Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՎՃԱՐ, ի Плата.
ՎՃԱՐԵԼԻ, ա. Уплачиваемый, подлежащий уплате.
ՎՃԱՐԵԼԻՔ, ի Долг, который следует уплатить.
ՎՃԱՐՈՎԻ, ա. Платный; оплачиваемый.
ՎՃԱՐՈՒՄ, րման Плата, платёж, уплата, оплата.
ՎՃԱՐՈՒՆԱԿ, ա. Платежеспособный.
ՎՃԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Платежеспособность.
ՎՃԱՐՎԵԼ, եցի 1. Платить, заплатить, уплачивать, уплатить, оплачивать, оплатить. 2. Отплачивать, отплатить.
ՎՃԱՐՎԵԼ, վեց Платиться, уплачиваться, оплачиваться, оплатиться.
ՎՃԻՌ, վճռի 1. Решение. 2. Указ, постановление. ◊ Վճիռ արձակել выносить, вынести решение. Վճիռ դնել решить. Վճիռ ընդունել принимать, принять решение. Վճիռ կայացնել вынести решение. Վճիռ տալ решить. Վճիռը բեկանել отменять, отменить решение. Վճիռն ի կատար ածել привести решение в исполнение.
ՎՃԻՏ, ա. Прозрачный, чистый, ясный, кристальный.
ՎՃԻՏԱՆԱԼ, ացավ Очищаться, очиститься, делаться, сделаться прозрачным, чистым.
ՎՃԻՏԱՑՆԵԼ, ցրի Очищать, очистить, делать, сделать прозрачным, чистым.
ՎՃԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Прозрачность, кристальность.
ՎՃՌԱԲԱՐ, մ. Решительно.
ՎՃՌԱԲԵԿ, ա. (իրավ.) Кассационный. ◊ Վճռաբեկ բողոք գանգատ кассационная жалоба, кассация. Վճռաբեկ դատարան кассационный суд.
ՎՃՌԱԲԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (իրավ.) Кассация.
ՎՃՌԱԲԵԿՈՒՄ, կման (իրավ.) Кассация.
ՎՃՌԱԳԻՐ, գրի (իրավ.) Письменное постановление, текст постановления, решения.
ՎՃՌԱԿԱՄ 1. ա. Решительный (человек). 2. մ. Решительно.
ՎՃՌԱԿԱՆ 1. ա. Решительный. 2. ա. Решающий. 3. մ. Решительно. ◊ Վճռական ձայն решающий голос.
ՎՃՌԱԿԱՆԱՊԵՍ, մ. Решительным образом, решительно.
ՎՃՌԱԿԱՆՈՐԵՆ, մ. Решительным образом, решительно.
ՎՃՌԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Решительность.
ՎՃՌԱՊԵՍ, տե՛ս Վճռականապես։
ՎՃՌԱՋԻՆՋ, տե՛ս Վճռաբեկ։
ՎՃՌԱՓՈԽ, տե՛ս Վճռաբեկ։
ՎՃՌԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. տե՛ս Վճռաբեկություն։ 2. Изменение решения, постановления.
ՎՃՌԵԼ, եցի Решать, решить.
ՎՃՌՈՂԱԲԱՐ, մ. Решительно.
ՎՃՌՈՂԱԿԱՆ, տե՛ս Վճռական։
ՎՃՌՈՂԱՊԵՍ, տե՛ս Վճռականապես։
ՎՃՌՈՐԵՆ, տե՛ս Վճռականորեն։
ՎՃՌՎԵԼ, վեց Решаться, решиться.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ