Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՔԵԴԽՈՒԴԱ, յի (պատմ.) Лицо, относящееся к сельской верхушке (староста и т. п.).
ՔԵԼԵԽ, տե՛ս Հոգեհաց։
ՔԵԼՔ, ի (բրբ.) Походка.
ՔԵՂԱԿԱՐՈՍ, ի (բսբ.) Бутень.
ՔԵՂԱՁԻ, ու Коренник, коренная, коренной, коренная лошадь.
ՔԵՂԻ, ղու . 1. Штурвал, рулевое колесо (судна.). 2. Оглобля.
ՔԵՄՈՒԽՏ, ի կամ մխտի (հզվդ.) Выделанная кожа осла или мула.
ՔԵՆ, ի 1. Злоба, месть. 2. (բրբ.) Ссора. ◊ Քեն պահել, Քեն ունենալ затаить злобу (месть), держать (иметь) камень за пазухой.
ՔԵՆԱԿԱԼ, ի Свояк.
ՔԵՆԹԻԿ, ա. (բրբ.) Прожорливый, прожористый, обжорливый.
ՔԵՆԹԻԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բրբ.) Прожорливость, обжорливость, обжорство.
ՔԵՆԻ, նու, Свояченица.
ՔԵՆՈՏԵԼ, եցի Ссориться, поссориться.
ՔԵՇ, ի (բրբ. գղտնտ.) Рыхловатость. ◊ Քեշի գալ рыхлеть.
ՔԵՉԱ, տե՛ս Թաղիք։
ՔԵՌԱՅՐ, ի (հնց.) Муж сестры.
ՔԵՌԵԿԻՆ, կնոջ Тётка, тётя (жена брата матери).
ՔԵՌԵԿԻՆ, տե՛ս Քեռակին։
ՔԵՌԵԿՆԻԿ, կնկա Тётка, тётя (жена брата матери).
ՔԵՌԵԿՆԻԿ, տե՛ս Քեռակին։
ՔԵՌԻ, ռու Дядя (брат матери).
ՔԵՐԱԿԱՆ, ի (հնց.) 1. Букварь, азбука. 2. (հնց.) Грамматист, грамматик.
ՔԵՐԱԿԱՆԱԳԵՏ, ի Грамматист, грамматик.
ՔԵՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Грамматическое учение.
ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ, ա. Грамматический.
ՔԵՐԱԿԱՆՈՐԵՆ, մ. Грамматически.
ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Грамматика. ♢ Գիտական քերականություն научная грамматика. Դպրոցական քերականություն школьная грамматика. Համեմատական քերականություն сравнительная грамматика. Պատմական քերականություն историческая грамматика.
ՔԵՐԱՆՔ, ի Оскрёбки, выскребки.
ՔԵՐԵԼ, եցի 1. Скоблить, соскабливать, соскоблить, выскабливать, выскоблить. 2. Скрести, соскребать, соскрести.
ՔԵՐԵՂԱՆ, ի (բրբ.) Глиняная чашка, глиняная миска.
ՔԵՐԹ, ի 1. տե՛ս Քարթ։ 2. Свежевание.
ՔԵՐԹԱՆՈՑ, ի Живодерня.
ՔԵՐԹԱՐԱՆ, ի Живодерня.
ՔԵՐԹԱՐԱՐ, ի Живодёр, драч (прост.).
ՔԵՐԹԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Живодёрство.
ՔԵՐԹԵԼ1, եցի 1. (մսնգ.) Свежевать, освежевать, 2. Драть, сдирать, содрать, обдирать, ободрать. ♢ Կաշին քերթել драть шкуру.
ՔԵՐԹԵԼ2, եցի (հնց.) Стихотворствовать (устар.).
ՔԵՐԹԻՉ, տե՛ս Քերթարար։
ՔԵՐԹՈՂ, ի (հնց.) 1. Стихотворец, стихослагатель. 2. Грамматист, грамматик. 3. Литератор.
ՔԵՐԹՈՂԱԿԱՆ, ա. (հնց.) 1. Стихотворческий. 2. Грамматический.
ՔԵՐԹՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հնց.) Стихотворство, стихотворчество.
ՔԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Стихотворство, стихотворчество. 2. տե՛ս Քերթվածք։
ՔԵՐԹՈՒՄ, թման Обдирка, драньё.
ՔԵՐԹՎԱԾ1, տե՛ս Քերծվածք։
ՔԵՐԹՎԱԾ2, ի Сочинение, литературное произведение.
ՔԵՐԹՎԱԾՔ, ի Сочинение, литературное произведение.
ՔԵՐԻՉ, ի 1. Скребок. 2. Скребница. 3. Тёрка.
ՔԵՐԾ, ի Скала, утёс.
ՔԵՐԾԵ, ի (կենդբ.) Борзая.
ՔԵՐԾԵԼ, եցի Драть, обдирать, ободрать, сдирать, содрать, царапать, исцарапывать, исцарапать.
ՔԵՐԾԻՎԱՅՐ, մ. Вниз со скалы, с утёса.
ՔԵՐԾԻՎԵՐ, մ. Вверх по скале, по утёсу.
ՔԵՐԾՈՏ, ա. Скалистый.
ՔԵՐԾՈՏԵԼ, եցի Исцарапывать, исцарапать.
ՔԵՐԾՈՏՎԵԼ, վեց Исцарапываться.
ՔԵՐԾՈՒՄ, ծման Царапание.
ՔԵՐԾՎԱԾ, ի Царапина, ссадина.
ՔԵՐԾՎԱԾՔ, ի Царапина, ссадина.
ՔԵՐԾՎԵԼ, վեց Исцарапываться.
ՔԵՐՈՎԲԵ, ի (կրոն.) Херувим.
ՔԵՐՈՎԲԵԱԿԱՆ, ա. Херувимский.
ՔԵՐՈՑ, տե՛ս Քերիչ։
ՔԵՐՈՑՔ, ի (բրբ.) 1. տե՛ս Քերվածք։ 2. Пригар, пригарина.
ՔԵՐՈՒՄ, րման 1. Скобление. 2. Скрёбка.
ՔԵՐՈՒՑՔ, տե՛ս Քերանք:
ՔԵՐՈՒՔ, տե՛ս Քերանք:
ՔԵՐՎԱԾՔ, ի 1. Царапина. 2. Оскрёбки, выскребки.
ՔԵՐՎԵԼ, վեց 1. Соскабливаться, соскоблиться. 2. Соскрёбываться, соскребаться.
ՔԵՐՎՏԵԼ, եցի (բրբ.) Поскрёбывать.
ՔԵՐՔԵՇ, ի Струп.
ՔԵՐՔԵՇԱԿԱԼԵԼ, եցի Шелудиветь.
ՔԵՐՔԵՇԱԿԱԼՎԵԼ, վեցի Шелудиветь.
ՔԵՑ, ի (բրբ.) Заусеница.
ՔԵՖ, ի (բրբ.) Кутёж, разгул, гульба (прост.), гульбище (прост.), пир. ◊ Քեֆ անել 1) кутить, пировать, 2) жить в своё удовольствие (припеваючи), гулять. Քեֆ, հալ հարցնել спрашивать о житье-бытье (чьём). Քեֆ չունենալ занемочь. Քեֆ քաշել жить в своё удовольствие (припеваючи), гулять. Քեֆդ քոք պահիր не падай духом, держись крепко, не тужи. Քեֆը կոտրել, տե՛ս Քեֆին դիպչել։ Քեֆս գալիս է душа радуется. Քեֆը հարամ անել испортить настроение (кому). Քեֆը տալ, Քեֆներր տալ захотеть. Քեֆին ապրել жить-не тужить, жить припеваючи. Քեֆին դիպչել կպչել обидеть, расстроить. Իր քեֆին թողնել оставить на чьё усмотрение. Քեֆին քեֆ չի հասնի самый счастливый. Մեկի քեֆովը գնալ уступать, идти на уступки.
ՔԵՖՈՎ, ա. (բրբ.) Хмельной, хмельный, под мухой, с мухой в голове.
ՔԵՖՈՎՆԱԼ, ացա (բրբ.) Пьянеть, опьянеть, хмелеть, охмелеть, быть навеселе, быть под мухой.
ՔԵՖ-ՈՒՐԱԽՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Քեֆ։


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ