Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՑԻԱՆ, ի (քիմ.) Циан.
ՑԻԱՆԱՅԻՆ, ա. Цианистый.
ՑԻԼԻՆԴՐ, ի 1. տե՛ս Գլան։ 2. Цилиндр (головной убор.).
ՑԻԿԼ, ի Цикл.
ՑԻԿԼԱՅԻՆ, ա. Циклический, цикловой, цикличный. ◊ Ցիկլային դասախոսություններ циклические лекции.
ՑԻԿԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Цикличность.
ՑԻԿԼԱՎՈՐ, ա. Циклический, цикличный.
ՑԻԿԼԱՎՈՐՈՒՄ, րման 1. Циклизация. 2. Циклование.
ՑԻԿԼՈՆ, ի Циклон.
ՑԻԿԼՈՆԱՅԻՆ, ա. 1. Циклонный. 2. Циклонический.
ՑԻԿԼՈՊ, տե՛ս Կիկլոպ։
ՑԻԿԼՈՊՅԱՆ, տե՛ս Կիկլոպյան :
ՑԻՆ, ի Коршун.
ՑԻՆԻԶՄ, ի Цинизм.
ՑԻՆԻԿ 1. գ . Циник. 2. ա. Циничный, цинический.
ՑԻՆԻԿԱԲԱՐ, մ. Цинично, цинически.
ՑԻՆԻԿԱՅԻՆ, ա. Циничный, цинический.
ՑԻՆԻԿՈՐԵՆ, տե՛ս Ցինիկաբար։
ՑԻՆԻԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Циничность, цинизм.
ՑԻՆԿ, ի Цинк.
ՑԻՆԿԱԳՐԱԿԱՆ 1. ա. Цинкографский. 2. գ. Цинкографская.
ՑԻՆԿԱԳՐԻՉ, րչի Цинкограф.
ՑԻՆԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Цинкография.
ՑԻՆԿԱԶՕԾԵԼ, եցի Цинковать, оцинковывать, оцинковать.
ՑԻՆԿԱԶՕԾՈՒՄ, ծման Цинкование, оцинковывание.
ՑԻՆԿԱԶՕԾՎԵԼ, վեց Цинковаться, оцинковываться.
ՑԻՆԿԱՅԻՆ, ա. Цинковый.
ՑԻՆԿԱՊԱՏ, ա. Цинковый, оцинкованный.
ՑԻՆԿԱՊԱՏԵԼ, տե՛ս Ցինկազօծել։
ՑԻՆԿԵ, ա. Цинковый.
ՑԻՆԿԵԼ, եցի Цинковать, оцинковывать, оцинковать.
ՑԻՆԿՈՒՄ, տե՛ս Ցինկազօծում։
ՑԻՌ, ի Дикий осёл, кулан.
ՑԻՍՏԵՌՆ, ի Цистерна.
ՑԻՏԱՏ, տե՛ս Մեջբերում։
ՑԻՏԱՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Цитатничество.
ՑԻՏՐԹԻՍԱՅԻՆ, ա. Цитрусовый.
ՑԻՏՐՈՒՍ, ի Цитрус.
ՑԻՏՐՈՒՍԱԶԳԻՆԵՐ, ի (բսբ.) Цитрусовые.
ՑԻՐՈՒՑԱՆ 1. ա. Разбросанный, раскиданный. 2. ա. Рассыпанный, рассеянный. 3. մ. Врассыпную. 4. մ. Вразброс. ♢ Ցիրուցան անել 1) разбрасывать, разбросать, раскидывать, раскидать, 2) рассыпать, рассыпать, рассеивать, рассеять. Ցիրուցան լինել 1) разбрасываться, раскидываться, 2) рассыпаться, рассеяться.
ՑԻՑ 1. գ. Кол. 2. ա. Торчащий. 3. մ. Колом, торчмя, торчком. ♢ Ցից անել поднимать торчком. Ցից դնել ставить, поставить торчком, колом на попа. Ցից լինել торчать. Ցից հանել, Ցցի վրա հանել сажать, посадить на кол.
ՑԻՑ-ՑԻՑ 1. ա. Торчащий. 2. մ. Колом, торчмя, торчком, дыбом.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ