Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՏԻԵԶԵՐԱԲԱՆ, ի Космолог.
ՏԻԵԶԵՐԱԲԱՆԱԿԱՆ, ա. Космологический.
ՏԻԵԶԵՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Космология.
ՏԻԵԶԵՐԱԳԵՏ, ի Космолог.
ՏԻԵԶԵՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Տիեզերաբանություն։
ՏԻԵԶԵՐԱԳԻՐ, գրի (հնց.) Космограф.
ՏԻԵԶԵՐԱԳՆԱՑ, ի Космонавт.
ՏԻԵԶԵՐԱԳՆԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Космонавтика.
ՏԻԵԶԵՐԱԳՐԱԿԱՆ, ա. (հնց.) Космографический.
ՏԻԵԶԵՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հնց.) Космография.
ՏԻԵԶԵՐԱԾՆԱԿԱՆ, ա. Космогонический.
ՏԻԵԶԵՐԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Космогония.
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱԼ, տե՛ս Աշխարհակալ։
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Աշխարհակալություն։
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՅԱՆ, ի Космодром.
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ, ա. Космический. Տիեզերական թռիչք космический полёт. Տիեզերական տարածություն космическое пространство.
ՏԻԵԶԵՐԱՀԱՄԲԱՎ, ա Всемирно известный.
ՏԻԵԶԵՐԱՀՌՉԱԿ, ա Всемирно известный.
ՏԻԵԶԵՐԱՀՐԹԻՌ, ի Космическая ракета.
ՏԻԵԶԵՐԱՅԻՆ, ա. Космический.
ՏԻԵԶԵՐԱՆԱՎ, ի Космический корабль.
ՏԻԵԶԵՐԱՆԱՎԱԳՆԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Տիեզերագնացություն։
ՏԻԵԶԵՐԱՆԱՎՈՐԴ, տե՛ս Տիեզերագնաց։
ՏԻԵԶԵՐՔ, ի Вселённая, космос, мир, мироздание.
ՏԻԶ, տզի (կենդբ.) Клещ. ◊ Տզի պես կպչել прилипнуть, пристать как банный лист.
ՏԻԶԿԱՆԵՓ, ի (բսբ.) Клещевина.
ՏԻԶԿԱՆԵՓԱՅՏ, ի (բսբ.) Клещевина.
ՏԻԶԿԱՆԵՓԱՏ, ի (բսբ.) Клещевина.
ՏԻԼ, տե՛ս Տիղմ։
ՏԻԿ, տկի Бурдюк. ◊ (Կաշին) տիկ հանել содрать, спустить шкуру.
ՏԻԿԻՆ, կնոջ 1. Дама. 2. Мадам (при обращении). 3. Супруга, жена. 4. Госпожа, сударыня.
ՏԻԿՆԱԿԼՈՆՁ, ի (բրբ.) Ячмень (на глазу).
ՏԻԿՆԱԿԼՈՒՆՁ, ի (բրբ.) Ячмень (на глазу).
ՏԻԿՆԻԿ, ի Кукла, куколка.
ՏԻԿՆԻԿԱՅԻՆ, ա. Кукольный. Տիկնիկային թատրոն кукольный театр.
ՏԻԿՆԻԿԱՎԱՐ, ի Кукольник, кукловод.
ՏԻՂՄ, տղմի 1. Ил, тина. 2. (փխբ.) Тина, грязь, порок.
ՏԻՂՄԱՅԻՆ, տե՛ս Տղմային։
ՏԻՊ, ի 1. Отпечаток, печать, оттиск. 2. Тип. 3. տե՛ս Տիպար։
ՏԻՊԱԲԱՆԱԿԱՆ, ա. Типологический.
ՏԻՊԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Типология.
ՏԻՊԱԿԱՆ, ա. Типичный, типический.
ՏԻՊԱԿԱՆԱՑՈՒՄ, ցման Типизация, типизирование.
ՏԻՊԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Типичность.
ՏԻՊԱՅԻՆ, ա. Типовой.
ՏԻՊԱՅՆԱՑՆԵԼ, ցրի Типизировать.
ՏԻՊԱՅՆԱՑՈՒՄ, ցման (մսնգ.) Типизация.
ՏԻՊԱՅՆԱՑՎԵԼ, վեց Типизироваться.
ՏԻՊԱՐ, ի 1. Образец, тип. 2. (արևմտհ.) Образ.
ՏԻՊԱՐԱՅԻՆ, տե՛ս Տիպային։
ՏԻՊԻԿ, ա. Типический, типичный.
ՏԻՊԻԿԱԿԱՆ, տե՛ս Տիպիկ։
ՏԻՊԻԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Типичность.
ՏԻՎ, տվնջյան (հնց.) День. ◊ Տիվ ու գիշեր (հնց.) и днём и ночью, днём и ночью.
ՏԻՏԱՆ1, ի 1. (դցբ.) Титан. 2. (փխբ.) Титан, великан 3. (փխբ.) Титан. Մտքի տիտաններ титаны мысли.
ՏԻՏԱՆ2, ի (քիմ.) Титан (металл).
ՏԻՏԱՆԱԿԱՆ, ա. Титанический.
ՏԻՏԱՆԱՅԻՆ, ա. Титанический.
ՏԻՏԱՆԻՏ, ի (հնք.) Титанит.
ՏԻՏԱՆՅԱՆ, տե՛ս Տիտանական։
ՏԻՏԻԿ, միայն Տիտիկ անել կապակցության մեջ. Сидеть усидеть на месте, дома и т. п.
ՏԻՏՂՈՍ, ի Титул.
ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ, ի Титульный лист, титульная страница, титул.
ՏԻՏՂՈՍԱԿԻՐ, ա. Тититулованный.
ՏԻՏՂՈՍԱՅԻՆ, ա. Титульный.
ՏԻՏՂՈՍԱՎՈՐ, ա. Тититулованный.
ՏԻՏՂՈՍԱՏՐԵԼ, եցի Титуловать
ՏԻՏՂՈՍԵԼ, եցի Титуловать.
ՏԻՐԱԲԱՐ, մ. Властно.
ՏԻՐԱԿԱԼ, ի Властелин (высок.), властитель, повелитель, владыка.
ՏԻՐԱԿԱԼԱԿԱՆ, ա. Властительный, властительский.
ՏԻՐԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Владычество, господстве.
ՏԻՐԱԿԱՆ, ա. 1. Владельческий. 2. Властный, власти тельный.
ՏԻՐԱԿԱՆՈՐԵՆ, մ. Властно.
ՏԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Տիրություն։
ՏԻՐԱՄԱՅՐ, մոր (կրոն.) Богоматерь, богородица, мадонна.
ՏԻՐԱՆԱԼ, ացա Владеть, овладевать, овладеть, обладать.
ՏԻՐԱՊԵՍ, տե՛ս Տիրաբար։
ՏԻՐԱՊԵՏ, ի (հնց.) Властелин, властитель, владетель владыка.
ՏԻՐԱՊԵՏԱԿԱՆ, ա. Властительский, властительный.
ՏԻՐԱՊԵՏԵԼ, եցի 1. Господствовать, властвовать, владычествовать. 2. (փխբ.) Господствовать, преобладать, доминировать. 3. Овладевать, овладеть, владеть, завладеть, обладать. ◊ Իրեն տիրապետել владеть, овладеть собой.
ՏԻՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Господство. 2. Владение.
ՏԻՐԱՊԵՏՈՒՄ, տման Владение, овладение, овладевайте.
ՏԻՐԱՑՈՒ, ի Дьячок, причетник, псаломщик, пономарь.
ՏԻՐԱՑՈՒԱԿԱՆ, ա. 1. Дьячковский. 2. (փխբ.) Начётнический, причетнический, паломщичий.
ՏԻՐԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Должность дьячка, псаломщика. 2. (փխբ.) Начётничество.
ՏԻՐԱՑՈՒՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Должность дьячка, псаломщика. 2. (փխբ.) Начётничество.
ՏԻՐԵԼ եցի 1. Владеть, завладеть, овладевать, овладеть, обладать. 2. Властвовать, господствовать. 3. (փխբ.) Царить, царствовать, господствовать, воцаряться, воцариться. Լռություն տիրեց воцарилась тишина. ◊ Իրեն տիրել, տե՛ս Տիրապետել բառի տակ՝ Իրեն տիրապետել:
ՏԻՐՈՂ, ա. Господствующий. Տիրող դասակարգ господствующий класс.
ՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Господство. ◊ Տիրություն անել 1) присматривать, присмотреть, смотреть (за кем-, чём-либо), 2) распоряжаться, хозяйничать.
ՏԻՐՈՒՀԻ, հու 1. Царица, владычица, властительница, владетельница. 2. Владелица, владетельница, обладательница, содержательница, хозяйка. 3. Госпожа, барыня, хозяйка.
ՏԻՐՈՒՅԹ, ի (հնց.) 1. Владение. 2. (գիտ.) Сфера.
ՏԻՖ, ի (ախտբ.) Тиф. ◊ Որովայնային տիֆ брюшной тиф. Բծավոր տիֆ сыпной тиф.
ՏԻՖԱՅԻՆ, ա. Тифозный. Տիֆային դրություն (վիճակ) тифозное состояние.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ