Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՓՈԹ, ի 1. Фалда, складка. 2. Сборка. 3. Морщина. ◊ Փոթ գալ՝ լինել 1) морщиться, 2) фалдить, морщить. Փոթ ընկնել фалдить, морщить.
ՓՈԹՈԹ, ա. (բրբ.) Терпкий, вяжущий, вязкий.
ՓՈԹՈԹԱՀԱՄ, ա. (բրբ.) Терпкий, вяжущий, вязкий.
ՓՈԹՈՐԻԿ, ի 1. Буря, ураган. 2. (փխբ.) Буря, сильное душевное волнение, смятение. 3. (փխբ.) Буря, ураган (чего). 4. (փխբ.) Буря, борьба. 5. (փխբ.) Буря, ураган, ненастье, бедствие. ◊ Փոթորիկ մի բաժակ ջրում՝ ջրի մեջ буря в стакане воды. Փոթորիկ գցել поднять шум, переполох. Փոթորիկ(ը) ճայթեց՝ պայթեց разразилась буря.
ՓՈԹՈՐԿԱԲԵՐ, ա. Буревой.
ՓՈԹՈՐԿԱԳՈՒՅԺ, ա. Буревой.
ՓՈԹՈՐԿԱԼԻ, ա. 1. Бурный, бурливый, бурлящий, бушующий. 2. Буревой. 3. (փխբ.) Бурный, кипучий (жизнь, время, события и т. п.). 4. (փխբ.) Бурный, бешеный, буйный, неистовый. 5. (փխբ.) Бурный, бушующий, бурлящий. 6. մ. Бурно.
ՓՈԹՈՐԿԱԼԻՑ, ա. 1. Бурный, бурливый, бурлящий, бушующий. 2. Буревой. 3. (փխբ.) Бурный, кипучий (жизнь, время, события и т. п.). 4. (փխբ.) Бурный, бешеный, буйный, неистовый. 5. (փխբ.) Бурный, бушующий, бурлящий. 6. մ. Бурно.
ՓՈԹՈՐԿԱԾԵԾ, ա. 1. Побитый бурей. 2. (փխբ.) Бурный, полный бедствий, ненастий.
ՓՈԹՈՐԿԱԾԻՆ, ա. 1. Рождённый бурей. 2. Буревой. 3. (փխբ.) Стремительный, буйный, бешеный.
ՓՈԹՈՐԿԱԾՈՒՓ, ա. 1. Бурливый, бурлящий, бушующий. 2. (փխբ.) Бурный, кипучий, бурливый.
ՓՈԹՈՐԿԱՀԱՐ, ա. Побитый бурей.
ՓՈԹՈՐԿԱՀՈՒՅԶ, ա. 1. Бурный, бурливый. 2. (փխբ.) Бурный, бурливый, кипучий.
ՓՈԹՈՐԿԱՅԻՆ, տե՛ս Փոթորկալի։
ՓՈԹՈՐԿԱՆՄԱՆ, ա. 1. Бурный. 2. (փխբ.) Стремительный.
ՓՈԹՈՐԿԱՇՈՒՆՉ, ա. 1. Буревой. 2. Бурный, ураганный. 3. (փխբ.) Бурный, бурливый, бурлящий.
ՓՈԹՈՐԿԱՎԵՏ, ա. 1. Бурный. 2. Буревой.
ՓՈԹՈՐԿԱՏԱՐ, ա. Гонимый бурей.
ՓՈԹՈՐԿԱՏԵՆՉ, ա. (փխբ.) Жаждущий бури, мятежный.
ՓՈԹՈՐԿԵԼ, եցի 1. տե՛ս Փոթորկվել. 2. Волновать, взволновать, бурлить, забурлить.
ՓՈԹՈՐԿՈՏ, ա. Бушующий, бурливый.
ՓՈԹՈՐԿՈՏՈՐԵՆ, մ. Взволнованно.
ՓՈԹՈՐԿՈՒՄ, կման 1. Бушевание. 2. Обуревание.
ՓՈԹՈՐԿՈՒՆ, ա. 1. Бурный, бурливый, бурлящий, бушующий. 2. (փխբ.) Взволнованный, взбушевавшийся. 3. (փխբ.) Бурный, бурливый, кипучий. 4. (փխբ.) Бурный, темпераментный. 5. (փխբ.) Бурный, буйный, неистовый. 6. մ. Бурно.
ՓՈԹՈՐԿՎԵԼ, վեց 1. Волноваться, взволноваться, бурлить, забурлить. 2. (փխբ.) Бушевать, взбушевать, взбушеваться. 3. (փխբ.) Обуреваться.
ՓՈԹ-ՓՈԹ 1. ա. Сборчатый. 2. Сморщенный. 3. (փխբ.) Морщинистый. ◊ Փոթ-փոթ գալ՝ լինել 1) фалдить, морщить, 2) сморщиться.
ՓՈԹՓՈԹԵԼ, եցի 1. Морщить. 2. (փխբ.) Морщить, сморщить.
ՓՈԹՓՈԹՈՒՆ, ա. Морщинистый.
ՓՈԹՓՈԹՎԵԼ, վեց Морщиться.
ՓՈԽ1 1. գ. Заём, долг. 2. ա. Заимообразный. 3. մ. Заимообразно. ◊ Փոխ առնել 1) взять взаймы, в долг, 2) заимствовать. Փոխ տալ дать взаймы, в долг. Փոխ ուզել просить взаймы, в долг.
ՓՈԽ2 բարդ բառերի առաջին բաղադրիչը, Вице—... Փոխ նախագահ вице-президент. Փոխ-ծովակալ вице-адмирал.
ՓՈԽԱԲԵՌՆԵԼ, եցի Перегружать, перегрузить, перекладывать, переложить груз.
ՓՈԽԱԲԵՌՆՈՒՄ, նման Перегрузка, переложение груза.
ՓՈԽԱԲԵՐԱԲԱՐ, մ. Переносно, метафорически.
ՓՈԽԱԲԵՐԱԿԱՆ, ա. Переносный, метафорический.
ՓՈԽԱԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Переносность.
ՓՈԽԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Метафора. 2. Переносное слово, выражение.
ՓՈԽԱԲԵՐՈՒՄ, տե՛ս Փոխաբերություն։
ՓՈԽԱԳՐԵԼ, եցի (հզվդ.) 1. Переписывать, переписать. 2. Транскрибировать.
ՓՈԽԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հզվդ.) Переписывание. 2. Транскрипция, транслитерация.
ՓՈԽԱԳՐՈՒՄ, րման (հզվդ.) Переписывание. 2. Транскрипция, транслитерация.
ՓՈԽԱԴԱՐՁ, ա. Взаимный, обоюдный. ◊ Փոխադարձ բայ возвратный глагол. Փոխադարձ դերանուն возвратное местоимение.
ՓՈԽԱԴԱՐՁԱԲԱՐ, մ. Взаимно, обоюдно.
ՓՈԽԱԴԱՐՁԱՊԵՍ, մ. Взаимно, обоюдно.
ՓՈԽԱԴԱՐՁԵԼ, եցի 1. Отплачивать, отплатить. 2. (հնց.) Возвращать, возвратить, вернуть.
ՓՈԽԱԴԱՐՁՈՐԵՆ, տե՛ս Փոխադարձաբար։
ՓՈԽԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Отплата. 2. Взаимность, обоюдность.
ՓՈԽԱԴԱՐՁՎԵԼ, վեց Отплачиваться.
ՓՈԽԱԴՐԱԾԱԽՍ, ի Путевые издержки.
ՓՈԽԱԴՐԱԿԱՆ 1. ա. Перевозочный, транспортный. 2. տե՛ս Փոխադրամիջոց։ 3. տե՛ս Փոխադրավարձ։
ՓՈԽԱԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հզվդ.) Транспортабельность.
ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑ, ի Транспорт.
ՓՈԽԱԴՐԱՆԱՎ, ի Транспортное судно, транспорт.
ՓՈԽԱԴՐԱՎԱՐՁ, ի Плата за провоз.
ՓՈԽԱԴՐԱՎՃԱՐ, ի Плата за провоз.
ՓՈԽԱԴՐԵԼ, եցի 1. Перевозить, перевезти, транспортировать. 2. Переводить, перевести. 3. Перемещать, переместить. 4. Перелагать, переложить.
ՓՈԽԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Перевоз, перевозка, транспортировка, транспортирование. 2. Перевод, перемещение. 3. Переложение, свободный перевод. 4. Изложение.
ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ, րման 1. Перевоз, перевозка, транспортировка, транспортирование. 2. Перевод, перемещение. 3. Переложение, свободный перевод. 4. Изложение.
ՓՈԽԱԴՐՎԵԼ, վեց 1. Перевозиться, транспортироваться. 2. Переводиться, перевестись. 3. Перемещаться, переместиться. 4. Перелагаться.
ՓՈԽԱԶԴԵԼ, եցի Взаимодействовать.
ՓՈԽԱԶԴԵՑԱԿԱՆ, ա. Взаимодействующий.
ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Взаимодействие.
ՓՈԽԱԿԵՐՊԱԿԱՆ, ա. (լեզվբ.) Трансформационный.
ՓՈԽԱԿԵՐՊԵԼ, եցի 1. Преобразовывать, преобразовать, преображать, преобразить, видоизменять, видоизменить, трансформировать. 2. (լեզվբ.) Трансформировать.
ՓՈԽԱԿԵՐՊԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Видоизменяемость.
ՓՈԽԱԿԵՐՊԻՉ, ի (տեխ.) Трансформатор.
ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Преобразование, преображение, видоизменение, трансформация, трансформирование. 2. (լեզվբ.) Трансформация, трансформирование.
ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄ, պման 1. Преобразование, преображение, видоизменение, трансформация, трансформирование. 2. (լեզվբ.) Трансформация, трансформирование.
ՓՈԽԱԿԵՐՊՎԵԼ, վեց 1. Преобразовываться, преобразоваться, преображаться, преобразиться, видоизменяться, видоизмениться, трансформироваться. 2. (լեզվբ.) Трансформироваться.
ՓՈԽԱՅՑ, ի Взаимное посещение, визиты.
ՓՈԽԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Взаимное посещение.
ՓՈԽԱՆ, ի (խսկց.) 1. Подштанники. 2. Штаны, портки. ◊ Փոխանը կատու է ընկել душа ушла в пятки. Փոխանը ոտներն ըկնել влипнуть, попасться.
ՓՈԽԱՆԱԳԻՐ, տե՛ս Փոխանակագիր:
ՓՈԽԱՆԱԿ, կ. (խսկց.) 1. Вместо того, чтобы. 2. Вместо, взамен.
ՓՈԽԱՆԱԿԱԳԻՐ, գրի (հնց.) 1. Обязательство (долговое, заёмное). 2. Чек.
ՓՈԽԱՆԱԿԵԼ, եցի Менять, обменивать, обменять, променивать, променять, выменивать, выменять.
ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՏՈՒՆ, թյան 1. Мена, обмен. 2. (տնտ.) Обмен.
ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ, կման 1. Мена, обмен. 2. (տնտ.) Обмен.
ՓՈԽԱՆԱԿՎԵԼ, վեց Меняться, обмениваться, обменяться.
ՓՈԽԱՆԴԱՄ, ի (հնց.) Кандидат (в члены какого-либо органа).
ՓՈԽԱՆՈՐԴ, ի 1. (եկեղ.) Викарий. 2. Заместитель, наместник.
ՓՈԽԱՆՈՐԴԱԳԻՐ, գրի (հզվդ.) Доверенность.
ՓՈԽԱՆՈՐԴԵԼ, եցի (հնց.) 1. Сменять (прост.), сменить. 2. Заменять, заменить, замещать, заместить.
ՓՈԽԱՆՈՐԹ, ի Заменитель, суррогат.
ՓՈԽԱՆՈՒՆ, նվան (քեր.) Субстантивированная часть речи.
ՓՈԽԱՆՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Метонимия.
ՓՈԽԱՆՎԱՆԱԿԱՆ, ա. Метонимический, метонимичный.
ՓՈԽԱՆՑԱԿԱՆ (հնց.) 1. տե՛ս Վարակիչ։ 2. Переходный.
ՓՈԽԱՆՑԵԼ, եցի 1. Перечислять, перечислить. 2. Переводить, перевести, 3. Переносить, перенести. 4. Передавать, передать.
ՓՈԽԱՆՑԵԼԻ, ա. Переходящий.
ՓՈԽԱՆՑԻԿ, ա. 1. Переходный. 2. Переходящий. Փոխանցիկ դրոշ переходящее знамя.
ՓՈԽԱՆՑՈՒՄ, ցման 1. Перечисление. 2. Перевод. 3. Перенос.
ՓՈԽԱՆՑՎԵԼ, վեց 1. Перечисляться, перечислиться. 2. Переводиться, перевестись. 3. Переноситься, перенестись. 4. Передаваться, передаться.
ՓՈԽԱՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ, տման Трансплантация.
ՓՈԽԱՌԱԳԻՐ, գրի Долговое обязательство.
ՓՈԽԱՌԵԼԻ, ա. Заимствуемый.
ՓՈԽԱՌԻԿ, տե՛ս Փոխառյալ։
ՓՈԽԱՌՅԱԼ, ա. Заимствованный. ◊ Փոխառյալ բառ заимствованное слово, заимствование.
ՓՈԽԱՌՈՒ 1. գ. Заёмщик (устар., обл.), ссудополучатель, ссудоприниматель. 2. ա. (լեզվբ.) Заимствующий (язык).
ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Заём. 2. Заимствование. ◊ Պետական փոխառություն государственный заём.
ՓՈԽԱՌՓՈԽ, մ. Попеременно, поочерёдно.
ՓՈԽԱՏՆԿԵԼ, եցի Пересаживать, пересадить, отсаживать, отсадить (растение).
ՓՈԽԱՏՆԿՈՒՄ, կման Пересадка, пересаживание, отсадка, отсаживание.
ՓՈԽԱՏՈՒ 1. ա. Ссудный. 2. գ. Ссудодатель. 3. գ. (լեզվբ.) Язык-источник.
ՓՈԽԱՏՈՒՆԿ, տնկի Отсадок.
ՓՈԽԱՏՎԱԿԱՆ, ա. 1. Ссудный. 2. Заёмный.
ՓՈԽԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Заём. 2. Ссуда.
ՓՈԽԱՐԵՆ, կ. 1. Взамен. 2. Вместо, за.
ՓՈԽԱՐԻՆԱԲԱՐ, մ. 1. Заимообразно, взаймы, в долг. 2. Взаимно.
ՓՈԽԱՐԻՆԵԼ, եցի 1. Заменять, заменить. 2. Замещать, заместить. 3. Сменять, сменить (разг.). 4. Отплачивать, отплатить.
ՓՈԽԱՐԻՆԵԼԻ, ա. Заменимый.
ՓՈԽԱՐԻՆԻՉ, ի Заменитель, суррогат.
ՓՈԽԱՐԻՆՈՐԴ, ի (թատր.) Дублёр.
ՓՈԽԱՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Замена. 2. Замещение.3. (փխբ.) Отплата.
ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄ, կման 1. Замена. 2. Замещение.3. (փխբ.) Отплата.
ՓՈԽԱՐԻՆՎԵԼ, վեց 1. Заменяться, замениться. 4. Замещаться, заместиться. 3. Сменяться, смениться (разг.).
ՓՈԽԱՐԿԵԼ, եցի Превращать, превратить.
ՓՈԽԱՐԿԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Превращаемость.
ՓՈԽԱՐԿԵՔ, ի 1. Стоимость. 2. Отплата.
ՓՈԽԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. (պատմ.) Превращение. 2. (լեզվբ.) Субституция, замена.
ՓՈԽԱՐԿՈՒՄ, կման 1. (պատմ.) Превращение. 2. (լեզվբ.) Субституция, замена.
ՓՈԽԱՐԿՎԵԼ, վեց Превращаться, превратиться.
ՓՈԽԱՐՔԱ, յի (պատմ.) Наместник.
ՓՈԽԱՐՔԱՅԱԿԱՆ, ա. Наместнический.
ՓՈԽԱՐՔԱՅԱՆԻՍՏ, ա. Наместнический, относящийся к резиденций наместника.
ՓՈԽԱՐՔԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Наместничество.
ՓՈԽԳԻՐ, տե՛ս Փոխանակագիր։
ՓՈԽԳՆԴԱՊԵՏ, ի Подполковник.
ՓՈԽ-ԳՆԴԱՊԵՏ, ի Подполковник.
ՓՈԽԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Взаимодействие.
ՓՈԽԵԼ, եցի 1. Менять, поменять. 2. Обменивать, обменять, выменивать, выменять. 3. Переменить, изменять, изменить. 4. Сменить, поменять. ◊ Ատամ փոխել, բարձը փոխել, Գույնը փոխել, Դիմակը փոխել, Լեզուն փոխել, Խոսքը փոխել, Միտքը փոխել և այլն, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ:
ՓՈԽԵԼԻ, ա. Сменяемый, заменимый.
ՓՈԽԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сменяемость, заменяемость.
ՓՈԽԵՓՈԽ, մ. Попеременно, поочерёдно.
ՓՈԽԶԻՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Взаимные уступки, компромисс.
ՓՈԽԶԻՋՈՒՄ, ման, Взаимные уступки, компромисс.
ՓՈԽԸՄԲՌՆՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Взаимопонимание.
ՓՈԽԸՄԲՌՆՈՒՄ, նման Взаимопонимание.
ՓՈԽԻՆԴ, տե՛ս Փոխինձ։
ՓՈԽԻՆՁ, ի (բրբ.) 1. Мука из жареной пшеницы. 2. Кушанье из муки, полученной из жареной пшеницы.
ՓՈԽԻՓՈԽ, տե՛ս Փոխեփոխ:
ՓՈԽԾՈՎԱԿԱԼ, ի Вице-адмирал.
ՓՈԽ-ԾՈՎԱԿԱԼ, ի Вице-адмирал.
ՓՈԽ-ԾՈՎԱԿԱԼԱԿԱՆ, ա. Вице-адмиральский.
ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Взаимосвязь.
ՓՈԽՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Взаимное согласие.
ՓՈԽՀԱՏՈՒՅՑ, միայն Փոխհատույց լինել կապակցության մեջ. отплатить.
ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼ, եցի 1. Окупать, окупить, возмещать, возместить. 2. Отплачивать, отплатить.
ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ, ցման 1. Возмещение. 2. Отплата.
ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՎԵԼ, վեց 1. Окупаться, окупиться, возмещаться, возместиться. 2. Отплачиваться, отплатиться.
ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Взаимоотношение.
ՓՈԽ-ՀՅՈՒՊԱՏՈՍ, ի Вице-консул.
ՓՈԽՀՐԱՁԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Перестрелка.
ՓՈԽ-ՆԱԽԱԳԱՀ, ի Вице-президент.
ՓՈԽ-ՆԱՀԱՆԳԱՊԵՏ, ի (հնց.) Вице-губернатор.
ՓՈԽՆԵՐԱՐԿԵԼ, եցի (բժշկ.) Переливать, перелить кровь.
ՓՈԽՆԵՐԱՐԿՈՒՄ, կման (բժշկ.) Трансфузия, переливание крови.
ՓՈԽՆԵՐԳՈՐԾԵԼ, եց Взаимодействовать.
ՓՈԽՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Взаимодействие.
ՓՈԽՆԵՓՈԽ, տե՛ս Փոխեփոխ:
ՓՈԽՆԻՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Попеременность, поочерёдность.
ՓՈԽՆՈՐԴ, ի 1, Смена белья. 2. Бельё.
ՓՈԽՍ, միայն հետևյալ կապակցությունների մեջ. Փոխս գցել перепутать, Փոխս ընկնել перепутаться.
ՓՈԽՍՏՈՒԳՈՒՄ, գման Взаимопроверка.
ՓՈԽՎԱՐՊԵՏ, ի Помощник мастера.
ՓՈԽՎԵԼ, վեց 1. Меняться. 2. Переменяться, перемениться, изменяться, измениться. 3. Сменить одежду.
ՓՈԽՏՈՄՍ, ի Контрамарка.
ՓՈԽՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Взаимопомощь. ◊ Փոխօգնության դրամարկղ касса взаимопомощи. Փոխօգնության կոմիտե комитет взаимопомощи.
ՓՈԿ1, ի Ремень, тяж.
ՓՈԿ2, ի (կենդբ.) Тюлень.
ՓՈԿԱՆԻՎ, նվի (տեխ.) Шкив.
ՓՈԿԵ, ա. Ремённый, ременчатый.
ՓՈԿԵՄԱՂ, ի (բրբ.) Грохот, решето.
ՓՈԿՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Тюлений промысел.
ՓՈՂ1 ի Деньги. ◊ Փող աշխատել заработать деньги. Փող դիզել копить деньги. Փող դուրս գալ приносить деньги. Փող ետ գցել откладывать деньги. Փող կտրել 1) чеканить деньги, 2) зашибать деньги. Փող շինել делать деньги, превратить в деньги. Փող պոկել содрать (деньги). Փող ուտել присвоить чужие деньги. Փողի հետ խաղ անել խաղալ 1) бросать деньги (деньгами), 2) иметь дело с деньгами. Փողի տեր դառնալ набить карман, нажить деньги. Փողի տոպրակ՝ քսակ 1) золотой или денежный мешок, золотая киса, тугая мошна, толстосум, 2) золотой или денежный мешок, большие деньги, мошна. Գտած փող бешеные, шальные деньги. Դեն գցած փող выброшенные деньги. Փողերը քամուն տալ бросать деньги на ветер, разбросать, раскидать деньги. Թուղթ փող, տե՛ս թղթադրամ։ Կեղծ փող фальшивые деньги. Արծաթ ճերմակ փող серебро, серебрушка, серебряная монета. Մեջտեղ՝ մեջտեղը փող խաղացնել подкупить дать взятку. Սև փող медяк, медяшка, медная монета. Փող շփել зашибить деньгу, копейку. Փողը չիր է денег куры не клюют у кого-либо.
ՓՈՂ2, ի 1. Трубка. 2. Дуло. 3. (երաժշտ.) Труба. 4. տե՛ս Եղջերափող։
ՓՈՂ3, ի (հնց.) 1. Шея. 2. Горло. ◊ Եվստաքյան փող (կզմխս.) евстахиева труба.
ՓՈՂԱԾԱՂԻԿ, ղկի (բսբ.) Трубоцвет.
ՓՈՂԱԿ, ի Трубка.
ՓՈՂԱԿԱԼԵԼ, եցի (բրբ.) Разживаться, разжиться (разг.).
ՓՈՂԱՀԱՐԵԼ, տե՛ս Փողհարել։
ՓՈՂԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան տե՛ս Փողահարություն:
ՓՈՂԱՀԱՐՈՒՄ, րման տե՛ս Փողահարություն:
ՓՈՂԱՁԵՎ, ա. Трубкообразный, трубковидный, трубчатый.
ՓՈՂԱՄՈԼ, ա. Сребролюбивый (книжн., устар.). корыстолюбивый, жадный к деньгам.
ՓՈՂԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сребролюбие (книжн., устар.), корыстолюбие.
ՓՈՂԱՅԻՆ1, ա. Денежный.
ՓՈՂԱՅԻՆ2, ա. 1. Трубный. 2. Духовой. ◊ Փողային գործիքներ духовые Инструменты. Փողային նվագախումբ духовой оркестр.
ՓՈՂԱՆՑՔ, ի Канал (огнестрельного оружия).
ՓՈՂԱՊԱՀ, ի Казначей.
ՓՈՂԱՊԱՇՏ, ա. Сребролюбивый (книжн., устар.) корыстолюбивый.
ՓՈՂԱՊԱՇՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сребролюбие (книжн., устар.), корыстолюбие.
ՓՈՂԱՍԵՐ, ա. Любящий деньги, корыстолюбивый.
ՓՈՂԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Любовь к деньгам, корыстолюбие.
ՓՈՂԱՎՈՐ1, ա. Денежный (разг.), богатый. Փողավոր մարդ денежный человек.
ՓՈՂԱՎՈՐ2, ա. Трубчатый.
ՓՈՂԱՏԱՐ, տե՛ս Փողհար։
ՓՈՂԱՏԵՐ, տիրոջ 1. Толстосум (прост.), богач. 2. Владелец денег. 3. տե՛ս Կապիտալիստ։ 4. ա. (փխբ.) Зажиточный.
ՓՈՂԱՏԻՐԱԿԱՆ, տե՛ս Դրամատիրական։
ՓՈՂԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Դրամատիրություն։
ՓՈՂԵՐԱՆՈՑ, ի (հնց.) Монетный двор.
ՓՈՂԿԱՊ, ի Галстук.
ՓՈՂԿԱՊԱՎՈՐ, ա. В галстуке, при галстуке.
ՓՈՂՀԱՐ, ի Трубач.
ՓՈՂՀԱՐԵԼ, եցի Трубить, протрубить.
ՓՈՂՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Игра на трубе.
ՓՈՂՈՏԵԼ, եցի Зарезать, перерезать шею.
ՓՈՂՈՏԻՉ, ա. (հզվդ.) 1. Убивающий. 2. Убийственный.
ՓՈՂՈՏՈՒՄ, տման Убийство, резание, перерезание шеи.
ՓՈՂՈՐԱԿ, տե՛ս Փողրակ։
ՓՈՂՈՑ, ի 1. Улица. 2. (հնց.) Рынок, базар. ◊ Փողոց գցել նետել շպրտել выбросить на улицу. Փողոց ընկնել 1) оказаться на улице, 2) стать уличным. Փողոցները չափչփել слоняться, бродить, шататься. Փողոցում մնալ на улице остаться, оказаться, очутиться.
ՓՈՂՈՑԱԲԵՐԱՆ, ի Начало или конец улицы.
ՓՈՂՈՑԱՀԱՅԱՑ, ա. Обращенный к улице, выходящий на улицу.
ՓՈՂՈՑԱՄԱՐՏ, ի Уличный бой.
ՓՈՂՈՑԱՄԵՐՁ, ա. Расположенный у улицы.
ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ, ա. Уличный.
ՓՈՂՈՑԱՇԱՐՔ, ի (հնց.) Ряды (торговые).
ՓՈՂՈՑԱՇԻՆԱՐԱՐ, ի Строитель улиц.
ՓՈՂՈՑԱՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Строительство улиц.
ՓՈՂՈՑԱՇՐՋԻԿ, ա. Уличный, бездомный, беспризорный.
ՓՈՂՊԱՏ, ի (հնց.) 1. տե՛ս Փողկապ։ 2. Воротник, ворот.
ՓՈՂՐԱԿ, ի 1. Труба. 2. (հնց.) Отверстие в стене для общения с соседом.
ՓՈՂՓՈՂ (հզվդ.) 1. ա. Блестящий, сверкающий. 2. գ. Блеск.
ՓՈՂՓՈՂԱԼ, աց Блестеть, заблестеть, блистать, заблистать, сверкать, засверкать. 2. Развеваться, колыхаться.
ՓՈՂՓՈՂԵԼ, եց Блестеть, заблестеть, блистать, заблистать, сверкать, засверкать. 2. Развеваться, колыхаться.
ՓՈՂՓՈՂԵՑՆԵԼ, ցրեց Развевать, колыхать.
ՓՈՂՓՈՂՅՈՒՆ, ի 1. Блистание, блеск, сверкание. 2. Развевание, колыхание.
ՓՈՂՓՈՂՈՒՄ, ղման 1. Блистание, блеск, сверкание. 2. Развевание, колыхание.
ՓՈՂՓՈՂՈՒՆ, ա. 1. Блестящий, сверкающий. 2. Развевающийся, колышущийся, колыхающийся.
ՓՈՃՈԿ, ի (հնց.) 1. Стручок. 2. Скорлупа.
ՓՈՃՈԿԱՊՂՊԵՂ, ի (բսբ.) Стручковый перец.
ՓՈՃՈԿԱՎՈՐ, ա. Стручковый.
ՓՈՃՈԿԵԼ, եցի Шелушить.
ՓՈՄՓՈԽ, ի (բրբ.) Пучок молодых листьев или цветов.
ՓՈՄՓՈՇ, ա. (բրբ.) Пушистый, пухлый, пышный
ՓՈՄՓՈՇԱՆԱԼ, ացավ (բրբ.) Пушиться, распушаться, распушиться.
ՓՈՄՓՈՇԱՑՆԵԼ, ցրի Пушить, распушать, распушить.
ՓՈՇԱՆՈԹ, ի (բսբ.) Пыльник.
ՓՈՇԵԲՈՒՅՐ 1. ա. Пахнущий пылью. 2. ա. Запах пыли.
ՓՈՇԵԳՈՒՅՆ, ա. Цвета пыли, землистый, серый.
ՓՈՇԵԴԵՂ, ի Порошок (лекарство).
ՓՈՇԵԶԵՐԾ, ա. Обеспыленный.
ՓՈՇԵԶԵՐԾԵԼ, եցի Обеспыливать, обеспылить.
ՓՈՇԵԶԵՐԾՈՒՄ, ծման Обеспыливание.
ՓՈՇԵԶԵՐԾՎԵԼ, վեց Обеспыливаться.
ՓՈՇԵԶՐԿԵԼ, տե՛ս Փոշեզերծել։
ՓՈՇԵԹԱԹԱԽ, ա. Пыльный, запылённый, пропылённый.
ՓՈՇԵԹԱԹԱՎ, ա. Пыльный, запылённый, пропылённый.
ՓՈՇԵԹԱՂ, ա. Пыльный, запылённый, пропылённый.
ՓՈՇԵԹԱՎԱԼ, ա. Пыльный, запылённый, пропылённый.
ՓՈՇԵԼԻ, ա. Пыльный.
ՓՈՇԵԼԻՑ, ա. Пыльный.
ՓՈՇԵԽԱՌՆ, ա. Пыльный.
ՓՈՇԵԽԵՂԴ, միայն հետևյալ կապակցությունների մեջ. Փոշեխեղդ անել удушить пылью. Փոշեխեղդ լինել задыхаться от пыли.
ՓՈՇԵԾԱԾԿ, ա. Пыльный, запылённый.
ՓՈՇԵԾԾԻՉ, ի Пылесос.
ՓՈՇԵԾՈՒԾ, ի Пылесос.
ՓՈՇԵԿԱԼԵԼ, եց Пылиться, запылиться, пропиливаться, пропылиться.
ՓՈՇԵԿՈԼՈԼ, ա. Пыльный, запыленный, пропылен.
ՓՈՇԵԿՈՐՈՒՅՍ, ա. Пыльный, запыленный, пропылен.
ՓՈՇԵԿՈՒՐ, ա. Пыльный, запыленный, пропылен.
ՓՈՇԵՀԱՆ, ի 1. տե՛ս Փոշեծուծ։ 2. (հնց.) Скребок.
ՓՈՇԵՀԱՏԻԿ, ի Пылинка.
ՓՈՇԵՀԱՐԵԼ, եցի (մսնգ.) Опыливать, опылять, опылить.
ՓՈՇԵՀԱՐՈՒՄ, րման (մսնգ.) Опыливание, опыление.
ՓՈՇԵՀԱՐՎԵԼ, վեց (մսնգ.) Опыливаться, опыляться.
ՓՈՇԵՀՈՂ, ի Пыль, почва, рассыпающаяся в пыль, бесструктурная почва.
ՓՈՇԵՀՈՏ, ի Запах пыли.
ՓՈՇԵՂԵՆ, ա. Пылевой.
ՓՈՇԵՄԱՔՐՈՒՄ, րման Пылеудаление.
ՓՈՇԵՄՐՐԻԿ, ի Пыльная буря.
ՓՈՇԵՆՄԱՆ, ա. 1. Пылевидный, пылеобразный. 2. Порошковидный, порошкообразный.
ՓՈՇԵՊԱՏ, ա. Пыльный, запылённый, пропылённый.
ՓՈՇԵՍՆԳՈՒՅՐ, ի Пудра.
ՓՈՇԵՑԻՐ, ցրի Распылитель.
ՓՈՇԻ, շու 1. Пыль. 2. Порошок. 3. (բսբ.) Пыльца, пыль, пылинка. 4. Мука. 5. Прах. 6. ա. Пудра. 7. Пепел. 8. (փխբ.) Пыль (водяная, снежная и т. п. ◊ Փոշի անել поднять пыль. Փոշի դառնալ 1) распылиться, 2) превратиться в прах. Փոշի դարձնել 1) распылить, 2) превратить в прах. Փոշին քամու տալ развеять прах (чей).
ՓՈՇԻԱՆԱԼ, ացավ 1. Распыляться, распылиться. 2. Размельчаться, размельчиться, превращаться, превратиться в пылинки. 3. (փխբ.) Пойти, рассыпаться, разлететься прахом. 4. (փխբ.) Сравняться с землёй, разрушиться до основания. 5. (փխբ.) Развеяться, рассеяться. 6. (փխբ.) Разлагаться, разложиться. 7. (փխբ.) Распыляться, распылиться. 8. (փխբ.) Превращаться, превратиться в прах.
ՓՈՇԻԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Распылять, распылить. 2. (փխբ.) Сравнять с землёй, разрушить. 3. (փխբ.) Повергнуть, превратить в прах, уничтожить. 4. (փխբ.) Развеять, рассеять.
ՓՈՇԻԱՑՈՒՄ, ցման Распыление.
ՓՈՇՄԱՆ, միայն Փոշման լինել մնալ կապակցությունների մեջ. раскаяться, жалеть, сожалеть.
ՓՈՇՄԱՆԵԼ, եցի (բրբ.) Каяться, раскаиваться, раскаяться, жалеть, сожалеть, пожалеть.
ՓՈՇՄԱՆԵՑՆԵԼ, ցրի (բրբ.) Заставить (кого,) раскаяться в чём.
ՓՈՇՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյուն Раскаяние, сожаление.
ՓՈՇՈՏ, ա. Пыльный, запылённый, пропылённый.
ՓՈՇՈՏԵԼ, եցի 1. Пылить, запылить. 2. (մսնգ.) Опыливать, опылять. 3. (բսբ.) Опылять, опылить. 4. տե՛ս Փոշոտվել։
ՓՈՇՈՏԻՉ (մսնգ.) 1. ա. Опылительный. 2. գ. (մսնգ.) Опыливатель, опылитель. 3. գ. (բսբ.) Опылитель.
ՓՈՇՈՏՈՒՄ, տման Опыление.
ՓՈՇՈՏՎԵԼ, վեցի 1. Пылиться, запылиться. 2. (բսբ.) Опыляться, опылиться.
ՓՈՍ 1. գ. Яма. 2. գ. Впадина, углубление, выемка. 3. ա. Впалый. ◊ Փոս աչքեր впалые глаза. Փոս ընկնել впасть, ввалиться, вдаться внутрь. Փոս փորել (մեկի համար) рыть, копать и т. п. яму кому-либо.
ՓՈՍԱՆԱԼ, ացավ Впадать, впасть, вваливаться, ввалиться, вдаться внутрь.
ՓՈՍԱՑՆԵԼ, ցրի Образовать яму, углубление.
ՓՈՍԻԿ, ի 1. Ямка, ямочка, яминка (разг.). 2. (թղթխ.) Черви, червы.
ՓՈՍԻԿԱՎՈՐ, ա. 1. Ямистый. 2. С ямочкой.
ՓՈՍՈՐԱԿ, տե՛ս Փոս։
ՓՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Углублённость. 2. Углубление.
ՓՈՍՏ 1.Почта.
ՓՈՍՏ 2. ի (բրբ.) Шкура. ◊ Փոստը պատռել, Փոստը պրծացնել спасать, спасти свою шкуру. Փոստը հանել драть, сдирать, содрать шкуру. Փոստը քամուն տալ развеять прах (чей).
ՓՈՍՏԱԲԵՐ, ի (հզվդ.) Почтальон.
ՓՈՍՏԱԿԱՅԱՆ, ի (պատմ.) Почтовая станция.
ՓՈՍՏԱԿԱՌՔ, ի (պատմ.) Мальпост, почтовая карета.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ