Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՎԵԳ, ի Бабка, игральная кость. ◊ (Իմ, քո, նրա) վեգն ալչու է՝ ալչու է կանգնել (мне, тебе, ему) повезло.
ՎԵԶԻՐ, ի Визирь. ◊ Մեծ վեզիր Великий визирь.
ՎԵՀ, ա. 1. Возвышенный, высокий. 2. Величественный, величавый. 3. Великодушный. 4. գ. Верховный, святейший (о католикосе).
ՎԵՀԱԱՔԱՆՉ, ա. Величественный, великолепный, блестящий, изумительный, бесподобный.
ՎԵՀԱԲԱՐ, տե՛ս Վեհորեն։
ՎԵՀԱԶՆՅԱ, ա. (հնց.) Знатный, именитый, родовитый (устар.), великородный (устар.), высокородный (устар.).
ՎԵՀԱԶՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Знатность, родовитость.
ՎԵՀԱԺՈՂՈՎ, ի Конгресс
ՎԵՀԱՀՈԳԻ, ա. Благородный, великодушный.
ՎԵՀԱՄԻՏ, ա. Возвышенный, благородный (о мыслях, уме и т. д.).
ՎԵՀԱՆԱԼ, ացա Возвышаться, возвыситься облагораживаться, облагородиться.
ՎԵՀԱՆԴՈՐՐ, ա. Величественно-спокойный.
ՎԵՀԱՆԻՍՏ, ա. Величавый, величественный.
ՎԵՀԱՆԿԱՐ, ա. Величественный, впечатляющий.
ՎԵՀԱՆՁՆ, ա. 1. Благородный, великодушный. 2. (հնց.) Родовитый (устар.).
ՎԵՀԱՆՁՆԱԲԱՐ, մ. 1. Великодушно, благородно. 2. Величаво.
ՎԵՀԱՆՁՆԱԿԱՆ, ա. Величественный, благородный.
ՎԵՀԱՆՁՆԱՊԵՍ, տե՛ս Վեհանձնաբար։
ՎԵՀԱՆՁՆՅԱ, տե՛ս Վեհանձն։
ՎԵՀԱՆՁՆՈՐԵՆ, տե՛ս Վեհանձնաբար։
ՎԵՀԱՆՁՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Благородство, великодушие.
ՎԵՀԱՇՆՈՐՀ, ա. Святейший.
ՎԵՀԱՇՈՒՆՉ, ա. Возвышенный, проникнутый высокими благородными мыслями, духом и т. п.
ՎԵՀԱՇՈՒՔ, ա. Величавый.
ՎԵՀԱՇՈՒՔՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Величие.
ՎԵՀԱՊԱՆԾ, ա. Великолепный, изумительный, замечательный.
ՎԵՀԱՊԱՆԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Великолепие.
ՎԵՀԱՊԱՏԻՎ, ա., գ. (հնց.) Преосвященный.
ՎԵՀԱՊԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հնց.) Преосвященство.
ՎԵՀԱՊԵՏ, ի Властелин, властитель, владыка.
ՎԵՀԱՊԵՏԱԿԱՆ, ա. Державный.
ՎԵՀԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Владычество.
ՎԵՀԱՊԵՏՈՒՀԻ, հա. Властительница, владычица.
ՎԵՀԱՍԻՐՏ, ա. Великодушный.
ՎԵՀԱՍԼԱՑ, ա. Устремлённый ввысь.
ՎԵՀԱՍՏԻՃԱՆ, ա. Высокопоставленный.
ՎԵՀԱՎԱՅՐ, ի (հզվդ., կրոն.) Святилище, храм.
ՎԵՀԱՎԻԹԽԱՐ, ա. Грандиозный, монументальный.
ՎԵՀԱՏԵՍ 1. ա. Величавый. 2. մ. Величаво, с величавым видом.
ՎԵՀԱՏԵՍԻԼ, ա. Величественный (о пейзаже и т. п.).
ՎԵՀԱՏԻՊ, ա. Величавый, величественный, благородный.
ՎԵՀԱՐԱՆ, ի (եկեղ.) Патриарший покой.
ՎԵՀԱՑՆԵԼ, ցրի Возвышать, возвысить, облагораживать, облагородить.
ՎԵՀԱՑՈՒՄ, ցման Возвышение, облагораживание.
ՎԵՀԱՑՎԵԼ, վեց Возвышаться, возвыситься, облагораживаться, облагородиться.
ՎԵՀԱՓԱՌ 1. ա., գ. (եկեղ.) Верховный, святейший (о католикосе). 2. ա. Великий. 3. ա. Величавый, величественный.
ՎԵՀԱՓԱՌՈՐԵՆ, մ. Величественно, величаво.
ՎԵՀԱՓԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Величество. 2. Святейшество. 3. Величавость.
ՎԵՀԱՔԱՅԼ, մ. Величественной, величавой поступью.
ՎԵՀԵՐ, տե՛ս Վեհերոտ։
ՎԵՀԵՐԵԼ, եցի (հնց.) Робеть, оробеть.
ՎԵՀԵՐԿՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Վեհերոտություն։
ՎԵՀԵՐՈՏ, ա. Робкий, боязливый.
ՎԵՀԵՐՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Робость, боязливость.
ՎԵՀԶԳԱՑ, ա. (հզվդ.) Благородный (в мыслях, чувствах и т. п.).
ՎԵՀԻՄԱՍՏ, Высокоидейный. 2. Возвышенный.
ՎԵՀԻՄԱՑ, Высокоидейный. 2. Возвышенный.
ՎԵՀՈԳԻ, ա. Благородный.
ՎԵՀՈՐԵՆ, մ. Величественно, величаво.
ՎԵՀՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Возвышенность, величие. 2. Величественность, величавость.
ՎԵՂԱՐ, ի 1. (եկեղ.) Клобук. 2. (ճարտ.) Шпиль. ◊ Վեղար հագնել принимать, принять духовный сан, постригаться, постричься в монахи. Վեղարը հանել расстригаться, расстричься, слагать, сложить с себя духовный сан.
ՎԵՂԱՐԱԿԻՐ, ի (եկեղ.) Монах, черноризец (устар), чернец (устар.), чёрный клобук (устар.).
ՎԵՂԱՐԱՎՈՐ, ի (եկեղ.) Монах, черноризец (устар), чернец (устар.), чёрный клобук (устар.).
ՎԵՃ, ի Спор. ◊ Վեճ բացել՝ բացանել затеять спор. Վեճ վարել вести спор. Վեճի բռնվել заспорить. Վեճի գցել делать, сделать предметом спора. Վեճի մեջ մտնել вступать, вступить в спор. Վեճի նստել спорить.
ՎԵՄ, ի կամ վիմի 1. Камень, каменная глыба. 2. (փխբ.) Основа.
ՎԵՄԱՏԱՇ, տե՛ս Վիմատաշ,
ՎԵՄԱՔԱՐ, տե՛ս Վիմաքար:
ՎԵՄՔԱՐ, ի (եկեղ.) Камень в основании престола, алтаря.
ՎԵՄ-ՔԱՐ, ի (եկեղ.) Камень в основании престола, алтаря.
ՎԵՆԵՐԱԽՏ, ի (բժշկ.) Венерическая болезнь.
ՎԵՆԵՐԱԿԱՆ, ա. միայն Վեներական ախտ, Վեներական հիվանդություն արտահայտությունների մեջ венерическая болезнь.
ՎԵՊ, ի 1. Роман. 2. Эпос, сказание.
ՎԵՌՆԻՃ, տե՛ս Ջնարակ։
ՎԵՍ, ա. 1. Высокомерный, надменный, кичливый, заносчивый. 2. Гордый, величественный, величавый.
ՎԵՍՈՐԵՆ, մ. 1. Высокомерно, надменно, кичливо, заносчиво. 2. Гордо, величественно, величаво.
ՎԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Высокомерность, высокомерие, надменность, кичливость, заносчивость. 2. Гордость, величественность, величавость.
ՎԵՍՏ (հնց.) 1. ա. Вельможный. 2. գ. Вельможа.
ՎԵՍՏԱԼՈՒՀԻ, հու Весталка.
ՎԵՏ, ի 1. Рябь, зыбь. 2. Татуировка.
ՎԵՏԵՐԱՆ, ի Ветеран.
ՎԵՏԻՎԵՏ, տե՛ս Վետվետ։
ՎԵՏՈ, յի Вето.
ՎԵՏՎԵՏ, 1. ա. Зыбкий. 2. մ. Зыбко.
ՎԵՏ-ՎԵՏ, 1. ա. Зыбкий. 2. մ. Зыбко.
ՎԵՏՎԵՏԱԼ, աց Колыхаться, заколыхаться, колебаться, заколебаться, зыбиться.
ՎԵՏՎԵՏՈՒՄ, տման Колыхание, колебание, зыбление.
ՎԵՏՎԵՏՈՒՆ, ա. Колеблющийся, колышущийся, зыбкий.
ՎԵՐ1. 1. գ. Верх. 2. մ. Выше, сверх, свыше. 3. (հրամ. եղ.) Встань! вставай! 4. կ. С тех пор, с того времени. ◊ Վեր առնել 1) брать, взять. 2) поднимать, поднять. 3) (հնց.) перенимать, перенять. Վեր բարձրանալ подниматься, подняться. Վեր բարձրացնել поднимать, поднять. Վեր բռնել держать высоко. Վեր գրել описывать, описать (имущество). Վեր դասել предпочитать, предпочесть. Վեր դիր անել, տե՛ս Վեր ու դիր անել: Վեր ելնել 1) подниматься, подняться, влезать, влезть, 2) вставать, встать. Վեր թռչել 1) вскакивать, вскочить, 2) взлетать, взлететь. Վեր թռցնել 1) подбросить, 2) сцапать. Վեր ի վայր (հնց.) до основания. Վեր խփել бить, фонтанировать. Վեր կալել (բրբ.) 1) брать, взять, 2) плодоносить, 3) разъяряться, разъяриться, свирепеть, рассвирепеть. Վեր կանգնել вставать, читать выше чего. Վեր կացնել 1) будить, разбудить, поднимать, поднять, 2) поднимать, поднять на ноги. Վեր կենալ 1) вставать, встать, 2) сходить, сойти. Վեր հանել 1) поднять, 2) поднимать, поднять дух, 3) выявлять, выявить, вскрывать, вскрыть. Վեր ճախրել вспархивать, вспорхнуть, взвиться. Վեր նետել подбрасывать, подбросить. Վեր պահել 1) держать высоко, 2) поднять кверху. Վեր-վար вверх-вниз. Վեր վարել пустомелить, суесловить. Վեր-վեր թռչել 1) прыгать (от радости), 2) подпрыгивать, 3) упрямиться, артачиться. Վեր տալ высыпать, высыпать (на теле, коже). Վեր ցատկել подпрыгнуть. Վեր ու դիր անել раздумывать, взвешивать. Վեր ու նիստ անել общаться, знаться, водиться. Վեր ու վար անել сновать вверх и вниз. Վեր քաղել убирать, убрать. Վեր քաշել затягивать, затянуть (песню и т. п.). Վեր քաշվել (բրբ.) опешить. Վեր քշտել засучивать, засучить, подворачивать, подвернуть. Վերը աստված, վարը դու одна надежда на тебя! Վերից լույս կբացվի снизойдёт благодать. Վերից վար сверху вниз, сверху донизу. Ի վեր вверх. 
ՎԵՐ2, տե՛ս Վար2. ◊ Վեր ածել 1) бросать, бросить, 2) ронять, уронить, 3) проливать, пролить, 4) рвать, вырывать, вырвать, стошнить, 5) стрясти (плоды), 6) перекладывать, перелагать, переложить переводить, перевести, 7) превращать, превратить. Վեր անել 1) брить, побрить, выбривать, выбрить, 2) стричь, постричь наголо, 3) стрясти (плоды). Վեր առնել снимать, снять. Վեր բերել 1) спускать, спустить, опускать, опустить, 2) ударять, ударить, 3) выводить, вывести, очищать, очистить (пятно). Վեր գալ 1) сойти, слезать, слезть, 2) спускаться, спуститься, 3) останавливаться, остановиться на ночлег, 4) садиться, сесть, 5) вносить, внести (деньги и т. п.), 6) уступать, уступить (в цене), 7) падать, лететь (разг.). Վեր գցել 1) ронять, уронить, 2) побороть, класть, положить, уложить на лопатки, 3) подстрелить, снимать, снять, 4) выбрасывать, выбросить, 5) бросать, бросить, оставлять, оставить. Վեր դնել 1) класть, положить, 2) спускать, спустить. Վեր ընկնել 1) падать, упасть, 2) сидеть, не рыпаться, 3) валяться. Վեր թողնել 1) распрягать, распрячь, 2) развьючивать, развьючить и отпустить. Վեր կոխել подминать, подмять. Վեր տալ опасть, осыпаться (о плодах). Խանչալի քարը վեր չի ընկնի его не убудет, ничего с ним не станет.
ՎԵՐԱ, տե՛ս Վրա։
ՎԵՐԱԲԱԺԱՆԵԼ, եցի Перераспределять, перераспределить, переделять, переделить (разг.).
ՎԵՐԱԲԱԺԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան , Перераспределение, передел.
ՎԵՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ, նման , Перераспределение, передел.
ՎԵՐԱԲԱԺԱՆՎԵԼ, վեց Перераспределяться, перераспределиться, переделяться, переделиться (разг.).
ՎԵՐԱԲԱՇԽԵԼ, եցի Перераспределять, перераспределить.
ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, խման Перераспределение.
ՎԵՐԱԲԱՇԽՎԵԼ, վեց Перераспределяться, перераспределиться.
ՎԵՐԱԲԱՐՁԵԼ, եցի Перегружать, перегрузить.
ՎԵՐԱԲԱՐՁՈՒՄ, ձման Перегрузка.
ՎԵՐԱԲԱՐՁՎԵԼ, վեց Перегружаться.
ՎԵՐԱԲԱՑԵԼ, եցի Открывать, открыть снова, заново.
ՎԵՐԱԲԱՑՎԵԼ, վեց Открываться, открыться снова, заново.
ՎԵՐԱԲԵՄԱԴՐԵԼ, եցի Ставить, поставить снова, заново (на сцене).
ՎԵՐԱԲԵՐԱԿԱՆ, ա. (լեզվբ.) Реляционный.
ՎԵՐԱԲԵՐԵԼ, եցի 1. Относиться. 2. Касаться. 3. (հնց.) Приписывать, приписать (кому-л.). ◊ Ինչ վերաբերում է... что касается...
ՎԵՐԱԲԵՐՄԱՄԲ, կ, (հնց.) Относительно, в отношении, по отношению.
ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔ, ի Отношение, обращение, обхождение.
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, կ. Относительно, о, по.
ՎԵՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Отношение. Վերաբերությամբ (հնց.) относительно, в отношении, по отношению.
ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄ, տե՛ս Վերաբերմունք։
ՎԵՐԱԲԵՐՎԵԼ, եցի 1. Относиться, отнестись (к кому-, чему-л.). 2. Обращаться, обходиться.
ՎԵՐԱԲՆԱԿ 1. գ. Переселенец. 2. ա. Переселенческий.
ՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՆԵԼ, ցրի Переселять, переселить.
ՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՈՒՄ, ցման Переселение.
ՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՎԵԼ, վեց Быть переселяемым, переселённым, переселяться.
ՎԵՐԱԲՆԱԿԻՉ, կչի Переселенец.
ՎԵՐԱԲՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Переселение.
ՎԵՐԱԲՆԱԿՉՈՒՀԻ, հու Переселенка.
ՎԵՐԱԲՆԱԿՎԵԼ, եցի Переселяться, переселиться.
ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏԵԼ, եցի Переоценивать, переоценить.
ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Переоценка.
ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՈՒՄ, տման , Переоценка.
ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՎԵԼ, վեց Переоцениваться.
ՎԵՐԱԳՆԵԼ, եցի 1. Скупать, скупить. 2. Перекупать, перекупить. 3. Откупать, откупить.
ՎԵՐԱԳՆՈՐԴ, ի Скупщик, скупщица.
ՎԵՐԱԳՆՈՒՄ, նման 1. Скупка. 2. Перекупка. 3. Откуп.
ՎԵՐԱԳՆՎԵԼ, վեց 1. Скупаться. 2. Перекупаться. 3. Откупаться.
ՎԵՐԱԳՏՆԵԼ, գտա Вновь обрести, приобрести.
ՎԵՐԱԳՐԱՆՑԵԼ, եցի Перерегистрировать.
ՎԵՐԱԳՐԱՆՑՈՒՄ, ցման Перерегистрация.
ՎԵՐԱԳՐԱՆՑՎԵԼ, վեց Перерегистрироваться.
ՎԵՐԱԳՐԱՎԵԼ, եցի Отвоёвывать, отвоевать.
ՎԵՐԱԳՐԱՎՎԵԼ, վեց Отвоёвываться, отвоеваться.
ՎԵՐԱԳՐԵԼ, եցի Приписывать, приписать, относить, отнести за счёт (на счёт) кого-, чего-л.
ՎԵՐԱԳՐՈՒՄ, րման Приписывание, отнесение.
ՎԵՐԱԳՐՎԵԼ, վեց Приписываться, относиться.
ՎԵՐԱԴԱՌՆԱԼ, րձա Возвращаться, возвратиться, вернуться.
ՎԵՐԱԴԱՍ, ա. Вышестоящий.
ՎԵՐԱԴԱՍԱՎՈՐԵԼ, եցի 1. Перестраивать, перестроить. 2. Переставлять, переставить. 3. Перетасовывать, перетасовать.
ՎԵՐԱԴԱՍԵԼ, եցի Предпочитать, предпочесть.
ՎԵՐԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿԵԼ, եցի Перевоспитывать, перевоспитать.
ՎԵՐԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Перевоспитывание, перевоспитание.
ՎԵՐԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒՄ, կման Перевоспитывание, перевоспитание.
ՎԵՐԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՎԵԼ, վեց Перевоспитываться, перевоспитаться.
ՎԵՐԱԴԱՏԱԿԱՆ, ա. Апелляционный, кассационный.
ՎԵՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (իրավ.) Апелляция, кассация.
ՎԵՐԱԴԱՐՁ, ի 1. Возвращение. 2. Возврат.
ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼ, ձրի Возвращать, возвратить, вернуть.
ՎԵՐԱԴԱՐՁՎԵԼ, վեց Возвращаться, быть возвращённым.
ՎԵՐԱԴԻՐ, գրի 1. Надбавка. 2. Прозвище, кличка. 3. Эпитет. ◊ Վերադիր վճար наложенный платёж.
ՎԵՐԱԴԻՐՔԱՎՈՐԵԼ, եցի Передислоцировать, переменить позицию, расположить по-иному.
ՎԵՐԱԴՐԵԼ, եցի 1. Налагать, наложить. 2. Надбавлять, надбавить.
ՎԵՐԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Надбавка. 2. Наложение.
ՎԵՐԱԴՐՈՒՄ, րման 1. Надбавка. 2. Наложение.
ՎԵՐԱԴՐՎԵԼ, վեց 1. Налагаться. 2. Надбавляться.
ՎԵՐԱԶԳԵՍՏԱՎՈՐԵԼ, եցի Переодевать, переодеть, переряжать, перерядить.
ՎԵՐԱԶԳԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ, րման Переодевание, переряживание (устар.).
ՎԵՐԱԶԳԵՍՏԱՎՈՐՎԵԼ, վեց Переодеваться, переодеться, переряжаться, перерядиться.
ՎԵՐԱԶԻՆԵԼ, եցի Перевооружать, перевооружить.
ՎԵՐԱԶԻՆՈՒՄ, նման Перевооружение.
ՎԵՐԱԶԻՆՎԵԼ, վեց Перевооружаться, перевооружиться.
ՎԵՐԱԶՆՆԵԼ, եցի 1. Пересматривать, пересмотреть. 2. (բժշկ.) Переосвидетельствовать.
ՎԵՐԱԶՆՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Пересмотр. 2. Переосвидетельствование.
ՎԵՐԱԶՆՆՈՒՄ, նման 1. Пересмотр. 2. Переосвидетельствование.
ՎԵՐԱԶՈԴԵԼ, եցի Перепаять, запаять снова.
ՎԵՐԱԶՈԴՈՒՄ, դման Повторное запаивание.
ՎԵՐԱԶՈԴՎԵԼ, վեց Быть повторно запаянным.
ՎԵՐԱԹՎԵԼ, եցի Пересчитывать, пересчитать заново.
ՎԵՐԱԻՄԱՍՏԱՎՈՐԵԼ, եցի Переосмысливать, переосмыслять, переосмыслить.
ՎԵՐԱԻՄԱՍՏԱՎՈՐՈՒՄ, րման Переосмысление, переосмысливание.
ՎԵՐԱԻՄԱՍՏԱՎՈՐՎԵԼ, վեց Переосмысливатсья, переосмысляться, переосмыслиться.
ՎԵՐԱԽՄԲԱԳՐԵԼ, եցի Перередактировать.
ՎԵՐԱԽՄԲԱԳՐՈՒՄ, րման Перередактирование.
ՎԵՐԱԽՄԲԱԳՐՎԵԼ, վեց Перередактироваться.
ՎԵՐԱԽՄԲԱՎՈՐԵԼ, եցի Перегруппировывать, перегруппировать.
ՎԵՐԱԽՄԲԱՎՈՐՈՒՄ, րման Перегруппировка.
ՎԵՐԱԽՄԲԱՎՈՐՎԵԼ, վեց Перегруппировываться, перегруппироваться.
ՎԵՐԱԽՄԲԵԼ 1. տե՛ս Վերախմբավորել։ 2. տե՛ս Վերամիավորել։
ՎԵՐԱԽՄԲՎԵԼ 1. տե՛ս Վերախմբավորվել։ 2. տե՛ս Վերամիավորվել։
ՎԵՐԱԾԱԽԵԼ, եցի Перепродавать, перепродать.
ՎԵՐԱԾԱԽՈՒՄ, խման Перепродажа.
ՎԵՐԱԾԱԽՎԵԼ, վեց Перепродаваться.
ՎԵՐԱԾԱԾԿԵԼ, եցի Перекрывать, перекрыть.
ՎԵՐԱԾԱԾԿՈՒՄ, կման Перекрывание, перекрытие.
ՎԵՐԱԾԱԾԿՎԵԼ, վեց Перекрываться, перекрыться.
ՎԵՐԱԾԱՂԿԵԼ, եցի Вновь расцветать, расцвести.
ՎԵՐԱԾԵԼ, եցի 1. Превращать, превратить, трансформировать. 2. Перекладывать, перелагать, переложить. 3. Разлагать, разложить. 4. (մաթ.) Разлагать, разложить на множители.
ՎԵՐԱԾԵԼԻ, ա. (մաթ.) Разложимый (на множители).
ՎԵՐԱԾԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (մաթ.) Разложимость (на множители,).
ՎԵՐԱԾՆԵԼ, եցի 1. Возрождать, возродить. 2. Перерождать, переродить.
ՎԵՐԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Возрождение. ◊ Վերածնության դար эпоха Возрождения, Ренессанс.
ՎԵՐԱԾՆՈՒՄ, տե՛ս Վերածնություն։
ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ, ծննդի Возрождение, Ренессанс.
ՎԵՐԱԾՆՎԵԼ, վեց 1. Возрождаться, возродиться. 2. Перерождаться, переродиться.
ՎԵՐԱԾՈՒՄ, ծման 1. Превращение, трансформация. 2. Переложение. 3. Разложение. 4. (մաթ.) Разложение на множители.
ՎԵՐԱԾՎԵԼ, վեց 1. Превращаться, превратиться, трансформироваться. 2. Перекладываться, перелагаться, переложиться. 3. Разлагаться, разложиться. 4. (մաթ.) Разлагаться на множители.
ՎԵՐԱԾՐԱՐԵԼ, եցի Переупаковывать, переупаковать, вложить в конверт заново, снова.
ՎԵՐԱԾՐԱՐՈՒՄ, րման Переупаковывание, переупаковка, вложение в конверт заново.
ՎԵՐԱԾՐԱՐՎԵԼ, վեց Переупаковываться, переупаковаться, быть заново вложенным в конверт.
ՎԵՐԱԿԱ, յի Фельдфебель.
ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ, եցի Переорганизовывать, переорганизовать.
ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ, աման Переорганизация.
ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԵԼ, վեց Переорганизовываться, переорганизоваться.
ՎԵՐԱԿԱԶՄԵԼ, եցի 1. Пересоставлять, пересоставить. 2. Реорганизовывать, реорганизовать.
ՎԵՐԱԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆ, թյան , 1. Пересоставление. 2. Реорганизация.
ՎԵՐԱԿԱԶՄՈՒՄ, մման , 1. Пересоставление. 2. Реорганизация.
ՎԵՐԱԿԱԶՄՎԵԼ, վեց 1. Пересоставляться. 2. Реорганизовываться, реорганизоваться.
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼ, եցի 1. Восстанавливать, восстановить. 2. Реставрировать. 3. Возрождать, возродить, воссоздавать, воссоздать. 4. Реабилитировать.
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵՑՆԵԼ, տե՛ս Վերականգնել։
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵՑՎԵԼ, տե՛ս Վերականգնվել։
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԻՉ 1. գ. Реставратор. 2. գ. (քիմ.) Восстановитель. 3. ա. Реставрационный. 4. ա. Восстановительный.
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ, նման 1. Восстановление. 2. Реставрация. 3. Возрождение. 4. Реабилитация.
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎԵԼ, վեց 1. Восстанавливаться, восстановиться. 2. Реставрироваться. 3. Возрождаться, возродиться, воссоздаваться. 4. Реабилитироваться.
ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑԵԼ, եցի 1. Перестраивать, перестроить, переустраивать, переустроить. 2. Реорганизовывать, реорганизовать.
ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ,ցման 1. Перестраивание, перестройка. 2. Переустройство. 3. Реорганизация.
ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎԵԼ վեց 1. Перестраиваться, перестроиться, переустраиваться. 2. Реорганизовываться, реорганизоваться.
ՎԵՐԱԿԱՐԳ, ի (ռազմ,) Наряд.
ՎԵՐԱԿԱՐԴԱԼ, ացի Перечитывать, перечитать.
ՎԵՐԱԿԱՑՈՒ, ի 1. Надзиратель. 2. Надсмотрщик. 3. Смотритель.
ՎԵՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Надзор.
ՎԵՐԱԿԱՑՈՒՀԻ, հու 1. Надзирательница. 2. Надсмотрщица. 3. Смотрительница.
ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՆԱԼ, ացա Оживать, ожить, оживляться, оживиться, воскресать, воскреснуть, возрождаться, возродиться.
ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՆԵԼ, ցրի Оживлять, оживить, воскрешать, воскресить, возрождать, возродить.
ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՈՒՄ, ցման 1. Оживление, оживание.
ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՎԵԼ, վեց Оживляться, воскрешаться, возрождаться.
ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Оживление, оживание.
ՎԵՐԱԿԵՐՏԵԼ, եցի Воссоздавать, воссоздать.
ՎԵՐԱԿԵՐՏՈՒՄ, տման Воссоздание.
ՎԵՐԱԿԵՐՏՎԵԼ, վեց Воссоздаваться, воссоздаться.
ՎԵՐԱԿՆՔԵԼ եցի 1. Перезаключать, перезаключить (договор). 2. Переутверждать, переутвердить, заверить заново. 3. (եկեղ.) Крестить заново, меняя имя. Переименовывать, переименовать.
ՎԵՐԱԿՆՔՈՒՄ, քման 1. Перезаключение договора. 2. Переутверждение. 3. Повторное крещение. 4. Переименование.
ՎԵՐԱԿՆՔՎԵԼ, վեց 1. Перезаключаться (о договоре). 2. Переутверждаться, заверяться вновь. 3. Заново креститься. 4. (փխբ.) Переименовываться.
ՎԵՐԱԿՇՌԵԼ, եցի Перевешивать, перевесить, взвешивать, взвесить повторно. Ապրանքը վերակշռել перевесить товар.
ՎԵՐԱԿՇՌՈՒՄ, ռման Перевешивание, перевес.
ՎԵՐԱԿՇՌՎԵԼ, վեց Перевешиваться, перевеситься, взвешиваться, взвеситься повторно.
ՎԵՐԱԿՈՉԵԼ, եցի Переименовывать, переименовать.
ՎԵՐԱԿՈՉՈՒՄ, լման Переименовывание, переименование.
ՎԵՐԱԿՈՉՎԵԼ, վեցի Переименовываться, переименоваться.
ՎԵՐԱԿՌԵԼ, եցի Перековывать, перековать; ковать, выковывать, выковать, отковать заново.
ՎԵՐԱԿՏՐԵԼ, եցի Перечеканивать, перечеканить.
ՎԵՐԱԿՏՐՈՒՄ, րման Перечеканка.
ՎԵՐԱԿՐԹԵԼ, եցի 1. Перевоспитывать, перевоспитать. 2. Переучивать, переучить.
ՎԵՐԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, թյան, Перевоспитывание, перевоспитание. 2. Переучивание.
ՎԵՐԱԿՐԹՈՒՄ, թման, Перевоспитывание, перевоспитание. 2. Переучивание.
ՎԵՐԱԿՐԹՎԵԼ, վեց 1. Перевоспитываться, перевоспитаться. 2. Переучиваться, переучиться.
ՎԵՐԱՀԱԼԵԼ, եցի 1. Переплавлять, переплавить. 2. Перетапливать, перетопить.
ՎԵՐԱՀԱԼՈՒՄ, լման 1. Переплав, переплавка. 2. Перетапливание, перетопка.
ՎԵՐԱՀԱՂՈՐԴԵԼ, եցի (մսնգ.) Ретранслировать.
ՎԵՐԱՀԱՂՈՐԴԻՉ, ա. (մսնգ.) Ретрансляционный.
ՎԵՐԱՀԱՂՈՐԴՈՒՄ, դման (մսնգ.) Ретрансляция.
ՎԵՐԱՀԱՂՈՐԴՎԵԼ, վեց (մսնգ.) Ретранслироваться.
ՎԵՐԱՀԱՆ, տե՛ս Վերամբարձ։
ՎԵՐԱՀԱՆՁՆԱՐԱՐԵԼ, եցի Перепоручать, перепоручить.
ՎԵՐԱՀԱՇՎԱՌԵԼ, եցի Переучитывать, переучесть.
ՎԵՐԱՀԱՇՎԱՌՈՒՄ, ռման Переучёт.
ՎԵՐԱՀԱՇՎԱՌՎԵԼ, վեց Переучитываться.
ՎԵՐԱՀԱՇՎԱՌՔ, ի Переучёт.
ՎԵՐԱՀԱՇՎԵԼ, եցի Пересчитывать, пересчитать, считать снова.
ՎԵՐԱՀԱՇՎՈՒՄ, վման Пересчитывание, пересчёт.
ՎԵՐԱՀԱՇՎՎԵԼ, վեց Пересчитываться, пересчитаться.
ՎԵՐԱՀԱՍ, ա. 1. Неожиданно надвигающийся, наступивший, наступающий. 2. Надвинувшийся, начавшийся, наступивший.
ՎԵՐԱՀԱՍՈՒ, ա. 1. Внимательно следящий, наблюдающий, присматривающий. 2. Хорошо разбирающийся (в чём-л.), дошлый (разг.), ушлый (разг.). ◊ Վերահասու լինել вникать, вникнуть, разобраться, 2) наблюдать, следить.
ՎԵՐԱՀԱՍՏԱՏԵԼ, եցի 1. Восстанавливать, восстановить. 2. Снова, заново утверждать.
ՎԵՐԱՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Восстановление.
ՎԵՐԱՀԱՍՏԱՏՈՒՄ, տման Восстановление.
ՎԵՐԱՀԱՍՏԱՏՎԵԼ, վեց Восстанавливаться, восстановиться.
ՎԵՐԱՀԱՏԱԿԱԳԾԵԼ, եցի Перепланировывать, перепланировать (город, посёлок и т. п.).
ՎԵՐԱՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ, ծման Перепланирование, перепланировка (города, посёлка и т. п.).
ՎԵՐԱՀԱՏԱԿԱԳԾՎԵԼ, վեց Перепланироваться (о городе,посёлке и т. п.) планироваться заново.
ՎԵՐԱՀԱՐՑԱՔՆՆԵԼ, եցի Передопрашивать, передопросить.
ՎԵՐԱՀԱՐՑԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Повторный допрос.
ՎԵՐԱՀԱՐՑԱՔՆՆՈՒՄ, նման Повторный допрос.
ՎԵՐԱՀԱՐՑԱՔՆՆՎԵԼ, վեց Подвергаться повторному допросу.
ՎԵՐԱՀԱՐՑՆԵԼ, ցրի Переспрашивать, переспросить.
ՎԵՐԱՀԱՐՑՈՒՄ, ցման Переспрос.
ՎԵՐԱՀԵՐԿԵԼ, եցի Перепахивать, перепахать.
ՎԵՐԱՀԵՐԿՈՒՄ, կման Перепахивание, перепашка.
ՎԵՐԱՀԵՐԿՎԵԼ, վեց Перепахиваться.
ՎԵՐԱՀՅՈՒՍԵԼ, եցի 1. Переплетать, переплести, заплетать, заплести заново (косу и т. п.). 2. Перевивать, перевить заново (верёвку и т. п.). 3. Певевязывать, перевязать (кофту и т. п.).
ՎԵՐԱՀՅՈՒՍՈՒՄ, սման 1. Переплетение. 2. Перевязывание. 3. Перевивание, перевивка.
ՎԵՐԱՀՅՈՒՍՎԵԼ, վեց 1. Переплетаться. 2. Перевязываться. 3. Перевиваться.
ՎԵՐԱՀՍԿԵԼ, եցի Присматривать, контролировать, надзирать.
ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ 1. ա. Контрольный. 2. գ. Контролёр. ◊ Վերահսկիչ հանձնաժողով контрольная комиссия.
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Контроль.
ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄ, կման Контроль.
ՎԵՐԱՀՐԱՏԱՐԱԿԵԼ, եցի Переиздавать, переиздать.
ՎԵՐԱՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Переиздание.
ՎԵՐԱՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄ, կման Переиздание.
ՎԵՐԱՀՐԱՏԱՐԱԿՎԵԼ, վեց Переиздаваться.
ՎԵՐԱՁԵՎԱՎՈՐԵԼ, եցի Переоформлять, переоформить.
ՎԵՐԱՁԵՎԵԼ, եցի Перекраивать, перекроить.
ՎԵՐԱՁԵՎՈՒՄ, ձևման Перекраивание, перекрой, перекройка.
ՎԵՐԱՁՈՒԼԵԼ, եցի 1. Переплавлять, переплавить. 2. Переливать, перелить, заново отлить.
ՎԵՐԱՁՈՒԼՈՒՄ, լման 1. Переплав, переплавка. 2. Перелив, переливка, отливка заново.
ՎԵՐԱՁՈՒԼՎԵԼ, վեց 1. Переплавляться, переплавиться. 2. Переливаться, отливаться заново.
ՎԵՐԱՃ, ի 1. Отрастание. 2. Перерастание. ◊ Վերաճ տալ перерасти.
ՎԵՐԱՃԵԼ, եց 1. Расти снова, заново, отрастать, отрасти. 2. Перерастать, перерасти (в кого-, что-л.).
ՎԵՐԱՃՈՒՄ, ճման Перерастание (в кого-, что-л.).
ՎԵՐԱՃՈՒՐԴ, ի Вторичное вынесение на продажу с аукциона.
ՎԵՐԱՄԱՂԵԼ, եցի Пересеивать, пересеять.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ