Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՑՐԴՈՆ, տե՛ս Ջրտուն։
ՑՐԵԼ, եցի 1. Разгонять, разогнать. 2. Сеять, рассеивать, рассеять. 3. Разбрасывать, разбросать. 4. Разносить, разнести. 5. Рассыпать, рассыпать. 6. Распространять, распространить. 7. Сыпать, посыпать, посыпать. 8. Распускать, распустить (организацию, собрание и т. п.).
ՑՐԵԽ (բրբ.) միայն Ցրեխ կապակցության մեջ. разбиваться, разбиться вдребезги.
ՑՐԻՉ, ի Курьер, разносчик, рассыльный.
ՑՐԻՎ 1. ա. Разбросанный, рассеянный. 2. մ. Разбросанно, вразброс. 3. մ. Рассеянно. ◊ Ցրիվ ածել рассеивать, рассеять, раскидывать, раскидать. Ցրիվ գալ 1) рассеиваться, рассеяться, 2) рассыпаться, рассыпаться, 3) распускаться, распуститься (об организации, собрании и т. п.). Ցրիվ տալ, տե՛ս Ցրել։ Ցրիվ արվել рассеиваться, рассеяться. Բերանը ցրիվ տալ говорить непристойности, сквернословить. Ցան ու ցրիվ, տե՛ս Ցիրուցան։
ՑՐՈՒՄ, ցրման Разгон. 2. Рассеивание. 3. Разбрасывание, разброс. 4. Разнос 5. Рассыпание. 6. Распространение. 7. Роспуск.
ՑՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Рассеянность. 2. Разбросанность.
ՑՐՎԱԾՔ, ի Россыпь.
ՑՐՎԵԼ, վեց 1. Разгоняться. 2. Рассеиваться, рассеяться. 3. Разбрасываться. 4. Разноситься. 5. Рассыпаться, рассыпаться. 6. Расходиться, разойтись. 7. Распространяться, распространиться. 8. Распускаться, быть распущенным (об организации, собрании и т. п.).
ՑՐՏԱԲԵԿ, ա. Замёрзший.
ՑՐՏԱԲԵՐ, ա. Холодный.
ՑՐՏԱԲՈՒՅՐ, ա. (գրք.) Отдающий холодом, холодный.
ՑՐՏԱԳԻՆ, (հզվդ.) ա. Морозный, студёный, очень холодный.
ՑՐՏԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆ, ա. Морозостойкий, морозоустойчивый, хладостойкий, хладоустойчивый.
ՑՐՏԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Морозостойкость, морозоустойчивость, хладостойкость, хладоустойчивость.
ՑՐՏԱԴՈՂ, ա. 1. Дрожащий от холода. 2. (փխբ.) Трепещущий.
ՑՐՏԱԿԱՅՈՒՆ, տե՛ս Ցրտադիմացկուն։
ՑՐՏԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ցրտադիմացկունություն։
ՑՐՏԱԿԱՊԱՆ, ա. (հզվդ.) Студёный, морозный, очень холодный.
ՑՐՏԱԿԵԶ, տե՛ս Ցրտահար։
ՑՐՏԱՀԱՐ, ա. 1. Замёрзший. 2. Отмороженный, обмороженный.
ՑՐՏԱՀԱՐԵԼ, եց 1. Замораживать, заморозить. 2. Отмораживать, отморозить, обмораживать, обморозить.
ՑՐՏԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան , 1. Замерзание. 2. Отмораживание, отморожение, обмораживание, обморожение. 3. Обмерзание.
ՑՐՏԱՀԱՐՈՒՄ, րման 1. Замерзание. 2. Отмораживание, отморожение, обмораживание, обморожение. 3. Обмерзание.
ՑՐՏԱՀԱՐՎԵԼ, վեցի 1. Замерзать, замёрзнуть. 2. Отмораживаться, отморозиться, обмораживаться, обморозиться. 3. Отмерзать, отмёрзнуть.
ՑՐՏԱՀԵՐԿ, ի (գյուղտնտ.) Зябь.
ՑՐՏԱՀԵՐԿԵԼ, եցի (գյուղտնտ.) Поднимать, поднять зябь.
ՑՐՏԱՄԱՀ, ա. Замёрзший, замёрзлый, погибший от холода, мороза.
ՑՐՏԱՄԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Замерзание, гибель от холода, мороза.
ՑՐՏԱՄԵՌ, ա. Замёрзший, погибший, умерший от холода, мороза.
ՑՐՏԱՆԱԼ, ացավ 1. Холодать, похолодать. 2. (փխբ.) Охладевать, охладеть. 3. (փխբ.) Остывать, остыть.
ՑՐՏԱՇՈՒՆՉ, ա. Холодный, дышащий холодом.
ՑՐՏԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Простуда.
ՑՐՏԱՍԱՐՍՈՒՌ, ա. 1. Дрожащий от холода. 2. Морозный, студёный.
ՑՐՏԱՍՈՎՈՐ, ա. Привычный к холоду, к морозу.
ՑՐՏԱՎԱՐ, տե՛ս Ցրտահերկ։
ՑՐՏԱՏԱՐ, ա. 1. Отмороженный, обмороженный. 2. (բրբ.) Мёрзлый, зябнущий, зябкий. Ցրտահար լինել 1) замёрзнуть, 2) отмёрзнуть, 3) (փխբ.) завянуть, увянуть.
ՑՐՏԱՐԱՆ, ի (տեխ.) Охладитель.
ՑՐՏԱՑՆԵԼ, տե՛ս Ցրտեցնել։
ՑՐՏԱՑՈՒՄ, ցման Выхолаживание, выстуживание.
ՑՐՏԱՑՈՒՑԻՉ, ա. Охлаждающий.
ՑՐՏԵԼ, եց Холодеть, похолодеть, похолодать (разг.).
ՑՐՏԵՑՆԵԼ, ցրի Охлаждать, охладить, выстуживать, выстудить.
ՑՐՏԻՆ, ա. (հնց.) Морозный, студёный, очень холодный. ◊ Ցրտին տալ 1) простудить, 2) отмораживать, отморозить, обмораживать, обморозить.
ՑՐՏԿԱԼ, աց (բրբ.) 1. Брызгать, брызнуть. 2. Бить, струиться.
ՑՐՏԿԵԼ, եց (բրբ.) 1. Брызгать, брызнуть. 2. Бить, струиться.
ՑՐՏԿՈՆ, ի (բրբ.) Брызги.
ՑՐՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Холод, стужа.
ՑՐՑԱՄ (բրբ.) միայն Ցրցամ տալ կապակցության մեջ, спрыскивать, спрыснуть.
ՑՐՑԱՄԵԼ, եցի Спрыскивать, спрыснуть.
ՑՐՑԱՄՈՒՄ, մման Спрыскивание.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ