Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՓԱԴԻՇԱՀ, ի Падишах.
ՓԱԹ, ի 1. Виток. 2. (բրբ.) Тур (таят). 3. Оборот. ◊ Փաթ ընկնել 1) заплетаться (о языке), 2) перепутаться. Փաթ տալ 1) совершить виток, оборот, 2) обвить.
ՓԱԹԱԹ, ի Обмотка. ◊ Փաթաթ տալ обмотать.
ՓԱԹԱԹԱՆ, ի 1. Повязка. 2. Пелёнка. 3. Онуча, портянка.  ◊ Մատի փաթաթան դարձնել заладить, часто напоминать о чём-либо.
ՓԱԹԱԹԵԼ, եցի 1. Мотать, обматывать, обмотать, обвязывать, обвязать. 2. Обвёртывать, обвернуть, обёртывать, оборачивать, обернуть, завёртывать, завернуть. 3. Мотать, наматывать, намотать. 4. Свёртывать, свернуть. (в трубку). 5. Обвивать, обвить. 6. (փխբ.) Окружать, окружить. 7. (փխբ.) Кутать, окутывать, укутывать, укутать. 8. (փխբ.) Обнимать, обнять. ◊ Փաթաթել վզին վիզը 1) навязать на шею, 2) свалить вину на кого.
ՓԱԹԱԹՈՐԵԼ, եցի (բրբ .) 1. Закутывать, закутать, укутывать, укутать. 2. Обматывать, обмотать, наматывать, намотать, обвивать, обвить.
ՓԱԹԱԹՈՐՎԵԼ, վեց (բրբ.) 1. Закутываться, закутаться, укутываться, укутаться. 2. Обматываться, обмотаться, наматываться, намотаться, обвиваться, обвиться.
ՓԱԹԱԹՈՑ, տե՛ս Փաթեթ 1 նշան.։
ՓԱԹԱԹՈՒԿ, ի (բրբ.) Моток.
ՓԱԹԱԹՈՒՄ, թման 1. Мотание, обматывание, обмотка. 2. Завёртывание. 3. Наматывание, намотка.
ՓԱԹԱԹՎԱԾՔ, ի Обмотка.
ՓԱԹԱԹՎԵԼ, վեց 1. Мотаться, обматываться, обмотаться, обвязываться, обвязаться. 2. Завёртываться, завернуться. 3. Обвиваться, обвиться. 4. Кутаться, окутываться, окутаться, укутываться, укутаться, 5. Обвёртываться. 6. Навязываться, навязаться.
ՓԱԹԵԹ, ի 1. Свёрток. 2. Кроющий лист початка.
ՓԱԹԵԹԱԹՈՒՂԹ, թղթի Оберточная бумага.
ՓԱԹԵԹԱՎՈՐԵԼ, եցի Упаковывать, упаковать.
ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ, րման Упаковка, упаковывание.
ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՎԵԼ, վեց Упаковываться, упаковаться.
ՓԱԹԵԹԵԼ, եցի Упаковывать, упаковать.
ՓԱԹԵԹԻՉ, ի Упаковщик.
ՓԱԹԵԹՈՂ, ի Упаковщик.
ՓԱԹԵԹՈՒՄ, թման Упаковка, упаковывание.
ՓԱԹԵԹՎԵԼ, վեց Упаковываться, упаковаться.
ՓԱԹԹՈՑ, ի 1. Повязка. 2. (հզվդ.) Свёрток. 3. Чалма.
ՓԱԹԹՈՑԱՎՈՐ 1. ա. Чалмоносный (книжн. устар.) 2. գ. Чалмоносец.
ՓԱԹԻԼ, ի 1. Снежинка. 2. Клок, пучок (шерсти и т. п.). 3. Хлопок.
ՓԱԹԻԼԱՆՄԱՆ, ա. 1. Похожий на снежинки, напоминающий снежинки. 2. Хлопьевидный.
ՓԱԹԻԼ-ՓԱԹԻԼ, մ. Хлопьями.
ՓԱԹՈԹ, ի (բրբ.) 1. Свёрток. 2. Повязка. 3. Виток.
ՓԱԹՈԹԱՎՈՐ, տե՛ս Փաթթոցավոր։
ՓԱԹՈՒԹ, տե՛ս Փաթույթ։
ՓԱԹՈՒՅԹ, ի 1. Виток. 2. Моток. 3. Свёрток. 4. Чалма.
ՓԱԼԱՆ, տե՛ս Համետ։
ՓԱԼԱՆԳ, տե՛ս Վագր:
ՓԱԼԱՆԵԼ, տե՛ս Համետել:
ՓԱԼԱՆՎԵԼ 1. տե՛ս Համետվել 2. (փխբ.) Кутаться.
ՓԱԼԱՍ, ի 1. Тряпка. 2. Палас ◊ Փալաս դառնալ 1) истрепаться, 2) обезволеть.
ՓԱԼԱՍԱՀԱՎԱՔ, ի Тряпичняк.
ՓԱԼԱՍ-ՓՈՒԼՈՒՍ, ի (բրբ.) 1. Тряпьё. 2. Пожитки.
ՓԱԼՓԼԵԼ, տե՛ս Փայլփլել։
ՓԱԽ, ի 1. Побег, бегство, поспешное беспорядочное бегство. 2. (հվքկն.) Беженцы. ◊ Փախ տալ 1) обратиться а бегство, 2) пройти, исчезнуть, 3) прогнать, 4) избежать. Փախն ընկավ, Փախն սկսվեց началось беженство. Առ ու փախ паника, суматоха.
ՓԱԽԱՌԵԼ, եցի (հզվդ.) 1. Брать, взять взаймы. 2. (լեզվբ.) Заимствовать.
ՓԱԽԵՓԱԽ, ի Побег, бегство, поспешное беспорядочное бегство.
ՓԱԽԼԱՎԱ, յի և վի Пахлава.
ՓԱԽՆԵԼ, տե՛ս Փախչել
ՓԱԽՈՒՍՏ, ի 1. Побег. 2. Бегство. 3. (փխբ.) Уклонение. ◊ Փախուստ տալ 1) бежать, 2) избегать. Փախուստի դիմել пуститься в бегство. Փախուստի մատնել обратить в бегство.
ՓԱԽՉԵԼ, փախա 1. Бежать, убегать, убежать. 2. Уходить, уйти. 3. Избегать, избежать. 4. Сбегать, сбежать. 5, Выскальзывать, выскользнуть. 6. Понестись, помчаться. ♢ Փախչող փախչողի է спасайся, кто может. Աչքից փախչել, Գլուխն առնել փախչել, Թոկից փախած, Քունը փախչել, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ:
ՓԱԽՉՏԵԼ, եցի Разбегаться, разбежаться.
ՓԱԽՉՐՏԵԼ, եցի Разбегаться, разбежаться.
ՓԱԽՍ, միայն հետևյալ կապակցություններում. Փախս առնել՝ գալ ընկնել, տե՛ս Փախս տալ։ Փախս տալ 1) увернуться, 2) вывернуться.
ՓԱԽՍՏԱԿԱՆ 1. ա. Беглый. 2. գ. Беглец. 3. գ. Беженец. ◊ Փախստական դառնալ լինել стать беглецом.
ՓԱԽՍՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ թյան. 1 (հնց. ) Беженство. 2. Толпа беженцев.
ՓԱԽՑՆԵԼ, ցրի 1, Уносить, унести. 2. Похищать, похитить. 3. Умыкать, умыкнуть. 4. Угонять, угнать. 5. Упускать, упустить. 6. Спугивать, спугнуть. 7. Срывать, сорвать. 8. Отдёргивать, отдёрнуть. ◊ Առիթը չփախցնել, Բերանից փախցնել և այլն, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ:
ՓԱԽՑՆՈՎԻ, ա. (բրբ.) Похищенный.
ՓԱԿ 1. գ. Запор, затвор, засов. 2. գ. Замок. 3. ա. Затертый. 4. ա. Закрытый, 5. ա. Замкнутый. ◊ Փակ աչքերով с закрытыми глазами. Փակ բաշխիչ (պատմ.) закрытый распределитель (магазин). Փակ բերան 1) молчаливый, 2) могила (о человеке, умеющем хранить тайну). Փակ դիտում закрытый просмотр. Փակ դնել держать под замком. Փակ դպրոց закрытое учебное заведение. Փակ դռներով при закрытых дверях. Փակ դռան դեմ առնել оказаться перед трудностями. Փակ ծով внутреннее море. Փակ կյանք замкнутая жизнь. Փակ նամակ закрытое письмо. Փակ շուկա крытый рынок. Փակ վանկ закрытый слог. Փակ փողոց, տե՛ս Փակուղի: Փակ քվեարկություն закрытое голосование. Փակի տակ գտնվել լինել быть под замком. Փակի տակ դնել держать под замком. Յոթը փակի տակ դնել՝ փակել держать за семью (десятью) замками.
ՓԱԿԱԳԻԾ, գծի Скобка. ◊ Փակագիծը՝ փակագծերը բանալ раскрыть скобки. Փակագծերի մեջ առնել՝ ասել сказать (заметить, отметить и т. п.) в скобках.
ՓԱԿԱԳԾԵԼ, եցի Брать, взять, заключать, заключить в скобки.
ՓԱԿԱԳԾՎԵԼ, վեց Браться, заключаться в скобки.
ՓԱԿԱԿԱԼ, ի (հնց.) Ключарь (устар.).
ՓԱԿԱՂԱԿ, ի Затвор.
ՓԱԿԱՆ, ի 1. Клапан. 2. տե՛ս Փականք:
ՓԱԿԱՆԱԳՈՐԾ, ի Слесарь.
ՓԱԿԱՆԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ա. Слесарный.
ՓԱԿԱՆԱԳՈՐԾԱՆՈՑ, ի Слесарная, слесарня.
ՓԱԿԱՆԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Слесарничество, слесарство.
ՓԱԿԱՆՔ, ի 1. Замок. 2. Запор, затвор, засов. 3. (փխբ.) Запрёт, запрещение. ◊ Փականք դնել наложить запрет. Փականքի տակ դնել, Փականքի մեջ պահել сковать свободу действия.
ՓԱԿԱՉՔ, մ. Слепо, с закрытыми глазами, мало зная.
ՓԱԿԵԼ, եցի 1. Запирать, запереть. 2. Затворять, затворить. 3. Закрывать, закрыть. 4. Замыкать, замкнуть. 5. Заграждать, заградить, преграждать, преградить. 6. Прекращать, прекратить, завершать, завершить. ◊ Աչք փակել, բերանը փակել և այլն, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ՓԱԿԵՂ1, ի (հնց.) 1. Чалма. 2. (եկեղ.) Клобук. 3. (եկեղ.) Фелонь, фелон.
ՓԱԿԵՂ2, ի (կզմխս.) Плёнка, соединительная ткань.
ՓԱԿԻՉ, ի Задвижка, засов, щеколда.
ՓԱԿՈՏԵԼ, եցի Позапереть, позакрывать.
ՓԱԿՈՑ, ի 1. Шлюз (мельницы). 2. Заграждение, барьер. 3. տե՛ս Ուղեկալ։
ՓԱԿՈՑԱՅԻՆ, ա. Заградительный.
ՓԱԿՈՑԱՓԵՂԿ, ի Ставня, ставень.
ՓԱԿՈՒՂԻ, ղու 1. Тупик. 2. (փխբ.) Тупик, безвыходное положение. ◊ Փակուղու առաջ կանգնել стать, становиться, зайти в тупик. Փակուղում գտնվել оказаться в тупике. Փակուղու մեջ դնել ставить, поставить в тупик.
ՓԱԿՈՒՄ, կման 1. Запирание. 2. Закрытие, закрывание. 3. Замыкание. 4. Загораживание.
ՓԱԿՉԵԼ, եցի Прилипать, прилипнуть.
ՓԱԿՉՈՒՆ, տե՛ս Կպչուն։
ՓԱԿՉՈՒՏ, տե՛ս Կպչուն։
ՓԱԿՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Замкнутость.
ՓԱԿՎԱԾՔ, ի 1. Замок, затор. 2. Способ запирания.
ՓԱԿՎԵԼ, վեց 1. Запираться, запереться. 2. Затворяться, затвориться. 3. Закрываться, закрыться. 4. Замыкаться, замкнуться. ◊ Փակված լեզու 1) немой, 2) лишённый права говорить.
ՓԱԿՑՆԵԼ, ցրի 1. Приклеивай, приклеить, наклеивать, наклеить, склеивать, склеить, лепить, прилеплять, прилепить. 2. Вешать, повесить. 3. Залеплять, залепить.
ՓԱԿՑՎԵԼ, վեց 1. Приклеиваться, приклеиться, наклеиваться, наклеиться, склеиваться, склеиться, прилепляться. 2. Вешаться.
ՓԱՀ, ձ, ձ, Ну!
ՓԱՀԼԵՎԱՆ, ի (բրբ.) 1. Канатоходец. 2. Борец. 3. Удалец (разг.), храбрец, молодец (нар.-поэт.).
ՓԱՀԼԵՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բրբ.) Занятие канатоходца.
ՓԱՂԱՆԳ, ի 1. (պատմ.) Фаланга (войсковое соединение или боевой строй). 2. (փխբ.) Фаланга (книжн.), ряд, шеренга. 3. (կենդբ.) Фаланга.
ՓԱՂԱՆԳԱՄՈՒՇ, ի (բսբ.) Лаванда.
ՓԱՂԱՆԳԱՄՈՒՇԿ, ի (բսբ.) Лаванда.
ՓԱՂԱՔՇԱԲԱՐ, մ. Ласково, ласкательно.
ՓԱՂԱՔՇԱԼԻ, 1. ա. Ласковый, ласкательный. 2. մ. Ласково, ласкательно.
ՓԱՂԱՔՇԱԼԻՑ, 1. ա. Ласковый, ласкательный. 2. մ. Ласково, ласкательно.
ՓԱՂԱՔՇԱԿԱՆ, ա. Ласковый, ласкательный.
ՓԱՂԱՔՇԱՆՔ, ի Ласка,
ՓԱՂԱՔՇԵԼ, եցի Ласкать, обласкать, приласкать.
ՓԱՂԱՔՇՈՏ, ա. Ласковый, ласкательный, ласкающий.
ՓԱՂԱՔՇՈՐԵՆ, մ. Ласково, ласкательно.
ՓԱՂԱՔՇՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Ласкание.
ՓԱՂԱՔՇՈՒՄ, շման Ласкание.
ՓԱՂԱՔՇՈՒՏ, տե՛ս Փաղաքշոտ։
ՓԱՂԱՔՈՒՇ 1. ա. Ласковый, ласкательный. 2. մ. Ласково, ласкательно. 3. ա. (հնց.) Ласкательный (устар.), льстивый, угодливый.
ՓԱՂԻԺ, ի (կենդբ.) Тарантул.
ՓԱՂՓԱՂԵԼ, եց (հնց.) Блестеть, блеснуть, заблестеть, блистать, заблистать.
ՓԱՂՓԱՂՅՈՒՆ, ի (հնց.) Блеск.
ՓԱՂՓԱՂՈՒՆ, ա. (հնց.) Блестящий.
ՓԱՂՓԵԼ, եց (հնց.) Блестеть, блеснуть, заблестеть, блистать, заблистать.
ՓԱՂՓՈՒՆ, ա. (հնց.) Светлый, ясный.
ՓԱՄՓԼԻԿ, տե՛ս Փափլիկ։
ՓԱՄՓՇՏԱԿԱԼ, ի 1. Патронташ. 2. տե՛ս Փամփշտանոց։
ՓԱՄՓՇՏԱՄԱՆ, տե՛ս Փամփշտակալ։
ՓԱՄՓՇՏԱՆՈՑ, ի Патронник.
ՓԱՄՓՇՏԱՊԱՐԿ, ի Патронная сумка.
ՓԱՄՓՇՏԱՊԱՐԿՈՒՃ, ի Патронная гильза.
ՓԱՄՓՇՏԱՏՈՒՓ, ի Патронный ящик.
ՓԱՄՓՇՏՈՒԿ, ի (բսբ.) Фукус, фукусовая водоросль.
ՓԱՄՓՈՒՇՏ, ի (ռազմ.) Патрон.
ՓԱՄՓՈՒՇՏԱԿԱԼ, տե՛ս Փամփշտակալ,
ՓԱՄՓՈՒՇՏԱՆՈՑ, տե՛ս Փամփշտանոց։
ՓԱՄՓՈՒՇՏԱՏՈՒՓ, տե՛ս Փամփշտատուփ։
ՓԱՅ, ի (բրբ.) 1. Доля, часть. 2. Пай. 3. տե՛ս Բաժնետոմս։ ◊ Փայ անել делить. Փայ հասնել доставаться кому. Փայ հավաքել՝ ուզել просить милостыню. Փայ ու բաժին доля. Երկու էշի՝ իշի գարին չկարողանալ փայ անել не смыслить ни уха, ни рыла в чём.
ՓԱՅԱԲԱԺԻՆ, ժնի Пай, доля.
ՓԱՅԱԿ, տե՛ս Փայիկ։
ՓԱՅԱՏԵՐ, տիրոջ Пайщик.
ՓԱՅԱՏԻՐԱԿԱՆ, տե՛ս Բաժնետիրական։
ՓԱՅԵԼ, եցի Ласкать, обласкать.
ՓԱՅԻԿ, ի (հնց.) Пеший, гонец.
ՓԱՅԼ, ի 1. Сияние, сверкание, блеск. 2. (փխբ.) Блеск, великолепие, пышность. 3. Блеск, слава. ◊ Փայլ տալ наводить блеск.
ՓԱՅԼԱԹԻԹԵՂ, ի Фольга.
ՓԱՅԼԱԹԻԹԵՂԵ, ա. Фольговый.
ՓԱՅԼԱԹՈՒՂԹ, տե՛ս Փայլաթիթեղ։
ՓԱՅԼԱԽԱՅԾ, ի Блестящая наживка, приманка.
ՓԱՅԼԱԾՈՒ, ի Меркурий (планета).
ՓԱՅԼԱԿ, ի 1. Зарница. 2. (փխբ.) Сияние, блеск.
ՓԱՅԼԱԿԱՆՄԱՆ, ա. Зарничный.
ՓԱՅԼԱԿԵԼ, տե՛ս Փայլատակել։
ՓԱՅԼԱԿԸՆԹԱՑ, ա. (հզվդ.) Молниеносный.
ՓԱՅԼԱԿՆԱԹԱՓ, ա. Молниеносный.
ՓԱՅԼԱԿՆԱԹԻՔ, ա. Блестящий, сверкающий (о глазах.).
ՓԱՅԼԱԿՆԱԼԻՑ, ա. 1, Блестящий, сияющий. 2. (փխբ.) Гневный, негодующий.
ՓԱՅԼԱԿՆԱՑԱՅՏ, ա. 1. Молниеносный. 2. Блестящий, сияющий.
ՓԱՅԼԱԿՆԱՔԱՐ, ի (հնք.) Фульгурит.
ՓԱՅԼԱԿՆԱՔԱՐ, տես Շանթահար։
ՓԱՅԼԱԿՆԵԼ, տե՛ս Փայլատակել։
ՓԱՅԼԱՂՅՈՒՍ ի Кафель.
ՓԱՅԼԱՆԵՐԿ, ի Политура.
ՓԱՅԼԱՆՔ, ի Блеск.
ՓԱՅԼԱՍԵՆԻ, նու, (բսբ.) Белоус.
ՓԱՅԼԱՏ, ա. Матовый.
ՓԱՅԼԱՏԱԿԵԼ, եցի Сверкать, сверкнуть, блестеть, заблестеть, блеснуть, блистать, заблистать.
ՓԱՅԼԱՏԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сверкание, блистание, сияние.
ՓԱՅԼԱՏԱԿՈՒՄ, կման Сверкание, блистание, сияние.
ՓԱՅԼԱՏԱԿՎԵԼ, տե՛ս Փայլատակել։
ՓԱՅԼԱՏԵԼ, եցի Сделать матовым, убрать блеск.
ՓԱՅԼԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Матовость.
ՓԱՅԼԱՐ, ի (հնք.) Слюда.
ՓԱՅԼԱՐԱՅԻՆ, ա. Слюдяной.
ՓԱՅԼԱՐՁԱԿ, ա. Сверкающий, блистающий, блестящий.
ՓԱՅԼԵԼ, եցի Сверкать, сверкнуть, блистать, блестеть, блеснуть, заблистать, заблестеть, сиять, просиять, засиять.
ՓԱՅԼԵՑՆԵԼ, ցրի Навести блеск, лощить, залощить, глянцевать, наглянцевать, полировать, отполировывать, отполировать.
ՓԱՅԼԵՑՈՒՑԻՉ, ա. Придающий блеск.
ՓԱՅԼԿՏԱԼ, ացի 1. Мелькать, мелькнуть. 2. Сверкать, засверкать.
ՓԱՅԼԿՏԵԼ, եցի 1. Мелькать, мелькнуть. 2. Сверкать, засверкать.
ՓԱՅԼԿՏՈՒՄ, տման Мелькание.
ՓԱՅԼԿՏՈՒՆ, ա. Мелькающий.
ՓԱՅԼՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հնց.) Блеск.
ՓԱՅԼՈՏ, ա. (հզվդ.) Блестящий.
ՓԱՅԼՈՒՄ, լման Блистание, сияние, сверкание.
ՓԱՅԼՈՒՆ, ա. Блестящий.
ՓԱՅԼՈՒՆԱԿ, ա. (հզվդ.) Блестящий.
ՓԱՅԼՈՒՆԱՆԱԼ, ացավ Блестеть, заблестеть, лосниться, залосниться.
ՓԱՅԼՈՒՆԱՑՆԵԼ, ցրի Наводить, навести блеск, лощить, залощить, глянцевать, наглянцевать, полировать, отполировывать, отполировать.
ՓԱՅԼՈՒՆԱՑՈՒՄ, ցման Полирование, полировка.
ՓԱՅԼՈՒՆԱՑՎԵԼ, վեց Лощиться, залощиться, отполировываться.
ՓԱՅԼՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Блеск.
ՓԱՅԼՓԱՅԼԵԼ, տե՛ս Փայլփլել։
ՓԱՅԼ-ՓԱՅԼԵԼ, տե՛ս Փայփլել։
ՓԱՅԼՓԼԱԼ, տե՛ս Փայլփլել։
ՓԱՅԼՓԼԱՆՔ, ի Блеск, сияние, мерцание.
ՓԱՅԼՓԼԵԼ, եցի 1. Блестеть, сверкать. 2. Поблёскивать.
ՓԱՅԼՓԼՈՑ, ի Блеск, сверкание, мерцание.
ՓԱՅԼՓԼՈՒՄ, լման Блистание, сверкание.
ՓԱՅԼՓԼՈՒՆ, ա. Переливчатый, блестящий, сверкающий.
ՓԱՅԼՓԼՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Блеск.
ՓԱՅԾԱՂ, ի (կզմխս.) Селезёнка.
ՓԱՅԾԱՂԱԲՈՐԲ, ի Воспаление селезёнки.
ՓԱՅԾԱՂԱՅԻՆ, ա. Селезёночный.
ՓԱՅԾԱՂԱՏԱՊ, տե՛ս Փայծաղաբորբ։
ՓԱՅՏ, ի 1. Дерево, бревно. 2. Дрова. 3. Древесина, дерево. 4. Палка, посох. 5. Трость, посох. ◊ Փայտ անել заготовлять дрова. Փայտ դառնալ՝ կտրել окоченеть. Փայտ կտրել (լեզվի մասին) онеметь, потерять дар речи. Փայտ կուլ տված լինել как (словно, будто) аршин проглотил. Փայտե գլուխ еловая, дубовая голова, башка и т. д. Փայտը վրան կոտրել отдубасить. Փայտի գնալ идти за дровами. Փայտի նման կանգնել торчать как пень или пнём. Փայտի տակ գցել отколотить палкой, отдубасить (устар.). Միևնույն փայտից տաշված լինել из одного теста (кто с кем); одним миром мазаны; одного поля ягода. Շան հետ բարեկամացիր, փայտը ձեռիցդ մի գցիր собаку мани, а палку держи. Փայտի ուժով из-под палки.
ՓԱՅՏԱԳԻՐ, գրի Ксилограф.
ՓԱՅՏԱԳՈՐԾ, ի Деревообделочник.
ՓԱՅՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ա. Деревообделочный.
ՓԱՅՏԱԳՈՐԾԱՐԱՆ, ի Деревообделочный завод.
ՓԱՅՏԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Деревообделочное дело.
ՓԱՅՏԱԳՐԱԿԱՆ, ա. Ксилографический.
ՓԱՅՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Ксилография.
ՓԱՅՏԱԴՐՎԱԳ, ի Резьба по дереву.
ՓԱՅՏԱԹԵՓ, ի Древесные опилки.
ՓԱՅՏԱԹԻԹԵՌ, ի Древесная бабочка.
ՓԱՅՏԱԹՐԹՈՒՐ, ի Древесная гусеница.
ՓԱՅՏԱԼՈՒՂԱՐԿ, ի Лесосплав.
ՓԱՅՏԱԼՈՒՂԱՐԿՈՒՄ, կման Лесосплав.
ՓԱՅՏԱԽԵԺ, ի Древесная смола.
ՓԱՅՏԱԾԱԾԿ 1. ա. Покрытый досками. 2. գ. Дощатый навес.
ՓԱՅՏԱԾՈՒԽ, ծխի Древесный уголь.
ՓԱՅՏԱԿԵՐՏ 1. ա. Рубленый, бревенчатый. 2. գ. Сруб, деревянная или бревенчатая постройка.
ՓԱՅՏԱԿԵՐՏԵԼ, եցի Рубить, срубить, строить, построить из брёвен.
ՓԱՅՏԱԿԵՐՏՈՒՄ, տման Рубка, построение из дерева, брёвен.
ՓԱՅՏԱԿԵՐՏՎԱԾՔ, ի Сруб, деревянное сооружение, бревенчатая постройка.
ՓԱՅՏԱԿՈԾԵԼ, եցի Избивать, избить палкой.
ՓԱՅՏԱԿՈՒՅՏ, ի Куча дров.
ՓԱՅՏԱՀԱՏ, ի 1. Дровосек, дровокол. 2. Топор.
ՓԱՅՏԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Рубка дров.
ՓԱՅՏԱՀԱՐ 1. տե՛ս Փայտահատ։ 2. տե՛ս Փայտփորիկ։
ՓԱՅՏԱՀԱՐԿ, ի Деревянный навес.
ՓԱՅՏԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Փայտահատություն։
ՓԱՅՏԱՃԻՃՈՒ, ճվի (կենդբ.) Древесный червь.
ՓԱՅՏԱՃՃԻ, ի (կենդբ) Древесный червь.
ՓԱՅՏԱՄԱԾ, ի 1. Леса (строительные). 2. Дощатая мостовая. 3. Деревянные строения, навесы и т. д.
ՓԱՅՏԱՄԹԵՐՈՒՄ, րման Лесозаготовка.
ՓԱՅՏԱՄՇԱԿՈՒՄ, կման Деревообработка.
ՓԱՅՏԱՅԻՆ, ա. Древесный.
ՓԱՅՏԱՆԱԼ, ացա 1. Деревенеть, одеревенеть. 2. (փխբ.) Коченеть, окоченеть.
ՓԱՅՏԱՆԿԱՐԻՉ, րչի Ксилограф, гравёр по дереву.
ՓԱՅՏԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Ксилография, гравирование по дереву.
ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹ, ի Древесина.
ՓԱՅՏԱՆՈՑ, ի Дровяной сарай.
ՓԱՅՏԱՇԵՆ, ա. Рубленый, бревенчатый.
ՓԱՅՏԱՏՈՒՆ, տե՛ս Փայտանոց։
ՓԱՅՏԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ, ա. Лесопромышленный.
ՓԱՅՏԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Лесопромышленность.
ՓԱՅՏԱՑԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Одеревенелость. 2. (փխբ.) Окоченелость.
ՓԱՅՏԱՑՆԵԼ, ցրի Сделать негибким, подобно дереву.
ՓԱՅՏԱՑՈՒՄ, ցման 1. Одеревенение. 2. (փխբ.) Окоченение. 3. (բժշկ.) Столбняк.
ՓԱՅՏԱՓՈՐԱԳԻՐ, տե՛ս Փայտագիր։
ՓԱՅՏԱՓՈՐԱԳՐԻՉ, տե՛ս Փայտագիր։
ՓԱՅՏԱՔԱՆԴԱԿ 1. գ. Деревянная статуя. 2. ա. Изваянный из дерева.
ՓԱՅՏԱՔԻՄԻԱ, յի Лесохимия.
ՓԱՅՏԱՔԻՄԻԱԿԱՆ, ա. Лесохимический.
ՓԱՅՏԵ, ա. Деревянный.
ՓԱՅՏԵՂԵՆ 1. ա. Деревянный. 2. գ. Деревянные изделия. 3. գ. Лес, лесоматериал.
ՓԱՅՏԻԿ, ի (նվազ., փղքշ.) Палочка.
ՓԱՅՏՅԱ, տե՛ս Փայտե։
ՓԱՅՏՈՋԻԼ, ի (կենդբ.) Клоп.
ՓԱՅՏՈՒՏԻՃ, ի (կենդբ.) Древоточец.
ՓԱՅՏՓՈՐ, ի (կենդբ.) Дятел.
ՓԱՅՏՓՈՐԻԿ, ի (կենդբ.) Дятел.
ՓԱՅՓԱՅԱԿԱՆ, ա. Ласковый, ласкательный.
ՓԱՅՓԱՅԱՆՔ, ի Ласка.
ՓԱՅՓԱՅԵԼ, եցի 1. Ласкать, приласкать, обласкивать, обласкать. 2. Лелеять, взлелеять. Միտք՝ հույս փայփայել лелеять мысль, надежду.
ՓԱՅՓԱՅԻՉ, ա. Ласкательный.
ՓԱՅՓԱՅՈՏ, ա. (հզվդ.) Ласковый, нежный.
ՓԱՅՓԱՅՈՒՄ, յման 1. Ласкание. 2. Лелеяние.
ՓԱՅՓԱՅՈՒՆ, ա. 1. Обласканный, приласканный. 2. Ласкательный.
ՓԱՅՓԱՅՎԵԼ, վեց Лелеяться.
ՓԱՆԱՔ, ա. (հնց.) 1. Слабый, хилый. 2. Ничтожный. 3. Бедный, неимущий.
ՓԱՆԱՔԻ, ա. (հնց.) 1. Слабый, хилый. 2. Ничтожный. 3. Бедный, неимущий.
ՓԱՆԱՔԻՄԱՑ, ա. (հնց.) Слабоумный.
ՓԱՆԱՔԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հնց.) Слабоумие.
ՓԱՆԴԻՌ, ի Бандура.
ՓԱՆԴԻՌԱՀԱՐ, ի Бандурист.
ՓԱՆԴՌԱՀԱՐ, ի Бандурист.
ՓԱՇԱ, յի Паша (высший военный или гражданский сановник в некоторых мусульманских странах).
ՓԱՇԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Звание паши. 2. Исполнение обязанностей паши. 3. Пашалык, область, управляемая пашой.
ՓԱՈԱՎՈՐ 1. ա. Великолепный. 2. ա. Пышный, роскошный 3. ա. Славный, доблестный. 4. մ. Пышно, роскошно.
ՓԱՊ, ի (հնց.) 1. Пещера, грот. 2. Расщелина. 3.Ущелье, теснина.
ՓԱՊԱՐ, ի (հնց.) 1. Пещера, грот. 2. Расщелина. 3.Ущелье, теснина.
ՓԱՊՈՒՂԻ, տե՛ս Թունել։
ՓԱՊՈՒՃ, տե՛ս Փափուճ։
ՓԱՌ1, ի (բրբ.) 1. Плёнка, плева, оболочка. 2. Налёт. 3. Пена, Пенка. 4. տե՛ս Սարդոստայն։ ◊ տե՛ս Ընկերք։
ՓԱՌ2, ի (բրբ.) Лопасть.
ՓԱՌԱԲԱՆԱԿԱՆ, ա. Хвалебный.
ՓԱՌԱԲԱՆԱՆՔ, տե՛ս Փառաբանություն։
ՓԱՌԱԲԱՆԵԼ, եցի Славить, прославлять, прославить, восхвалять, восхвалить.
ՓԱՌԱԲԱՆԵԼԻ, ա. Достохвальный.
ՓԱՌԱԲԱՆԻՉ 1. ա. Восхваляющий. 2. գ. Хвалитель (устар.).
ՓԱՌԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան , Прославление, восхваление.
ՓԱՌԱԲԱՆՈՒՄ, նման , Прославление, восхваление.
ՓԱՌԱԲԱՆՎԵԼ, վեց Прославляться, восхваляться.
ՓԱՌԱԳՈՉ, ա. Хвалебный.
ՓԱՌԱԶԱՐԴ, ա. 1. Славный, достославный (устар.), достохвальный (устар.). 2. Роскошный.
ՓԱՌԱԶԱՐԴԵԼ, եցի (հնց,) 1. Восславлять, восславить. 2. Пышно разукрасить.
ՓԱՌԱԶԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հնց.) Роскошь.
ՓԱՌԱԶՈՒՐԿ, ա. Обесславленный.
ՓԱՌԱԶՐԿԵԼ, եցի Бесславить, обесславливать, обесславить.
ՓԱՌԱԶՐԿՎԵԼ, վեց Обесславливаться, обесславиться.
ՓԱՌԱԽՆԴԻՐ, ա. (հնց.) Тщеславный.
ՓԱՌԱԽՆԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հնց.) Тщеславие.
ՓԱՌԱԿԱԶՄ, ա. В роскошном переплёте.
ՓԱՌԱԿԱԼԵԼ, եցի, Покрываться, покрыться налётом. 2. Покрываться, покрыться плёнкой.
ՓԱՌԱԿԱԼՎԵԼ, վեց, Покрываться, покрыться налётом. 2. Покрываться, покрыться плёнкой.
ՓԱՌԱՀԵՂ, ա. 1. Великолепный. 2. Пышный, роскошный. 3. Блистательный, блестящий. 4. Славный.
ՓԱՌԱՀԵՂՈՐԵՆ, մ. 1. Великолепно. 2. Пышно, роскошно. 3. Блистательно, блестяще.
ՓԱՌԱՀԵՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Великолепие. 2. Пышность, роскошность. 3. Блистательность.
ՓԱՌԱՄՈԼ, ա. Тщеславный.
ՓԱՌԱՄՈԼԱԿԱՆ, ա. Тщеславный, властолюбивый.
ՓԱՌԱՄՈԼԵԼ, եցի (հնց.) Тщеславиться (устар.).
ՓԱՌԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Тщеславие.
ՓԱՌԱՄՈՐՈՒՍ, ա. С окладистой бородой.
ՓԱՌԱՄՈՐՈՒՔ, ա. С окладистой бородой.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ