Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՑՈԼ 1. տե՛ս Ցոլք։ 2. ա. Блестящий, сверкающий. ◊ Ցոլ տալ блестеть, сверкать.
ՑՈԼԱԼ, աց 1. Отражаться, отразиться. 2. Блестеть, блеснуть, сверкать, сверкнуть. 3. (փխբ.) Вспыхивать, вспыхнуть. 4. (փխբ., բրբ.) Плыть (в танце).
ՑՈԼԱԿ(Ն), ա. (հզվդ.) С лучистыми глазами.
ՑՈԼԱԿԱՆ, ա. (հզվդ.) Блестящий, блистающий, сверкающий.
ՑՈԼԱՆԱԼ, տե՛ս Ցոլալ:
ՑՈԼԱՆՔ, ի (հզվդ.) Блеск, блистание, сверкание.
ՑՈԼԱՇՈՂ 1. ա. Блестящий, блистающий, сверкающий. 2. մ. Блестя, сверкая.
ՑՈԼԱՊԱԿԻ, կու Рефлектор телескопа, отражатель.
ՑՈԼԱՐԶԱԿՈՒՄ, կման 1. Свечение. 2. Блистание, сверкание.
ՑՈԼԱՐՁԱԿ 1. գ. Рефлектор. 2. գ. Прожектор. 3. ա. Рефлекторный.
ՑՈԼԱՐՁԱԿԵԼ, եց 1. Светить, светиться. 2. Блестеть, блистать, сверкать.
ՑՈԼԱՐՁԱԿՎԵԼ, վեց 1. Светить, светиться. 2. Блестеть, блистать, сверкать.
ՑՈԼԱՑԻԿ, ա. 1. Сверкающий, блещущий. 2. Блестящий. 3. Отражающий, отражательный. 4. (փխբ.) Выразительный.
ՑՈԼԱՑՄՈՒՆՔ, ի 1. Отражение. 2. Блеск, сверкание. 3. տե՛ս Ցոլք 2—5 նշան.։
ՑՈԼԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Отражать, отразить. 2. Светить, светиться. 3. Чистить, начищать, начистить до блеска. 4. (փխբ.) Пробуждать, пробудить.
ՑՈԼԱՑՈՒՄ, ցման 1. Отблеск, отсвет, отражение. 2. Блистание, сверкание. 3. Свечение. 4. (փխբ.) Пробуждение.
ՑՈԼԱՑՈՒՑԻՉ, ա. 1. Отражающий, отражательный. 2. Светящий, светящийся. 3. (փխբ.) Пробуждающий.
ՑՈԼԱՑՎԵԼ, վեց 1. Отражаться, отразиться. 2. Светить. 3. Чиститься, начищаться, начиститься до блеска. 4. (փխբ.) Пробуждаться, пробудиться.
ՑՈԼԵԼ, տե՛ս Ցոլալ։
ՑՈԼԵՑՆԵԼ, տե՛ս Ցոլացնել։
ՑՈԼՄՈՒՆՔ, տե՛ս Ցոլացում։
ՑՈԼՈՒՄ, տե՛ս Ցոլացում։
ՑՈԼՈՒՆ, ա. 1. Сверкающий, сияющий, блистающий. 2. Чистый, ясный, прозрачный.
ՑՈԼՑԼԱԼ, աց Поблёскивать, посверкивать.
ՑՈԼՑԼԱՆՔ, ի (հզվդ.) Поблёскивание, посверкивание.
ՑՈԼՑԼՈՒՆ, ա. Сверкающий, поблёскивающий, кивающий.
ՑՈԼՑՈԼԱԼ, տե՛ս Ցոլցլալ:
ՑՈԼՑՈԼՈՒՆ, տե՛ս Ցոլցլուն։
ՑՈԼՔ, ի 1. Блеск. 2. Пламя. 3. Луч. 4. Отсвет, отблеск. 5. Проблеск. ◊ Ցոլք տալ (блистать, блеснуть, сверкать, сверкнуть).
ՑՈԼՔԱԼ, աց (բրբ.) Мерцать.
ՑՈՂ, ի Роса.
ՑՈՂԱԲԵՐ, ա. Росистый.
ՑՈՂԱԲՈՒՅՍ, ի (բսբ.) Росянка.
ՑՈՂԱԶԱՐԴ, ա. Росистый, росный, росяной, украшенный каплями росы.
ՑՈՂԱԹԱԹԱԽ, ա. Росистый, росный, росяной, обильно покрытый росой.
ՑՈՂԱԹԱԹԱՎ, ա. Росистый, росный, росяной, обильно покрытый росой.
ՑՈՂԱԹԱՑ, ա. Росистый, мокрый от росы.
ՑՈՂԱԼ, տե՛ս Ցողել։
ՑՈՂԱԼԻ, ա. Росистый, росный.
ՑՈՂԱԼԻՐ, ա. Росистый, росный.
ՑՈՂԱԼԻՑ, ա. Росистый, росный.
ՑՈՂԱԽՈՏ, տե՛ս Ցողաբույս։
ՑՈՂԱԿԱԹԻԼ, ի Росинка.
ՑՈՂԱԿԱԼԵԼ, եց Роситься, покрываться, покрыться росой.
ՑՈՂԱՇԱՂ, ա. Росистый, росяной, росный, покрытый росой.
ՑՈՂԱՇԱՂԵԼ, եց Роситься, покрываться, покрыться росой.
ՑՈՂԱՇԱՏ, ա. Росистый, росный, росяной.
ՑՈՂԱՊԱՃՈՒՅՃ, տե՛ս Ցողազարդ։
ՑՈՂԱՊԱՏ, ա. Росистый, росяной, росный, покрытый росой.
ՑՈՂԱՊԱՏԵԼ, եց Роситься, покрываться, покрыться росой.
ՑՈՂԱՊԱՏՎԵԼ, վեց Роситься, покрываться, покрыться росой.
ՑՈՂԱՋՈՒՐ, ջրի Росинка.
ՑՈՂԱՌԱՏ, տե՛ս Ցողաշատ։
ՑՈՂԱՍՓՅՈՒՌ, ա. 1. Росистый, сопровождающийся выпадением росы. 2. Росистый, обильно покрытый росой.
ՑՈՂԱՎԵՏ, ա. Росистый, росный, росяной.
ՑՈՂԱՐԿԵԼ, եցի (հզվդ.) Опрыскивать, опрыскать, обрызгивать, обрызгать.
ՑՈՂԱՓԱՅԼ, ա. Сверкающий росой.
ՑՈՂԵԼ, եցի 1. Обрызгивать, обрызгать, опрыскивать, опрыскать. 2. Орошать, оросить. 3. Роситься. 4. Моросить.
ՑՈՂԻԿ, ի Росиночка.
ՑՈՂՈՏ, ա. Росистый, росяной, росный.
ՑՈՂՈՏ-ՇԱՂՈՏ, տե՛ս Ցողոտ։
ՑՈՂՈՒՄ, ղման 1. Брызгание, обрызгивание, опрыскивание. 2. Орошение.
ՑՈՂՈՒՆ, ի Стебель.
ՑՈՂՈՒՆԱՅԻՆ, ա. Стебельный, стеблевой.
ՑՈՂՈՒՆԱՎՈՐ, ա. Стебельчатый.
ՑՈՂՈՒՆԻԿ, ի (փղքշ.) Стебелёк.
ՑՈՂՎԵԼ, վեց 1. Обрызгиваться, опрыскиваться. 2. Орошаться, ороситься.
ՑՈՐԵՆ 1. գ. Пшеница. 2. գ. (փխբ.) Хлеб. 3. ա. Пшеничный. ◊ Ցորեն հաց չունես, ցորեն լեզու էլ չունես нет пшеничного хлеба, попотчуй хоть добрым словом.
ՑՈՐԵՆԱԲԱՐ, ա. Хлебородный, хлебный.
ՑՈՐԵՆԱԳՈՒՅՆ, տե՛ս Ցորնագույն։
ՑՈՐԵՆԱԼՅՈՒՐ, ի Пшеничная мука,
ՑՈՐԵՆԱՀԱՏ, ի Пшеничное зерно.
ՑՈՐԵՆԱՀԱՑ, ի Пшеничный хлеб.
ՑՈՐԵՆԱՂԱՆՁ, ի Поджаренная пшеница.
ՑՈՐԵՆԱՇԱՏ, ա. Хлебородный, хлебный.
ՑՈՐԵՆԱՊՈՒՐ, ի Пшеничный суп.
ՑՈՐԵՆԱՎԱՃԱՌ 1. ա. Хлеботорговый. 2. գ. Хлеботорговец.
ՑՈՐԵՆԱՎԱՃԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Хлеботорговля.
ՑՈՐԵՆԱՏԵՐ, տե՛ս Ցորնատեր։
ՑՈՐԵՆԱՑԱՆ 1. ա. Сеющий пшеницу. 2. գ. Пшеничное поле.
ՑՈՐԵՆԱՔԱՂ 1. ա. Жнущий. 2. գ. Жнец. 3. գ. Жатва пшеницы.
ՑՈՐԵՆԵՐԱՆԳ, տե՛ս Ցորնագույն։
ՑՈՐԵՆՀԱՍՈՒԿ, ի (կենդբ.) Сверчок.
ՑՈՐԵՆՀԱՑ, տե՛ս Ցորենահաց։
ՑՈՐԵՆՆՈՑ, ի Хлебный амбар.
ՑՈՐՅԱՆ, տե՛ս Ցորեն։
ՑՈՐՆԱԳՈՒՅՆ 1. ա. Пшеничный, пшеничного цвета. 2. գ. Пшеничный цвет.
ՑՈՐՆԱՏԵՐ, տիրոջ Тот, кому принадлежит пшеница.
ՑՈՐՆԵԳՈՒՅՆ, տե՛ս Ցորնագույն։
ՑՈՐՆՈՒԿ, ի (բսբ.) Костерь.
ՑՈՐՉԱՓ, մ. (հնց.) Покуда (прост.).
ՑՈՒԼ, ի Бык. ◊ Ցուլ առնել, Ցուլի գալ, Ցուլով գալ случаться, случиться (о корове.).
ՑՈՒԼԻԿ, տե՛ս Ցլիկ։
ՑՈՒՅՑ, ի 1. Демонстрация. 2. Ложный манёвр. 3. Показ. ◊ Ցույց անել демонстрировать. Ցույց տալ 1) показывать, показать, 2) убеждать, убедить, 3) демонстрировать, 4) объяснять, объяснить. Ի ցույց դնել выставлять, выставить, демонстрировать. Ի ցույց մարդկանց на всеобщее обозрение, для показа.
ՑՈՒՆՑ, ի (հնց.) Тряска. ◊ Ցունց տալ трясти, встряхнуть. Ցունց հանել волновать, взволновать.
ՑՈՒՊ, ի 1. Посох. 2. Ярлыга. 3. Подпора, подпорка. 4. Жезл.
ՑՈՒՊԱՎՈՐ, ա. 1. С посохом. 2. С ярлыгой. 3. С подпорой, подпоркой. 4. С жезлом. 5. (փխբ.) Старческий.
ՑՈՒՊԻԿ, ի 1. Посошок. 2. Бацилла.
ՑՈՒՐՏ 1. ա. Холодный. 2. գ. Холод. Ցուրտ առնել простынуть, простыть, простудиться. ◊ Ցուրտ արյուն хладнокровный. Ցուրտը տալ замораживать, заморозить. Ցուրտը տանել 1) замораживать, заморозить, 2) отмораживать, отморозить. Ցուրտը փչել холодать, похолодать. Ցուրտն ընկավ, Ցրտերը հասան наступили холода. Ցրտին, Ցրտերին в холод, в холода. Ցրտին տալ простудить.
ՑՈՒՑԱԲԱԺԻՆ, ժնի Демонстрационный отдел.
ՑՈՒՑԱԲԵՐԵԼ, եցի Проявлять, проявить.
ՑՈՒՑԱԲԵՐՈՒՄ, րման Проявление.
ՑՈՒՑԱԳԻՐ, գրի (գրք.) Надпись.
ՑՈՒՑԱԴԱՇՏ, ի Показательное поле.
ՑՈՒՑԱԴԻՐ, տե՛ս Ցուցադրաբար։
ՑՈՒՑԱԴՐԱԲԱՐ, մ. Демонстративно.
ՑՈՒՑԱԴՐԱԿ, ի Стенд, щит.
ՑՈՒՑԱԴՐԱԿԱՆ, ա. 1. Показательный. 2. Показной.
ՑՈՒՑԱԴՐԱՆՄՈՒՇ, տե՛ս Ցուցանմուշ։
ՑՈՒՑԱԴՐԵԼ, եցի 1. Выставлять, выставить. 2. Демонстрировать, продемонстрировать.
ՑՈՒՑԱԴՐԵԼԻ, ա. Демонстрируемый, экспонируемый, предназначенный для демонстраций, экспонирования.
ՑՈՒՑԱԴՐԵԼԻՔ, ի Экспонат.
ՑՈՒՑԱԴՐՈՎԻ, տե՛ս Ցուցադրական։
ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Показ, демонстрация, экспонирование.
ՑՈՒՑԱԴՐՈՒՄ, րման Показ, демонстрация, экспонирование.
ՑՈՒՑԱԴՐՎԵԼ, վեց 1. Выставляться. 2. Демонстрироваться, экспонироваться.
ՑՈՒՑԱԿ, ի 1. Список. 2. (հնց.) Классный журнал. 3. Каталог. 4. Опись.
ՑՈՒՑԱԿԱԳՐԵԼ, եցի 1. Регистрировать. 2. Инвентаризировать. 3. Вносить, внести в (какой-л.) список.
ՑՈՒՑԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Регистрация, регистрирование. 2. Инвентаризация. 3. Составление (какого-л.) списка.
ՑՈՒՑԱԿԱԳՐՈՒՄ, րման Регистрация, регистрирование. 2. Инвентаризация. 3. Составление (какого-л.) списка.
ՑՈՒՑԱԿԱԳՐՎԵԼ, վեցի 1. Регистрироваться, зарегистрироваться. 2. Инвентаризироваться. 3. Записываться, записаться в (какой-л.) список.
ՑՈՒՑԱԿԱՆ, ա. 1. Указательный. 2. Показательный. 3. Показной ◊ Ցուցական դերանուն указательное местоимение. Ցուցական հոդ указательный артикль.
ՑՈՒՑԱՀԱՆԵԼ, եցի 1. տե՛ս Տուցադրել։ 2. Выявлять, выявить. 3. Проявлять, проявить.
ՑՈՒՑԱՀԱՆՎԵԼ, տե՛ս Ցուցադրվել։ 2. Выявляться, выявиться. 3. Проявлять, проявить.
ՑՈՒՑԱՁՈՂ, տե՛ս Նշանաձող։
ՑՈՒՑԱՁՈՂԻԿ, տե՛ս Ցուցափայտ։
ՑՈՒՑԱՄԱՏ, ի Указательный палец.
ՑՈՒՑԱՄՈԼ, ա. Любящий показуху, хвастливый.
ՑՈՒՑԱՄՈԼԱԿԱՆ, ա. Показной, хвастливый.
ՑՈՒՑԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Показуха.
ՑՈՒՑԱՆԱԿ ի Вывеска.
ՑՈՒՑԱՆԱԿԱԳԻՐ, գրի Живописец (пишущий вывески).
ՑՈՒՑԱՆԻՇ, նշի Показатель.
ՑՈՒՑԱՆՄՈՒՇ, ի Экспонат.
ՑՈՒՑԱՆՇԱԿԱՆ Типичный, характерный.
ՑՈՒՑԱՆՇԱՆԱԿԱՆ Типичный, характерный.
ՑՈՒՑԱՆՇԵԼ, եցի Отмечать, отметить.
ՑՈՒՑԱՆՔ, ի 1. Урод, чудовище. 2. Позор.
ՑՈՒՑԱՆՔԱՎՈՐ, ա. 1. Уродливый, чудовищный. 2. Позорный.
ՑՈՒՑԱՊԱՀԱՐԱՆ, ի Витрина, застеклённый шкаф.
ՑՈՒՑԱՍԵՂԱՆ, ի Витрина, застеклённый стол.
ՑՈՒՑԱՍԵՐ, տե՛ս Ցուցամոլ։
ՑՈՒՑԱՍՐԱՀ, ի Демонстрационный зал.
ՑՈՒՑԱՏԱԽՏԱԿ, ի 1. Витрина. 2. Ярлык, бирка.
ՑՈՒՑԱՐԱՐ, ի 1. գ. Демонстрант. 2. ա. Демонстративный.
ՑՈՒՑԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Демонстрация.
ՑՈՒՑԱՐԿՂ, ի Витрина.
ՑՈՒՑԱՓԱՅՏ, ի Указка.
ՑՈՒՑԻՉ, ի 1. Указатель. 2. Показатель.
ՑՈՒՑՄՈՒՆՔ, ի Показание. ◊ Ցուցմունք տալ давать, дать показание.
ՑՈՒՑՆԱԿ, ի Шкала.
ՑՈՒՑՈՒՄ, ցման Указание.
ՑՈՓ, ա. 1. Распутный, развратный, беспутный. 2. Наглый, оголтелый.
ՑՈՓԱԲԱՆ, տե՛ս Ցոփաբերան։
ՑՈՓԱԲԱՆԵԼ, եց (հնց.) 1. Похабничать, сквернословить. 2. Страдать болтливостью, многословием, недержанием речи.
ՑՈՓԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հնց.) 1. Похабство, сквернословие. 2. Болтливость, многословие, недержание речи.
ՑՈՓԱԲԵՐԱՆ, ա. (հզվդ.) 1. Похабный. 2. Многоречивый.
ՑՈՓԱԽՈՍ, ա. (հզվդ.) 1. Похабный. 2. Многоречивый.
ՑՈՓԱԽՈՍԵԼ, տե՛ս Ցոփաբանել։
ՑՈՓԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ցոփաբանություն։
ՑՈՓԱԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Распутство, разврат.
ՑՈՓԱԿՅԱՑ, ա. Распутный, развратный, беспутный.
ՑՈՓԱՀԱՅԱՑ, ա. (հնց.) Наглый, масляный (о взгляде).
ՑՈՓԱՆԱԼ, ացավ 1. Становиться, стать развратным, распутным. 2. Наглеть, обнаглеть.
ՑՈՓԱՍԵՐ, ա. Развратный, распутный, беспутный.
ՑՈՓՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Распутство, разврат.
ՑՈՓՏԱԴՐԱՎԱՅՐ, ի Выставка.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ