Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՏՐԱԽՈՄԱ, յի (բժշկ.) Трахома.
ՏՐԱԿԱՆ, (սեր.) միայն Տրական հոլով կապակցության մեջ дательный падёж.
ՏՐԱԿՏԱՏ, ի Трактат.
ՏՐԱԿՏՈՐ, ի Трактор.
ՏՐԱԿՏՈՐԱՅԻՆ, ա. Тракторный.
ՏՐԱԿՏՈՐԱՇԻՆԱԿԱՆ, ա. Тракторостроительный.
ՏՐԱԿՏՈՐԱՎԱՐ, ի Тракторист.
ՏՐԱԿՏՈՐԱՎԱՐՈՒՀԻ, հու Трактористка.
ՏՐԱԿՏՈՐԻՍՏ, տե՛ս Տրակտորավար:
ՏՐԱՄԱԲԱՆ, ի Логик.
ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ, ա. 1. Логический. Տրամաբանական կատեգորիաներ логические категории. 2. Логический, логичный. Տրամաբանական պատասխան логичный, логический ответ. ♢ Տրամաբանական շեշտ логическое ударение.
ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Логичность.
ՏՐԱՄԱԲԱՆԵԼ, եցի Логично, логически рассуждать.
ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՐԵՆ, մ. Логично, логически.
ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Логика.
ՏՐԱՄԱԳԻԾ, գծի 1. (երկրչփ.) Диаметр. 2. Диаметр, поперечник.
ՏՐԱՄԱԳԾԱՅԻՆ, ա. Диаметральный. ♢ Տրամագծային հարթություն диаметральная плоскость.
ՏՐԱՄԱԳԾՈՐԵՆ, մ. Диаметрально. ♢ Տրամագծորեն հակադիր՝ հակառակ диаметрально противоположный.
ՏՐԱՄԱԴԻՐ, միայն Տրամադիր լինել կապակցության մեջ быть настроенным, расположенным, склонным (к чему-л., или делать что-л.).
ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ, եցի 1. Предоставлять, предоставить; уделять, уделить. 2. Располагать, расположить; предполагать, предположить, настраивать, настроить, склонять, склонить.
ՏՐԱՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Настроение, расположение духа. ♢ (Մեկի) տրամադրության տակ գտնվել լինել быть, находиться в распоряжении (чьём, кого-л.). (Մեկի) տրամադրության տակ դնել давать, дать в распоряжение (чьё или кого,- чего-л.).
ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Настроенность, расположение.
ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼ, վեցի 1. Предоставляться, уделяться. 2. Настраиваться, настроиться.
ՏՐԱՄԱԼԱՐ, ի (մսնգ.) Отвес.
ՏՐԱՄԱԽԱՉԵԼ, եցի Скрещивать, скрестить.
ՏՐԱՄԱԽԱՉՈՒՄ, չման Скрещивание, скрещение.
ՏՐԱՄԱԽԱՉՎԵԼ, վեց Скрещиваться, скреститься.
ՏՐԱՄԱԽՈՍ, ի (հնց.) Диалектик, полемист.
ՏՐԱՄԱԽՈՍԱԿԱՆ, ա. (հնց.) Диалектический, полемический.
ՏՐԱՄԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Диалектика, движение, развитие. 2. Искусство вести полемику.
ՏՐԱՄԱՉԱՓ, ի Калибр.
ՏՐԱՄԱՉԱՓԱԿԱՆ, տե՛ս Տրամագծային։
ՏՐԱՄԱՉԱՓՈՐԵՆ, տե՛ս Տրամագծորեն։
ՏՐԱՄՊԼԻՆ, ի 1. Трамплин. 2. (փխբ.) Трамплин, опора.
ՏՐԱՄՎԱՅ, ի Трамвай.
ՏՐԱՆԶԻՏ, ի Транзит.
ՏՐԱՆԶԻՏԱՅԻՆ, ա. Транзитный.
ՏՐԱՆՍԼՅԱՑԻԱ, յի Трансляция.
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ, ա. Транспортный.
ՏՐԱՊԵԶ, ի (երկրչ.) Трапеция.
ՏՐԱՊԵՑԻԱ, յի (երկրչ.) Трапеция.
ՏՐԱՔԱՑՆԵԼ, տե՛ս Տրաքեցնել։
ՏՐԱՔԵԼ, եց 1. Лопаться, полопаться, лопнуть, трещать, трескаться, потрескаться, треснуть, растрескиваться, растрескаться. 2. Трещать, треснуть, взрываться, взорваться, трахать, трахнуть, хлопать, хлопнуть. 3. (փխբ.) Лопаться, лопнуть. 4. (փխբ.) Трескать (прост.). ◊ Տրաքել զայրույթից (չարությունից, նախանձից և այլն) лопнуть, треснуть от досады (со злости, от зависти и т. п.). Գլուխս տրաքում է голова трещит. Թեկուզ տրաքես, թեկուզ քարը տրաքի хоть лопни, хоть тресни, во что бы то ни стало, что бы ни было.
ՏՐԱՔԵՑՆԵԼ, ցրի 1. Трахать, трахнуть. Հրացանը տրաքեցնել трахать из ружья. 2. Взрывать, взорвать, разрывать, разорвать. 3. (փխբ.) Досаждать, досадить, взорвать.
ՏՐԱՔՈՑ, ի 1. Выстрел. 2. Взрыв. 3. Треск.
ՏՐԱՔՎԵԼ, տե՛ս Տրաքել 1 նշան.։
ՏՐԱՔՏՐԱՔԵԼ, եց Трещать, растрескиваться, растрескаться, потрескаться, перетрескаться.
ՏՐԱՔՏՐԱՔՈՑ, տե՛ս Տրաքոց։
ՏՐԱՖԱՐԵՏ, ի Трафарет.
ՏՐԱՖԱՐԵՏԱՅԻՆ, ա. Трафаретный.
ՏՐԵԴՅՈՒՆԻՈՆ, ի Тред-юнион.
ՏՐԵԴՅՈՒՆԻՈՆԻԶՄ, ի Тред-юнионизм.
ՏՐԵԴՅՈՒՆԻՈՆԻՍՏ, ի Тред-юнионист.
ՏՐԵԴՅՈՒՆԻՈՆԻՍՏԱԿԱՆ, ա. Тред-юнионистский.
ՏՐԵԶ, ի Галун, позумент, басон.
ՏՐԵԶԱԳՈՐԾ, ի Позументщик, басонщик.
ՏՐԵԽ, ի Лапоть.
ՏՐԵԽԱԳՈՐԾ, ի (հնց.) Лапотник, мастер, плетущий лапти.
ՏՐԵԽԱՎՈՐ 1. ա. Обутый в лапти, в лаптях. 2. գ. (փխբ.) Лапотник, крестьянин. 3. գ. (փխբ.) Лапотник (прост.), невежественный, некультурный человек.
ՏՐԻԼԻՈՆ, ի Триллион.
ՏՐԻԼՈԳԻԱ, յի Трилогия.
ՏՐԻԿՈՏԱԺԱՅԻՆ, ա. Трикотажный.
ՏՐԻԿՈՏԱԺԵՂԵՆ, ի Трикотаж, трикотажные изделия.
ՏՐԻՏՈՆ, ի (կենդբ.) Тритон.
ՏՐՈԼԵՅԲՈՒՍ, ի Троллейбус.
ՏՐՈՀԱԳԻԾ, գծի Дефис.
ՏՐՈՀԵԼ, եցի Разделять, разделить, разбивать, разбить, расщеплять, расщепить.
ՏՐՈՀՈՒԹՅՈՒՆ, միայն Տրոհության նշաններ կապակցության մեջ. знаки препинания.
ՏՐՈՀՈՒՄ, հման Распадение, распад, разделение, разъединение, расщепление.
ՏՐՈՀՎԵԼ, վեց Распадаться, распасться, разбиваться, разбиться, разъединяться, разъединиться, расщепляться, расщепиться.
ՏՐՈՅԱԿԱՆ, ա. Троянский.
ՏՐՈՐԵԼ, եցի 1. Тереть, потирать, потереть, растирать, растереть, натирать, натереть. 2. Мять, помять, разминать, размять, сминать, смять, измять. 3. Давить, раздавливать, раздавить. 4. Топтать, растаптывать, растоптать, истаптывать, истоптать, вытаптывать, вытоптать, затаптывать, затоптать. 5. Отдавливать, отдавить, оттаптывать, оттоптать. ◊ Սիրտը տրորել, տե՛ս Սիրտ բառի տակ։
ՏՐՈՐՈՒՄ, րման 1. Топтание, растаптывание, затаптывание. 2. Разминание.
ՏՐՈՐՎԵԼ, վեց 1. Тереться, растираться, растереться, натираться, натереться. 2. Мяться, помяться, разминаться, сминаться, смяться, измяться. 3. Давиться, раздавливаться, раздавиться. 4. Топтаться, растаптываться, растоптаться, вытаптываться, затаптываться, истаптываться, истоптаться. 5. Отдавливаться, оттаптываться, оттоптаться. 6. (փխբ.) Мучиться, страдать.
ՏՐՈՑԿԻՍՏԱԿԱՆ, ա. Троцкистский.
ՏՐՈՓ, ի Стук, стучание, биение.
ՏՐՈՓԵԼ, եց 1. Биться, забиться, стучать, застучать. 2. Стучать, застучать.
ՏՐՈՓՅՈՒՆ, ի 1. Биение, стук, стучание. 2. Стук, стучание.
ՏՐՎԵԼ, վեց 1. Даваться, выдаваться, отдаваться, отдаться, передаваться, придаваться, подаваться, податься, задаваться. 2. Доставляться, предоставляться. 3. Присуждаться, присваиваться.
ՏՐՏՄԱԳԻՆ, մ. Печально, грустно, уныло, тоскливо.
ՏՐՏՄԱԹԱԽԻԾ 1. ա. Унылый, тоскливый, заунывный. 2. մ. Уныло, тоскливо, заунывно.
ՏՐՏՄԱԼԻ, ա. Печальный, унылый, грустный, тоскливый.
ՏՐՏՄԱԼԻՐ, ա. Печальный, унылый, грустный, тоскливый.
ՏՐՏՄԱԼԻՑ, ա. Печальный, унылый, грустный, тоскливый.
ՏՐՏՄԱՁԱՅՆ, մ. Грустно, грустным голосом.
ՏՐՏՄԱՇՈՒՆՉ, ա. Наводящий печаль, грусть, уныние.
ՏՐՏՄԱՇՈՒՔ, ա. Печальный, тоскливый.
ՏՐՏՄԵԼ, եցի Грустить, погрустить, загрустить, печалиться, опечаливаться, опечалиться, приунывать, приуныть.
ՏՐՏՄԵՑՆԵԼ, ցրի Печалить, опечаливать, опечалить, омрачать, омрачить, сокрушать, сокрушить.
ՏՐՏՄԵՑՈՒՑԻՉ, ա. Печальный, грустный, наводящий печаль, грусть, уныние.
ՏՐՏՄՈՐԵՆ, մ. Печально, грустно, уныло, тоскливо.
ՏՐՏՄՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Грусть, печаль, тоска, уныние.
ՏՐՏՆՋԱԼ, ացի Роптать, сетовать.
ՏՐՏՆՋՅՈՒՆ, ի Ропот, роптание, сетование.
ՏՐՏՆՋՈՑ, ի Ропот, роптание, сетование.
ՏՐՏՈՒՄ, ա. Печальный, грустный, тоскливый, унылый.
ՏՐՏՈՒՆՋ, ի Ропот, роптание, сетование.
ՏՐՑԱԿ, ի Пучок, связка.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ