Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՑԱԲՈՒ, ի Кляча, одёр (прост.), лошадёнка.
ՑԱԹԵԼ 1. տե՛ս Ցայտել։ 2. տե՛ս Ծագել։
ՑԱԼՔՈՒՆ (բրբ.) 1. Брызги. 2. Капля. ♢ Ցալքուն տալ брызнуть.
ՑԱԽ, ի 1. Хворост, сушняк. 2. (բրբ.) Дрова. ♢ Ցախ ու ցաք, Ցախ ու ցուխ сушняк, хворост.
ՑԱԽԱԿԵՌԱՍ, ի (բսբ.) Жимолость.
ՑԱԽԱԿԵՌԱՍԵՆԻ, նու (բսբ.) Жимолость.
ՑԱԽԱՆՈՑ, տես Ցախատուն:
ՑԱԽԱՍԱՐԵԿ, ի (կենդբ.) Крапивник.
ՑԱԽԱՍԱՐՅԱԿ, ի (կենդբ.) Крапивник.
ՑԱԽԱՍՏԱՆ, տե՛ս Ցախուտ:
ՑԱԽԱՎԵԼ, ի 1. Метла. 2. (բսբ.) Держидерево. ♢ Ցախավելով հավաքած 1) сброд, 2) хлам (разг.), хламьё (прост.), барахло (прост.).
ՑԱԽԱՏՈՒՆ, տան Дровяник, дровяной сарай.
ՑԱԽԱՔԼՈՐ, ի (կենդբ.) Тетерев.
ՑԱԽԵ, ա. Хворостовый, хворостяной.
ՑԱԽԻ, խու (բսբ.) Вереск.
ՑԱԽԿԵՌԱՍ, տե՛ս Ցախակեռաս:
ՑԱԽՈՒՏ, ի Хворостняк.
ՑԱԾ 1. ա. Низкий. 2. գ. Низ. 3. մ. Вниз. 4. մ. Низко. ◊ Ցած բերել 1) спускать, спустить, опускать, опустить, 2.) снимать, снять. Ցած գալ спускаться, спуститься, опускаться, опуститься.
ՑԱԾԱԲԱՐ, մ. Низко, подло.
ՑԱԾԱԳԻՆ, ա. Дешевый, 2. մ. По дешевке, дешево.
ՑԱԾԱԳՆԻ, ա. Дешевый, 2. մ. По дешевке, дешево.
ՑԱԾԱՀՈԳԻ, տե՛ս Ցածհոգի։
ՑԱԾԱՆԱԼ, տե՛ս Ցածրանալ։
ՑԱԾԱՑՆԵԼ, տե՛ս Ցածրացնել։
ՑԱԾԱՔԱՆԴԱԿ, տե՛ս Ցածրաքանդակ։
ՑԱԾԳԼՈՒԽ, ա. Покорный, тихий, смирный.
ՑԱԾԻԿ, ա. Низенький
ՑԱԾԼԻԿ, ա. Низенький.
ՑԱԾԼԻԿ, տե՛ս Ցածլիկ։
ՑԱԾՀՈԳԻ 1. ա. Низкий, подлый, гнусный. 2. մ. Низко, подло, гнусно.
ՑԱԾՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Низость, подлость, гнусность.
ՑԱԾՆՈՑ, տե՜ս Վարանոց։
ՑԱԾՈՐԱԿ, տե՛ս Ցածրորակ։
ՑԱԾՈՐԵՆ, մ. Низко, подло, гнусно.
ՑԱԾՈՒԹՅՈՒՆ,թյան Низкость (устар. и разг.). Низина, низменность. 3. (փխբ.) Низость.
ՑԱԾՈՒՆ ա. 1. Низковатый. 2. (փխբ.) Низкий, подлый, гнусный.
ՑԱԾՈՒՏ, ի (հզվդ.) Низина, низменность.
ՑԱԾՐ, տե՛ս Ցած։
ՑԱԾՐԱԲՈՒՆ, ա. Низкоствольный.
ՑԱԾՐԱԴԻՐ, ա. 1. Низменный, низкий (край, долина и т. п.). 2. Низкий (диван, тахта и т. п.).
ՑԱԾՐԱԿԱՐԳ, ա. Низший.
ՑԱԾՐԱԿԻԹ, ա. Даюший мало молока, малоудойный, низкоудойный.
ՑԱԾՐԱՀԱՍԱԿ, ա. Низкорослый, короткий.
ՑԱԾՐԱՀԱՐԳ, ա. 1. Низкопробный, низкой пробы. 2. Низкокачественный, низкосортный.
ՑԱԾՐԱՀՈԳԻ, տե՛ս Ցածհոգի։
ՑԱԾՐԱՁԱՅՆ 1. ա. Тихий, негромкий. 2. մ. Тихо, негромко.
ՑԱԾՐԱՆԱԼ, ացա 1. Понижаться, понизиться, снижаться, снизиться, спускаться, спуститься. 2. (փխբ.) Унижаться, унизиться. 3. Стать, становиться тише (о звуке, голосе).
ՑԱԾՐԱՆԻՍՏ, ա. Расположенный на низком месте, на низменности.
ՑԱԾՐԱՇԵՆ, ա. Низкий, невысокий (дом, строение и т. п.).
ՑԱԾՐԱՎԱՅՐ, ի Низина, низменность.
ՑԱԾՐԱՎՈԼՏ, ա. (տեխ.) Низковольтный.
ՑԱԾՐԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Понижать, понизить, снижать) снизить. 2. Опускать, опустить, спускать, спустить, делать, сделать ниже. 3. Убавлять, убавить. 4. Сделать тише (звучание, голос). 5. (փխբ.) Унижать, унизить.
ՑԱԾՐԱՑՈՒՄ, ցման 1. Понижение, снижение. 2. (փխբ.) Унижение.
ՑԱԾՐԱՔԱՆԴԱԿ, ի (արվ.) Барельеф.
ՑԱԾՐԻԿ, տե՛ս Ցածլիկ։
ՑԱԾՐՈՐԱԿ, ա. Низкокачественный, низкосортный.
ՑԱԾՐՈՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Низкосортность.
ՑԱԾՐՈՒԹՅՈՒՆ,թյան Низкость (устар. и разг.). Низина, низменность. 3. (փխբ.) Низость.
ՑԱՄԱՔ1, ի 1. Материк, континент. 2. Земля, суша. ◊ Ցամաքի Ճանապարհ сухопутный путь. Ծով ու ցամաք морей суша.
ՑԱՄԱՔ2, 1. ա. Сухой. 2. ա. Безжизненный, бесплодный. 3. մ. Сухо. ◊ Ցամաք աչքով 1) без слёз, 2) без печали. Ցամաք աչք чёрствый хлеб. Ցամաք մնալ оставаться, остаться без жидкой пищи (чаще без молока). Ցամաք ձորի աղվես тощий. Տաշտը ցամաք пустые закрома. Չոր ու ցամաք, տե՛ս Չոր բառի տակ։
ՑԱՄԱՔԱԲՆԱԿ, ա. (հզվդ.) Живущий на суше.
ՑԱՄԱՔԱԳՆԱՑ, ա. Сухопутный.
ՑԱՄԱՔԱԼԵԶՈՒ, զվի (աշխգր.) Коса.
ՑԱՄԱՔԱԼԵԶՎԱԿ, ի (աշխգր.) Коса.
ՑԱՄԱՔԱԿԵՐ, ի Сухоядец.
ՑԱՄԱՔԱՄԱՍ, ի Материк, континент.
ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ, ա. 1. Сухопутный. 2. Континентальный.
ՑԱՄԱՔԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Континентальность,
ՑԱՄԱՔԵԼ, եց 1. Сохнуть, высыхать, высохнуть, засыхать, засохнуть. 2. Пересыхать, пересохнуть. 3. Иссякать, иссякнуть. ◊ Բերանը ցամաքել, Թուքը ցամաքել, Լեզուն ցամաքել, Կաթը ցամաքել, Սիրտը ցամաքել, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ՑԱՄԱՔԵՑՆԵԼ, ցրի 1. Сушить, высушивать, высушить. 2. Иссушать иссушивать, иссушить. 3. Осушать, осушить.
ՑԱՄԱՔԵՑՈՒՄ, ցման 1. Высушивание. 2. Иссушение. 3. Осушение.
ՑԱՄԱՔԵՑՎԵԼ, վեց 1. Высушиваться. 2. Иссушиваться. 3. Осушаться.
ՑԱՄԱՔԻՉ, ի (հզվդ.) Промокательная бумага, промокашка (разг.).
ՑԱՄԱՔՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сухость.
ՑԱՄԱՔՈՒՄ, քման 1. Высыхание, засыхание. 2. Пересыхание. 3. Иссякание.
ՑԱՄԱՔՈՒՏ, ի (հնց.) Безводная земля, земля, лишённая влаги.
ՑԱՄԱՔՈՒՐԴ, ի (մսնգ., բժշկ.) Дренаж, осушение.
ՑԱՄԱՔՈՒՐԴԱՅԻՆ, ա. Дренажный, осушительный.
ՑԱՄՓՔԵՑՆԵԼ, տե՛ս Ցամաքեցնել։
ՑԱՄՔԱՐ, ի (բրբ.) Подстилка из травы, соломы (для животных).
ՑԱՄՔԵԼ, տե՛ս Ցամաքել։
ՑԱՄՔԻՉ, ի Банное полотенце.
ՑԱՄՔՈՑ, ի Банное полотенце.
ՑԱՅԳ (հնց.) 1. գ. Время перед рассветом. 2. մ. До рассвета, до зари.
ՑԱՅԳԱԲԱՑ 1. գ. Рассвет, заря. 2. մ. До рассвета, до зари.
ՑԱՅԳԱԶԳԵՍՏ, ի Пижама.
ՑԱՅԳԱԹԻԹԵՌ, ի Ночная бабочка, ночница.
ՑԱՅԳԱԹՌԻՉՔ, ի (ավ.) Ночной полёт.
ՑԱՅԳԱԼՈՒՅՍ, ի Утренняя заря, рассвет.
ՑԱՅԳԱԿԱՆԹԵՂ, ի Ночник.
ՑԱՅԳԱԿՈՒՐՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Հավկուրություն։
ՑԱՅԳԱՀԱՆԴԵՍ, ի (հնց.) Вечер, вечеринка.
ՑԱՅԳԱՀԱՆԴԵՐՁ, տե՛ս Ցայգազգեստ։
ՑԱՅԳԱՄՈՒԿ, տե՛ս Չղջիկ։
ՑԱՅԳԱՅԻՆ 1. ա. Рассветный, зоревой. 2. գ. Песня или мелодия, исполняемая на заре.
ՑԱՅԳԱՆՎԱԳ, ի 1. Сигнал подъёма или отбоя. 2. Мелодия, исполняемая на заре.
ՑԱՅԳԱՇԱՊԻԿ, պկի Ночная сорочка, рубашка.
ՑԱՅԳԱՇՐՋԻԿ, տե՛ս Գիշերաշրջիկ։
ՑԱՅԳԵՐԳ, ի Мелодия или песня, исполняемая на заре.
ՑԱՅԵԼ, եցի Полоскать, всполаскивать, всполоснуть, выполаскивать, выполоскать.
ՑԱՅԺՄ, մ. (հնց.) Доселе (устар.) досель (устар.).
ՑԱՅԼԱԲԼՐԱԿ, տե՛ս Ցայլք։
ՑԱՅԼԱՅԻՆ, ա. (կզմխս.) Лобковый.
ՑԱՅԼՈՍԿՐ, ի (կզմխս.) Лобковая кость.
ՑԱՅԼՔ, ի (կզմխս.) Лобок.
ՑԱՅՆԺԱՄ, մ. (հնց.) Дотоле (устар.) дотоль (устар.).
ՑԱՅՍՕՐ, մ. (հնց.) По сей день.
ՑԱՅՎԵԼ, վեց Полоскаться, выполаскиваться.
ՑԱՅՏ, ի Брызги.
ՑԱՅՏԱԿ(Ն) 1. տե՛ս Ցայտաղբյուր։ 2. Родник, ключ.
ՑԱՅՏԱՂԲՅՈՒՐ, ի Фонтан, фонтанчик.
ՑԱՅՏԱՔԱՆԴԱԿ, ի (արվ.) Горельеф.
ՑԱՅՏԵԼ, եց 1. Брызгать, брызнуть. 2. Сверкать, засверкать.
ՑԱՅՏԵՑՆԵԼ, ցրի 1. Брызгать, брызгаться (чём-л.). 2. (փխբ.) Делать, сделать ярким, выразительным.
ՑԱՅՏԿԼՏԵԼ, եց 1. Брызгать, бить. 2. (փխբ.) Ярко проявляться, проявиться, выражаться, выразиться.
ՑԱՅՏՅՈՒՆ, ի 1. Брызги. 2. Брызганье.
ՑԱՅՏՈՒՄ, տման Брызганье.
ՑԱՅՏՈՒՆ 1. ա. Брызжущий. 2. ա. (փխբ.) Яркий, выразительный. 3. մ. (փխբ.) Ярко, выразительно. 4. տե՛ս Ցայտյուն։
ՑԱՅՏՈՒՆՈՐԵՆ, մ.1. Ярко, выразительно. 2. Рельефно, выпукло.
ՑԱՅՏՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Яркость, выразительность. 2. Рельефность, выпуклость.
ՑԱՅՏՈՒՑՔ, ի Брызги.
ՑԱՅՏՈՒՔ, ի Брызги.
ՑԱՅՏՔ, ի Брызги.
ՑԱՆԱՎՈՐ, ա. Веснушчатый.
ՑԱՆԵԼ, եցի 1. Сеять, посеять. 2. Сыпать, посыпать, посыпать, рассыпать, рассыпать. 3. Брызгать. 4. (փխբ. խսկց.) Отшивать (разг.) отшить (разг.). ◊ Խոսքը ցանել, Մոխիր ցանել, Վարդ ցանել, Փուշ ցանել, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ՑԱՆԵԼԻՔ, ա. Посевной, предназначенный для посева.
ՑԱՆԻՑ 1. ա. Сеющий. 2. գ. Сеятель. 3. գ. Сеялка. 4. գ. Распылитель.
ՑԱՆԿ1, ի 1. Оглавление. 2. Список.
ՑԱՆԿԱԼ, տե՛ս Ցանկանալ։
ՑԱՆԿԱԼԻ, ա. Желанный, желательный.
ՑԱՆԿԱԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Желанность.
ՑԱՆԿԱԼԻՑ, ա. Полный желания.
ՑԱՆԿԱԿԱՆ, ա. 1. Похотливый, сладострастный. 2. Вожделенный, желанный.
ՑԱՆԿԱՄՈԼ, ա. Похотливый, сладострастный.
ՑԱՆԿԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Похотливость, сладострастность, сладострастие.
ՑԱՆԿԱՆԱԼ, ացա Желать, пожелать.
ՑԱՆԿԱՆԱԼ, տե՛ս Ցանկալի։
ՑԱՆԿԱՊԱՏ, ի 1. գ. Изгородь, плетень. 2. ա. Огороженный, загороженный.
ՑԱՆԿԱՊԱՏԵԼ, եցի Огораживать, огородить, загораживать, загородить.
ՑԱՆԿԱՊԱՏՎԵԼ, վեց Огораживаться, загораживаться.
ՑԱՆԿԱՍԵՐ, ա. Похотливый, сладострастный.
ՑԱՆԿԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Похотливость, сладострастность, сладострастие.
ՑԱՆԿԱՐԳԵԼ, ա. (հզվդ.) Огороженный, загороженный.
ՑԱՆԿԱՓԱԿ, ա. (հզվդ.) Огороженный, загороженный.
ՑԱՆԿԱՓԱԿԵԼ, եցի Огораживать, огородить, загораживать, загородить.
ՑԱՆԿԱՓԱԿՈՒՄ, կման Огораживание, загораживание.
ՑԱՆԿԱՓԱԿՎԵԼ, վեց Огораживаться, огородиться, загораживаться, загородиться.
ՑԱՆԿՈՐՄ, տե՛ս Ցանկապատ։
ՑԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Желание. ◊ Բարի ցանկություն доброе пожелание.
ՑԱՆՈՎԻ, ա. Посевной.
ՑԱՆՈՏ, ա. Веснушчатый.
ՑԱՆՈՒՑԻՐ, տե՛ս Ցիրուցան։
ՑԱՆՈՒՑՐԻՎ, տե՛ս Ցիրուցան։
ՑԱՆՎԵԼ, վեց Сеяться, засеваться.
ՑԱՆՎՈՐ 1. գ .Сеятель. 2. ա. Сеющий, засевающий.
ՑԱՆՑ, ի 1. Сеть. 2. Сетка. ◊ Ցանց լարել строить козни.
ՑԱՆՑԱԶԱՄԲՅՈՒՂ, ի Сетчатая корзина.
ՑԱՆՑԱԹԱԿԱՐԴ, ի Сеть.
ՑԱՆՑԱԹԱՂԱՆԹ, ի (կզմխս.) Сетчатка, ретина (спец.), сетчатая оболочка.
ՑԱՆՑԱԹԵՎԱՎՈՐՆԵՐ, ի (կենդբ.) Сетчатокрылые.
ՑԱՆՑԱԿԱՐ, ի Мерёжка.
ՑԱՆՑԱԿԵՐՊ, տե՛ս Ցանցաձև։
ՑԱՆՑԱԿՐՊԱԿ, ի Палатка, павильон для торговли овощами.
ՑԱՆՑԱՀՅՈՒՍ, ա. Сетчатый.
ՑԱՆՑԱՁԵՌՆՈՑ, ի Сетчатая перчатка.
ՑԱՆՑԱՁԵՎ, ա. Сетчатый.
ՑԱՆՑԱՃՈՃ, ի Гамак.
ՑԱՆՑԱՄԱՇԿ, տե՛ս Ցանցաթաղանթ։
ՑԱՆՑԱՆՄԱՆ, տե՛ս Ցանցաձև։
ՑԱՆՑԱՇԱՊԻԿ, ի Сетка (рубашка).
ՑԱՆՑԱՇԵՐՏ, ի (կզմխս.) Клетчатка.
ՑԱՆՑԱՊԱՅՈՒՍԱԿ, ի Авоська, сетка.
ՑԱՆՑԱՊԱՏ, ա. Огороженный, загороженный сеткой.
ՑԱՆՑԱՊԱՏԵԼ, եցի Огораживать, огородить, загораживать, загородить сеткой.
ՑԱՆՑԱՊԱՏՆԵՇ, ի Сетчатое заграждение, сетчатая ограда.
ՑԱՆՑԱՊԱՏՎԵԼ, վեց Быть огороженным, огораживаться сеткой.
ՑԱՆՑԱՊԱՐԿ, տես Ցանցապայուսակ։
ՑԱՆՑԱՌ 1. ա. Редкий, жидкий. 3. ա. (փխբ.) Глупый, пустой, бессмысленный. 3. ա. (փխբ.) Глуповатый, придурковатый.
ՑԱՆՑԱՌԱՄԻՏ, ա. Глуповатый, придурковатый.
ՑԱՆՑԱՌԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Придурковатость.
ՑԱՆՑԱՌԱՆԱԼ, ացավ 1. Редеть, поредеть. 2. (փխբ.) Глупеть, оглупеть, поглупеть.
ՑԱՆՑԱՌԱՑՆԵԼ, ցրի Разрежать, разредить.
ՑԱՆՑԱՌԱՑՈՒՄ, ցման Разрежение.
ՑԱՆՑԱՌԱՑՎԵԼ, վեց Разрежаться.
ՑԱՆՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Редкость, жидкость. 2. (փխբ.) Глупость.
ՑԱՆՑԱՌ-ՑԱՆՑԱՌ, մ. 1. Редко. 2. (փխբ.) Глупо, бестолково.
ՑԱՆՑԱՎՈՐ, ա. 1. Сетчатый. 2. Огороженный, загороженный сеткой.
ՑԱՆՑԵԼ, եցի (հնց.) 1. Поймать в сети. 2. (փխբ.) Оплетать, оплести, заманить, обмануть.
ՑԱՆՑԵՆԻ, տե՛ս Ցանցաթաղանթ։
ՑԱՆՑԻԿ, ի Сетка.
ՑԱՆՑԻՐ, տե՛ս Ցանուցիր։
ՑԱՆՑԿԵՆ, ա. Сетчатый.
ՑԱՆՑՄԱՄՈՒՌ, ի (բսբ.) Кукушкин лён.
ՑԱՆՑՆԵԼ, եցի (բրբ.) 1. Рассевать, рассеивать, рассеять. 2. Раскидывать, раскидать, разбрасывать, разбросать.
ՑԱՆՑՎԵԼ, վեց (հնց.) 1. (փխբ.) Пойматься, попадать, попасть в сети. 2. Оплетаться.
ՑԱՆՔ, ի Сев, посев.
ՑԱՆՔԱԴԱՇՏ, ի Посевное поле, посев.
ՑԱՆՔԱՅԻՆ, ա. Посевной.
ՑԱՆՔԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Севооборот.
ՑԱՆՔԱՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Посевная площадь.
ՑԱՆՔԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Севосмен.
ՑԱՆՔՍ, տե՛ս Ցանք։
ՑԱՍԿՈՏ, ա. Гневный, яростный.
ՑԱՍԿՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, թ,ան Гнев, ярость.
ՑԱՍՄԱՇՈՒՆՉ, ա. Яростный.
ՑԱՍՄԱՎԱՌ, ա. Гневный, яростный.
ՑԱՍՄՆԱԼԻ, տե՛ս Ցասումնալի։
ՑԱՍՄՆԱԼԻՐ, տե՛ս Ցասումնալի։
ՑԱՍՄՆԱԼԻՑ, տե՛ս Ցասումնալի։
ՑԱՍՄՆԱԿԱՆ, ա. Гневный, яростный.
ՑԱՍՈՒՄ, սման Гнев, ярость.
ՑԱՍՈՒՄՆԱԼԻ, ա. Гневный, яростный, полный гнева, ярости.
ՑԱՍՈՒՄՆԱԼԻՑ, ա. Гневный, яростный, полный гнева, ярости.
ՑԱՍՈՒՄՆԱՁԱՅՆ, մ. Гневно, яростно, гневным, яростным голосом.
ՑԱՎ, ի 1. Боль. 2. Болезнь, недуг. 3. Родовые муки, схватки. 4. (փխբ.) Горе, скорбь. 5. (փխբ.) Забота. 6. (փխբ.) Напасть, беда, злоключение, горе. ♢ Ցավ է (ինձ, քեզ) համար беда для меня (тебя). Ցավ ի սիրտ к сожалению. Ցավ իմացող сострадательный, участливый. Ցավ հայտնել сожалеть. Ցավ ու դարդ горе и заботы. Ցավ պատճառել՝ տալ причинять, причинить боль. Ցավ ա կրակ горе и напасть. Ցավ ու չոռ хворь, хвороба. Ցավ ու տես чтоб тебе подавиться! Ցավ քաշել 1) хворать, 2) переносить родовые муки, мучаться родами. Ցավդ առնեմ՝ տանեմ милый, дорогой. Ցավը բռնել է 1) начались родовые схватки, 2) началась боль, 3) болеть, заболеть. Ցավերը թափել մեկի առջև изливать, излить душу. Ցավի մեջ ընկնել попасть в беду. Ցավի տեր обременённый заботами. Ի՞նչ ցավս է какое моё дело! Մեկի ցավը քաշել заботиться о ком-л.
ՑԱՎԱԲԵՐ, ա. 1. Приносящий, причиняющий боль, скорбь. 2. Хлопотливый, хлопотный.
ՑԱՎԱԳԱՐ, ա. 1. Больной падучей, припадочный. 2. Бесноватый, одержимый. 3. (փխբ.) Скорбящий, скорбный.
ՑԱՎԱԳԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Болезненность. 2. Бесноватость, одержимость.
ՑԱՎԱԳՆԵԼ, եցի 1. Болеть, заболеть. 2. (փխբ.) Скорбеть.
ՑԱՎԱԳՆՈՏ, տե՛ս Ցավագար։
ՑԱՎԱԳՆՈՐԵՆ, մ. 1. Жалобно. 2. Скорбно.
ՑԱՎԱԳՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Болезненность. 2. Горе. 3. Болезнь.
ՑԱՎԱԶԳԱՅՈՒՆ, ա. Чувствительный к боли.
ՑԱՎԱԶԵՐԾԵԼ, տե՛ս Ցավազրկել։
ՑԱՎԱԶԵՐԾԻՉ, ա. (բժշկ.) Обезболивающий.
ՑԱՎԱԶԵՐԾՈՒՄ, տե՛ս Ցավազրկում։
ՑԱՎԱԶԵՐԾՎԵԼ, տե՛ս Ցավազրկվել։
ՑԱՎԱԶՐԿԵԼ, եցի Обезболивать, обезболить.
ՑԱՎԱԶՐԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Обезболивание.
ՑԱՎԱԶՐԿՈՒՄ, կման Обезболивание.
ՑԱՎԱԶՐԿՎԵԼ, վեց Обезболиваться.
ՑԱՎԱԼԻ, ա. 1. Горестный, горький, прискорбный. 2. Грустный. ◊ Ցավալի է прискорбно.
ՑԱՎԱԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Прискорбность.
ՑԱՎԱԼԻՑ, ա. Горестный, горький, прискорбный.
ՑԱՎԱԼԼՈՒԿ, ա. 1. Мучающий болью, горем. 2. Измученный, замученный болью, горем.
ՑԱՎԱԼՈՒՐ, ա. Горестный, горький, прискорбный.
ՑԱՎԱԾԻՆ, ա. Скорбный, горестный, горький.
ՑԱՎԱԿԻՐ, ա. Горемычный, горький.
ՑԱՎԱԿԻՑ, ա. Соболезнующий, сочувствующий, сострадательный.
ՑԱՎԱԿՑԱԲԱՐ, մ. 1. Соболезнующе, сочувственно, сострадательно. 2. К сожалению.
ՑԱՎԱԿՑԱԿԱՆ, ա. Соболезнующий, сочувственный, сострадательный.
ՑԱՎԱԿՑԵԼ, եցի Соболезновать, сочувствовать, сострадать (устар.).
ՑԱՎԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Соболезнование, сочувствие, сострадание.
ՑԱՎԱՀԱՌԱՉ 1. ա. Стонущий. 2. մ. Стонуще.
ՑԱՎԱՀԱՐ, ա. 1. Скорбящий, скорбный. 2. Измученный, замученный болью.
ՑԱՎԱՄՈՔ, ա. Утешающий, утешительный, успокаивающий.
ՑԱՎԱՄՈՔԻՉ, ա. Утешающий, утешительный, успокаивающий.
ՑԱՎԱՏԱՆՋ, ա. 1. Измученный, исстрадавшийся. 2. Мучающий, мучительный.
ՑԱՎԱՏԱՆՋՈՐԵՆ, մ. Мучительно.
ՑԱՎԱՑՆԵԼ, տե՛ս Ցավեցնել։
ՑԱՎԱՔԱՇ, ի (նոր խսկց.) Болельщик.
ՑԱՎԵԼ, եց 1. Болеть, вызывать боль. 2. Жалеть, пожалеть. 3. Сочувствовать. ◊ Սիրտը ցավել, Ի սիրտե ցավել, տե՛ս Սիրտ բառի տակ։
ՑԱՎԵՑՆԵԼ, ցրի 1. Причинять, причинить боль. 2. (փխբ.) Причинять, причинить страдания. ◊ Գլուխ ցավեցնել, տե՛ս Գլուխ բառի տակ։
ՑԱՎԵՑՈՒՑԻՉ, ա. Больной, причиняющий боль.
ՑԱՎՈՏ, ա. 1. Болезненный, больной, причиняющий боль. 2. (փխբ.) Горький, горемычный. 3. (փխբ.) Горестный, скорбный. ◊ Ցավոտ հարց наболевший, больной вопрос.
ՑԱՎՈՔ (հնց., եղնկ. բառ) К сожалению. ◊ Ցավոք սրտի к сожалению.
ՑԱՏԿ, ի 1. Прыжок. 2. Скачок.
ՑԱՏԿԱՄՈՒԿ, մկան (կենդբ.) Тушканчик, тушкан.
ՑԱՏԿԱՊԱՐԱՆ, ի Скакалка, прыгалка,
ՑԱՏԿԵԼ, եցի 1. Скакать, скакнуть, прыгать, прыгнуть. 2. Спрыгивать, спрыгнуть. 3. Вскакивать, вскочить. ◊ Գլխի վրայով ցատկել, Դուրս ցատկել, վեր ցատկել, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ՑԱՏԿՅՈՒՆ, տե՛ս Ցատկ։
ՑԱՏԿՈՏԵԼ, եցի 1. Прыгать, скакать. 2. Подпрыгивать, подскакивать. 3. Перепрыгивать, перескакивать.
ՑԱՏԿՈՏՈՒՄ, տման 1. Скакание, прыгание. 2. Подпрыгивание, подскакивание. 3. Перепрыгивание, перескакивание.
ՑԱՏԿՈՐԴ, ի (սպորտ.) Прыгун.
ՑԱՏԿՈՑ, ի Прыжок, скачок.
ՑԱՏԿՈՒՄ, կման 1. Прыгание, скакание. 2. Прыжок, скачок.
ՑԱՏԿՌՏԵԼ, տե՛ս Ցատկոտել։
ՑԱՏԿՌՏՈՒՔ, տե՛ս Ցատկոտում։
ՑԱՏԿՏԱՆ, ա. Прыгающий, скачущий.
ՑԱՏԿՏԵԼ, տե՛ս Ցատկոտել։
ՑԱՏԿՏՈՒՔ, տես Ցատկոտում։
ՑԱՏԿՐՏԵԼ, տե՛ս Ցատկոտել։
ՑԱՏՔ, տե՛ս Ցատկ:
ՑԱՏՔԵԼ, տե՛ս Ցատկել։
ՑԱՏՔՏԵԼ, տե՛ս Ցատկոտել։
ՑԱՐ, ի Царь.
ՑԱՐԱԿԱՆ, ա. Царский.
ՑԱՐԱՆԻՍՏ, ա. Престольный (устар.), стольный (устар. ).
ՑԱՐԱՍԻ, սու (բսբ.) Берёза.
ՑԱՐԴ, մ. (հնց.) Поныне (устар.).
ՑԱՐԻԶՄ, ի Царизм.
ՑԱՔ1, ի (բրբ.) Держидерево.
ՑԱՔ2, ի Борона.
ՑԱՔ3, միայն Ցաք ու ցրիվ կապակցության մեջ. տե՛ս Ցաքուցրիվ։
ՑԱՔԱՆԵԼ, եցի Боронить, взборонить, проборонить.
ՑԱՔԱՆՈՒՄ, նման Боронование, бороньба.
ՑԱՔԱՏ, ի (գյուղտնտ.) Резак, большой широкий нож с загнутым концом.
ՑԱՔԵՆԻ, նու (բսբ. ) Держидерево.
ՑԱՔԻ, քու (բսբ. ) Держидерево.
ՑԱՔՈՒՑՐԻՎ 1. ա. Разбросанный, раскиданный. 2. ա. Рассыпанный, рассеянный. 3. մ. Врассыпную. 4. մ. Вразброс 5. ա. (փխբ.) Несвязный, бессвязный. ◊ Ցաքուցրիվ անել 1) разбрасывать, разбросать, раскидывать, раскидать, 2) рассыпать, рассыпать, рассеивать, рассеять. Ցաքուցրիվ լինել 1) разбрасываться, раскидываться, 2) рассыпаться, рассеяться.
ՑԱՔՈՒՑՐԻՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Разбросанность.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ