Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԱԾ, ի (բրբ.) Носка, кладка яиц (о курице). ◊ Ածից կտրվել перестать нестись (о курице).
ԱԾԱԿԱՆ, ի (քեր.) Прилагательное. Ածական անուն имя прилагательное.
ԱԾԱԿԱՆԱԲԱՐ, մ. (քեր.) В качестве прилагательного, как прилагательное, адъективно.
ԱԾԱԿԱՆԱԿԱՆ, ա. (քեր.) Адъективный.
ԱԾԱԿԱՆԱՑՈՒՄ, ցման (քեր.) Адъективация, адъективизация, адъективирование.
ԱԾԱԿԱՆՈՐԵՆ, տե՛ս Ածականաբար:
ԱԾԱՆ, ա. Яйценоский. Հավերի ածան ցեղեր яйценоские породы кур. Ածան հավ несушка. ◊ Ածան հավը կչկչան կլինի (առած) деятельный человек требователен (букв, курица-несушка и кудахчет много; кому и кудахтать, как не несушке).
ԱԾԱՆՅՈՒՄ, ցման 1. (քեր.) Аффиксация. 2. (մաթ.) Дифференцирование.
ԱԾԱՆՑ, ի (լեզվբ.) 1. Аффикс 2. (հնց.) Производное слово.
ԱԾԱՆՑԱԲԱՐ, մ. В качестве аффикса (чаще-суффикса).
ԱԾԱՆՑԱԿԱՆ, (հնց.) տե՛ս Ածանցավոր։
ԱԾԱՆՑԱՎՈՐ, ա. (քեր.) Производный. Ածանցավոր բառեր производные слова.
ԱԾԱՆՑՅԱԼ 1. տե՛ս Ածանցավոր: 2. գ. (մաթ.) Производная.
ԱԾԵԼ, եց 1. Класть, нести яйца. 2. (խսկց.) Лить, наливать, налить. 3. Сыпать, насыпать, насыпать. 4. (բրբ.) Играть, сыграть (на музыкальном инструменте). ◊ Աչք ածել, Դեն ածել, Դուրս ածել, Ձու ածել, Ման ածել, Պար ածել, Վեր ածել և այլն, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ԱԾԵԼԻ, լու Бритва. ◊ Երեսանց հայելի, տականց ածելի (առած) мягко стелет, жёстко спать.
ԱԾԵՐ, ի (բրբ.) Молодой, недавно заложенный сад.
ԱԾԻԼԵԼ, եցի Брить, побрить, сбривать, сбрить.
ԱԾԻԼՎԵԼ, վեցի Бриться, побриться.
ԱԾԻԿ 1. գ. Солод. 2. ա. Солодовый. Ածիկ ալյուր солодовая мука.
ԱԾԻԿԱՅԻՆ, ա. Солодовый.
ԱԾԻԿԱՆԱԼ, ացավ Солодеть, осолодеть. Հացահատիկը ածիկացել է зерно осолодело.
ԱԾԻԿԱՆՈՑ ի Солодовня, солодильня.
ԱԾԻԿԱՐԱՆ ի Солодовня, солодильня.
ԱԾԻԿԱՑՆԵԼ, ցրի Солодить, осолодить. Գարին ածիկացնել солодить ячмень.
ԱԾԻԿԱՑՈՒՄ, ցման Соложение, осолаживание.
ԱԾԻԿԱՑՎԵԼ, վեց Солодиться, осолаживаться, осолодиться.
ԱԾԽԱԲԵՐ, ա. Угленосный (бассейн, пласт).
ԱԾԽԱԳԱԶ, ի (քիմ.) Угарный газ.
ԱԾԽԱԳՈՐԾ, ի 1. Углежог, угольщик (разг.). 2. Шахтёр.
ԱԾԽԱԳՈՐԾԱՆՈՑ, ի Угольная яма.
ԱԾԽԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Углежжение.
ԱԾԽԱԳՈՒՅՆ, ա. Чёрный, как уголь.
ԱԾԽԱԴԵՄ, ա. Темнолицый, черномазый (разг.).
ԱԾԽԱԹԹՈՒ, թթվի (քիմ.) Углекислота.
ԱԾԽԱԹԹՎԱԿԱՆ ա. (քիմ.) Углекислый. Ածխաթթվական գազ углекислый газ.
ԱԾԽԱԹԹՎԱՅԻՆ ա. (քիմ.) Углекислый. Ածխաթթվական գազ углекислый газ.
ԱԾԽԱԾԻՆ, ծնի (քիմ.) Углерод.
ԱԾԽԱԾՆԱՅԻՆ, ա. (քիմ.) 1. Углеродный. 2. Углеродистый.
ԱԾԽԱԿՈԹ, ի (բրբ.) Головешка.
ԱԾԽԱԿՈՒՅՏ, ի Угольная куча.
ԱԾԽԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Угледобыча, добывание угля.
ԱԾԽԱՀԱՆՈՒՄ, նման Угледобыча, добывание угля.
ԱԾԽԱՀԱՆՈՒՅԹ, Добытый уголь.
ԱԾԽԱՀԱՆՔ, ի Угольные копи.
ԱԾԽԱՀԱՆՔԱՀՈՐ, ի Угольная шахта.
ԱԾԽԱՀԱՏ, ի . 1. Шахтёр, углекоп (устар.). 2. (մսնգ.) Угольный комбайн.
ԱԾԽԱՀԱՏԱՅԻՆ, ա. Шахтёрский.
ԱԾԽԱՀՈՏ, ի Угар, запах угара.
ԱԾԽԱՀՈՐ, ի 1. Угольная яма. 2. տե՛ս Ածխահանքահոր:
ԱԾԽԱՄԱՆ, ա. Угледобывающий.
ԱԾԽԱՄԲԱՐՁԻՉ 1. ա. Углеподъёмный. 2. գ. Углеподъёмник.
ԱԾԽԱՅԻՆ, ա. Угольный. Ածխային արդյունաբերություն Угольная промышленность.
ԱԾԽԱՆԱԼ, ացավ Обугливаться, обуглиться.
ԱԾԽԱՆԱՎ, ի (ծով.) Углевоз (судно).
ԱԾԽԱՆԿԱՐ, ի Рисунок углем.
ԱԾԽԱՆԿԱՐԵԼ, եցի Рисовать углем.
ԱԾԽԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Рисование углем.
ԱԾԽԱՆՄԱՆ, ա. Похожий на уголь, подобный углю.
ԱԾԽԱՆՈՑ, ի Угольный сарай, склад угля.
ԱԾԽԱՇԵՐՏ, ի Угольный пласт.
ԱԾԽԱՋՈՒՐ, ջրի (քիմ.) Углеводы (редко― углевод).
ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆ, ծնի (քիմ.) Углеводород.
ԱԾԽԱՋՐԱԾՆԱՅԻՆ, ա. (քիմ.) Углеводородный.
ԱԾԽԱՋՐՈՏ, տե՛ս Ածխաջուր։
ԱԾԽԱՎԱԶԱՆ, ի Угольный бассейн.
ԱԾԽԱՎԱՃԱՌ, ի Угольщик, торговец углем, продавец угля.
ԱԾԽԱՎԱՃԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Торговля углем, продажа угля.
ԱԾԽԱՐԱՐ, տե՛ս Ածխագործ 1 նշան:
ԱԾԽԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՂ, ի Углепромышленник.
ԱԾԽԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Углепромышленность.
ԱԾԽԱՑՆԵԼ, ցրի Обугливать, обуглять.
ԱԾԽԱՑՈՒՄ, ցման Обугливание.
ԱԾԽԱՓՈՇԻ, շու Угольная пыль.
ԱԾԽԱՓՈՐ, տե՛ս Ածխահատ:
ԱԾԽԱՔԱՐ, ի (հնք.) Антрацит.
ԱԾԽՈՏ, ա. Испачканный, измазанный углем.
ԱԾԽՈՏԵԼ, եցի Испачкать, измазать углем.
ԱԾԽՈՏՎԵԼ, վեցի Испачкаться, измазаться углем.
ԱԾԿԱՆԱԼ, տե՛ս Ածիկանալ։
ԱԾՈՎԻ, ա. Разливной. Ածովի գինի разливное вино.
ԱԾՈՒ, ի 1. Грядка. Ածուն ջրել поливать грядку. 2. Гряда-невысокая, длинная насыпь разрыхлённой земли в огороде.
ԱԾՈՒԽ, ի Уголь. ◊ Ածուխ կտրել обуглиться.
ԱԾՎԵԼ, վեց 1. Наливаться, налиться. 2. Насыпаться, насыпаться.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ