏՈՐՈԳԵԼԻԱԿԱՆ (քեր.) Предикативный, сказуемостный.
ՍՏՈՐՈԳԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (քեր.) Предикативность, сказуемость.
ՍՏՈՐՈԳԻ, ա. Подлый, низкий, бесчестный.
ՍՏՈՐՈԳՅԱԼ, ի (քեր.) Сказуемое, предикатив.
ՍՏՈՐՈԳՈՒՄ, գման (քեր.) Предикация.
ՍՏՈՐՈԳՎԵԼ, վեց 1. (քեր.) Предицироваться. 2. (հնց.) Приписываться.
ՍՏՈՐՈՏ, ի 1. Подножие, подошва, подгорье. 2. Основание.
ՍՏՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Подлость, Низость
ՍՏՈՐՈՒՂԻ, տե՛ս Գետնուղի։
ՍՏՈՐՋՐՅԱ, ա. Подводный.
ՍՏՈՒԳԱԲԱՆԱԿԱՆ, ա. Этимологический.
ՍՏՈՒԳԱԲԱՆԵԼ, եցի Этимологизировать.
ՍՏՈՒԳԱԲԱՆՈՐԵՆ, մ. Этимологически.
ՍՏՈՒԳԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,թյան Этимология. Ժողովրդական ստուգաբանություն народная этимология.
ՍՏՈՒԳԱԲԱՆՈՒՄ, նման Этимологизация, этимологизирование.
ՍՏՈՒԳԱՅՑ, ի Проверка, рейд.
ՍՏՈՒԳԱՊԱՏՈՒՄ, տե՛ս Ճշմարտապատում։
ՍՏՈՒԳԱՊԵՍ, մ. Достоверно, доподлинно.
ՍՏՈՒԳԱՏԵՍ, ի Смотр.
ՍՏՈՒԳԱՏԵՍԱՅԻՆ, ա. Смотровой, предназначенный для смотра.
ՍՏՈՒԳԱՐՔ, ի Зачёт.
ՍՏՈՒԳԱՐՔԱՅԻՆ, ա. Зачётный.
ՍՏՈՒԳԵԼ, եցի 1. Проверять, проверить. 2. Контролировать. 3. Выверять, выверить. 4. (հզվդ.) Уточнять, уточнить.
ՍՏՈՒԳԻՉ, ա. Проверочный, контрольный.
ՍՏՈՒԳԻՎ, մ. (հզվդ.) Достоверно, доподлинно.
ՍՏՈՒԳՈՂԱԲԱՐ, մ. Испытующе.
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ, ա. Проверочный, контрольный.
ՍՏՈՒԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Достоверность, точность, верность. 2. տե՛ս Ստուգում։
ՍՏՈՒԳՈՒՄ, գման 1. Проверка. 2. Поверка. ◊ Ստուգում անցկացնել проводить, провести проверку. Ստուգման ենթարկվել проверяться, провериться, подвергаться, подвергнуться проверке.
ՍՏՈՒԳՎԵԼ, վեցի 1. Проверяться, провериться. 2. Контролироваться. 3. Выверяться, выверяться. 4. (հզվդ.) Уточняться, уточниться.
ՍՏՈՒԴԻԱ, ի Студия.
ՍՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Ложность, лживость. 2. Ложь, лганьё.
ՍՏՈՒՅԳ 1. Верный, точный. 2. Достоверный, доподлинный. 3. Верно, точно. 4. Достоверно, доподлинно.
ՍՏՈՒՍՈՒՅՑ, ի (հզվդ.) Лжеучитель (устар.).
ՍՏՎԱՐ, ա. 1. Толстый, объёмистый. 2. Плотный. 3. Многочисленный.
ՍՏՎԱՐԱԲՈՒՆ, տե՛ս Հաստաբուն։
ՍՏՎԱՐԱԳԼՈՒԽ, ա. Толстоголовый.
ՍՏՎԱՐԱԹԻՎ, ա. Многочисленный.
ՍՏՎԱՐԱԹՂԹԵ, Картонный.
ՍՏՎԱՐԱԹՂԹՅԱ, Картонный.
ՍՏՎԱՐԱԹՈՒՂԹ, ի Картон.
ՍՏՎԱՐԱԽՈՒՄԲ, ա. Многочисленный.
ՍՏՎԱՐԱԾԱՎԱԼ, ա. Объёмистый, большой (о книге, рукописи и т. п.).
ՍՏՎԱՐԱՀԱՏՈՐ, ա. Толстый, объёмистый (том).
ՍՏՎԱՐԱՄԱԾ, տե՛ս Թանձրամած։
ՍՏՎԱՐԱՄԱՐՄԻՆ, ա. Дородный.
ՍՏՎԱՐԱՆԱԼ, ացավ 1. Толстеть. 2. Густеть. 3. (փխբ.) Увеличиваться, расти.
ՍՏՎԱՐԱՇՈՒՔ, ա. Тенистый.
ՍՏՎԱՐԱՍԱՂԱՐԹ, ա. Густолиственный, густолистый.
ՍՏՎԱՐԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Утолщать, утолстить. 2. Уплотнять, уплотнить. 3. Увеличивать, увеличить.
ՍՏՎԱՐԱՑՈՒՄ, ցման 1. Утолщение. 2. Уплотнение. 3. Увеличение.
ՍՏՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հզվդ.) 1. Толщина. 2. Плотность. 3. Густота.
ՍՏՎԵՐ, ի Тень. ◊ Ստվեր գցել՝ ձգել бросать, кидать тень на кого-л.
ՍՏՎԵՐԱԲՈՒՅՍ, ի Тенелюб, тенелюбивое растение.
ՍՏՎԵՐԱԳԻԾ, գծի Контур, абрис.
ՍՏՎԵՐԱԳԻՐ, դրի 1. Контур, абрис 2. Набросок. 3. Карандаш (разг.), рисунок карандашом, графический рисунок. 4. Рисовальщик (карандашом), график.
ՍՏՎԵՐԱԳԾԱՅԻՆ, ա. Контурный, абрисный.
ՍՏՎԵՐԱԳԾԵԼ, եցի 1. Штриховать, заштриховывать, заштриховать. 2. Обрисовывать обрисовать. 3. Набрасывать, набросать контуры, силуэт (карандашом, углём и т. п.).
ՍՏՎԵՐԱԳԾԻԿ, ի Штрих.
ՍՏՎԵՐԱԳԾՈՒՄ, ծման 1. Штриховка. 2. Обрисовка. 3. Набрасывание.
ՍՏՎԵՐԱԳԾՎԵԼ, վեցի 1. Штриховаться. 2. Обрисовываться, обрисоваться. 3. Набрасываться, быть набросанным (карандашом, углём и т. п. о контурах, силуэте).
ՍՏՎԵՐԱԳՐԵԼ, եցի Набрасывать, набросать (контуры, силуэт).
ՍՏՎԵՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Набрасывание. 2. Набросок.
ՍՏՎԵՐԱԳՐՈՒՄ, րման Набросок.
ՍՏՎԵՐԱԶՈՒՐԿ, ա. Полностью лишённый тени, бестеневой.
ՍՏՎԵՐԱԼԻ, ա. Тенистый.
ՍՏՎԵՐԱԼԻՑ, ա. Тенистый.
ՍՏՎԵՐԱԽԱՂ, ի 1. Театр теней. 2. Мелькание теней.
ՍՏՎԵՐԱԽԱՌՆ, ա. Сумеречный.
ՍՏՎԵՐԱԽԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сумеречность, сумрак.
ՍՏՎԵՐԱԽԻՏ, ա. Тенистый.
ՍՏՎԵՐԱԾԱԾԿ, ա. Затенённый, тенистый.
ՍՏՎԵՐԱԾԻՆ, ա. (հզվդ.) 1. Образовавшийся в тени. 2. Образующий тень.
ՍՏՎԵՐԱԿԱՆ, տե՛ս Ստվերային։
ՍՏՎԵՐԱԿԵՐՊ, ա. Подобный тени, похожий на тень.
ՍՏՎԵՐԱԿՈՂՄ, ի Теневая сторона.
ՍՏՎԵՐԱՄԱԾ, ա. Затенённый, тенистый.
ՍՏՎԵՐԱՅԻՆ, ա. Теневой.
ՍՏՎԵՐԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Тенистость.
ՍՏՎԵՐԱՆԿԱՐ, ի Силуэт.
ՍՏՎԵՐԱՆԿԱՐԵԼ, եցի Набрасывать, набросать (контуры, силуэт карандашом,углём и т. п.).
ՍՏՎԵՐԱՆԿԱՐՎԵԼ, վեցի Набрасываться (карандашом, углём и т. п. о контурах, силуэте).
ՍՏՎԵՐԱՆՄԱՆ, տե՛ս Ստվերակերպ։
ՍՏՎԵՐԱՇԱՂ 1. ա. Тенистый. 2. մ. Тенисто.
ՍՏՎԵՐԱՇԱՏ, ա. Затенённый, тенистый.
ՍՏՎԵՐԱՇԱՏ, ա. Тенистый.
ՍՏՎԵՐԱՊԱՃՈՒՅՃ, ա. Сумеречный.
ՍՏՎԵՐԱՌԱՏ, տե՛ս Ստվերաշատ։
ՍՏՎԵՐԱՍԵՐ, ա. 1. (բսբ.) Тенелюбивый. 2. Любящие тень.
ՍՏՎԵՐԱՎԱՅՐ, ա. Тенистое место.
ՍՏՎԵՐԱՎՈՐ, ա. Тенистый.
ՍՏՎԵՐԱՎՈՐԵԼ, եցի Затенять, затенить, осенять (устар.), осенить (устар.).
ՍՏՎԵՐԱՎՈՐՈՒՄ, րման Затенение, осенение (устар.).
ՍՏՎԵՐԱՎՈՐՎԵԼ, վեց Затеняться, осеняться (устар.), осениться (устар.).
ՍՏՎԵՐԱՏՈՒՆ, տան (հզվդ.) Фотографическая камера, фотокамера, камера-обскура (устар.).
ՍՏՎԵՐԱՐԿԵԼ, եցի (հզվդ.) 1. Затенять, затенить, осенять (устар.) осенить (устар.). 2. Оттенять, оттенить.
ՍՏՎԵՐԱՐԿՈՒՄ, կման (հզվդ.) Затенение.
ՍՏՎԵՐԱՐԿՎԵԼ, վեց 1. Затеняться, осеняться (устар.) осениться (устар.). 2. Оттеняться, оттениться.
ՍՏՎԵՐԱՔԱՂ, ա. Теневой.
ՍՏՎԵՐԵԼ, եցի Затенять, затенить.
ՍՏՎԵՐՈՏ, ա. 1. Тенистый. 2. (փխբ.) Теневой, тёмный.
ՍՏՎԵՐՈՏԵԼ, եց Затенять, затенить.
ՍՏՎԵՐՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Тенистость.
ՍՏՎԵՐՈՏՎԵԼ, վեց Затеняться.
ՍՏՎԵՐՈՒՄ, րման Затенение.
ՍՏՎԵՐՈՒՏ, ի Тень.
ՍՏՎԵՐՎԵԼ, վեց Затеняться.
ՍՏՐԿԱԲԱՐ, մ. Рабски.
ՍՏՐԿԱԳՐՈՒՄ, րման Порабощение.
ՍՏՐԿԱԾԻՆ, ա. (հնց.) Рабского происхождения, рождённый от рабыни.
ՍՏՐԿԱԿԱՆ, ա. Рабский.
ՍՏՐԿԱՀԱՃ 1. տե՛ս Ստրկամիտ։ 2. մ. Раболепно.
ՍՏՐԿԱՀԱՃՈՐԵՆ, մ. Рабски, раболепно.
ՍՏՐԿԱՀԱՃՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Раболепие, раболепство.
ՍՏՐԿԱՀՈԳԻ, տե՛ս Ստրկամիտ։
ՍՏՐԿԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ստրկամտություն։
ՍՏՐԿԱՄԻՏ, ա. Раболепный, покорный.
ՍՏՐԿԱՄՏԱԲԱՐ, Раболепно, покорно.
ՍՏՐԿԱՄՏՈՐԵՆ, Раболепно, покорно.
ՍՏՐԿԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Раболепие, раболепство, покорность.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ