Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՖՐԱԳՄԵՆՏ, ի Фрагмент.
ՖՐԱԿ, ի Фрак.
ՖՐԱԿՑԻԱ, յի Фракция.
ՖՐԱԿՑԻՈՆ, ա. Фракционный.
ՖՐԱՆԿ1, ի Франк (денежная единица).
ՖՐԱՆԿ2, ի (բրբ.) Чужеземец (о европейцах). 2. Армянин-католик.
ՖՐԱՆԿՆԵՐ, ի Франки (германские племена).
ՖՐԱՆՍԱԲՆԱԿ, ա. Живущий во Франции.
ՖՐԱՆՍԱՀԱՅ 1. գ. Армянин, проживающий во Франции. 2. ա. Относящийся к армянам, проживающим во Франции.
ՖՐԱՆՍԱՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Армяне, проживающие во Франции.
ՖՐԱՆՍԱՀՊԱՏԱԿ, ի Французский подданный, подданный Франции.
ՖՐԱՆՍԱՀՊԱՏԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Французское подданство.
ՖՐԱՆՍԱՄՈԼ, ա., գ. Галломан.
ՖՐԱՆՍԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Галломания.
ՖՐԱՆՍԱՏԵՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Галлофобия.
ՖՐԱՆՍԱՏՅԱՑ, ի Галлофоб.
ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ, 1. գ. Французский язык. 2. ա. Французский (о языке). 3. մ. По-французски, на французском языке.
ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ, ա. Французский
ՖՐԱՆՍԻԱՑԻ, ցու Француз.
ՖՐԱՆՍՈՒՀԻ, հու Француженка.
ՖՐԵԳԱՏ, ի Фрегат.
ՖՐԵԶ, ի Фреза, фрезер.
ՖՐԵԶԱՀԱՍՏՈՑ, ի Фрезерный станок.
ՖՐԵԶԵԼ, եցի Фрезеровать.
ՖՐԵԶԵՐ, ի Фреза, фрезер.
ՖՐԵԶԵՐԱԳՈՐԾ, ի Фрезеровщик.
ՖՐԵԶԵՐԱՅԻՆ, ա. Фрезерный.
ՖՐԵՅԴԻԶՄ, ի Фрейдизм.
ՖՐԵՆՉ, ի Френч.
ՖՐԹԱՑՆԵԼ, ցրի Фыркать, фырчать, фыркнуть.
ՖՐԹՈՑ, ի Фырканье, фырчанье.
ՖՐԻԶ, ի 1. Фриз, часть антамблемента между архитравом и карнизом. 2. Узорная кайма ковра, пола. 3. Выступ, карниз.
ՖՐԻՑ, ի (խսկց.) Фриц (прост.), гитлеровский солдат.
ՖՐՈՆԴԱ, յի (պատմ.) Фронда.
ՖՐՈՆՏ, տե՛ս Ռազմաճակատ։


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ