Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՕՏԱՐ 1. ա. Чужой. 2. ա. Иностранный, иноземный (устар. и высок.,), чужестранный, чужеземный (устар.). 3. ա. Посторонний. 4. ա. Чуждый. 5. գ. Иностранец, чужестранец, чужеземец (устар-,). 6. գ. Чужак, чужой, посторонний.
ՕՏԱՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Варваризм.
ՕՏԱՐԱԲԱՐ, մ. Как чужой.
ՕՏԱՐԱԲՆԱԿ, ա. Живущий на чужбине.
ՕՏԱՐԱԳՆԱՑ, ա. Ушедший на чужбину.
ՕՏԱՐԱԶԳԻ, ա. Иноплеменный (устар.).
ՕՏԱՐԱԽՈՍ, ա. Иноязычный. Օտարախոս բնակչություն иноязычное население.
ՕՏԱՐԱԾԻՆ 1. ա. Чужеродный. 2. գ. Чужеземец.
ՕՏԱՐԱԿԱՆ 1. ա. Чужестранный, чужеземный. 2. գ. Чужестранец, чужеземец, чужак.
ՕՏԱՐԱՀՊԱՏԱԿ 1. ա. Иностранно-подданный. 2. գ. Иностранный подданный.
ՕՏԱՐԱՀՊԱՏԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Иностранное подданство.
ՕՏԱՐԱՄՈԼ, ա. Преклоняющийся перед иностранщиной.
ՕՏԱՐԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Преклонение перед иностранщиной.
ՕՏԱՐԱՄՈՒՏ, ա. Пришлый. Օտարամուտ տարր пришлый элемент.
ՕՏԱՐԱՆԱԼ, ացա Отчуждаться, отчудиться.
ՕՏԱՐԱՊԱՇՏ, տե՛ս Օտարամոլ։
ՕՏԱՐԱՊԱՇՏՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Օտարամոլություն։
ՕՏԱՐԱՍԵՌ, ա. Чужеродный.
ՕՏԱՐԱՍԵՐ 1. ա. Страннолюбивый. 2. գ. Страннолюбец.
ՕՏԱՐԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Страннолюбие.
ՕՏԱՐԱՏԵՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Ненависть к иностранному.
ՕՏԱՐԱՏՅԱՑ, ա. Ненавидящий иностранное.
ՕՏԱՐԱՑԵՂ, ա. Иноплеменный, чужеплеменный.
ՕՏԱՐԱՑՆԵԼ, ցրի Отчуждать, отчудить.
ՕՏԱՐԱՑՈՒՄ, ցման Отчуждённость, отчуждение.
ՕՏԱՐԵԼ, եց (իրավ.) Отчуждать, отчудить.
ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻ, ցու Иностранец, иноземец, чужестранец.
ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ, ա. Иностранный, иноземный, чужестранный, чужеземный.
ՕՏԱՐՈՏԻ, ա. 1. Странный, чудной. 2. (հնց.) Иноплеменный.
ՕՏԱՐՈՏԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Странность.
ՕՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Чужбина.
ՕՏԱՐՈՒՄ, րման (իրավ.) Отчуждение.
ՕՏՈՄԱՆՅԱՆ, տե՛ս Օսմանյան։


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ