Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՓՌԱՊԱՆ, տե՛ս Փռնապան։
ՓՌԱՏՈՒՆ, տե՛ս Փռնատուն։
ՓՌԵԼ, եցի 1. Стелить, стлать, расстилать, разостлать, устилать, устлать, постилать, постлать. 2. Развешивать, развешать. 3. Раскидывать, раскинуть, простирать, простереть (книжн.), распростирать, распростереть (книжн.). 4. Распластывать, распластать.
ՓՌԵՆԻ, տե՛ս Սուսամբար։
ՓՌԹԿԱԼ, ացի Фыркать, фыркнуть (разг.), фырчать(прост.), прыскать, прыснуть (разг.).
ՓՌԹԿԱՑՆԵԼ, ցրի Фыркать, фыркнуть (разг.), фырчать(прост.), прыскать, прыснуть (разг.).
ՓՌԹԿՈՑ, ի Фырканье (разг.), фырчанье (прост.), прысканье.
ՓՌԿՎԵԼ, վեց (բրբ.) 1. Разлежаться, разлечься (разг.), раскинуться (разг.). 2. Распластываться, распластаться.
ՓՌՅՈՒԳԱԿԱՆ, ա. Фригийский.
ՓՌՅՈՒԳԱՑԻ, ցու Фригиец.
ՓՌՅՈՒԳԵՐԵՆ 1. գ. Фригийский язык. 2. ա. Фригийский (о языке). 3. մ. На фригийском языке, пс-фригийская.
ՓՌՆԱՊԱՆ, ի Пекарь, хлебопёк.
ՓՌՆԱՏՈՒՆ, տան Пекарня, хлебопекарня.
ՓՌՆԳԱԼ, տե՛ս Փռնչալ։
ՓՌՆԳՅՈՒՆ, տե՛ս Փռնչոց։
ՓՌՆԳՏԱԼ 1. տե՛ս Փռնչալ։ 2. տե՛ս Փռշտալ։
ՓՌՆԳՏԱՑՆԵԼ, տե՛ս Փռշտացնել։
ՓՌՆՈՒՏ, ի (բրբ.) Кустарник.
ՓՌՆՉԱԼ, աց Фыркать, фыркнуть, фырчать (прост.).
ՓՌՆՉԱՑՆԵԼ, ցրեց Фыркать, фыркнуть, фырчать (прост.).
ՓՌՆՉՅՈՒՆ, տե՛ս Փռնչոց։
ՓՌՆՉՈՑ, ի Фырканье, фырчанье (прост.).
ՓՌՆՉՈՒԿ, ի. (բսբ.) Арника.
ՓՌՇՆԵՆԻ, նու (բսբ.) Каркас, каменное дерево.
ՓՌՇՆԻ, նու (բսբ.) Каркас, каменное дерево.
ՓՌՇՏԱԼ, ացի Чихать, чихнуть.
ՓՌՇՏԱՑՆԵԼ, ցրի Чихать, чихнуть.
ՓՌՇՏՈՑ, ի Чиханье, чих.
ՓՌՈՏԵԼ, եցի Развешивать) развесить.
ՓՌՎԱԾՔ, ի Подстилка.
ՓՌՎԵԼ, վեց 1. Стелиться, расстилаться, разостлаться, устилаться. 2. Распластаться. 3. Раскинуться. 4. Растянуться.
ՓՌՓՌԱԼ, աց 1. Развеваться, колыхаться. 2. Сверкать, засверкать. 3. (փխբ.) Резвиться.
ՓՌՓՌԱՑՆԵԼ, ցրի Развевать, колыхать.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ