Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՎՍԵՄ, ա. 1. Возвышенный, высокий. 2. Величественный, величавый.
ՎՍԵՄԱԲԱՐ, մ. 1. Возвышенно. 2. Величественно, величаво.
ՎՍԵՄԱԳԻՆ 1. ա. Возвышенный, величественный. 2. մ. Возвышенно, величественно, величаво.
ՎՍԵՄԱԹՌԻՉՔ, ի Величественный, возвышенный полёт, порыв, устремление.
ՎՍԵՄԱԽՈՀ, ա. Величественный, возвышенный (в мыслях).
ՎՍԵՄԱԿԱՆ, ա. Благородный, величественный, возвышенный.
ՎՍԵՄԱԿԵՐՊ, ա. Благообразный, благовидный.
ՎՍԵՄԱՄԻՏ, ա. (հզվդ.) Возвышенно мыслящий.
ՎՍԵՄԱՆԱԼ, ացա Облагораживаться, облагородиться, стать возвышенным, величественным.
ՎՍԵՄԱՇՈՒՔ, ա. 1. Величавый, величественный. 2. Высокочтимый.
ՎՍԵՄԱՊԱՏԻՎ, ա. 1. Величавый, величественный. 2. Высокочтимый.
ՎՍԵՄԱՑՆԵԼ, ցրի Облагораживать, облагородить, делать, сделать возвышенным.
ՎՍԵՄԱՓԱՅԼ, ա. (հնց.) Досточтимый (устар.), высокочтимый (устар.).
ՎՍԵՄԱՓԱՅԼՈՒԹՅՈՒՆ,թյան 1.Величественность. 2. Высокоблагородие (устар., при обращении).
ՎՍԵՄԱՓԱՌ, ա. 1. Величавый. 2. Достославный.
ՎՍԵՄԱՓԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Величавость.
ՎՍԵՄՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Возвышенность, величественность. 2. Высокоблагородие (устар., при обращении).
ՎՍՍԱԼ, ացի (բրբ.) Шипеть.
ՎՍՍԱՑՆԵԼ, ցրի (բրբ.) Шипеть.
ՎՍՍՈՑ, ի Шипение, шип (устар.).
ՎՍՏԱՀ 1. ա. Уверенный. 2. մ. Уверенно. ◊ Վստահ լինել быть уверенным.
ՎՍՏԱՀԱԲԱՐ, մ. Уверенно.
ՎՍՏԱՀԱԳԻՐ, գրի (հզվդ.) Доверенность.
ՎՍՏԱՀԱԹՈՒՂԹ, թղթի (հզվդ.) Доверенность.
ՎՍՏԱՀԱԼԻՑ, ա. Уверенный, полный уверенности.
ՎՍՏԱՀԱՆԱԼ, ացա 1. Стать уверенным, обрести уверенность. 2. (հնց.) Осмелиться, решиться. 3. Доверять, доверить кому.
ՎՍՏԱՀԱՊԵՍ, մ. Уверенно.
ՎՍՏԱՀԱՑՆԵԼ, ցրի Уверять, уверить, заверять, заверить.
ՎՍՏԱՀԱՔԱՅԼ, մ. Уверенным шагом, уверенной поступью.
ՎՍՏԱՀԵԼ, եցի 1. Доверять, доверить. 2. Доверяться, довериться, полагаться, положиться, вверяться, ввериться.
ՎՍՏԱՀԵԼԻ, ա. Надёжный, внушающий доверие, достоверный, благонадёжный.
ՎՍՏԱՀԵՑՆԵԼ, տե՛ս Վստահացնել։
ՎՍՏԱՀՈՐԵՆ, մ. Уверенно.
ՎՍՏԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Уверенность. 2. Доверие.
ՎՍՏԱՀՎԵԼ, վեց Доверяться, довериться, вверяться, ввериться, полагаться, положиться. ◊ Վստահված անձ доверенное лицо.
ՎՍՏՎՍՏԱԼ, աց Шелестеть.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ